ORDIN nr. 788 din 2 iulie 2015 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Întreţinere Mecanizată a Căii Ferate" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
În temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor, ministrul finanţelor publice şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Comerciale "Întreţinere Mecanizată a Căii Ferate" - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3
Societatea Comercială "întreţinere Mecanizată a Căii Ferate" - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
-****-

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXA:
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea Comercială "Întreţinere Mecanizată a Căii Ferate" - S.A. Bucureşti, Str. Inovatorilor nr. 3, sectorul 1
Cod unic de înregistrare: RO 16896005
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2015
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd..

2015

Propuneri an curent

0

1

2

3

4

I.

  

VENITURI TOTALE
(Rd.1 =Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

93.828,67

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

93.799,37

   

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 
   

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 
 

2

 

Venituri financiare

5

29,30

 

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II

  

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

93.828.67

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

93.827,41

  

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

50.742,27

  

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

525,00

  

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

36.000,02

   

C0

Cheltuieli de natură salarială
(Rd.13+Rd.14)

12

27.698,82

   

C1

ch. cu salariile

13

26.536,67

   

C2

bonusuri

14

1.162,15

   

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 
    

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 
   

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

220,20

   

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

8.081,00

  

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

6.560,12

 

2

 

Cheltuieli financiare

20

1,26

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III

  

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0,00

IV

  

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V

  

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0,00

 

1

 

Rezerve legale

25

 
 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

0,00

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 
 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 
 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 
  

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 
  

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 
  

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 
 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI

  

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII

  

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 
  

a)

cheltuieli materiale

38

 
  

b)

cheltuieli cu salariile

39

 
  

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 
  

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 
  

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII

  

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

1.186,28

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 
   

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX

  

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

1.186,28

X

  

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

1.175

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

1.180

 

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială
(Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.932,83

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)
(Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.874,06

 

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

79,49

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

 
 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000,00

 

8

 

Plăţi restante

55

23.100,00

 

9

 

Creanţe restante

56

4.700,00

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 545 din data de 22 iulie 2015