ORDIN nr. 19 din 19 martie 2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79/2008
Văzând Referatul de aprobare nr. 431 din 23 februarie 2010, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,
preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 14 octombrie 2008, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Corneliu Ceică

ANEXĂ: LISTA bolilor transmisibile ale animalelor supuse notificării interne
(- Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară)

I. Boli comune mai multor specii de animale

I. Multiple species diseases

1. Antrax

1. Anthrax

2. Boala Aujeszky

2. Aujeszky' s disease

3. Boala limbii albastre/Bluetongue

3. Bluetongue

4. Brucelozele animalelor - Brucella abortus/Brucella melitensis/Brucella suiş

4. Animal brucellosis - Brucella abortus/Brucella melitensis/Brucella suiş

5. Febra hemoragică de Crimeea Congo/Boala de Crimeea Congo

5. Crimean Congo haemorrhagic fever

6. Echinococoza/Hidatidoza

6. Echinococcosis/Hydatidosis

7. Boala hemoragică epizootică

1. Epizootie haemorrhagic disease

8. Encefalomielita ecvină de Est

8. Eastern equine encephalomyelitis

9. Febra aftoasă

9. Foot and mouth disease

10. Pericardita exsudativă infecţioasă

10. Heartwater

11. Encefalita japoneză

11. Japanese encephalitis

12. Leptospirozele

12. Leptospirosis

13. Boala produsă de Cochlioymia hominivorax

13. New world screwworm (Cochliomyia hominivorax)

14. Boala produsă de Chrisomia bezziana

14. Old world screewworm (Chrysomya bezziana)

15. Paratuberculoza

15. Paratuberculosis

16. Febra Q

16. Q fever

17. Rabia

17. Rabies

18. Febra Văii Rift

18. Rift Valley fever

19. Pesta bovină

19. Rinderpest

20. Tripanosomiază/Trypanosoma Evansi

20. Surra (Trypanosoma evansi)

21. Trichineloza

21. Trichinelosys

22. Tularemia

22. Tularemia

23. Stomatita veziculoasă

23. Vesicular stomatitis

24. Febra Nilului de Vest

24. West Nile fever

II. Boli specifice bovinelor

II. Bovine diseases

1. Anaplasmoza

1. Bovine anaplasmosis

2. Babesioza

2. Bovine babesiosis

3. Campilobacterioza genitală

3. Bovine genital campylobacteriosis

4. Encefalopatia spongiformă

4. Bovine spongiform encephalopathy

5. Tuberculoza bovină

5. Bovine tuberculosis

6. Diareea virală

6. Bovine viral diarrhea

7. Pleuropeneumonia contagioasă

7. Contagious bovine pleuropneumonia

8. Leucoza enzootică

8. Enzootic bovine leucosis

9. Septicemia hemoragică

9. Haemorrhagic septicemia

10. Rinotraheita/Vulvovaginita pustuloasă infecţioasă

10 Infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis

11. Dermatoza nodulară virotică

11. Lumpky skin disease

12. Teilerioza

12. Theileriosis

13. Trichomonoza

13. Trichomonosis

14. Tripanosomiaza

14. Trypanosomosis

III. Boli specifice ovinelor şi caprinelor

III. Sheep andgoat diseases

1. Artrita/Encefalita caprinelor

1. Caprine arthritis/encephalitis

2. Agalaxia contagioasă

2. Contagious agalactia

3. Pleuropeneumonia contagioasă a caprinelor

3. Contagious caprine pleuropneumonia

4. Avortul enzootic al ovinelor/Chlamidioza ovină

4. Enzootic abortion ofewes (Ovine chlamydiosis)

5. Maedi Visna

5. Maedi-Visna

6. Boala de Nairobi a ovinelor

6. Nairobi sheep disease

7. Epididimita berbecilor

7. Ovine epididymitis (Brucella ovis)

8. Pesta micilor rumegătoare

8. Peste de petits ruminants

9. Salmonelozele

9. Salmonellosis (S. abortus ovis)

10. Scrapie

10. Scrapie

11. Variola ovină şi caprină

11. Sheep pox and goat pox

IV Boli specifice ecvinelor

IV Equine diseases

1. Pesta africană a calului

1. African horse sickness

2. Metrita contagioasă

2. Contagious equine metritis

3. Durina

3. Dourine

4. Encefalomielita ecvină de vest

4. Western Equine encephalomyelitis

5. Anemia infecţioasă

5. Equine infectious anaemia

6. Influenţa

6. Equine influenza

7. Piroplasmoza

7. Equine piroplasmosis

8. Rinopneumonia

8. Equine rhinopneumonitis

9. Arterita virală

9. Equine viral arteritis

10. Morva

10. Glanders

11. Encefalita ecvină venezueleană

11. Venezuelean equine encephalomyelitis

V Boli specifice suinelor

V Swine diseases

1. Pesta porcină africană

1. African swine fever

2. Pesta porcină clasică

2. Classical swine fever

3. Encefalita cu virusul Nipah

3. Nipah virus encephalitis

4. Cisticercoza

4. Porcine cysticercosis

5. Sindromul reproductiv şi respirator

5. Porcine reproductive and respiratory syndrome

6. Boala veziculoasă

6. Swine vesicular disease

7. Gastroenterita transmisibilă

7. Transmissible gastroenteritis

VI. Boli specifice păsărilor

VI. Avian diseases

1. Chlamidioza

1. Avian chlamydiosis

2. Bronşita infecţioasă

2. Avian infectious bronchitis

3. Laringotraheita infecţioasă

3. Avian infectious laryngotracheitis

4. Micoplasmoza produsă de M. gallisepticum

4. Avian mycoplasmosis (M. gallisepticum)

5. Micoplasmoza produsă de M. synoviae

5. Avian mycoplasmosis (M. synoviae)

6. Hepatita virală a raţelor

6. Duck virus hepatitis

7. Holera

7. Fowl cholera

8. Tifoza

8. Fowl typhoid

9. Gripa aviară de înaltă şi joasă patogenitate

9. Highly pathogenic avian influenza and low pathogenic avian influenza

10. Bursita infectioasă

10. Infectious bursal disease

11. Boala Marek

11. Marek's disease

12. Boala de Newcastle

12. Newcastle disease

13. Puloroza

13. Pullorum disease

14. Rinotraheita curcilor

14. Turkey rhinotracheitis

VII. Boli specifice leporidelor

VII. Lagomorph diseases

1. Mixomatoza

1. Myxomatosis

2. Boala hemoragică a iepurilor

2. Rabbit haemorrhagic disease

VIII. Boli specifice albinelor

VIII. Bees diseases

1. Acarioza

1. Acarapisosis ofhoney bees

2. Loca americană

2. American foulbrood of honey bees

3. Loca europeană

3. European foulbrood ofhoney bees

4. Atacul gândacului mic de stup

4. Small hive beetle infestation

5. Tropilelapsoza

5. Tropilaelaps infestation of honey bees

6. Varooza

6. Varroosis of honey bees

IX. Bolile specifice peştilor

IX. Fish diseases

1. Necroza hematopoietică epizootică

1. Epizootie haematopoietic necrosis

2. Necroza hematopoietică infectioasă (NHI)

2. Infectious haematopoietic necrosis

3. Viremia de primăvară a crapului

3. Spring viraemia of carp

4. Septicemia hemoragică virală la salmonide

4. Viral haemorrhagic septieaemia

5. Anemia infectioasă a somonului

5. Infectious salmon anaemia

6. Sindromul epizootie ulcerativ

6. Epizootie ulcerative syndrome

7. Girodactiloza - infestaţia cu Gyrodactylus salaris

1. Gyrodactylosis (Gyrodactylus salaris)

8. Boala iridovirală a plăticii roşii de mare

8. Red sea bream iridoviral disease

9. Virusul herpetic al crapului koi

9. Infection with Herpes virus ofthe koi carp

X. Bolile specifice crustaceelor

X. Crustacean diseases

1. Sindromul Taura

1. Taura syndrome

2. Boala petelor albe

2. White spot disease

3. Boala capului galben

3. Yellow head disease

4. Necroza epizootică hematopoietică

4. Infectious hypodermal and haematopoietic necrosis

5. Infecţia cu Aphanomyces astaci

5. Crayfish plaque (Aphanomyces astaci)

6. Mionecroza infectioasă

6. Infectious myonecrosis

7. Boala cozii albe

7. White tail disease

XI. Bolile specifice moluştelor

XI. Moli usc diseases

1. Bonamioza - infecţia cu Bonamia ostreae

1. Infection with Bonamia ostreae

2. Bonamioza - infecţia cu Bonamia exitiosa

2. Infection with Bonamia exitiosa

3. Marteilioza - infecţia cu Marteilia refringens

3. Infection with Marteilia refringens

4. Perkinsoza - infecţia cu Perkinsus marinus

4. Infection with Perkinsus marinus

5. Perkinsoza - infecţia cu Perkinsus olseni

5. Infection with Perkinsus olseni

6. Infecţia cu Xenohaliotis californiensis

6. Infection with Xenohaliotis californiensis

7. Infecţia cu Herpes virus

7. Infection with Herpes virus

8. Infecţia cu Microcytos mackini

8. Infection with Microcytos mackini

XII. Bolile specifice amfibienilor

XII. Amphibians diseases

1. Infecţia cu Batrachochytrium dendrobatidis

1. Infection with Batrachochytrium dendrobatidis

2. Infecţia cu Ranavirus

2. Infection with Ranavirus

XIII. Alte boli

XIII. Otherdiseases

1. Variola cămilelor

1. Camei pox

2. Leishmanioza

2. Leishmaniosis

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 283 din data de 30 aprilie 2010