NORME METODOLOGICE din 10 august 2016 de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.
Art. 2
(1)În aplicarea prevederilor Legii nr. 219/2015, denumită în continuare lege, apartenenţa la grupul vulnerabil definit conform art. 6 alin. (1) lit. h) din lege se dovedeşte prin documente eliberate de autorităţi sau, după caz, alte categorii de persoane juridice cu competenţe în domeniu, după cum urmează:
a)pentru persoanele care se află în sistemul de protecţie a copilului sau provin din acest sistem, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau, după caz, hotărârea instanţei prin care a fost dispusă măsura de protecţie specială, conform prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b)pentru persoanele din familiile beneficiare de ajutorul social potrivit prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau talonul de plată;
c)pentru persoanele care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei potrivit prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, copia deciziei pentru plată a directorului executiv al agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau talonul de plată;
d)pentru persoanele solicitante de azil sau beneficiare ale protecţiei internaţionale definite conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, documentul temporar de identitate sau permisul de şedere valabile, potrivit legii;
e)pentru persoanele fără adăpost, adeverinţă eliberată de primăria din cadrul unităţii administrativ-teritoriale în care trăiesc, prin care se certifică faptul că nu au domiciliu în acea unitate administrativ-teritorială şi nici în altă unitate administrativ-teritorială de pe teritoriul României conform informaţiilor obţinute de la structura judeţeană de administrare a bazelor de date de evidenţă a persoanelor, respectiv a municipiului Bucureşti;
f)pentru orice altă persoană aflată în situaţie de risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai, ancheta socială efectuată, pe baza modelului prevăzut în anexa nr. 1, de serviciul public de asistenţă socială în a cărui rază teritorială se află domiciliul sau reşedinţa persoanei respective, la solicitarea întreprinderii sociale.
(2)În situaţia în care persoanele prevăzute la alin (1) lit. b) şi c), după angajarea în întreprinderea socială de inserţie, nu mai sunt beneficiare de ajutor social sau de alocaţie pentru susţinerea familiei, apartenenţa la grupul vulnerabil definit conform art. 6 alin. (1) lit. h) din lege se dovedeşte conform prevederilor alin. (1) lit. f).
(3)Apartenenţa la grupul vulnerabil definit conform art. 6 alin. (1) lit. h) din lege, dovedită prin documentul prevăzut la alin. (1) lit. f), se verifică anual la solicitarea întreprinderii sociale de inserţie.
CAPITOLUL II: Atestatul de întreprindere socială
SECŢIUNEA 1: Obţinerea atestatului de întreprindere socială
Art. 3
(1)Pot solicita atestatul de întreprindere socială, denumit în continuare atestat, persoanele juridice de drept privat prevăzute la art. 3 din lege care prin actele de înfiinţare şi funcţionare demonstrează faptul că activitatea desfăşurată are scop social, respectă principiile prevăzute la art. 4 din lege, precum şi criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege.
(2)În vederea obţinerii atestatului, persoanele juridice de drept privat prevăzute la alin. (1) trebuie să depună sau să transmită prin poştă, cu confirmare de primire, la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie de ocupare, în a cărei rază teritorială îşi au sediul, următoarele documente:
a)cerere pentru acordarea atestatului, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 sau, după caz, în anexa nr. 6 în situaţia în care se solicită concomitent şi acordarea mărcii sociale;
b)actele de înfiinţare şi funcţionare prevăzute la alin. (1).
(3)Actele de înfiinţare şi funcţionare prevăzute la alin. (1) sunt, după caz:
a)pentru societăţile cooperative de gradul I: actul constitutiv şi autorizaţia de funcţionare emisă de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
b)pentru cooperativele de credit: statutul şi autorizaţia de funcţionare acordată de Banca Naţională a României potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
c)pentru asociaţii şi fundaţii: actul constitutiv şi statutul, precum şi certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
d)pentru casele de ajutor reciproc ale salariaţilor: actul constitutiv şi statutul, precum şi certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
e)pentru casele de ajutor reciproc ale pensionarilor: actul constitutiv şi statutul, precum şi certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi au sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
f)pentru societăţile agricole: actul constitutiv şi statutul elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, şi o copie a încheierii de înscriere în registrul rezervat acestui tip de societăţi;
g)pentru federaţii: statutul şi certificatul de înscriere în Registrul federaţiilor aflat la grefa tribunalului în a cărui circumscripţie îşi vor avea sediul, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
h)pentru uniunile persoanelor juridice: statutul sau actul constitutiv şi dovada personalităţii juridice;
i)pentru alte categorii de persoane juridice de drept privat prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g) din lege, documentele din care să reiasă în mod clar faptul că respectă, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute de lege: actul de înfiinţare sau actul constitutiv şi certificatul de înregistrare sau certificatul constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice supuse înregistrării la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, respectiv statutul şi dovada personalităţii juridice, în cazul altor persoane juridice de drept privat.
(4)Documentele prevăzute la alin. (3) se prezintă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care este şi persoana care semnează cererea pentru acordarea atestatului.
Art. 4
(1)Pe baza documentelor depuse sau transmise prin poştă cu confirmare de primire, agenţia de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, înfiinţat conform art. 24 alin. (2) din lege, evaluează îndeplinirea criteriilor de atestare prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege şi a cerinţelor prevăzute la art. 3 şi soluţionează cererea în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentaţiei complete.
(2)Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit o singură dată, pentru o perioadă de 15 zile calendaristice, fără a fi afectată prin această prelungire valabilitatea documentelor depuse sau transmise în susţinerea cererii de acordare a atestatului de întreprindere socială. Până la expirarea termenului iniţial, solicitantul este notificat de către agenţia de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, cu privire la prelungirea termenului de soluţionare, precum şi la durata acesteia, motivate în mod corespunzător.
(3)În situaţia în care cererea şi documentaţia primită sunt incomplete, solicitantul este notificat în 5 zile lucrătoare de la primirea acestora, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificării, astfel încât cererea să fie soluţionată cu respectarea termenului prevăzut la alin. (1), respectiv alin. (2).
(4)În cazul respingerii acordării atestatului pentru netransmiterea documentelor în termenul de 30 de zile calendaristice prevăzut la alin. (3), solicitantul este informat în 5 zile lucrătoare de la expirarea acestui termen.
(5)În vederea soluţionării cererii pentru acordarea atestatului, agenţia de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, întocmeşte o notă de constatare care conţine în mod obligatoriu prezentarea situaţiei privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor şi/sau a cerinţelor legale privind atestarea ca întreprindere socială, precum şi propunerea pentru acordarea sau respingerea acordării atestatului prin decizie a directorului executiv al agenţiei de ocupare.
(6)Pe baza documentelor depuse sau transmise prevăzute la art. 3 şi a notei de constatare întocmite de către agenţia de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, directorul executiv al agenţiei de ocupare aprobă sau, după caz, respinge prin decizie acordarea atestatului.
(7)Pe baza deciziei privind acordarea atestatului emise de directorul executiv al agenţiei de ocupare, compartimentul pentru economie socială completează atestatul care este valabil de la data emiterii deciziei directorului executiv pe o perioadă de 5 ani, care se împlineşte în ziua corespunzătoare din ultimul an, inclusiv. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care perioada a început să curgă, perioada se împlineşte în ultima zi a acestei luni, inclusiv.
(8)Atestatul se identifică prin serie, număr şi data eliberării şi se tipăreşte în format tipizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.
(9)Seria atestatului conţine în mod obligatoriu abrevierea unităţii administrativ-teritoriale în cadrul căreia este organizată şi funcţionează agenţia de ocupare emitentă a atestatului.
Art. 5
(1)În vederea prelungirii atestatului, reprezentantul legal al întreprinderii sociale sau persoana împuternicită în acest scop trebuie să depună sau să transmită prin poştă, cu confirmare de primire, cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării atestatului, dar nu mai mult de 60 de zile calendaristice, la agenţia de ocupare în a cărei rază teritorială îşi are sediul întreprinderea socială, următoarele documente:
a)cerere de prelungire a atestatului, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;
b)actele de înfiinţare şi funcţionare prevăzute la art. 3;
c)atestatul de întreprindere socială, în original.
(2)În situaţia în care cererea pentru prelungirea atestatului nu este formulată în termenele prevăzute la alin. (1), întreprinderea socială nu poate obţine prelungirea valabilităţii atestatului deţinut până la expirarea termenului de valabilitate al acestuia.
(3)În vederea soluţionării cererii pentru prelungirea atestatului, agenţia de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, întocmeşte o notă de constatare care conţine în mod obligatoriu prezentarea situaţiei privind îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor şi/sau a cerinţelor legale privind atestarea ca întreprindere socială, pe baza documentelor depuse sau transmise în vederea prelungirii atestatului şi îndeplinirii obligaţiilor care revin întreprinderii sociale, precum şi propunerea pentru acordarea sau respingerea acordării prelungirii atestatului prin decizie a directorul executiv al agenţiei de ocupare.
(4)Pe baza cererii pentru prelungirea atestatului şi a notei de constatare întocmite de către agenţia de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, directorul executiv al agenţiei de ocupare aprobă sau, după caz, respinge prin decizie prelungirea atestatului.
(5)Pe baza deciziei privind prelungirea atestatului emise de directorul executiv al agenţiei de ocupare, compartimentul pentru economie socială completează atestatul cu perioada de 5 ani pentru care este prelungit. Prevederile art. 4 alin. (7) referitoare la valabilitatea atestatului se aplică în mod corespunzător şi în cazul prelungirii atestatului.
(6)În vederea eliberării atestatului şi a deciziei de acordare a atestatului, respectiv a atestatului completat cu perioada pentru care este prelungit şi a deciziei de prelungire a valabilităţii atestatului, după caz, agenţia de ocupare înştiinţează în scris întreprinderea socială în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei. Aceste documente se eliberează personal reprezentantului legal al întreprinderii sociale sau altei persoane împuternicite în acest scop.
(7)Decizia privind respingerea acordării atestatului sau a prelungirii valabilităţii atestatului care conţine motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică întreprinderii sociale, de către agenţia de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.
(8)Împotriva deciziei privind respingerea acordării atestatului sau a deciziei de respingere a prelungirii valabilităţii atestatului, întreprinderea socială poate înainta contestaţie, în condiţiile legii, la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care este obligată să o soluţioneze, în condiţiile legii.
(9)Întreprinderea socială poate introduce acţiune la instanţa competentă, în condiţiile legii, în situaţia primirii soluţiei motivate privind contestaţia sau, în cazul în care nu primeşte răspuns, în termenul prevăzut de lege.
SECŢIUNEA 2: Obligaţiile întreprinderilor sociale atestate
Art. 6
(1)Întreprinderile sociale atestate în condiţiile legii şi ale prezentelor norme au următoarele obligaţii:
a)să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege;
b)să îndeplinească obligaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din lege;
c)să permită accesul organelor de control prevăzute de lege, precum şi al altor instituţii şi organe de control, în vederea exercitării de către acestea a atribuţiilor de control potrivit prevederilor legale, şi să prezinte la solicitarea acestora toate informaţiile, datele şi documentele necesare în vederea exercitării controlului.
(2)Obligaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din lege se consideră îndeplinite în condiţiile în care:
a)raportul de activitate anual prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. b) din lege conţine aspecte privind întreaga activitate desfăşurată de întreprinderea socială în perioada de raportare, specifice domeniului de activitate, inclusiv raportul social anual care conţine activităţile cu caracter social, corelate cu situaţiile financiare prezentate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5A;
b)extrasul raportului social anual este completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 5B;
c)extrasul situaţiilor financiare anuale este întocmit conform modelului care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice.
SECŢIUNEA 3: Suspendarea şi retragerea atestatului de întreprindere socială
Art. 7
(1)Atestarea întreprinderilor sociale se suspendă de către agenţiile de ocupare:
a)la solicitarea întreprinderii sociale atestate, de la data solicitată de către aceasta;
b)în situaţia în care nu a fost respectată obligaţia prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. a) din lege, de la data expirării termenului de 15 zile calendaristice stabilit prin procesul-verbal de control în vederea îndeplinirii obligaţiei de a comunica documentul prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. a) din lege, în condiţiile în care pe perioada controlului sau până la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de control nu a fost îndeplinită această obligaţie;
c)în situaţia în care nu au fost respectate obligaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din lege privind raportul de activitate anual, care conţine raportul social anual, situaţia financiară anuală şi extrase ale acestora, de la data la care expiră perioada de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, stabilită la art. 9 alin. (1) lit. c) din lege;
d)în situaţia în care nu se respectă obligaţia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. c), de la data constatării.
(2)Suspendarea atestatului dispusă la solicitarea expresă a întreprinderii sociale încetează la data solicitată de aceasta, dar nu mai târziu de 12 luni de la comunicarea suspendării atestatului.
(3)Suspendarea atestatului încetează dacă, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea acesteia, întreprinderile sociale dovedesc înlăturarea cauzelor care au stat la baza luării acestei măsuri conform prevederilor prezentelor norme şi fac dovada plăţii amenzilor stabilite, după caz, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. a).
Art. 8
(1)Retragerea atestatului întreprinderilor sociale se face de către agenţiile de ocupare, în următoarele situaţii:
a)se încalcă cel puţin unul dintre criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege, de la data constatării;
b)la expirarea termenelor prevăzute de art. 7 alin. (2) şi (3).
(2)Prevederile alin. (1) lit. a) se aplică şi în situaţia în care constatarea se realizează în perioada în care atestatul este suspendat.
Art. 9
(1)Suspendarea, încetarea suspendării şi retragerea atestatului se stabilesc prin decizii emise de directorul executiv al agenţiei de ocupare, pe baza unei note de constatare întocmite de către compartimentul pentru economie socială din cadrul agenţiei de ocupare.
(2)Nota de constatare prevăzută la alin. (1) conţine în mod obligatoriu propunerea pentru suspendarea, încetarea suspendării sau retragerea atestatului, precum şi motivele legale avute în vedere care conduc la propunerea formulată.
(3)În situaţia în care suspendarea sau retragerea atestatului se realizează în urma constatărilor organelor de control, motivele legale avute în vedere care conduc la propunerea formulată sunt cele prevăzute în procesul-verbal de control, încheiat de către acestea.
(4)Decizia privind suspendarea, încetarea suspendării sau retragerea atestatului care conţine motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică întreprinderii sociale, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei, de către agenţia de ocupare prin compartimentul pentru economie socială.
(5)Împotriva deciziei privind suspendarea, încetarea suspendării sau retragerea atestatului, întreprinderea socială poate înainta contestaţie, în condiţiile legii, la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care este obligată să o soluţioneze, în condiţiile legii.
(6)Întreprinderea socială poate introduce acţiune la instanţa competentă, în condiţiile legii, în situaţia primirii soluţiei motivate privind contestaţia sau, în cazul în care nu primeşte răspuns, în termenul prevăzut de lege.
(7)Întreprinderile sociale cărora li s-a retras atestatul pot solicita o nouă atestare numai după ce fac dovada plăţii amenzilor stabilite, după caz.
CAPITOLUL III: Marca socială
SECŢIUNEA 1: Acordarea mărcii sociale
Art. 10
(1)Pot solicita marca socială întreprinderile sociale care respectă condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege.
(2)Condiţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a) din lege se consideră îndeplinită în situaţia în care, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat cu contract individual de muncă aparţine grupului vulnerabil şi timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi, stabilit prin contractul individual de muncă, reprezintă cel puţin 30% din totalul timpului de lucru cumulat al tuturor angajaţilor, stabilit prin contractele individuale de muncă.
(3)În vederea îndeplinirii condiţiei ca 30% din personalul angajat să aparţină grupului vulnerabil, prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a) din lege şi la alin. (2), o persoană care la angajarea în cadrul unei întreprinderi sociale de inserţie, în temeiul unui contract individual de muncă, aparţine grupului vulnerabil se consideră că aparţine acestuia până la data la care intervin modificări privind apartenenţa la grupul vulnerabil, dovedite prin documente eliberate de autorităţi sau, după caz, de alte categorii de persoane juridice cu competenţe în domeniu.
(4)Condiţia prevăzută la art. 10 alin. (1) lit. a) din lege şi alin. (2) se consideră îndeplinită şi în situaţia în care, în termen de 30 de zile calendaristice de la încetarea contractului individual de muncă al unei persoane aparţinând grupului vulnerabil, întreprinderea socială de inserţie angajează cel puţin o persoană aparţinând grupului vulnerabil, cu respectarea condiţiei prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) din lege şi alin. (2), precum şi cu respectarea obligaţiei prevăzute la art. 27 alin. (3) din lege.
Art. 11
(1)În vederea obţinerii mărcii sociale care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, întreprinderile sociale care au obţinut atestatul depun sau transmit prin poştă, cu confirmare de primire, la agenţiile de ocupare în a căror rază teritorială îşi au sediul, următoarele documente:
a)cerere pentru acordarea mărcii sociale, completată după modelul prevăzut în anexa nr. 6;
b)situaţia privind personalul angajat cu contract individual de muncă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7;
c)contractele individuale de muncă ale persoanelor aparţinând grupului vulnerabil, în copie;
d)documente care atestă apartenenţa la grupul vulnerabil, conform art. 2, în copie.
(2)În situaţia în care solicitantul mărcii sociale nu este atestat ca întreprindere socială în condiţiile legii şi ale prezentelor norme, în vederea obţinerii simultane a mărcii sociale şi a atestatului, acesta depune sau transmite prin poştă, cu confirmare de primire, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) şi documentele prevăzute la art. 3 alin. (3).
(3)Acordarea mărcii sociale pentru solicitanţii prevăzuţi la alin. (2) este condiţionată de obţinerea atestatului conform legii şi prezentelor norme.
(4)Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) se prezintă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop, care este şi persoana care semnează cererea pentru acordarea mărcii sociale.
Art. 12
(1)Pe baza documentelor depuse sau transmise prin poştă cu confirmare de primire, agenţia de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, evaluează îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi a cerinţelor prevăzute de prezentele norme şi soluţionează cererea în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării documentaţiei complete.
(2)Prevederile art. 4 alin. (2)-(4) se aplică în mod corespunzător şi în cazul soluţionării cererii pentru acordarea mărcii sociale.
(3)În vederea soluţionării cererii pentru acordarea mărcii sociale, agenţia de ocupare, prin compartimentul pentru economie socială, întocmeşte o notă de constatare care conţine în mod obligatoriu prezentarea situaţiei privind îndeplinirea sau neîndeplinirea condiţiilor şi/sau a cerinţelor legale privind acordarea mărcii sociale, precum şi propunerea pentru acordarea sau respingerea acordării mărcii sociale prin decizie a directorului executiv al agenţiei de ocupare.
(4)Pe baza documentelor depuse sau transmise prevăzute la art. 11 şi a notei de constatare întocmite de către agenţia de ocupare prin compartimentul pentru economie socială, directorul executiv al agenţiei de ocupare aprobă sau, după caz, respinge prin decizie acordarea mărcii sociale.
(5)Pe baza deciziei privind acordarea mărcii sociale emise de directorul executiv al agenţiei de ocupare, compartimentul pentru economie socială completează certificatul care atestă statutul de întreprindere socială de inserţie, denumit în continuare certificat, care este valabil de la data emiterii deciziei directorului executiv pe o perioadă de 3 ani, ce se împlineşte în ziua corespunzătoare din ultimul an, inclusiv. Dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care perioada a început să curgă, perioada se împlineşte în ultima zi a acestei luni, inclusiv.
(6)În vederea eliberării certificatului şi a deciziei de acordare a mărcii sociale, agenţia de ocupare înştiinţează în scris întreprinderea socială în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei. Aceste documente se eliberează personal reprezentantului legal al întreprinderii sociale sau altei persoane împuternicite în acest scop.
(7)Decizia privind respingerea acordării mărcii sociale care conţine motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică în scris întreprinderii sociale, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.
(8)Împotriva deciziei de respingere a acordării mărcii sociale, întreprinderea socială poate înainta contestaţie, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care este obligată să o soluţioneze în termen de 45 de zile de la înregistrare.
(9)Întreprinderea socială poate introduce acţiune la instanţa competentă, în termen de 30 de zile de la data primirii soluţiei motivate privind contestaţia sau, în cazul în care nu primeşte răspuns, în termen de 30 de zile de la data expirării perioadei de soluţionare a contestaţiei.
Art. 13
(1)Marca socială se consideră acordată de la data emiterii certificatului.
(2)Certificatul se identifică prin serie, număr şi data eliberării şi se tipăreşte în format tipizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.
(3)Seria certificatului conţine în mod obligatoriu abrevierea unităţii administrativ-teritoriale în cadrul căreia este organizată şi funcţionează agenţia de ocupare, emitentă a certificatului.
(4)În vederea asigurării continuităţii activităţii ca întreprindere socială de inserţie, cu cel mult 60 de zile calendaristice înainte de data expirării certificatului, dar nu mai puţin de 45 de zile calendaristice, întreprinderea socială de inserţie are obligaţia de a solicita obţinerea unei noi mărci sociale.
Art. 14
(1)De la data eliberării certificatului, întreprinderea socială de inserţie are obligaţia să utilizeze elementul specific de identitate vizuală prevăzut la art. 13 alin. (1) din lege.
(2)Elementul specific de identitate vizuală al întreprinderilor sociale de inserţie, precum şi regulile specifice de identitate vizuală de utilizare a acestuia se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice.
SECŢIUNEA 2: Obligaţiile întreprinderilor sociale de inserţie
Art. 15
(1)Întreprinderile sociale de inserţie certificate în condiţiile legii şi ale prezentelor norme au următoarele obligaţii:
a)să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege;
b)să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din lege;
c)să îndeplinească obligaţiile prevăzute de art. 11, art. 13 alin. (2) şi art. 27 alin. (3) din lege;
d)să nu utilizeze marca socială, respectiv elementul specific de identitate vizuală peste termenul de valabilitate al certificatului;
e)să permită accesul organelor de control prevăzute de lege, precum şi al altor instituţii şi organe de control, în vederea exercitării de către aceştia a atribuţiilor de control potrivit prevederilor legale, şi să prezinte la solicitarea acestora toate informaţiile, datele şi documentele necesare în vederea exercitării controlului.
(2)Obligaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) din lege se consideră îndeplinite, cu respectarea următoarelor condiţii:
a)raportul de activitate anual prevăzut la art. 13 alin. (2) din lege conţine aspecte privind întreaga activitate desfăşurată de întreprinderea socială de inserţie în perioada de raportare, specifice domeniului de activitate, inclusiv raportul social anual care conţine activităţile cu caracter social, corelate cu situaţiile financiare prezentate;
b)raportul social anual cuprins în raportul de activitate anual prevăzut la lit. a) şi extrasul raportului social anual sunt completate conform modelelor prevăzute în anexele nr. 5A şi 5B;
c)extrasul situaţiilor financiare anuale este întocmit conform modelului care se aprobă prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice.
(3)În situaţia întreprinderii sociale de inserţie, obligaţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din lege se consideră îndeplinite în condiţiile în care aceasta îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) din lege.
SECŢIUNEA 3: Suspendarea şi retragerea mărcii sociale
Art. 16
(1)Marca socială se suspendă de către agenţiile de ocupare:
a)la solicitarea expresă a întreprinderii sociale de inserţie certificate, de la data solicitată de către aceasta;
b)în situaţia în care nu au fost respectate condiţiile de la art. 10 alin. (1) din lege, de la data constatării prin procesul-verbal de control;
c)în situaţia în care nu a fost respectată obligaţia prevăzută la art. 11 din lege, de la data expirării termenului stabilit prin procesul-verbal de control în vederea îndeplinirii obligaţiei, în condiţiile în care pe perioada controlului sau până la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de control nu a îndeplinit această obligaţie;
d)în situaţia în care în termen de 15 zile de la modificarea actelor de înfiinţare sau a actelor constitutive nu a fost respectată obligaţia prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. a) din lege, de la data expirării termenului de 15 zile calendaristice stabilit prin procesul-verbal de control în vederea îndeplinirii obligaţiei de a comunica modificările respective, în condiţiile în care pe perioada controlului sau până la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de control nu a îndeplinit această obligaţie;
e)în situaţia în care nu au fost respectate obligaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) din lege, de la data la care expiră perioada de 3 luni de la încheierea anului calendaristic;
f)în situaţia în care nu a fost respectată obligaţia prevăzută la art. 27 alin. (3) din lege, de la data expirării termenului stabilit prin procesul-verbal de control în vederea îndeplinirii obligaţiei de a comunica documentul prevăzut la art. 27 alin. (3) din lege, în condiţiile în care pe perioada controlului sau până la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de control nu a îndeplinit această obligaţie;
g)în situaţia în care nu a fost respectată obligaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. e);
h)în situaţia în care a fost suspendat atestatul.
(2)Suspendarea mărcii sociale dispusă la solicitarea expresă a întreprinderii sociale de inserţie încetează la data solicitată de aceasta, dar nu mai târziu de 12 luni de la comunicarea suspendării certificatului.
(3)Suspendarea mărcii sociale încetează dacă, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea acesteia, întreprinderile sociale de inserţie dovedesc înlăturarea cauzelor care au stat la baza luării acestei măsuri conform prevederilor prezentelor norme şi fac dovada plăţii amenzilor stabilite, după caz, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. a).
Art. 17
(1)Marca socială se retrage de către agenţiile de ocupare:
a)în situaţia în care se încalcă cel puţin unul dintre criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din lege, de la data constatării;
b)la expirarea termenelor prevăzute de art. 16 alin. (2) şi (3);
c)în situaţia în care a fost retras atestatul, de la data retragerii acestuia.
(2)Prevederile alin. (1) lit. a) se aplică şi în situaţia în care constatarea se realizează în perioada în care marca socială este suspendată.
Art. 18
(1)Suspendarea, încetarea suspendării şi retragerea mărcii sociale se stabilesc prin decizii emise de directorul executiv al agenţiilor de ocupare, pe baza unei note de constatare întocmite de către compartimentul pentru economie socială din cadrul agenţiilor de ocupare.
(2)Nota de constatare prevăzută la alin. (1) conţine în mod obligatoriu propunerea pentru suspendarea, încetarea suspendării sau retragerea mărcii sociale, precum şi motivele legale avute în vedere care conduc la propunerea formulată.
(3)În situaţia în care suspendarea sau retragerea mărcii sociale se realizează în urma constatărilor organelor de control, motivele legale avute în vedere care conduc la propunerea formulată sunt cele prevăzute în procesul-verbal de control, încheiat de către acestea.
(4)Decizia privind suspendarea, încetarea suspendării sau retragerea mărcii sociale care conţine motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică în scris întreprinderii sociale de inserţie, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.
(5)Împotriva deciziei privind suspendarea, încetarea suspendării sau retragerea mărcii sociale, întreprinderea socială de inserţie poate înainta contestaţie, în condiţiile legii, la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care este obligată să o soluţioneze, în condiţiile legii.
(6)Întreprinderea socială de inserţie poate introduce acţiune la instanţa competentă, în condiţiile legii, în situaţia primirii soluţiei motivate privind contestaţia sau, în cazul în care nu primeşte răspuns, în termenul prevăzut de lege.
(7)Întreprinderile sociale de inserţie cărora li s-a retras marca socială pot solicita o noua marcă socială numai după ce fac dovada plăţii amenzilor stabilite, după caz.
SECŢIUNEA 4: Anularea mărcii sociale
Art. 19
(1)Marca socială se anulează de la data expirării valabilităţii atestatului:
a)în situaţia în care pe perioada de valabilitate a mărcii sociale expiră valabilitatea atestatului care a stat la baza acordării acesteia;
b)în situaţia în care, în perioada de valabilitate a mărcii sociale, întreprinderea socială de inserţie nu obţine prelungirea valabilităţii atestatului.
(2)Anularea mărcii sociale se dispune prin decizie emisă de directorul executiv al agenţiei de ocupare, pe baza unei note de constatare întocmite de către compartimentul pentru economie socială din cadrul agenţiei de ocupare, care conţine motivele legale avute în vedere care au condus la emiterea deciziei respective.
(3)Decizia privind anularea mărcii sociale care conţine motivele ce au stat la baza acestei decizii se comunică în scris întreprinderii sociale de inserţie, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.
CAPITOLUL IV: Planul judeţean de inserţie socioprofesională
Art. 20
(1)Planul judeţean de inserţie socioprofesională este documentul de planificare elaborat de agenţiile de ocupare, prin compartimentele pentru economie socială, pe o perioadă de 3 ani, prin consultarea întreprinderilor sociale de inserţie certificate şi a serviciilor publice de asistenţă socială de la nivel local şi judeţean.
(2)La întocmirea planului judeţean de inserţie socioprofesională prevăzut la alin. (1) se ia în considerare Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.071/2013, Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/2015, cu planurile lor de acţiune, precum şi alte documente strategice de dezvoltare economico-socială de la nivel local, judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, în vigoare la data elaborării acestui plan.
(3)Planul judeţean de inserţie socioprofesională prevăzut la alin. (1) conţine cel puţin următoarele elemente:
a)obiectivele stabilite la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti, rezultate în urma consultării prevăzute la alin. (1) şi care sunt în concordanţă cu strategiile prevăzute la alin. (2);
b)măsurile şi acţiunile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, termenele de realizare şi instituţiile responsabile;
c)sursele de finanţare pentru implementarea planului judeţean de inserţie socioprofesională.
Art. 21
(1)Planul judeţean de inserţie socioprofesională prevăzut la art. 20 se supune aprobării directorului executiv al agenţiei de ocupare şi preşedintelui consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
(2)Planul judeţean de inserţie socioprofesională, aprobat conform alin. (1) se transmite, în copie, compartimentului pentru economie socială din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, înfiinţat conform art. 24 alin. (1) din lege.
(3)Implementarea măsurilor şi acţiunilor incluse în planul judeţean de inserţie socioprofesională se monitorizează trimestrial de către compartimentele pentru economie socială din cadrul agenţiilor de ocupare.
(4)Agenţiile de ocupare transmit semestrial, compartimentului pentru economie socială din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, un raport privind evaluarea modului de realizare a măsurilor şi acţiunilor din cuprinsul planului judeţean de inserţie socioprofesională aprobat conform alin. (1).
CAPITOLUL V: Dispoziţii finale
Art. 22
(1)Prin organele de control ale Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prevăzute la art. 9 alin. (3), art. 13 alin. (4) şi art. 30 lit. a) din lege, se înţelege:
a)direcţia cu atribuţii de control din Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
b)organele de control ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi/sau ale agenţiilor de ocupare;
c)organele de control ale Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi/sau ale agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(2)Prin organele de control ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prevăzute la art. 30 lit. a) din lege şi ale Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prevăzute la art. 30 lit. b) din lege, se înţelege şi organele de control ale agenţiilor teritoriale ale acestor instituţii.
(3)Procesele-verbale întocmite de către organele de control prevăzute la alin. (1) şi (2) se transmit, în copie, compartimentelor pentru economie socială din cadrul agenţiilor de ocupare.
Art. 23
Controlul întreprinderilor sociale şi al întreprinderilor sociale de inserţie se realizează de către organele de control din cadrul agenţiilor de ocupare şi ale agenţiilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială în a căror rază teritorială îşi au sediul întreprinderile sociale sau întreprinderile sociale de inserţie sau în care îşi desfăşoară activitatea ori funcţionează sucursalele, punctele de lucru şi alte sedii secundare ale acestora.
Art. 24
Îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) şi art. 13 alin. (2) din lege, precum şi transmiterea altor documente, altele decât cele necesare îndeplinirii formalităţilor de atestare sau de acordare a mărcii sociale, se poate realiza prin serviciul on-line oferit de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, începând cu data de la care acest serviciu on-line devine operativ, dată care se face publică de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă pe pagina de internet a instituţiei.
Art. 25
(1)Atestatul prevăzut la art. 4 alin. (8) sau certificatul prevăzut la art. 13 alin. (2) se eliberează din carnet cu matcă şi se întocmeşte astfel încât matca carnetului, care rămâne în arhiva agenţiei de ocupare cu termen permanent, să aibă înscrise toate datele de pe exemplarul original al atestatului, respectiv al certificatului care se eliberează persoanei juridice de drept privat.
(2)În situaţia pierderii, distrugerii sau deteriorării atestatului ori certificatului, persoana juridică de drept privat, titulară a acestor documente, poate solicita agenţiei de ocupare emitente un duplicat pe baza unei cereri în care sunt menţionate împrejurările în care documentul respectiv a fost pierdut, distrus sau deteriorat, însoţită de dovada publicării pierderii, distrugerii sau deteriorării atestatului sau certificatului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
(3)Duplicatul atestatului sau certificatului se întocmeşte, după caz, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, respectiv în anexa nr. 8, astfel încât datele care se înscriu sunt cele existente în matca carnetului aflat în arhiva agenţiei de ocupare emitente, corespunzător exemplarului original. Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul eliberării duplicatului atestatului sau certificatului.
(4)Pe atestatul şi certificatul întocmite potrivit alin. (3), inclusiv pe matca carnetului din care se eliberează aceste documente, se înscrie menţiunea "duplicat" şi se completează seria şi numărul atestatului sau certificatului original.
(5)Termenul pentru eliberarea duplicatului este de 30 de zile de la data înregistrării cererii prevăzute la alin. (2).
Art. 26
Prin ordin al Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va fi aprobat un ghid orientativ privind indicatorii de rezultat, de realizare imediată/output şi indicatori de impact, care să fie utilizaţi de întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie în raportările anuale.
Art. 27
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 28
Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.
-****-
ANEXA nr. 1: ANCHETĂ SOCIALĂ
APROBAT,
PRIMAR
.........................
Semnătură .......................
(L.S.)
efectuată astăzi ...../..../..........
la domiciliul/reşedinţa domnului/doamnei1 ...................
ca urmare a cererii nr. ............ din data de ...../..../..........
a întreprinderii sociale ...................

A. Domnul/Doamna1

Numele

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Prenumele

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cetăţenia?

|_| UE

şi anume (ţara) ......................................

|_| Română

|_| Non-UE

Act de identitate/doveditor*) |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|

(copie ataşată)

Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data de |_|_|_|_|_|_|_|_| (zz) (ll) (aaaa)

*) Pentru cetăţenii români:

Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:

Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. Elveţiană:

BI - buletin de identitate

CI - carte de identitate

CIP - carte de identitate provizorie

P - paşaport

PST - permis de şedere temporară

DI - document de identitate

PSTL - permis de şedere pe termen lung

CIN - certificat înregistrare

CR - carte de rezidenţă

Domiciliul/Date de contact:

Strada |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nr. |_|_|_| Bl. |_|_|_| Sc. |_|_| Et. |_|_| Apart. |_|_| Sector |_|_|

Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Judeţ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Starea civilă?

|_| căsătorit(ă)

|_| necăsătorit(ă)

|_| uniune consensuală

|_| văduv(ă)

|_| divorţat(ă)

|_| despărţit(ă) în fapt

Situaţia şcolară?

|_| fără studii

|_| generale

|_| medii

|_| superioare

Calificări:

Situaţia profesională?

|_| pensionar

|_| şomer

|_| student

|_| lucrător agricol

|_| lucrător ocazional

|_| elev

Altele ..................................................

Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii?

|_|_|_|_| lei

Grad de dizabilitate?

|_| Nu

|_| Da (se vor ataşa acte doveditoare)

Dacă beneficiază sau a beneficiat de unele drepturi de asistenţă socială?

(se vor ataşa acte doveditoare)

|_| Nu

|_| Da, din alte ţări

|_| Ajutor Social

Drepturi în curs

|_| Da, din România

|_| Alocaţia pentru Susţinerea Familiei

|_| Ajutorul pentru Încălzirea Locuinţei (pentru sezonul rece anterior)

Energie termică

Gaze naturale

Energie electrică

Lemne, cărbuni

B. Date despre familia domnului/doamnei1 formată din ...... persoane majore (inclusiv persoana îndreptăţită) şi ........ copii:

a. Date despre partenerul/partenera domnului/doamnei1:

Numele

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Prenumele

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cetăţenia?

|_| UE

şi anume (ţara) ......................................

|_| Română

|_| Non-UE

Act de identitate/doveditor*) |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|

(copie ataşată)

Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data de |_|_|_|_|_|_|_|_| (zz) (ll) (aaaa)

Situaţia şcolară?

|_| fără studii

|_| generale

|_| medii

|_| superioare

Situaţia profesională?

|_| salariat

|_| pensionar

|_| şomer

|_| student

|_| independent

|_| lucrător agricol

|_| lucrător ocazional

|_| elev

Altele ..................................................

Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii?

|_|_|_|_| lei

Grad de dizabilitate?

|_| Nu

|_| Da (se vor ataşa acte doveditoare)

b. Date despre copiii domnului/doamnei1:

1. Numele

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Prenumele

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/doveditor*) |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|

(copie ataşată)

Relaţia de rudenie cu domnul/doamna1

|_| copil natural

|_| copil adoptat

|_| copil în plasament familial

|_| copil în tutelă

|_| copil în curatelă

|_| copil încredinţat spre adopţie

Situaţia şcolară?

|_| preşcolar

|_| elev

cls. I-VIII

Şcoala nr. ..........

|_| fără studii

|_| elev

cls. IX-XII

Loc. .......................................

Grad de dizabilitate?

|_| Nu

|_| Da (se vor ataşa acte doveditoare)

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?

(se vor ataşa acte doveditoare)

|_| Nu

|_| Da, din alte ţări

|_| Da, din România

*) Pentru cetăţenii români:

Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:

Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. Elveţiană:

CN - certificat de naştere

BI - buletin de identitate

CI - carte de identitate

CIP - carte de identitate provizorie

P - paşaport

PST - permis de şedere temporară

DI - document de identitate

PSTL - permis de şedere pe termen lung

CIN - certificat înregistrare

CR - carte de rezidenţă

2. Numele

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Prenumele

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/doveditor*) |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|

(copie ataşată)

Relaţia de rudenie cu domnul/doamna1

|_| copil natural

|_| copil adoptat

|_| copil în plasament familial

|_| copil în tutelă

|_| copil în curatelă

|_| copil încredinţat spre adopţie

Situaţia şcolară?

|_| preşcolar

|_| elev

cls. I-VIII

Şcoala nr. ..........

|_| fără studii

|_| elev

cls. IX-XII

Loc. .......................................

Grad de dizabilitate?

|_| Nu

|_| Da (se vor ataşa acte doveditoare)

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?

(se vor ataşa acte doveditoare)

|_| Nu

|_| Da, din alte ţări

|_| Da, din România

3. Numele

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Prenumele

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/doveditor*) |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|

(copie ataşată)

Relaţia de rudenie cu domnul/doamna1

|_| copil natural

|_| copil adoptat

|_| copil în plasament familial

|_| copil în tutelă

|_| copil în curatelă

|_| copil încredinţat spre adopţie

Situaţia şcolară?

|_| preşcolar

|_| elev

cls. I-VIII

Şcoala nr. ..........

|_| fără studii

|_| elev

cls. IX-XII

Loc. .......................................

Grad de dizabilitate?

|_| Nu

|_| Da (se vor ataşa acte doveditoare)

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?

(se vor ataşa acte doveditoare)

|_| Nu

|_| Da, din alte ţări

|_| Da, din România

4. Numele

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Prenumele

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Act de identitate/doveditor*) |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|

(copie ataşată)

Relaţia de rudenie cu domnul/doamna1

|_| copil natural

|_| copil adoptat

|_| copil în plasament familial

|_| copil în tutelă

|_| copil în curatelă

|_| copil încredinţat spre adopţie

Situaţia şcolară?

|_| preşcolar

|_| elev

cls. I-VIII

Şcoala nr. ..........

|_| fără studii

|_| elev

cls. IX-XII

Loc. .......................................

Grad de dizabilitate?

|_| Nu

|_| Da (se vor ataşa acte doveditoare)

Dacă beneficiază de unele drepturi de asistenţă socială?

(se vor ataşa acte doveditoare)

|_| Nu

|_| Da, din alte ţări

|_| Da, din România

*) Pentru cetăţenii români:

Pentru cetăţenii străini sau apatrizi:

Pentru cetăţenii UE, SEE sau Confed. Elveţiană:

CN - certificat de naştere

BI - buletin de identitate

CI - carte de identitate

CIP - carte de identitate provizorie

P - paşaport

PST - permis de şedere temporară

DI - document de identitate

PSTL - permis de şedere pe termen lung

CIN - certificat înregistrare

CR - carte de rezidenţă

c. Date despre celelalte persoane majore din familia domnului/doamnei1:

1. Numele

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Prenumele

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cetăţenia?

|_| UE

şi anume (ţara) ......................................

|_| Română

|_| Non-UE

Act de identitate/doveditor*) |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|

(copie ataşată)

Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data de |_|_|_|_|_|_|_|_| (zz) (ll) (aaaa)

Situaţia şcolară?

|_| fără studii

|_| generale

|_| medii

|_| superioare

Situaţia profesională?

|_| salariat

|_| pensionar

|_| şomer

|_| student

|_| independent

|_| lucrător agricol

|_| lucrător ocazional

|_| elev

Altele ..................................................

Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii?

|_|_|_|_| lei

Grad de dizabilitate?

|_| Nu

|_| Da (se vor ataşa acte doveditoare)

2. Numele

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Prenumele

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cetăţenia?

|_| UE

şi anume (ţara) ......................................

|_| Română

|_| Non-UE

Act de identitate/doveditor*) |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|

(copie ataşată)

Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data de |_|_|_|_|_|_|_|_| (zz) (ll) (aaaa)

Situaţia şcolară?

|_| fără studii

|_| generale

|_| medii

|_| superioare

Situaţia profesională?

|_| salariat

|_| pensionar

|_| şomer

|_| student

|_| independent

|_| lucrător agricol

|_| lucrător ocazional

|_| elev

Altele ..................................................

Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii?

|_|_|_|_| lei

Grad de dizabilitate?

|_| Nu

|_| Da (se vor ataşa acte doveditoare)

3. Numele

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Prenumele

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cetăţenia?

|_| UE

şi anume (ţara) ......................................

|_| Română

|_| Non-UE

Act de identitate/doveditor*) |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|

(copie ataşată)

Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data de |_|_|_|_|_|_|_|_| (zz) (ll) (aaaa)

Situaţia şcolară?

|_| fără studii

|_| generale

|_| medii

|_| superioare

Situaţia profesională?

|_| salariat

|_| pensionar

|_| şomer

|_| student

|_| independent

|_| lucrător agricol

|_| lucrător ocazional

|_| elev

Altele ..................................................

Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii?

|_|_|_|_| lei

Grad de dizabilitate?

|_| Nu

|_| Da (se vor ataşa acte doveditoare)

4. Numele

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Prenumele

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cod numeric personal

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Cetăţenia?

|_| UE

şi anume (ţara) ......................................

|_| Română

|_| Non-UE

Act de identitate/doveditor*) |_|_|_|_| Seria |_|_|_| Nr. |_|_|_|_|_|_|_|

(copie ataşată)

Eliberat de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| La data de |_|_|_|_|_|_|_|_| (zz) (ll) (aaaa)

Situaţia şcolară?

|_| fără studii

|_| generale

|_| medii

|_| superioare

Situaţia profesională?

|_| salariat

|_| pensionar

|_| şomer

|_| student

|_| independent

|_| lucrător agricol

|_| lucrător ocazional

|_| elev

Altele ..................................................

Venituri totale realizate în luna anterioară depunerii cererii?

|_|_|_|_| lei

Grad de dizabilitate?

|_| Nu

|_| Da (se vor ataşa acte doveditoare)

C. Date privitul locuinţa domnului/doamnei1

Domnul/Doamna1 locuieşte:

|_| singură

|_| împreună cu altă persoană singură sau familie

Model locuinţă:

 

Regimul juridic al locuinţei

|_| Casă cu curte

|_| 1 cameră

|_| 2 camere

|_| 3 camere

|_| 4 camere

|_| > 4 camere

|_| Proprietate personală

|_| Casă fără curte

|_| În închiriere public/privat

|_| Apartament la bloc

Altele ..............................

|_| Locuinţă socială

Modul de dobândire al locuinţei

|_| Locuinţă de serviciu

|_| Cumpărare

|_| Locuinţă de necesitate

|_| Moştenire

|_| Instituţionalizat/nu are locuinţă

Altele ..............................

D. Starea de sănătate a domnului/doamnei/membrilor familiei acestuia/acesteia

 

 

E. Nevoi speciale ale domnului/doamnei/membrilor familiei:

 

 

F. Alte aspecte

 

 

G. Concluzii

Se propune

|_| încadrarea

|_| neîncadrarea

în categoria persoanelor aflate în situaţie de risc de a-şi pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai conform art. 6 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială.

MOTIVAŢIA:

 

 

AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ

DOMNUL/DOAMNA1 ....................................

SEMNĂTURA ..............................

ÎNTOCMIT ..............................

SEMNĂTURA .......................

Se ataşează următoarele documente:

1. .................................................................................................

2. .................................................................................................

3. .................................................................................................

4. .................................................................................................

5. .................................................................................................

6. .................................................................................................

7. .................................................................................................

8. .................................................................................................

9. .................................................................................................

10. ...............................................................................................

11. ...............................................................................................

12. ...............................................................................................

13. ...............................................................................................

14. ...............................................................................................

15. ...............................................................................................

1Se completează cu numele şi prenumele persoanei căreia i se efectuează ancheta socială.

ANEXA nr. 2: CERERE pentru acordarea atestatului de întreprindere socială

Domnule/Doamnă director executiv,

1. Subsemnatul(a) ..............., posesor al actului de identitate ....... seria .... nr. ......., eliberat de ......... la data de .........., CNP/CIF ........, în calitate de ...........1, conform ..........2, în temeiul Legii nr. 219/2015 privind economia socială şi al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015, solicit acordarea atestatului de întreprindere socială,

2. pentru persoana juridică de drept privat ..............., cod unic de înregistrare (CUI)/cod de înregistrare fiscală (CIF) .......... înregistrată în/la ........... cu nr. ..........,

3. care aparţine următoarei categorii dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială:

|_| societate cooperativă de gradul I;

|_| cooperativă de credit;

|_| asociaţie;

|_| fundaţie;

|_| casă de ajutor reciproc a salariaţilor;

|_| casă de ajutor reciproc a pensionarilor;

|_| societate agricolă;

|_| federaţie;

|_| uniune a persoanelor juridice de tipul ..............;

|_| alte categorii de persoane juridice de tipul ............., care respectă:

- definiţia economiei sociale prevăzută la art. 2 din lege, conform actelor legale de înfiinţare şi funcţionare, respectiv .........., pagina ........;

- principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege, conform actelor legale de înfiinţare şi funcţionare, respectiv ............, pagina ........,

4. are sediul social în: localitatea ......................., str. .............. nr. ......., bloc ......., scara ......, etaj ......, ap. ......, judeţul/sectorul ..................., cod poştal .........., telefon .........., fax ..........., e-mail .............., web site ........................,

5. şi dispun prin actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea criteriilor prevăzute la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială:

Criteriul

Actul de înfiinţare şi funcţionare (denumirea):

Pagina şi paragraful

a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;

   

b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;

   

c)se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;

   

d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

   

1Se completează, după caz, de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop.

2Se completează tipul şi numărul documentului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal sau persoană împuternicită în acest scop.

OPIS documente anexate cererii care sunt depuse pentru acordarea atestatului de întreprindere socială

Nr. crt.

Denumirea actului

Nr. şi data actului/Emitent

Nr. file

1.

Actele de înfiinţare şi funcţionare (denumirea fiecărui act în funcţie de tipul solicitantului)

   

2.

Copie act identitate reprezentant legal/împuternicit semnatar al cererii

   

3.

Împuternicire notarială pentru împuternicit (după caz)

   

4.

     

5.

     

...

     
       
       
       

Prezenta cerere este întocmită într-un exemplar original, pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii.

Data: ...................

Numele şi prenumele ..........

Semnătura ...............

ANEXA nr. 3:

AJOFM/AMOFM BUCUREŞTI

ATESTAT

DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ

Seria1 ...... nr. ....... din2 .............

Persoana juridică de drept privat3 .............., cu sediul în localitatea ............, str. ............ nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ......, jud./sect. ........., CUI/CIF ........, este atestată ca întreprindere socială în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind economia socială şi Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

În baza prezentului atestat, persoana juridică are statut de întreprindere socială pe o perioadă de 5 ani, de la data de2 ......... până la data de4 .......... cu posibilitatea prelungirii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind economia socială şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

Director executiv5,

........................... (L.S.)

Data eliberării:

Anul .............. luna ..................

ziua ...............

Semnătura de primire6

............................

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ .................../

AGENŢIA MUNICIPALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BUCUREŞTI

ATESTAT DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ

Seria1 ...... nr. ....... din2 .............

Persoana juridică de drept privat3 .............., cu sediul în localitatea ............, str. ............ nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ..................., cod unic de înregistrare/cod de înregistrare fiscală (CUI/CIF) ..........., este atestată ca întreprindere socială în conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială şi Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

În baza prezentului atestat, persoana juridică are statut de întreprindere socială pe o perioadă de 5 ani, de la data de2 .......... până la data de4 ........ cu posibilitatea prelungirii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind economia socială şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

Director executiv5,

..................... (L.S.)

Data eliberării:

Anul .............. luna .................. ziua ...............

Falsificarea acestui document este ilegală şi se pedepseşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.

1Seria atestatului conţine în mod obligatoriu abrevierea unităţii administrativ-teritoriale în cadrul căreia este organizată şi funcţionează agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

2Se completează cu data semnării deciziei emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

3Se completează cu denumirea persoanei juridice de drept privat.

4Se completează cu data până la care este valabil atestatul calculată în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

5Se completează cu numele, prenumele şi semnătura directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

6Se completează cu numele, prenumele şi semnătura persoanei care primeşte atestatul.

PRELUNGIREA ATESTATULUI7

Director executiv5, (L.S.)

PRELUNGIREA ATESTATULUI

1.

 

17. ..............................

Director executiv5,

..........................

Semnătura de primire6

..........................

2.

 

27. ..............................

Director executiv5,

..........................

Semnătura de primire6

..........................

3.

 

37. ..............................

Director executiv5,

..........................

Semnătura de primire6

..........................

...

 

...

Verso-ul atestatului

7Se completează cu perioada pentru care este prelungit atestatul: zi/luna/an - zi/luna/an.

ANEXA nr. 4: CERERE de prelungire a atestatului de întreprindere socială

Domnule/Doamnă director executiv,

1. Subsemnatul(a) ..............., posesor al actului de identitate ....... seria .... nr. ......., eliberat de ......... la data de .........., CNP/CIF ........, în calitate de ...........1, conform ..........2, în temeiul Legii nr. 219/2015 privind economia socială şi al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015, solicit prelungirea atestatului de întreprindere socială,

2. pentru persoana juridică de drept privat ..............., cod unic de înregistrare (CUI)/cod de înregistrare fiscală (CIF) .......... înregistrată în/la ........... cu nr. ..........,

3. care deţine atestatul de întreprindere sociala seria .... nr. ....... data ......., anexat în original,

4. care aparţine următoarei categorii dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială:

|_| societate cooperativă de gradul I;

|_| cooperativă de credit;

|_| asociaţie;

|_| fundaţie;

|_| casă de ajutor reciproc a salariaţilor;

|_| casă de ajutor reciproc a pensionarilor;

|_| societate agricolă;

|_| federaţie;

|_| uniune a persoanelor juridice de tipul ...............;

|_| alte categorii de persoane juridice de tipul ..............., care respectă;

- definiţia economiei sociale prevăzută la art. 2 din lege, conform actelor legale de înfiinţare şi funcţionare, respectiv ............, pagina ........;

- principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege, conform actelor legale de înfiinţare şi funcţionare, respectiv ............, pagina .......,

5. are sediul social în: localitatea ......................., str. .............. nr. ......., bloc ......., scara ......, etaj ......, ap. ......, judeţul/sectorul ..................., cod poştal .........., telefon .........., fax ..........., e-mail .............., web site ........................,

6. şi dispun prin actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea criteriilor prevăzute la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială:

Criteriul

Actul de înfiinţare şi funcţionare (denumirea):

Pagina şi paragraful

a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;

   

b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;

   

c)se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;

   

d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

   

1Se completează, după caz, de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop.

2Se completează tipul şi numărul documentului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal sau persoană împuternicită în acest scop.

OPIS documente anexate cererii care sunt depuse pentru prelungirea atestatului de întreprindere socială

Nr. crt.

Denumirea actului

Nr. şi data actului/Emitent

Nr. file

1.

Actele de înfiinţare şi funcţionare (denumirea fiecărui act în funcţie de tipul solicitantului)

   

2.

Atestatul de întreprindere socială seria ...... nr. ........., data ............., anexat în original

   

3.

Copie act identitate reprezentant legal/împuternicit semnatar al cererii

   

4.

Împuternicire notarială pentru împuternicit (după caz)

   

5.

     

...

     
       
       
       
       
       

Prezenta cerere este întocmită într-un exemplar original, pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii.

Data: ...................

Numele şi prenumele ..........

Semnătura ...............

ANEXA nr. 5A: RAPORT DE ACTIVITATE privind activitatea desfăşurată de întreprinderea socială/întreprinderea socială de inserţie .............. în anul ............
Cod/Coduri CAEN .............. Domeniu de activitate:
- Număr de salariaţi ..............
- Număr de membri ..............
Seria şi numărul atestatului de întreprindere socială şi perioada de valabilitate a acestuia (se va preciza dacă pe durata anului de raportare a avut perioade când activitatea a fost suspendată):
......................................
Seria şi numărul certificatului de întreprindere socială de inserţie şi perioada de valabilitate a acestuia (se va preciza dacă pe durata anului de raportare a avut perioade când activitatea a fost suspendată):
......................................
A)Activitatea desfăşurată în anul raportat
1.Viziunea, misiunea, scopul, valorile şi principiile întreprinderii sociale.
2.Obiectivele întreprinderii sociale (pentru anul raportat).
3.Descrierea activităţii desfăşurate în anul raportat (numărul de salariaţi şi numărul de membri).
4.Rezultate obţinute conform obiectivelor propuse în anul raportat.
B)Raportul social
1.Obiectivele sociale ale întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserţie (pentru anul raportat),
2.Domeniul intervenţiei sociale (de exemplu: servicii sociale; locuinţe şi nevoi de bază; educaţie sau formare profesională; ocuparea forţei de muncă şi instruire; sănătate mintală; sănătate/domeniul medical; bunăstarea socială sau personală; politici publice/educaţie civică; conservarea mediului înconjurător şi schimbarea climatică; altele).
3.Resurse utilizate în activitatea desfăşurată (financiare - de exemplu: fonduri europene, internaţionale, altele; materiale; de personal, alte tipuri de resurse).
4.Nevoi sociale identificate (corespunzător activităţii sociale desfăşurate în anul raportat).
5.Grupul-ţintă al intervenţiei sociale (descrierea categoriilor de persoane ale căror nevoi sociale au fost soluţionate prin activitatea întreprinsă, de exemplu: beneficiari direcţi şi familiile beneficiarilor direcţi; propriul personal şi/sau familia acestuia, parteneri, alte categorii de părţi/persoane/grupuri interesate sau implicate în activitatea socială desfăşurată sau care pot influenţa semnificativ desfăşurarea acesteia).
6.Activitatea socială desfăşurată:
6.1.Rezultate obţinute. Se va ţine cont de relevanţa, eficienţa, eficacitatea, impactul şi sustenabilitatea activităţii în anul raportat. În acest sens, raportul va conţine:
- enumerarea rezultatelor concrete ale intervenţiei sociale, prezentarea rezultatelor obţinute în funcţie de obiectivele propuse în anul anterior, astfel:
a.obiective realizate;
b.obiective nerealizate;
c.obiective neplanificate şi realizate;
- descrierea serviciilor prestate/a produselor dezvoltate/a altor activităţi întreprinse şi a modului în care acestea au contribuit la realizarea nevoile sociale ale actorilor interesaţi;
6.2.Schimbarea socială produsă: prezentarea îmbunătăţirii produse în mod direct de către activitatea socială a întreprinderii sociale în viaţa persoanelor aparţinând grupului-ţintă identificat şi a familiilor acestora după caz;
6.3.Factori externi intervenţiei sociale care au influenţat obţinerea rezultatelor sociale (dacă este cazul).
7.Respectarea condiţiilor specifice prevăzute la art. 10 din lege de către întreprinderile sociale de inserţie.

Luna

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Număr total angajaţi

                       

Număr angajaţi aparţinând grupului vulnerabil

                       

Procent % angajaţi

                       

Totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor (ore)

                       

Timpul de lucru cumulat al angajaţilor aparţinând grupului vulnerabil (ore)

                       

Procent % timp de lucru

                       
8.Măsuri de acompaniament implementate pentru angajaţii aparţinând grupului vulnerabil

Măsuri de acompaniament

Număr angajaţi din grupuri vulnerabile care au beneficiat de măsuri de acompaniament

Informare

 

Consiliere

 

Forme de pregătire profesională

 

Mediere

 

Adaptare a locului de muncă

 

Ucenicie şi practică

 

Altele

 
9.În raportările sociale anuale, conform pct. 6 din prezenta anexă, în funcţie de tipul de entitate şi de activităţile/serviciile desfăşurate în anul precedent, întreprinderile sociale/întreprinderile sociale de inserţie vor utiliza indicatori de rezultat, de realizare imediată/output, precum şi indicatori de impact, pentru activitatea cu caracter social realizată.
C)Raport financiar
1.Prezentarea modului de îndeplinire a criteriului privind reinvestirea procentului de 90%, conform art. 8 alin. (4) lit. b) din lege.
Se vor prezenta conform bilanţului contabil următoarele informaţii:

Nr. crt.

Conform bilanţ

Activitate economică RON

Activitate nonprofit RON

1.

Venituri - Total

   

2.

Cheltuieli - Total

   

3.

Exerciţiul net financiar

   

4.

4.1. Valoarea excedentului/profitului rezultat la sfârşitul exerciţiului financiar

4.2. Suma/Destinaţia

- bonificaţii/dividende plătite membrilor/acţionarilor

- activităţi sociale

4.3. Prezentarea modului de îndeplinire a criteriului privind reinvestirea procentului de 90%, conform art. 8 alin. (4) lit. b) din lege.

   
2.Prezentarea modului de îndeplinire a criteriului privind principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8 conform art. 8 alin. (4) lit. d) din lege.

Denumirea postului cu salariul de bază brut lunar maxim

Salariul de bază brut lunar conform contractului individual de muncă

Denumirea postului cu salariul de bază brut lunar minim

Salariul de bază brut lunar conform contractului individual de muncă

   

Raport calculat

 

Reprezentantul întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserţie,

..............................

(numele şi prenumele)

Semnătura şi ştampila

..............................

Responsabilul financiar al întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserţie,

..............................

(numele şi prenumele)

Semnătura

..............................

Data .....................
ANEXA nr. 5B: EXTRAS RAPORT SOCIAL ANUAL privind activitatea cu caracter social desfăşurată de întreprinderea socială/întreprinderea socială de inserţie ............ în anul .......
(1)_
Date de identificare (date de contact sediul juridic/sediul social, reprezentant legal)
.................................................
Seria şi numărul atestatului de întreprindere socială
.................................................
Seria şi numărul certificatului de întreprindere socială de inserţie
.................................................
(2)_
1.Obiectivele sociale ale întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserţie (pentru anul raportat)
2.Domeniul intervenţiei sociale (de exemplu: servicii sociale; locuinţe şi nevoi de bază; educaţie sau formare profesională; ocuparea forţei de muncă şi instruire; sănătate mintală; sănătate/domeniul medical; bunăstarea socială sau personală; politici publice/educaţie civică; conservarea mediului înconjurător şi schimbarea climatică; altele)
3.Resurse utilizate în activitatea desfăşurată (financiare - de exemplu: fonduri europene, internaţionale, altele; materiale; de personal, alte tipuri de resurse)
4.Nevoi sociale identificate (corespunzător activităţii sociale desfăşurate în anul raportat)
5.Grupul ţintă al intervenţiei sociale (descrierea categoriilor de persoane ale căror nevoi sociale au fost soluţionate prin activitatea întreprinsă; de exemplu: beneficiari direcţi şi familiile beneficiarilor direcţi; propriul personal şi/sau familia acestuia, parteneri, alte categorii de părţi/persoane/grupuri interesate sau implicate în activitatea socială desfăşurată sau care pot influenţa semnificativ desfăşurarea acesteia)
6.Activitatea socială desfăşurată:
6.1.Rezultate obţinute. Se va ţine cont de relevanţa, eficienţa, eficacitatea, impactul şi sustenabilitatea activităţii în anul raportat. În acest sens, raportul va conţine:
- enumerarea rezultatelor concrete ale intervenţiei sociale, prezentarea rezultatelor obţinute în funcţie de obiectivele propuse în anul anterior, astfel:
a)obiective realizate;
b)obiective nerealizate;
c)obiective neplanificate şi realizate;
d)indicatori de rezultat, de realizare imediată/output, precum şi indicatori de impact;
- descrierea serviciilor prestate/a produselor dezvoltate/a altor activităţi întreprinse şi a modului în care acestea au contribuit la realizarea nevoile sociale ale actorilor interesaţi;
6.2.Schimbarea socială produsă: prezentarea îmbunătăţirii efective prin activitatea socială a întreprinderii sociale în viaţa persoanelor aparţinând grupului-ţintă identificat şi a familiilor acestora, după caz;
6.3.Factori externi intervenţiei sociale care au influenţat obţinerea rezultatelor sociale (dacă este cazul).

Reprezentantul întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserţie,

..............................

(numele şi prenumele)

Semnătura şi ştampila

..............................

Responsabilul financiar al întreprinderii sociale/întreprinderii sociale de inserţie,

..............................

(numele şi prenumele)

Semnătura

..............................

Data .....................
ANEXA nr. 6: CERERE pentru acordarea mărcii sociale

Domnule/Doamnă director executiv,

1. Subsemnatul(a) ..............., posesor al actului de identitate ....... seria .... nr. ......., eliberat de ......... la data de .........., CNP/CIF ........, în calitate de ...........1, conform ..........2, în temeiul Legii nr. 219/2015 privind economia socială şi al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015, solicit acordarea mărcii sociale,

2. pentru persoana juridică de drept privat ..............., cod unic de înregistrare (CUI)/cod de înregistrare fiscală (CIF) .......... înregistrată în/la ........... cu nr. ..........,

şi având atestatul de întreprindere socială (în situaţia în care acesta a fost solicitat şi obţinut anterior solicitării mărcii sociale) seria ..... nr. ..........,

3. care aparţine următoarei categorii dintre cele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială:

|_| societate cooperativă de gradul I;

|_| cooperativă de credit;

|_| asociaţie;

|_| fundaţie;

|_| casă de ajutor reciproc a salariaţilor;

|_| casă de ajutor reciproc a pensionarilor;

|_| societate agricolă;

|_| federaţie;

|_| uniune a persoanelor juridice de tipul ..........;

|_| alte categorii de persoane juridice de tipul ............, care respectă:

- definiţia economiei sociale prevăzută la art. 2 din lege, conform actelor legale de înfiinţare şi funcţionare, respectiv ..............., pagina ......;

- principiile economiei sociale prevăzute la art. 4 din lege, conform actelor legale de înfiinţare şi funcţionare, respectiv ............., pagina ......,

4. are sediul social în: localitatea ......................., str. .............. nr. ......., bloc ......., scara ......, etaj ......, ap. ......, judeţul/sectorul ..................., cod poştal .........., telefon .........., fax ..........., e-mail .............., web site ........................,

5. dispun prin actele de înfiinţare şi funcţionare respectarea criteriilor prevăzute la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială:

Criteriul:

Actul de înfiinţare şi funcţionare (denumirea):

Pagina şi paragraful:

a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;

   

b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;

   

c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;

   

d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8

   

6. şi îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, pe baza actelor justificative care însoţesc această cerere

a) are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor, stabilit prin contractele individuale de muncă;

Da |_|

Nu |_|

b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate.

Da |_|

Nu |_|

1Se completează, după caz, de către reprezentantul legal sau de către persoana împuternicită în acest scop.

2Se completează tipul şi numărul documentului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal sau persoană împuternicită în acest scop.

OPIS documente anexate cererii care sunt depuse pentru acordarea mărcii sociale

Nr. crt.

Denumirea actului

Nr. şi data actului/Emitent

Nr. file

1.

Actele de înfiinţare şi funcţionare (denumirea fiecărui act în funcţie de tipul solicitantului)

   

2.

Atestatul de întreprindere socială (dacă este cazul)

   

3.

Copie act identitate reprezentant legal/împuternicit semnatar al cererii

   

4.

Împuternicire notarială pentru împuternicit (după caz)

   

5.

Situaţia privind personalul angajat cu contract individual de muncă (conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială)

   

6.

Contractele individuale de muncă ale persoanelor aparţinând grupului vulnerabil

   

7.

Documente justificative care atestă apartenenţa la grupul vulnerabil

   

8.

     

...

     
 

..............................................

   
       

Prezenta cerere este întocmită într-un exemplar original, pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii.

Prezentul document reprezintă şi cerere pentru acordarea atestatului de întreprindere socială în situaţia în care se solicită împreună atestatul de întreprindere socială şi marca socială.

Data: ...................

Numele şi prenumele ..........

Semnătura ...............

ANEXA nr. 7: SITUAŢIE privind personalul angajat cu contract individual de muncă1
1Situaţia se completează cu toate persoanele care sunt angajate cu contract individual de muncă în cadrul persoanei juridice de drept privat, indiferent dacă aparţin sau nu grupului vulnerabil definit conform şi în aplicarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială.
......................................
(denumirea persoanei juridice de drept privat)
CUI/CIF .......................,
sediul social în localitatea ............................,
str. ........................................
nr. ......., bloc ......., scara ......, etaj ......, ap. ......,
judeţul/sectorul .................., cod poştal .............
telefon ................ fax ..............
e-mail: .....................................
web site: ..................................

Nr. crt.

Numele şi prenumele persoanei angajate cu contract individual de muncă

Codul numeric personal

Număr de contract individual de muncă

Data contractului individual de muncă

Data angajării

Funcţia/Ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative

Cod COR

Tipul contractului individual de muncă

Data început (pentru contractele pe perioadă determinata)

Data sfârşit (pentru contractele pe perioadă determinată)

Durata timpului de muncă, conform contractului individual de muncă (se exprimă în ore)

Salariul de bază lunar brut şi sporurile, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă

Categoria de persoane vulnerabile din care face parte persoana angajată, conform art. 2 lit. ........ din Normele metodologice

1

                         

2

                         

...

                         

Data: ....................

Nume şi prenume .........................

Funcţia/ocupaţia .................

Semnătura .......................

ANEXA nr. 8:

AJOFM/AMOFM BUCUREŞTI

CERTIFICAT DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ DE INSERŢIE

Seria1 ...... nr. ....... din2 .............

Persoana juridică de drept privat3 .............., cu sediul în localitatea ............, str. ............ nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ................,

CUI/CIF ................, are statut de întreprindere socială de inserţie prin acordarea mărcii sociale în conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

Prezentul certificat atestă statutul de întreprindere socială de inserţie a persoanei juridice pe o perioadă de 3 ani, de la data de2 ........ până la data de4 ............. inclusiv, şi conferă acesteia dreptul de utilizare a elementului specific de identitate vizuală a mărcii sociale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind economia socială şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

Director executiv5,

........................... (L.S.)

Data eliberării:

Anul .............. luna .................. ziua ...............

Semnătura de primire6

............................

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ .................../

AGENŢIA MUNICIPALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ BUCUREŞTI

CERTIFICAT DE ÎNTREPRINDERE SOCIALĂ DE INSERŢIE

Seria1 ...... nr. ....... din2 .............

Persoana juridică de drept privat3 .............., cu sediul în localitatea ............, str. ............ nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ..................., cod unic de înregistrare/cod de înregistrare fiscală (CUI/CIF) ..........., are statut de întreprindere socială de inserţie prin acordarea mărcii sociale în conformitate cu Legea nr. 219/2015 privind economia socială şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

Prezentul certificat atestă statutul de întreprindere socială de inserţie a persoanei juridice pe o perioadă de 3 ani, de la data de2 ............ până la data de4 ............ inclusiv, şi conferă acesteia dreptul de utilizare a elementului specific de identitate vizuală a mărcii sociale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

Director executiv5,

..................... (L.S.)

Data eliberării:

Anul .............. luna .................. ziua ...............

Falsificarea acestui document este ilegală şi se pedepseşte în conformitate cu legislaţia în vigoare.

1Seria atestatului conţine în mod obligatoriu abrevierea unităţii administrativ-teritoriale în cadrul căreia este organizată şi funcţionează agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

2Se completează cu data semnării deciziei emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

3Se completează cu denumirea persoanei juridice.

4Se completează cu data până la care este valabil atestatul calculată în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

5Se completează cu numele, prenumele şi semnătura directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

6Se completează cu numele, prenumele şi semnătura persoanei care primeşte atestatul.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 660 din data de 29 august 2016