ORDIN nr. 1802 din 17 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Orizont PAC 2020"
Având în vedere Referatul nr. 141.574 din 7 noiembrie 2014 privind aprobarea modificării şi completării Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Orizont PAC 2020", cu modificările şi completările ulterioare, elaborat de Direcţia generală industrie alimentară,
în baza prevederilor:
- art. 46 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 27 lit. e) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 37 pct. 2 lit. f) din Normele metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor din planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.266/2004, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 124/2011 privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011 - 2014, "Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Orizont PAC 2020", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 şi 395 bis din 6 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1
Se aprobă Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe anii 2011-2014, «Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Orizont PAC 2020» (ADER 2020), prevăzut în anexa nr. 1, proiectele componente ale acestuia, prevăzute în anexa nr. 2, precum şi bugetul total estimat în sumă de 53.551.000 lei."
2.La anexa nr. 1, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"3. Bugetul
Bugetul estimat al planului sectorial ADER 2020 este de 53.551.000 lei, din care:
- în anul 2011 -10.900.000 lei;
- în anul 2012 - 11.393.000 lei;
- în anul 2013 - 14.993.000 lei;
- în anul 2014 - 16.265.000 lei."
3.La anexa nr. 1, la obiectivul general 1 ADESC, obiectivul specific 1.1, Proiectul ADER 1.1.13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Proiectul ADER 1.1.13: Zonarea sortimentelor de specii, portaltoaie şi soiuri pe bazine pomicole, în funcţie de condiţiile pedoclimatice şi socioeconomice
Perioada de derulare a planului sectorial: 2013-2014
Durata proiectului: maximum 15 luni
Bugetul estimat 2.190.000 lei

Total lei, din care

2013

2014

2.190.000

1.000.000

1.190.000

Rezumat
Optimizarea sortimentelor pomicole (specii, portaltoaie şi soiuri) în scopul dezvoltării durabile, integrării ecologice şi creşterii competitivităţii tehnico-economice în pomicultură în condiţiile protejării mediului înconjurător poate contribui la dezvoltarea cunoaşterii în domeniul pomiculturii.
Problemele propuse spre rezolvare prin acest proiectau un grad de noutate şi complexitate ridicat, sunt adaptate condiţiilor pedoclimatice locale şi au o aplicabilitate ştiinţifică şi practică deosebită pentru dezvoltarea actuală şi viitoare a pomiculturii.
Modificările apărute în structura de proprietate şi mecanismele economiei, exigenţele pieţei europene, modificările climatice regionale, necesitatea acută a protejării mediului înconjurător şi asigurării unei dezvoltări durabile impun abordarea unor cercetări ştiinţifice interdisciplinare care să conducă, în final, la identificarea unor soluţii integrate, fezabile, menite să crească competitivitatea producţiei autohtone de fructe.
Ca urmare, implementarea rezultatelor cercetărilor obţinute prin prezentul proiect care priveşte structura sortimentală pe zone agroecologice de maximă favorabilitate ar putea veni în întâmpinarea problemelor majore ale pomiculturii autohtone, în scopul obţinerii unui nivel cantitativ şi calitativ ridicat în cadrul fermelor mici şi mijlocii, care să poată face faţă exigenţelor pieţei comune.
Creşterea randamentelor în producţia pomicolă românească (în prezent având numai 30-40% din realizările ţărilor din U.E., conform datelor statistice) şi îmbunătăţirea calităţii fructelor prin modernizarea sortimentelor şi, implicit, a tehnologiilor de înfiinţare şi exploatare sunt măsuri absolut necesare pentru a face faţă presiunii concurenţiale a pieţei europene.
De asemenea, proiectul îşi propune introducerea de noi soiuri şi portaltoaie la speciile de pomi, cu rezistenţă la factorii de stres climatic (ger, secetă, îngheţuri extrasezoniere, arşiţă etc.), precum şi la principalele boli şi dăunători (de exemplu, rapăn la măr, arsura bacteriană şi Psylla la păr, arsură bacteriană la gutui, viroze la prun, monilioză şi antracnoză la cireş şi vişin etc.), cu scopul extinderii lor în plantaţiile pomicole din România.
Pentru aceasta este necesară producerea de pomi din categoria biologică "material de înmulţire certificat" în vederea înfiinţării de noi plantaţii-mamă de ramuri altoi la speciile pomicole măr, prun, cireş, vişin, piersic, nectarin şi cais.
Menţinerea şi verificarea stării de sănătate a materialului de înmulţire din categoria certificat se va face prin testări virale utilizând frunze, dar şi lemn anual ca material biologic de studiu.
În acest caz creşte volumul de lucrări tehnologice, fitosanitare, efectuate în plantaţiile de seminceri, ramuri altoi, butaşi şi marcotiere. De asemenea, se suplimentează şi testele virotice efectuate la materialul biologic pomicol în vederea obţinerii unui material de înmulţire liber de virusuri.
Materialul biologic pomicol se testează virotic în pepinieră în cursul anului 2014, prin metode serologice DAS/TAS ELISA pentru un număr de 12 virusuri, conform metodologiei de certificare a materialului de înmulţire.
Proiectul se va finaliza cu un ghid de bune practici agricole, care se va constitui ca o strategie a pomiculturii pentru procesul de reconversie/restructurare din cadrul politicii PAC 2014-2020. Acesta va cuprinde soluţii privind zonarea sortimentului pe bazine pomicole în funcţie de condiţiile pedoclimatice, tradiţie, impact socioeconomic şi de mediu. De asemenea, rezultatele proiectului vor sta la baza fundamentării legislaţiei privind Normele de aplicare a programului de reconversie/ restructurare în pomicultură: delimitarea arealelor, bazinelor pomicole, recomandări privind speciile, portaltoaiele şi soiurile adaptate la condiţiile pedoclimatice în schimbare.
Rezultate scontate:
- cartograme tematice la nivelul României privind fenomenele meteorologice extreme (ger, îngheţuri timpurii şi târzii, secetă, excedente de precipitaţii, grindină, vijelii etc.) cu impact nefavorabil asupra producţiei pomicole;
- zonarea sortimentului de specii, portaltoaie şi soiuri pe principalele bazine pomicole din România, pe baza resurselor pedoclimatice actuale şi a scenariilor previzibile, prin aplicarea metodologiei de bonitare, cu ajutorul unor modele probabilistice şi a unor indicatori climatici şi fiziologici specifici;
- material de înmulţire certificat pentru realizarea de noi plantaţii-mamă de ramuri altoi;
- ghid de bune practici agricole şi de mediu privind amplasarea speciilor, portaltoaielor şi soiurilor în bazinele pomicole ale României.
Modul de aplicare a rezultatelor:
- ghid practic - utilizabil în fundamentarea normelor de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantaţiilor pomicole din România pe perioada 2014-2020;
- plantaţii-mamă de ramuri altoi - furnizoare de muguri altoi pentru obţinerea de pomi categoria biologică "certificat";
- rezultatele obţinute vor fi diseminate prin întâlniri de lucru, mese rotunde, instruiri, articole de popularizare, formare profesională."
4.La anexa nr. 2, primul tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Număr de proiecte

Valoarea totală contractare (lei), din care

2011

2012

2013

2014

72

53.551.000

10.900.000

11.393.000

14.993.000

16.265.000"

5.La anexa nr. 2, la obiectivul general, numărul temelor şi valoarea acestora se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"OBIECTIVUL GENERAL 1 Adaptarea tehnologiilor de cultură a plantelor şi de creştere a animalelor pentru diminuarea efectelor schimbărilor climatice (acronim: ADESC)

Nr. teme: 24; valoare totală de contractare: 19.940.500 lei, din care 3.917.000 lei/2011; 4.024.001 lei/2012; 5.388.500 lei/2013; 6.610.999 lei/2014"

6.La anexa nr. 2, la obiectivul specific 1.1, numărul temelor şi valoarea acestora se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"Obiectiv specific 1.1. Metode de inventariere, monitorizare, protecţie, ameliorare şi utilizare durabilă a resurselor naturale ale agroecosistemelor (sol, apă, climă, resurse genetice vegetale şi animale)

Nr. teme: 14; valoare totală de contractare: 11.528.700 lei, din care 2.021.800 lei/2011; 2.068.800 lei/2012; 3.402.300 lei/2013; 4.035.800 lei/2014"

7.La anexa nr. 2, numărul curent 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Cod proiect ADER

Denumirea obiectivului general/
Denumirea obiectivului specific/
Denumirea proiectului

Valoare totală
(lei), d.c.
2011
2012
2013
2014

Principalele rezultate preconizate

Rezumatul proiectului

Modul de aplicare/utilizare a rezultatelor

1

2

3

4

5

6

7

"121

ADER 1.1.13

Zonarea sortimentelor de specii, portaltoaie şi soiuri pe bazine pomicole, în funcţie de condiţiile pedoclimatice şi socioeconomice

2.190.000
0
0
1.000.000
1.190.000

cartograme tematice la nivelul României privind fenomenele meteorologice extreme (ger, îngheţuri timpurii şi târzii, secetă, excedente de precipitaţii, grindină, vijelii etc.) cu impact nefavorabil asupra producţiei pomicole; - zonarea sortimentului de specii, portaltoaie şi soiuri pe principalele bazine pomicole din România, pe baza resurselor pedoclimatice actuale şi a scenariilor previzibile, prin aplicarea metodologiei de bonitare, cu ajutorul unor modele probabilistice şi al unor indicatori climatici şi fiziologici specifici;

- material de înmulţire certificat pentru realizarea de noi plantaţii-mamă de ramuri altoi;

- ghid de bune practici agricole şi de mediu privind amplasarea speciilor, portaltoaielor şi soiurilor în bazinele pomicole ale României.

Optimizarea sortimentelor pomicole (specii, portaltoaie şi soiuri) în scopul dezvoltării durabile, integrării ecologice şi creşterii competitivităţii tehnico-economice în pomicultură, în condiţiile protejării mediului înconjurător, poate contribui la dezvoltarea cunoaşterii în domeniul pomiculturii.

Creşterea randamentelor în producţia pomicolă românească (în prezent având numai 30-40% din realizările ţărilor din Uniunea Europeană, conform datelor statistice) şi îmbunătăţirea calităţii fructelor prin modernizarea sortimentelor şi, implicit, a tehnologiilor de înfiinţare şi exploatare sunt măsuri absolut necesare pentru a face faţă presiunii concurenţiale a pieţei europene.

De asemenea, proiectul îşi propune introducerea de noi soiuri şi portaltoaie la speciile de pomi, cu rezistenţă la factorii de stres climatic (ger, secetă, îngheţuri extrasezoniere, arşiţă etc.), precum şi la principalele boli şi dăunători (de exemplu, rapăn la măr, arsură bacteriană şi Psylla la păr, arsură bacteriană la gutui, viroze la prun, monilioză şi antracnoză la cireş şi vişin etc.), cu scopul extinderii lor în plantaţiile pomicole. Pentru aceasta este necesară producerea de pomi din categoria biologică «material de înmulţire certificat» în vederea înfiinţării de noi plantaţii-mamă de ramuri altoi la speciile pomicole măr, prun, cireş, vişin, piersic, nectarin şi cais.

- ghid practic - utilizabil în fundamentarea normelor de aplicare a programelor de restructurare/ reconversie a plantaţiilor pomicole din România pe perioada 2014-2020;

- plantaţii-mamă de ramuri altoi-furnizoare de muguri altoi pentru obţinerea de pomi categoria biologică «certificat»;

Rezultatele obţinute vor fi diseminate prin întâlniri de lucru, mese rotunde, instruiri, articole de popularizare."

Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 858 din data de 25 noiembrie 2014