REGULAMENT din 25 iulie 2014 de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Anticorupţie
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Direcţia Generală Anticorupţie, denumită în continuare direcţia generală, înfiinţată prin Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei generale anticorupţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 383/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.
(2)Direcţia generală este structura Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, cu personalitate juridică, specializată în prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului MAI, fiind organizată la nivel central şi teritorial.
Art. 2
(1)Direcţia generală are competenţă materială specială ce vizează infracţiunile de corupţie prevăzute de art. 289-292 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşite de personalul MAI.
(2)Direcţia generală este în subordinea nemijlocită a ministrului afacerilor interne.
Art. 3
Activitatea direcţiei generale se desfăşoară în conformitate cu prevederile Constituţiei României, legilor, tratatelor şi convenţiilor internaţionale, ale hotărârilor Guvernului, hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne, astfel încât să nu lezeze în vreun fel drepturile şi libertăţile omului, să asigure deplina neutralitate faţă de orice ingerinţă sau interes, să promoveze obiectivitatea, realitatea, legalitatea şi deplina responsabilitate în acţiunile sale.
CAPITOLUL II: Organizarea direcţiei generale
Art. 4
Direcţia generală are în structura organizatorică aparatul propriu şi structurile subordonate, compuse din direcţii, servicii, birouri şi compartimente specializate, conform organigramei prevăzute în anexele nr. 1(a) şi 1(b).
Art. 5
Aparatul propriu al direcţiei generale are în compunere următoarele structuri:
a)Conducerea;
b)Serviciul cabinet;
c)Serviciul special;
d)Serviciul control;
e)Serviciul resurse umane;
f)Financiar;
g)Structura de protecţie a datelor cu caracter personal (la nivel de compartiment);
h)Direcţia investigaţii, formată din:
- Serviciul investigaţii;
- Serviciul analiza informaţiilor şi transcrieri operative;
- Serviciul tehnic;
i)Direcţia anchete, formată din:
- Serviciul anchete, în componenţa căruia se află Biroul anchete pentru infracţiuni de corupţie;
- Serviciul operaţii, în componenţa căruia se află birourile 1, 2 şi 3;
j)Structura de securitate (la nivel de birou);
k)Direcţia prevenire, formată din:
- Serviciul prevenire;
- Serviciul studii şi proiecţii anticorupţie;
- Serviciul relaţii cu publicul, în componenţa căruia se află Biroul informare şi relaţii publice;
l)Direcţia suport, formată din:
- Serviciul comunicaţii şi informatică;
- Serviciul logistic;
- Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale, în componenţa căruia se află Unitatea de implementare a proiectelor (la nivel de birou).
Art. 6
Structurile subordonate direcţiei generale sunt organizate la nivel teritorial în servicii judeţene anticorupţie şi Direcţia Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov.
Art. 7
Activitatea desfăşurată de către structurile aparatului propriu şi structurile subordonate direcţiei generale, în vederea atingerii obiectivelor propuse, are la bază relaţii de autoritate ierarhice, de cooperare, de coordonare, de sprijin şi îndrumare, precum şi de control, potrivit atribuţiilor stabilite pentru fiecare direcţie, serviciu, birou sau compartiment în parte.
Art. 8
Relaţiile de autoritate ierarhice se stabilesc:
a)între conducerea direcţiei generale şi structurile aparatului propriu, respectiv structurile subordonate ale unităţii, în scopul menţinerii şi perfecţionării stării de funcţionalitate a sistemului relaţional intern al direcţiei generale;
b)între şefii structurilor aparatului propriu, respectiv ai structurilor subordonate şi personalul subordonat acestora.
Art. 9
Relaţiile de cooperare se stabilesc între direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele aparatului propriu al direcţiei generale pentru îndeplinirea sarcinilor specifice, precum şi între structurile subordonate.
Art. 10
(1)Relaţiile de coordonare, sprijin şi îndrumare se stabilesc între structurile aparatului propriu al direcţiei generale şi cele subordonate, potrivit atribuţiilor specifice date în competenţa fiecărei structuri.
(2)Activităţile de coordonare, sprijin şi îndrumare a structurilor subordonate de către structurile aparatului propriu al direcţiei generale au ca scop:
a)sincronizarea şi desfăşurarea unitară a activităţii structurilor subordonate;
b)direcţionarea structurilor subordonate în ceea ce priveşte aplicarea legislaţiei specifice, precum şi a procedurilor stabilite prin normele interne;
c)optimizarea tuturor activităţilor în scopul îndeplinirii obiectivelor propuse, prin utilizarea raţională şi valorificarea tuturor resurselor;
d)verificarea îndeplinirii de către structurile subordonate a atribuţiilor specifice, potrivit liniilor de muncă corespondente de la nivelul aparatului propriu al direcţiei generale.
Art. 11
Activitatea de control este atributul conducerii unităţii şi se realizează direct sau prin intermediul Serviciului control, având posibilitatea de a angrena personal specializat al structurilor aparatului propriu, pe linii specifice de muncă.
Art. 12
(1)Personalul direcţiei generale se compune din poliţişti - funcţionari publici cu statut special - şi personal contractual.
(2)Numărul posturilor de ofiţeri de poliţie, agenţi de poliţie şi personal contractual se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor interne.
Art. 13
Întreg personalul direcţiei generale este subordonat directorului general.
CAPITOLUL III: Atribuţiile direcţiei generale
Art. 14
(1)Obiectivele generale ale direcţiei generale sunt prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul personalului MAI.
(2)Direcţia generală are următoarele atribuţii principale:
a)desfăşoară activităţi specializate de prevenire a faptelor de corupţie în rândul personalului MAI;
b)organizează şi desfăşoară campanii/acţiuni de prevenire a corupţiei pentru conştientizarea consecinţelor implicării în fapte de corupţie;
c)efectuează investigaţiile necesare pentru descoperirea şi combaterea faptelor de corupţie săvârşite de personalul MAI;
d)desfăşoară activităţi de cercetare penală, în baza ordonanţei de delegare emise de procuror, în conformitate cu prevederile legale;
e)efectuează, în condiţiile legii şi ale normelor interne, testarea integrităţii profesionale a personalului MAI;
f)primeşte şi soluţionează reclamaţiile/petiţiile cetăţenilor referitoare la faptele de corupţie în care este implicat personalul MAI;
g)administrează sistemul telefonic call-center anticorupţie constituit în scopul sesizării de către cetăţeni a faptelor de corupţie;
h)desfăşoară activităţi de informare şi relaţii publice specifice problematicii din competenţă;
i)elaborează studii, analize şi prognoze referitoare la evoluţia faptelor de corupţie la nivelul MAI şi înaintează conducerii MAI, periodic sau la solicitare, propuneri de soluţionare a problemelor identificate;
j)desfăşoară activităţi specifice de afaceri europene şi cooperare internaţională în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei, organizează, participă sau asigură reprezentarea direcţiei generale la evenimente naţionale şi internaţionale din domeniul specific de activitate, în conformitate cu interesele MAI şi potrivit procedurilor legale în vigoare;
k)constituie, gestionează şi accesează baze de date/sisteme de evidenţă pentru desfăşurarea activităţii din competenţă, în calitate de operator de date cu caracter personal;
l)elaborează, contractează, implementează şi monitorizează proiecte cu finanţare externă;
m)gestionează şi administrează resursele umane, materiale, financiare şi tehnice deţinute, în conformitate cu prevederile legale;
n)exercită orice alte atribuţii conferite prin lege.
Art. 15
(1)Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin, direcţia generală organizează şi desfăşoară activităţi de documentare a informaţiilor referitoare la faptele de corupţie comise de personalul MAI, cu respectarea conspirativităţii, compartimentării şi secretizării muncii.
(2)Direcţia generală este autorizată să deţină şi să folosească, în condiţiile legii, mijloace tehnice speciale pentru obţinerea, verificarea, prelucrarea şi stocarea informaţiilor privitoare la faptele de corupţie din competenţa legală.
Art. 16
În scopul descoperirii faptelor, identificării făptuitorilor şi obţinerii mijloacelor de probă, direcţia generală poate folosi investigatori sub acoperire sau investigatori cu identitate reală, în baza autorizării date de procurorul care efectuează urmărirea penală, în condiţiile legii.
Art. 17
Direcţia generală poate solicita, oficial, de la autorităţi şi instituţii publice, alte persoane juridice, precum şi de la persoane fizice informaţii, date şi documente necesare în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite prin lege şi în limitele acestora.
Art. 18
(1)În scopul verificării şi documentării datelor obţinute, precum şi pentru îndeplinirea celorlalte atribuţii din competenţă, direcţia generală cooperează cu unităţile aparatului central al MAI şi cu celelalte instituţii şi structuri aflate în subordinea/coordonarea MAI.
(2)În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul abilitat al direcţiei generale solicită structurilor MAI date, informaţii şi documente, cu respectarea deplină a prevederilor legale şi a normelor interne de muncă.
Art. 19
Direcţia generală colaborează cu Ministerul Public, cu autorităţi publice, organizaţii nonguvernamentale, alte persoane juridice şi persoane fizice, pentru asigurarea unui schimb operativ de date şi informaţii, pentru elucidarea cazurilor de interes comun, pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în rândul personalului ministerului, precum şi pentru îndeplinirea celorlalte atribuţii din competenţă, pe baza prevederilor legale şi a protocoalelor încheiate, după caz.
Art. 20
(1)Direcţia generală organizează şi desfăşoară, în conformitate cu prevederile legale, acţiuni de colaborare cu instituţii şi organisme din străinătate, în scopul realizării unor schimburi de date şi informaţii menite să asigure perfecţionarea metodelor şi mijloacelor de muncă şi implementarea, în activitatea specifică, a standardelor promovate pe plan european şi internaţional.
(2)În situaţii concrete, pentru documentarea unor fapte de corupţie săvârşite de personalul MAI cu elemente de extraneitate, se pot desfăşura, cu aprobarea conducerii MAI şi a procurorului competent, după caz, activităţi operative comune cu structurile similare din statele cu care sunt încheiate acorduri sau convenţii de colaborare ori alte forme de înţelegeri bilaterale.
Art. 21
Diagrama principalelor relaţii ale direcţiei generale este prevăzută în anexa nr. 2.
CAPITOLUL IV: Conducerea direcţiei generale
Art. 22
(1)Direcţia generală este condusă de directorul general ajutat de 3 directori generali adjuncţi.
(2)Fişele posturilor de director general, respectiv directori generali adjuncţi sunt prevăzute în anexele nr. 3-6.
Art. 23
(1)Directorul general conduce întreaga activitate desfăşurată de personalul direcţiei generale şi o reprezintă în relaţia cu celelalte structuri ale MAI, cu instituţii, autorităţi şi organisme de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu organisme internaţionale, potrivit competenţelor legale.
(2)În condiţiile legii şi ale celorlalte reglementări în vigoare, directorul general poate delega atribuţii din competenţa sa directorilor generali adjuncţi, directorilor direcţiilor din structura direcţiei generale sau altor persoane din subordine.
(3)În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite dispoziţii obligatorii pentru personalul din subordine.
Art. 24
(1)Directorul general răspunde în faţa ministrului afacerilor interne de întreaga activitate pe care o desfăşoară direcţia generală.
(2)În lipsa directorului general, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de către unul dintre directorii generali adjuncţi desemnat prin dispoziţie a directorului general.
Art. 25
(1)Directorii generali adjuncţi se subordonează nemijlocit directorului general şi răspund de întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează.
(2)Coordonarea structurilor din cadrul direcţiei generale de către directorii generali adjuncţi se stabileşte prin dispoziţie a directorului general.
Art. 26
(1)Directorul general, împreună cu directorii generali adjuncţi asigură gestionarea resurselor umane, financiare şi materiale, promovează principiile, metodele, procedurile şi mijloacele specifice îndeplinirii atribuţiilor de serviciu şi asigură respectarea normelor de integritate şi a sistemului relaţional al direcţiei generale.
(2)Şefii de direcţii, servicii şi birouri din cadrul aparatului propriu, precum şi cei ai structurilor subordonate pun în aplicare, în domeniile de care răspund, programele, proiectele şi planurile proprii de activităţi, în conformitate cu nivelurile de exigenţă şi eficienţă impuse de standardele de performanţă promovate în cadrul direcţiei generale.
Art. 27
(1)Şefii de direcţii, servicii şi birouri din cadrul aparatului propriu şi cei ai structurilor subordonate răspund de soluţionarea operativă, corectă şi legală a lucrărilor instrumentate, potrivit competenţelor.
(2)Structurile subordonate prezintă, pe cale ierarhică, toate datele şi informaţiile relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor direcţiei generale.
Art. 28
(1)În cadrul direcţiei generale se organizează şi funcţionează Consiliul de conducere, ca organism cu rol consultativ şi de decizie, din care fac parte: personalul cu funcţii de conducere din aparatul propriu al unităţii, şeful Direcţiei Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov, respectiv 2 şefi ai structurilor subordonate, desemnaţi semestrial prin dispoziţie a directorului general.
(2)În funcţie de tematica stabilită prin ordinea de zi, la reuniunile Consiliului de conducere pot participa şi alte persoane care vor avea calitatea de invitaţi.
(3)În cadrul acestui organism se analizează problemele apărute în activitatea direcţiei generale şi se dezbat modalităţile de rezolvare a acestora.
(4)Activitatea Consiliului de conducere este reglementată prin dispoziţie a directorului general.
Art. 29
(1)Pentru sprijinirea activităţii direcţiei generale funcţionează Comitetul strategic pentru sprijinirea şi evaluarea activităţii direcţiei generale, organism cu rol consultativ, care formulează recomandări cu privire la direcţiile de acţiune şi dezvoltare ale unităţii.
(2)Organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului strategic se stabilesc prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea directorului general al direcţiei generale.
CAPITOLUL V: Atribuţiile structurilor componente din cadrul direcţiei generale
SECŢIUNEA 1: Structurile aparatului propriu
SUBSECŢIUNEA 1: 5.1: Serviciul cabinet
Art. 30
(1)Serviciul cabinet este condus de şeful serviciului, fiind subordonat nemijlocit directorului general, şi are ca obiective: analizarea evoluţiilor şi dinamicii instituţionale consemnate la nivelul direcţiei generale, acordarea asistenţei juridice, asigurarea legăturilor operative în realizarea misiunilor specifice, respectiv derularea activităţii de secretariat la nivelul direcţiei generale.
(2)Serviciul cabinet îşi exercită atribuţiile prin compartimentele specializate din componenţă: Compartimentul analiză-sinteză, Compartimentul juridic, Compartimentul dispecerat şi Compartimentul secretariat şi arhivă.
Art. 31
Compartimentul analiză-sinteză are următoarele atribuţii principale:
a)întocmeşte propuneri, în raport cu competenţa direcţiei generale, asupra proiectelor de documente strategice elaborate la nivelul MAI;
b)monitorizează şi transmite periodic către structurile responsabile din MAI note/rapoarte privind stadiul realizării sarcinilor cuprinse în documentele sectoriale din competenţa direcţiei generale;
c)întocmeşte rapoarte, studii şi alte materiale pe baza datelor comunicate de structurile aparatului propriu şi/sau subordonate ale direcţiei generale, pe care le promovează la diferite niveluri decizionale;
d)întocmeşte, în conformitate cu cadrul normativ intern al MAI, documentele de planificare a activităţii elaborate la nivelul direcţiei generale, care conţin propunerile formulate de structurile din aparatul propriu;
e)efectuează analize periodice atât în plan general, cât şi în plan secvenţial, pe linii de muncă, asupra activităţilor desfăşurate şi rezultatelor obţinute de direcţia generală;
f)realizează bilanţul anual al activităţilor desfăşurate şi rezultatelor obţinute de direcţia generală;
g)centralizează periodic date statistice referitoare la indicatorii de performanţă transmişi de structurile din aparatul propriu şi structurile subordonate, realizează pachete statistice pentru informarea echipei manageriale a direcţiei generale şi a conducerii MAI;
h)monitorizează stadiul îndeplinirii sarcinilor asumate prin planurile de activităţi de către structurile din aparatul propriu şi structurile subordonate ale direcţiei generale;
i)elaborează şi realizează materiale de prezentare instituţională atât în plan intern, cât şi extern, cu sprijinul celorlalte structuri ale aparatului propriu;
j)participă şi consemnează problematica dezbătută şi măsurile stabilite în şedinţele de lucru ale directorului general împreună cu directorii generali adjuncţi;
k)asigură secretariatul şedinţelor Consiliului de conducere al direcţiei generale;
l)coordonează, sprijină şi îndrumă structurile subordonate în vederea întocmirii documentelor de planificare a activităţii, a analizelor activităţii derulate şi rezultatelor obţinute, precum şi pentru completarea grilei indicatorilor de performanţă;
m)îndeplineşte alte activităţi dispuse de şeful serviciului şi comanda direcţiei generale.
Art. 32
Compartimentul juridic îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a)urmăreşte modul de aplicare a normelor juridice în activitatea direcţiei generale şi face propuneri pentru perfecţionarea activităţii;
b)participă la negocierea sau avizarea, în condiţiile legii, a contractelor şi a altor acte încheiate de direcţia generală potrivit competenţelor stabilite, care angajează răspunderea sa juridică;
c)avizează pentru legalitate dispoziţiile şi alte acte cu caracter normativ sau individual emise de directorul general, potrivit competenţei, precum şi orice alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a direcţiei generale;
d)reprezintă şi apără interesele direcţiei generale în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organisme de jurisdicţie, la organele de urmărire penală, precum şi în raporturile cu persoanele juridice şi fizice, în cauzele în care direcţia generală poate fi angajată în nume propriu; în acest scop, întocmeşte cereri de sesizare a acestor organe, întâmpinări, note de şedinţă, concluzii scrise, precum şi cereri pentru exercitarea căilor de atac, asigurând, potrivit legii, motivarea lor temeinică;
e)elaborează anteproiecte de acte normative în domeniile de competenţă ale direcţiei generale, cu consultarea celorlalte structuri ale unităţii;
f)întocmeşte observaţii şi propuneri, motivate juridic, la proiectele de acte normative asupra cărora a fost consultată direcţia generală şi face propuneri de perfecţionare a cadrului normativ intern;
g)elaborează puncte de vedere cu privire la respectarea drepturilor omului şi normelor dreptului umanitar la nivelul direcţiei generale, precum şi asupra implementării reglementărilor privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în cadrul acesteia;
h)formulează proiectele răspunsurilor la petiţiile cetăţenilor şi organizaţiilor neguvernamentale interne sau internaţionale adresate direcţiei generale şi repartizate compartimentului spre soluţionare;
i)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative care reglementează activitatea de asistenţă juridică în MAI.
Art. 33
Compartimentul dispecerat are următoarele atribuţii principale:
a)asigură legăturile operative cu echipele aflate în misiune;
b)întocmeşte note de informare privind situaţia operativă din domeniul de competenţă al direcţiei generale, care se aduce la cunoştinţa conducerii MAI;
c)monitorizează punctele de acces şi trecere în unitate prin sistemul de pază şi supraveghere a imobilelor din dotarea direcţiei generale;
d)întocmeşte şi actualizează planul de creştere a capacităţii operaţionale a direcţiei generale şi planul de intervenţie în caz de atac terorist;
e)organizează serviciul de permanenţă la sediul aparatului propriu al direcţiei generale;
f)asigură continuitatea serviciului la sistemul call-center anticorupţie, după terminarea programului operatorilor;
g)organizează şi asigură relaţionarea cu unitatea de jandarmi care asigură paza şi apărarea sediilor direcţiei generale.
Art. 34
Compartimentul secretariat şi arhivă are următoarele atribuţii principale:
a)primeşte, înregistrează şi prezintă corespondenţa către conducerea direcţiei generale şi asigură expedierea lucrărilor în termenele stabilite;
b)răspunde de evidenţa, păstrarea şi manipularea ordinelor, instrucţiunilor şi altor acte normative interne clasificate şi neclasificate, gestionate la nivelul direcţiei generale; verifică periodic existenţa acestora;
c)ţine evidenţa ştampilelor şi sigiliilor;
d)întocmeşte Dispoziţia zilnică a directorului general;
e)organizează evidenţa, păstrarea, manipularea, transportul, distrugerea şi arhivarea documentelor clasificate şi neclasificate adresate direcţiei generale şi a celor întocmite în unitate;
f)efectuează activităţi de primire, inventariere, depozitare şi păstrare a documentelor din arhiva unităţii.
SUBSECŢIUNEA 2: 5.2. Serviciul special
Art. 35
(1)Serviciul special este condus de şeful de serviciu, se subordonează nemijlocit directorului general şi reprezintă structura specializată în derularea, conform legii, a operaţiunilor sub acoperire dispuse în cadrul procesului penal.
(2)Serviciul special pune în aplicare ordonanţele emise de procurorul care efectuează urmărirea penală pentru faptele de corupţie din competenţa direcţiei generale, prin folosirea investigatorilor sub acoperire.
(3)Serviciul special îşi exercită atribuţiile prin Compartimentul operativ şi Compartimentul sprijin.
(4)Compartimentul operativ îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a)desfăşoară activităţile sub acoperire dispuse de procurorul care efectuează urmărirea penală; în acest sens, investigatorii sub acoperire pot solicita şi folosi orice înscrisuri sau obiecte necesare pentru desfăşurarea activităţilor autorizate;
b)culege, în baza ordonanţei procurorului care efectuează urmărirea penală, date şi informaţii în vederea obţinerii mijloacelor de probă.
(5)Compartimentul sprijin îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a)susţine din punct de vedere logistic activitatea investigatorilor sub acoperire;
b)asigură legătura operativă cu procurorul şi cu celelalte structuri cu care Serviciul special cooperează/colaborează potrivit competenţelor;
c)desfăşoară activităţile de sprijin necesare bunei funcţionări a Compartimentului operativ în efectuarea investigaţiilor sub acoperire şi asigură legătura cu celelalte structuri din cadrul direcţiei generale.
(6)Poliţiştii din cadrul serviciului îşi desfăşoară activitatea în mod conspirat.
SUBSECŢIUNEA 3: 5.3. Serviciul control
Art. 36
(1)Serviciul control este condus de şeful de serviciu, se subordonează nemijlocit directorului general şi are ca obiectiv realizarea atribuţiei de control managerial la nivelul direcţiei generale.
(2)Serviciul control are următoarele atribuţii principale:
a)planifică anual şi supune aprobării directorului general controalele ce urmează a fi executate în aparatul propriu şi structurile subordonate direcţiei generale;
b)efectuează controale de fond şi tematice în cadrul structurilor direcţiei generale, în scopul evaluării activităţii, a competenţei şi capacităţii managerilor, al identificării şi corectării deficienţelor constatate, şi prezintă spre aprobare directorului general "rapoarte cu principalele concluzii, constatări şi măsuri propuse;
c)urmăreşte modul de aplicare a măsurilor aprobate, rezultate în urma controalelor efectuate;
d)verifică reclamaţiile privind încălcări ale normelor legale în vigoare de către personalul direcţiei generale, cu excepţia celor date în competenţa altor structuri ale MAI sau altor instituţii publice;
e)efectuează anumite acte de cercetare penală dispuse de procuror în cauzele privind fapte de corupţie comise de către personalul direcţiei generale.
(3)Serviciul control are atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern/managerial, având următoarele sarcini:
a)elaborează programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul direcţiei generale;
b)monitorizează întregul proces desfăşurat la nivelul direcţiei generale, realizând raportări periodice către Corpul de control al ministrului, cu privire la modul de implementare a sistemului de control intern/managerial;
c)efectuează analize periodice calitative a activităţilor astfel desfăşurate, raportate către Corpul de control al ministrului, în urma cărora să fie identificate măsuri concrete şi coerente de remediere şi de corectare a eventualelor neajunsuri care ar putea surveni în procesul de implementare;
d)realizează îndrumarea metodologică a reprezentanţilor structurilor aparatului propriu şi subordonate ale direcţiei generale;
e)urmăreşte modul de punere în aplicare a acţiunilor planificate prin programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial de către structurile identificate cu responsabilităţi, precum şi modul de elaborare a documentaţiei relevante pentru fiecare acţiune în parte;
f)coordonează autoevaluarea sistemului de control intern/managerial propriu, etapă premergătoare elaborării raportului anual şi întocmeşte situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării, prin centralizarea informaţiilor din chestionarul de autoevaluare.
SUBSECŢIUNEA 4: 5.4. Serviciul resurse umane
Art. 37
(1)Serviciul resurse umane este condus de şeful de serviciu, se subordonează nemijlocit directorului general şi are ca obiective: organizarea şi desfăşurarea activităţii de resurse umane, organizare structurală, pregătire continuă, asistenţă psihologică şi asigurarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă.
(2)Serviciul îşi exercită atribuţiile prin compartimentele specializate din componenţă: Compartimentul resurse umane, Compartimentul asistenţă psihologică şi Compartimentul securitate şi sănătate în muncă.
Art. 38
Compartimentul resurse umane are următoarele atribuţii principale:
a)asigură, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, încadrarea personalului necesar pe posturile prevăzute în statul de organizare al unităţii;
b)gestionează sistemul de resurse umane şi documentele de legitimare a personalului direcţiei generale;
c)răspunde de evidenţa şi păstrarea dosarelor personale ale lucrătorilor în activitate şi ale celor cărora le-au încetat raporturile de serviciu/muncă cu direcţia generală;
d)actualizează dosarele personale, operând în acestea orice schimbare survenită în situaţia socio-profesională a personalului;
e)asigură implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi interese potrivit legislaţiei în vigoare;
f)asigură, la cererea persoanelor şi a instituţiilor, eliberarea de certificate, adeverinţe şi alte documente, din domeniul de competenţă a serviciului, în condiţiile legii;
g)efectuează demersuri pentru desemnarea nominală a ofiţerilor şi agenţilor din cadrul direcţiei generale ca organe de cercetare penală ale poliţiei judiciare, în condiţiile legii;
h)asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de evaluare a conduitei profesionale, pregătirii şi conduitei individuale a poliţiştilor din cadrul direcţiei generale;
i)asigură respectarea legalităţii cu privire la stabilirea drepturilor de personal;
j)verifică, întocmeşte şi supune spre aprobare sau avizare propunerile privind promovarea în funcţie, înaintarea sau amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare, mutarea, acordarea de distincţii şi premierea, pensionarea sau destituirea din funcţie a personalului direcţiei generale;
k)întocmeşte proiectul planului anual de pregătire continuă a personalului în cadrul direcţiei generale;
l)organizează, desfăşoară şi coordonează, după caz, pregătirea continuă, precum şi evaluarea pregătirii personalului din cadrul direcţiei generale;
m)consiliază personalul cu funcţii de conducere privind pregătirea continuă, în vederea asigurării managementului carierei, dezvoltării competenţelor profesionale şi a celor individuale;
n)analizează şi elaborează documentaţia privind structura organizatorică a direcţiei generale;
o)elaborează analiza prospectivă a necesarului de efective pentru direcţia generală;
p)întocmeşte proiectul statului de organizare al direcţiei generale şi operează modificările aprobate de conducerea MAI sau, după caz, de către directorul general;
q)analizează necesitatea şi posibilităţile de îmbunătăţire a structurii organizatorice a direcţiei generale, în raport cu cerinţele sau nevoile muncii, şi prezintă propuneri în consecinţă conducerii unităţii;
r)întocmeşte şi actualizează situaţia posturilor pe categorii de grade profesionale, funcţii şi structuri şi ţine evidenţa evoluţiei acestora.
Art. 39
Compartimentul asistenţă psihologică îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a)proiectează şi planifică activitatea de acordare a asistenţei psihologice la nivelul direcţiei generale;
b)întocmeşte şi actualizează dosarul psihologic pentru fiecare persoană din cadrul direcţiei generale;
c)desfăşoară, în baza planificării, activităţi de evaluare psihologică a personalului direcţiei generale, conform metodologiei specifice;
d)valorifică rezultatele evaluărilor psihologice proprii sau cele efectuate de Centrul de psihosociologie al MAI cu privire la personalul direcţiei generale;
e)realizează activitatea de diagnoză organizaţională la nivelul direcţiei generale;
f)participă, potrivit competenţelor, la activităţile de analiză a postului şi a accidentelor de muncă/evenimentelor deosebite, precum şi de pregătire psihologică realizată în cadrul orelor de pregătire continuă a personalului unităţii.
Art. 40
Compartimentul securitate şi sănătate în muncă are următoarele atribuţii principale:
a)identifică pericolele şi evaluează riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă din direcţia generală;
b)elaborează instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă în cadrul direcţiei generale, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă;
c)verifică cunoaşterea şi aplicarea, de către tot personalul direcţiei generale, a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
d)stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabileşte tipul de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor legale în vigoare;
e)informează conducerea direcţiei generale asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de muncă din cadrul unităţii şi propune măsuri de remediere;
f)exercită orice alte atribuţii ce revin, potrivit legii, unităţilor din cadrul MAI pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă.
SUBSECŢIUNEA 5: 5.5. Financiar
Art. 41
(1)Structura de financiar este condusă de un contabil-şef şi are ca obiective gestionarea resurselor financiare alocate şi acordarea suportului financiar pentru cheltuielile materiale şi de servicii efectuate la nivelul unităţii.
(2)Structura de financiar se subordonează nemijlocit directorului general, în faţa căruia răspunde de îndeplinirea atribuţiilor specifice, potrivit dispoziţiilor legale, şi are următoarele atribuţii principale:
a)organizează şi desfăşoară activitatea financiară a direcţiei generale, în conformitate cu dispoziţiile legale;
b)elaborează, fundamentează şi răspunde de întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu dispoziţiile date de ordonatorul principal de credite;
c)întocmeşte şi transmite la Direcţia generală financiară situaţia privind monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal, respectiv situaţia privind execuţia cheltuielilor de personal, conform prevederilor legale în vigoare;
d)întocmeşte şi depune în termen cererile de deschidere a creditelor necesare finanţării sarcinilor ce revin direcţiei generale;
e)asigură efectuarea cheltuielilor de către direcţia generală în condiţii de legalitate, înregistrează în evidenţele contabile toate operaţiunile financiare, urmăreşte şi încasează la termen creanţele;
f)întocmeşte documentaţia privitoare la primiri şi eliberări de bani şi alte valori;
g)execută controlul financiar preventiv propriu asupra operaţiunilor stabilite;
h)întocmeşte şi transmite, la termenele stabilite, situaţiile financiare privind patrimoniul aflat în administrare, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi alte raportări financiar-contabile solicitate de Direcţia generală financiară;
i)reprezintă direcţia generală, prin semnătură, alături de ordonatorul de credite, în toate operaţiunile patrimoniale;
j)asigură organizarea şi efectuarea operaţiunilor de contabilitate în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, emise de Ministerul Finanţelor Publice;
k)efectuează propuneri privind componenţa comisiilor de inventariere, participă la acţiunile de inventariere asupra elementelor de patrimoniu ale unităţii şi coordonează derularea acestora;
l)urmăreşte execuţia contractelor şi efectuarea plăţilor în termenele contractuale;
m)realizează clasarea şi arhivarea documentelor justificative conform reglementărilor în vigoare;
n)exercită orice alte sarcini prevăzute în actele normative privind activitatea financiar-contabilă.
(3)Pe linia gestionării-validării fondurilor externe, Structura de financiar are următoarele atribuţii principale:
a)întocmeşte şi transmite Direcţiei generale financiare propuneri cu privire la întocmirea fişelor de proiect, solicită aprobarea de fonduri bugetare pentru exerciţiile financiare pe care se derulează proiectele;
b)întreprinde demersuri pentru asigurarea cofinanţării programelor/proiectelor cu finanţare externă în conformitate cu acordurile de finanţare;
c)verifică şi validează din punctul de vedere al eligibilităţii cheltuielile efectuate din fondurile cu finanţare externă la care unitatea este parte;
d)verifică eligibilitatea cheltuielilor efectuate în conformitate cu prevederile legale aplicabile şi a prevederilor contractuale;
e)desfăşoară activităţi pentru recuperarea sumelor reprezentând contribuţia financiară externă în proiectele cu finanţare externă, respectiv a cofinanţării de la nivel naţional, atunci când acestea au fost declarate neeligibile;
f)colaborează şi pune la dispoziţia echipelor de control sau de audit din cadrul MAI ori din afara acestuia datele şi informaţiile necesare realizării acestor activităţi specifice la nivelul direcţiei generale;
g)verifică documentele justificative şi plăţile efectuate de către beneficiarii fondurilor din cadrul proiectelor cu finanţare externă;
h)înregistrează în contabilitate toate operaţiunile financiare legate de derularea fondurilor din cadrul proiectelor cu finanţare externă;
i)efectuează şi urmăreşte plăţile din fondurile aferente derulării proiectelor;
j)elaborează rapoarte financiare privind situaţia fondurilor derulate;
k)întocmeşte declaraţiile lunare de cheltuieli;
l)ţine evidenţa creditelor, angajamentelor bugetare şi legale;
m)întocmeşte execuţia bugetară ca parte a dării de seamă în vederea confirmării fondurilor externe utilizate;
n)întocmeşte listele de dotare aferente fiecărui proiect aprobat şi face propuneri de modificare a acestora conform prevederilor legale în vigoare.
(4)În cadrul Structurii de financiar este organizat şi funcţionează Compartimentul drepturi salariale interne şi pensii, cu următoarele atribuţii principale:
a)întocmeşte, completează, gestionează şi depune către Casa de Pensii Sectorială din cadrul MAI declaraţiile privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate încadrate la direcţia generală; în cazul contribuţiilor de asigurări sociale, utilizează programul informatic gestionat la nivelul Direcţiei generale financiare;
b)stabileşte şi pune în aplicare, de comun acord cu reprezentanţii Casei de Pensii Sectoriale din cadrul MAI, proceduri de comunicare, implementare şi prelucrare a datelor etc., în cadrul acestui program informatic;
c)asigură întocmirea statelor de plată pentru salarii, precum şi alte drepturi băneşti cuvenite personalului, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
d)calculează, reţine şi virează impozitul pe venit şi contribuţiile obligatorii stabilite potrivit prevederilor legale;
e)întocmeşte adeverinţele fiscale şi declaraţiile privind contribuţiile obligatorii, pe care le transmite, în termen, Casei de Pensii Sectoriale din cadrul MAI.
SUBSECŢIUNEA 6: 5.6. Structura de protecţie a datelor cu caracter personal
Art. 42
(1)Structura de protecţie a datelor cu caracter personal se organizează la nivel de compartiment, este subordonată nemijlocit directorului general şi are ca obiectiv asigurarea măsurilor necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.
(2)Structura de protecţie a datelor cu caracter personal are următoarele atribuţii principale:
a)elaborează şi coordonează implementarea procedurilor proprii la nivelul structurilor direcţiei generale;
b)elaborează ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoana vizată;
c)asigură informarea operativă a conducerii direcţiei generale despre vulnerabilităţile şi riscurile semnalate în sistemul de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal al Structurii şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
d)consiliază conducerea direcţiei generale şi asigură instruirea personalului care prelucrează date cu caracter personal, cu privire la normele şi regulile de protecţie a datelor cu caracter personal;
e)coordonează şi monitorizează activitatea personalului pe linia protecţiei datelor cu caracter personal la nivelul direcţiei generale şi propune conducerii direcţiei generale, în condiţiile legii, măsuri privind modificarea, suspendarea ori revocarea drepturilor de acces ia datele cu caracter personal, după caz;
f)efectuează verificări, prin sondaj, privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a datelor cu caracter personal, întocmeşte rapoarte şi formulează propuneri pentru remedierea deficienţelor constatate, pe care le înaintează spre aprobare conducerii direcţiei generale;
g)asigură relaţionarea, solicită asistenţă de specialitate şi participă la convocările şi activităţile organizate de structura responsabilă din cadrul MAI, în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal;
h)asigură relaţionarea şi solicită asistenţă de specialitate de la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
i)ţine evidenţa automată, prin intermediul sistemelor informatice, a conturilor de acces la bazele de date ale utilizatorilor din cadrul direcţiei generale care prelucrează date cu caracter personal;
j)propune conducerii direcţiei generale acordarea accesului utilizatorilor la sisteme de evidenţă a datelor cu caracter personal neautomate numai pe baza unei liste nominale aprobate de şefii nemijlociţi;
k)ţine evidenţa declaraţiilor utilizatorilor;
l)asigură desfăşurarea pregătirii de specialitate şi instruirea utilizatorilor în domeniu;
m)ţine evidenţa cererilor persoanelor vizate şi coordonează soluţionarea acestora.
SUBSECŢIUNEA 7: 5.7. Direcţia investigaţii
Art. 43
(1)Direcţia investigaţii este condusă de un director ajutat de un director adjunct, se subordonează nemijlocit unui director general adjunct anume desemnat de directorul general şi are în compunere: Serviciul investigaţii, Serviciul analiza informaţiilor şi transcrieri operative şi Serviciul tehnic.
(2)Direcţia investigaţii are ca obiectiv organizarea şi desfăşurarea investigaţiilor şi a activităţilor tehnice specifice pentru descoperirea, documentarea şi combaterea faptelor de corupţie săvârşite de personalul MAI.
Art. 44
(1)Serviciul investigaţii este condus de şeful de serviciu, se subordonează conducerii Direcţiei investigaţii şi are următoarele atribuţii principale:
a)desfăşoară activităţi de descoperire a faptelor de corupţie ce intră în competenţa legală a direcţiei generale, potrivit legii şi instrucţiunilor interne;
b)efectuează investigaţiile necesare documentării preliminare începerii urmăririi penale şi dezvoltării informaţiilor privind faptele de corupţie comise de personalul MAI;
c)în baza ordonanţei de delegare a procurorului, efectuează activităţi investigative în vederea administrării probatoriului în cadrul procesului penal;
d)desfăşoară alte activităţi cu caracter operativ impuse de specificul şi de dinamica fiecărui caz;
e)culege, gestionează şi evaluează informaţii, în vederea cunoaşterii, prevenirii şi combaterii faptelor de corupţie săvârşite de personalul MAI;
f)verifică, din dispoziţia conducerii unităţii, semnalările anonime referitoare la fapte de corupţie săvârşite de personalul MAI;
g)realizează analize referitoare la valoarea operativă a datelor şi informaţiilor gestionate şi propune măsuri de eficientizare a activităţii în domeniul din competenţă;
h)analizează şi dezvoltă informaţiile puse la dispoziţie de instituţiile şi organismele specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor în legătură cu săvârşirea faptelor de corupţie săvârşite de personalul MAI.
(2)Serviciul îşi exercită atribuţiile prin compartimentele specializate din componenţă: Compartimentul investigaţii pentru infracţiuni de corupţie şi Compartimentul investigaţii pentru infracţiuni conexe sau asimilate, astfel:
a)Compartimentul investigaţii pentru infracţiuni de corupţie îndeplineşte atribuţiile prevăzute la alin. (1) cu privire la infracţiunile de corupţie săvârşite de personalul MAI;
b)Compartimentul investigaţii pentru infracţiuni conexe sau asimilate îndeplineşte atribuţiile prevăzute la alin. (1) cu privire la infracţiunile asimilate infracţiunilor de corupţie comise de personalul MAI.
Art. 45
Serviciul analiza informaţiilor şi transcrieri operative este condus de şeful de serviciu, se subordonează nemijlocit conducerii Direcţiei investigaţii şi are următoarele atribuţii principale:
a)constituie şi gestionează baza de date privind faptele de corupţie comise de personalul MAI;
b)implementează în baza de date informaţiile referitoare la săvârşirea faptelor de corupţie din competenţa legală a direcţiei generale;
c)coordonează, îndrumă şi sprijină personalul din aparatul propriu şi structurile subordonate cu responsabilităţi în implementarea informaţiilor în baza de date;
d)monitorizează respectarea procedurii privind introducerea informaţiilor în baza de date proprie de către personalul aparatului propriu şi al structurilor subordonate;
e)consultă bazele de date gestionate de direcţia generală, pentru documentarea cauzelor investigative;
f)analizează datele şi informaţiile gestionate pentru a asigura sprijinul operaţional în investigaţii, prin identificarea metodelor infracţionale, a relaţiilor, anomaliilor, fluxurilor, secvenţelor şi viitoarelor cerinţe de colectare a informaţiilor prelucrate;
g)întocmeşte analize operaţionale în cauzele instrumentate de personalul direcţiei generale;
h)elaborează analize strategice, în vederea identificării tendinţelor infracţionale pe linia faptelor de corupţie comise de personalul MAI;
i)realizează produse analitice susţinute de hărţi relaţionale, tabele şi grafice, care sunt utilizate la efectuarea investigaţiilor şi cercetărilor în cauzele din competenţa direcţiei generale;
j)realizează, în baza ordonanţei de delegare a procurorului care efectuează urmărirea penală, activităţi de redare a convorbirilor sau comunicărilor interceptate şi înregistrate, conform legii.
Art. 46
Serviciul tehnic este condus de şeful de serviciu, se subordonează conducerii Direcţiei investigaţii şi are următoarele atribuţii principale:
a)efectuează, în baza ordonanţei de delegare, activităţile de supraveghere video, audio sau prin fotografiere, precum şi urmărirea prin mijloace tehnice, dispuse prin mandatul de supraveghere tehnică;
b)la solicitarea aparatului propriu sau structurilor subordonate ale direcţiei generale asigură suportul tehnic necesar pe parcursul misiunilor operative;
c)efectuează activităţi criminalistice în cauzele penale ce intră în competenţa direcţiei generale;
d)efectuează activităţi de mascare, disimulare, adaptare a mijloacelor tehnice speciale, proiectare şi execuţie circuite electronice conform specificului misiunilor operative;
e)desfăşoară activităţi de prelucrare a înregistrărilor audio-video obţinute cu ajutorul mijloacelor tehnice pe parcursul misiunilor operative;
f)asigură utilizarea eficientă, păstrarea, întreţinerea şi gestionarea tehnicii operative aflate în dotarea serviciului;
g)desfăşoară activităţi de instruire a personalului cu privire la utilizarea mijloacelor tehnice speciale, la solicitarea structurilor aparatului propriu şi structurilor subordonate;
h)asigură documentarea permanentă a specialiştilor serviciului în scopul dotării cu mijloace tehnice speciale performante şi dezvoltării activităţii specifice;
i)acordă sprijin de specialitate, prin întocmirea specificaţiilor tehnice pentru mijloacele tehnice speciale ce urmează a fi achiziţionate pentru dotarea serviciului sau structurilor subordonate.
SUBSECŢIUNEA 8: 5.8. Direcţia anchete
Art. 47
(1)Direcţia anchete este condusă de un director ajutat de un director adjunct, se subordonează nemijlocit unui director general adjunct anume desemnat de directorul general şi are în compunere Serviciul anchete şi Serviciul operaţii.
(2)Direcţia anchete are ca obiective organizarea şi desfăşurarea activităţilor de cercetare penală, respectiv testarea integrităţii profesionale a personalului MAI.
Art. 48
(1)Serviciul anchete este condus de şeful de serviciu, se subordonează conducerii Direcţiei anchete şi asigură, la nivel central, organizarea activităţilor de cercetare penală a faptelor din competenţa legală a unităţii.
(2)Serviciul anchete are următoarele atribuţii principale:
a)primeşte şi înregistrează plângerile, denunţurile şi sesizările referitoare la comiterea unor fapte de corupţie de către personalul MAI;
b)se sesizează din oficiu pe baza informaţiilor primite de la Direcţia investigaţii sau din orice alte surse despre comiterea unor fapte de corupţie de către personalul MAI;
c)efectuează actele de cercetare penală dispuse de procuror în cauzele privind faptele de corupţie săvârşite de personalul MAI;
d)participă în grupurile de lucru constituite pentru elaborarea unor documente programatice pe linie de combatere a corupţiei, conform competenţelor;
e)gestionează evidenţa informatizată a tuturor dosarelor penale în care personalul direcţiei generale a efectuat activităţi procedurale în baza delegării procurorului;
f)soluţionează sesizări ale cetăţenilor, din dispoziţia conducerii direcţiei generale, conform competenţei;
g)cooperează/colaborează cu alte structuri din direcţia generală şi alte instituţii în vederea executării activităţilor procedurale dispuse de procurorul care efectuează urmărirea penală în dosarele aflate în lucru;
h)asigură utilizarea eficientă, păstrarea, întreţinerea şi gestionarea tehnicii operative aflate în dotarea serviciului;
i)la solicitare sau când situaţia impune, în baza ordonanţei de delegare a procurorului, sprijină structurile subordonate ale direcţiei generale, în dosarele penale date în competenţă;
j)sesizează, de îndată, structurile de parchet competente despre săvârşirea unor fapte de natură penală şi sprijină procurorii desemnaţi în documentarea şi investigarea faptelor sesizate;
k)îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege poliţiei judiciare, în domeniul de competenţă al direcţiei generale.
(3)Serviciul îşi exercită atribuţiile prin structurile specializate din componenţă: Biroul anchete pentru infracţiuni de corupţie şi Compartimentul anchete pentru infracţiuni conexe sau asimilate.
(4)Biroul anchete pentru infracţiuni de corupţie este condus de şeful de birou, se subordonează nemijlocit şefului Serviciului anchete şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la alin. (2) cu privire la infracţiunile de corupţie săvârşite de personalul MAI.
(5)Compartimentul anchete pentru infracţiuni conexe sau asimilate îndeplineşte atribuţiile prevăzute la alin. (2) cu privire la infracţiunile asimilate infracţiunilor de corupţie comise de personalul MAI.
Art. 49
(1)Serviciul operaţii este condus de şeful de serviciu, se subordonează conducerii Direcţiei anchete şi răspunde de organizarea şi desfăşurarea testării integrităţii profesionale a personalului MAI, precum şi de desfăşurarea unor activităţi de descoperire şi combatere a faptelor de corupţie săvârşite de personalul MAI.
(2)Serviciul operaţii îşi îndeplineşte atribuţiile funcţionale prin: Compartimentul teste de integritate, Compartimentul flagrant şi cele 3 birouri de sprijin, specifice acestui domeniu de activitate.
(3)Poliţiştii din cadrul serviciului îşi desfăşoară activitatea, de regulă, în mod conspirat
Art. 50
Compartimentul teste de integritate se subordonează nemijlocit şefului Serviciului operaţii şi are următoarele atribuţii principale:
a)organizează şi efectuează testarea integrităţii profesionale a personalului MAI, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu procedura aprobată prin ordin al ministrului afacerilor interne;
b)în vederea organizării şi desfăşurării testelor de integritate, efectuează activităţi de documentare specifice operative, independent sau în cooperare cu celelalte structuri ale direcţiei generale;
c)pune în aplicare autorizaţiile emise de procuror potrivit art. 148 şi art. 150 din Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru faptele de corupţie din competenţa legală a direcţiei generale.
Art. 51
Compartimentul flagrant se subordonează nemijlocit şefului Serviciului operaţii şi are următoarele atribuţii principale:
a)participă la constatarea în flagrant a infracţiunilor de corupţie din competenţa direcţiei generale;
b)efectuează activităţi de supraveghere operativă, de regulă pe momente operative, la solicitarea structurilor din cadrul direcţiei generale sau, după caz, a procurorului;
c)desfăşoară activităţi de documentare specifice, independent sau în cooperare cu celelalte formaţiuni abilitate, premergător activităţii de prindere în flagrant, pentru pregătirea misiunilor ori completarea datelor obţinute în urma acţiunilor operative, la solicitarea procurorului sau a altor structuri ale direcţiei generale;
d)pune în aplicare mandatele de aducere şi conduce persoanele reţinute cu ocazia activităţilor de prindere în flagrant, conform dispoziţiilor procurorului care efectuează urmărirea penală.
Art. 52
Birourile 1, 2 şi 3 sunt conduse de şefii de birou, se subordonează nemijlocit şefului Serviciului operaţii, îşi desfăşoară activitatea în sprijinul structurilor subordonate arondate, pe liniile de muncă: teste de integritate, flagrant şi tehnic, şi au următoarele atribuţii principale:
a)organizează şi efectuează testarea integrităţii profesionale a personalului MAI în judeţele din competenţa structurilor subordonate arondate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu procedura aprobată prin ordin al ministrului afacerilor interne;
b)efectuează activităţi de documentare specifice operative, independent sau în cooperare cu structurile subordonate arondate, pentru efectuarea testelor de integritate profesională a personalului MAI;
c)pune în aplicare autorizaţiile emise de procuror potrivit art. 148 şi 150 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru faptele de corupţie din competenţa legală a direcţiei generale;
d)participă la constatarea în flagrant a infracţiunilor de corupţie din competenţa direcţiei generale, în cauzele în care sunt solicitaţi, în zona teritorială arondată;
e)efectuează activităţi de supraveghere operativă, de regulă pe momente operative, la solicitarea structurilor subordonate din zona arondată sau a procurorului;
f)efectuează, în baza ordonanţei de delegare, activităţile de supraveghere video, audio sau prin fotografiere, precum şi urmărirea prin mijloace tehnice, dispuse prin mandatul de supraveghere tehnică;
g)pune în aplicare mandatele de aducere şi conduce persoanele reţinute cu ocazia activităţilor de prindere în flagrant, conform dispoziţiilor procurorului care efectuează urmărirea penală;
h)asigură suportul tehnic pe parcursul efectuării actelor de cercetare penală, în cauze de competenţa structurilor subordonate arondate teritorial, conform dispoziţiei procurorului;
i)acordă sprijin de specialitate pe linia utilizării tehnicii speciale de către structurile subordonate arondate teritorial.
Art. 53
(1)Competenţa teritorială a fiecăruia dintre cele 3 birouri se stabileşte prin dispoziţie a directorului general.
(2)Personalul pe linie de testare a integrităţii, prindere în flagrant şi tehnic din cadrul birourilor îşi desfăşoară activitatea, de regulă, în mod conspirat.
SUBSECŢIUNEA 9: 5.9. Structura de securitate
Art. 54
(1)Structura de securitate se organizează la nivel birou, este subordonată nemijlocit directorului general adjunct desemnat şef al Structurii de securitate şi are ca obiectiv implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul direcţiei generale.
(2)Structura de securitate are următoarele atribuţii principale:
a)elaborează şi supune aprobării conducerii direcţiei generale normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b)întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îi supune avizării instituţiei abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;
c)coordonează, monitorizează şi controlează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul direcţiei generale şi modul de respectare a acestora;
d)asigură relaţionarea cu Departamentul de informaţii şi protecţie internă, pe linia protecţiei informaţiilor clasificate;
e)organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
f)asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
g)întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de direcţia generală, pe clase şi niveluri de secretizare;
h)execută transportul, predarea şi primirea corespondenţei clasificate a direcţiei generale, cu respectarea normelor legale în vigoare;
i)asigură, prin Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, implementarea şi respectarea măsurilor de securitate a sistemelor informatice şi de comunicaţii ce funcţionează la nivelul direcţiei generale;
j)exercită orice alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.
SUBSECŢIUNEA 10: 5.10. Direcţia prevenire
Art. 55
(1)Direcţia prevenire este condusă de un director, ajutat de un director adjunct, se subordonează nemijlocit directorului general adjunct anume desemnat de către directorul general şi are în compunere: Serviciul prevenire, Serviciul studii şi proiecţii anticorupţie şi Serviciul relaţii cu publicul, în structura căruia se află Biroul informare şi relaţii publice.
(2)Direcţia prevenire are ca obiective organizarea, coordonarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a faptelor de corupţie în cadrul MAI, a celor aferente realizării studiilor şi proiectelor anticorupţie din competenţa legală a unităţii, respectiv gestionează activităţile de relaţii cu publicul şi relaţii publice la nivelul direcţiei generale.
Art. 56
Serviciul prevenire este condus de şeful de serviciu, se subordonează nemijlocit directorului Direcţiei prevenire şi are următoarele atribuţii principale:
a)planifică, organizează şi desfăşoară activităţi de informare şi instruire în domeniul prevenirii săvârşirii faptelor de corupţie la nivelul MAI;
b)elaborează sau, după caz, participă la elaborarea strategiei naţionale/sectoriale, precum şi a altor documente de politici publice din domeniul prevenirii corupţiei;
c)monitorizează şi îndrumă structurile MAI în vederea îndeplinirii acţiunilor şi măsurilor cuprinse în strategia naţională/sectorială sau alte documente de politici publice din domeniul prevenirii săvârşirii faptelor de corupţie săvârşite de personalul MAI;
d)organizează şi desfăşoară campanii/acţiuni de prevenire a corupţiei în rândul personalului MAI şi pentru conştientizarea de către funcţionari şi cetăţeni a cauzelor şi consecinţelor implicării în fapte de corupţie, respectiv participă la acţiuni similare iniţiate de alte entităţi publice;
e)realizează şi asigură difuzarea în diverse publicaţii a unor articole, analize sau alte materiale cu privire la activitatea de prevenire a corupţiei din competenţa legală a unităţii;
f)elaborează teme specifice de prevenire a corupţiei şi alte materiale, în vederea introducerii acestora în documentele specifice procesului de formare profesională iniţială şi continuă;
g)constituie şi gestionează baza de date privind activităţile de prevenire a corupţiei desfăşurate la nivelul direcţiei generale;
h)colaborează cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu alte persoane juridice, precum şi cu reprezentanţi ai societăţii civile pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei la nivelul MAI;
i)întocmeşte, semestrial, Buletinul documentar şi de informare privind activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei la nivelul MAI şi asigură diseminarea acestuia;
j)publică trimestrial, pe site-ul de internet, sinteze cu principalele activităţi de prevenire şi combatere a corupţiei desfăşurate de direcţia generală;
k)realizează, în cooperare cu structurile direcţiei generale, sau, după caz, cu alte entităţi publice sau private, materiale cu caracter preventiv şi asigură diseminarea acestora către funcţionari şi cetăţeni;
l)desfăşoară sau participă la desfăşurarea activităţilor prevăzute în protocoalele încheiate de către direcţia generală în domeniul prevenirii corupţiei în rândul personalului MAI.
Art. 57
Serviciul studii şi proiecţii anticorupţie este condus de şeful de serviciu, se subordonează nemijlocit directorului Direcţiei prevenire şi are următoarele atribuţii principale:
a)iniţiază, proiectează şi desfăşoară, la nivel naţional şi în plan teritorial, conform metodologiilor specifice, studii şi sondaje de opinie, în vederea analizei şi diagnosticării corupţiei în rândul personalului MAI; acestea pot fi realizate în cooperare/ colaborare cu structurile ministerului, cu alte instituţii publice centrale sau locale, precum şi cu persoane juridice ori fizice;
b)asigură monitorizarea, coordonarea şi evaluarea stadiului de implementare a metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul structurilor MAI;
c)participă la activitatea grupurilor de lucru pentru prevenirea corupţiei, constituite la nivelul structurilor MAI, asigurând instruirea şi îndrumarea de specialitate;
d)elaborează ghiduri, precizări şi documente cu caracter formativ, destinate eficientizării activităţilor de management al riscurilor de corupţie, conform competenţelor;
e)desfăşoară, la nivelul structurilor MAI unde se constată recurenţa unor forme de manifestare a corupţiei, misiuni de reevaluare, în scopul identificării eventualelor disfuncţionalităţi privind managementul riscurilor de corupţie şi al formulării unor recomandări de măsuri de prevenire/control;
f)realizează, conform procedurii specifice, studii de caz în vederea identificării factorilor individuali, organizaţionali şi externi care stau la baza comiterii faptelor de corupţie de către personalul MAI;
g)asigură dezvoltarea şi gestiunea aplicaţiei informatice de monitorizare a riscurilor de corupţie, conform competenţelor;
h)realizează, la solicitarea conducerii direcţiei generale, analiza parametrilor de performanţă ai unor componente structurale şi/sau procesuale ale direcţiei generale, în vederea evaluării eficienţei acestora din perspectiva rolului şi responsabilităţilor în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei la nivelul MAI;
i)elaborează, la solicitarea conducerii direcţiei generale, analize şi studii tematice destinate organismelor/organizaţiilor interne şi internaţionale.
Art. 58
Serviciul relaţii cu publicul este condus de şeful de serviciu, se subordonează nemijlocit directorului Direcţiei prevenire şi are în compunere Compartimentul call-center şi Biroul informare şi relaţii publice.
Art. 59
(1)Serviciul relaţii cu publicul are următoarele atribuţii principale:
a)gestionează activitatea de relaţii cu publicul a direcţiei generale şi asigură relaţionarea acesteia cu structurile MAI, celelalte autorităţi şi instituţii publice, societatea civilă şi cetăţenii;
b)organizează şi asigură primirea, înregistrarea, soluţionarea şi evidenţa petiţiilor la nivelul direcţiei generale;
c)organizează activitatea de primire a cetăţenilor în audienţă la nivelul direcţiei generale;
d)organizează activitatea de consiliere a cetăţenilor care se adresează direcţiei generale în problemele generale sau specifice de relaţii cu publicul;
e)analizează şi asigură soluţionarea apelurilor telefonice primite în sistemul telefonic call-center anticorupţie.
(2)Compartimentul call-center are următoarele atribuţii principale:
a)gestionează sistemul telefonic call-center anticorupţie;
b)asigură preluarea, înregistrarea şi transmiterea apelurilor în sistemul telefonic call-center anticorupţie.
(3)Biroul informare şi relaţii publice este condus de şeful de birou, se subordonează nemijlocit şefului Serviciul relaţii cu publicul şi are următoarele atribuţii principale:
a)organizează conferinţele de presă ale conducerii direcţiei generale şi briefingurile purtătorului de cuvânt;
b)pune la dispoziţia mijloacelor de informare în masă, a diferitelor instituţii, organizaţii sau a cetăţenilor, în mod oportun şi complet, informaţiile solicitate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu celelalte reglementări în domeniu;
c)concepe, redactează şi transmite către mass-media comunicatele, buletinele informative şi alte materiale destinate publicităţii;
d)gestionează pagina proprie de internet a direcţiei generale;
e)identifică şi evaluează, în cooperare cu Serviciul prevenire şi Serviciul studii şi proiecţii anticorupţie, activităţile de sensibilizare a opiniei publice cu privire la fenomenul corupţiei, conform competenţelor unităţii;
f)planifică şi asigură managementul campaniilor media şi de comunicare;
g)iniţiază, organizează şi desfăşoară campanii de relaţii publice pentru promovarea activităţilor direcţiei generale şi creşterea vizibilităţii publice.
SUBSECŢIUNEA 11: 5.11. Direcţia suport
Art. 60
(1)Direcţia suport este condusă de un director, se subordonează nemijlocit directorului general adjunct anume desemnat de către directorul general şi are ca obiective: organizarea, coordonarea şi desfăşurarea activităţilor de comunicaţii şi informatică, logistică şi achiziţii publice, protecţie a mediului şi cazarmare, respectiv afaceri europene, cooperare internaţională şi gestionare a programelor/proiectelor cu finanţare externă.
(2)Direcţia suport are în compunere: Serviciul comunicaţii şi informatică; Serviciul logistic şi Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale, în structura căruia se află Unitatea de implementare a proiectelor (la nivel de birou).
Art. 61
Serviciul comunicaţii şi informatică este condus de şeful de serviciu, se subordonează nemijlocit directorului Direcţiei suport şi are următoarele atribuţii principale:
a)administrează şi întreţine reţeaua securizată de comunicaţii informatice a direcţiei generale, atât la nivelul structurilor aparatului propriu, cât şi la structurile subordonate;
b)acordă suport tehnic de specialitate personalului din aparatul propriu al direcţiei generale şi realizează activităţi de coordonare, sprijin şi îndrumare la structurile subordonate;
c)elaborează şi dezvoltă aplicaţii software pentru utilizarea de către personalul direcţiei generale în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
d)întreţine şi gestionează aplicaţiile şi bazele de date proprii, inclusiv site-urile de internet şi intranet ale direcţiei generale;
e)menţine contactul cu administratorii bazelor de date operative din cadrul MAI sau alte instituţii, în vederea punerii la dispoziţia persoanelor specializate ale direcţiei generale a instrumentelor de lucru pentru interogarea unor evidenţe/baze de date din punct de vedere informativ;
f)administrează conturile de acces la reţelele informatice proprii, precum şi cele de e-mail intranet şi internet pentru utilizatorii din toate structurile direcţiei generale;
g)asigură suportul tehnic pentru sistemul telefonic call-center anticorupţie;
h)gestionează sistemul de supraveghere şi monitorizare video, respectiv accesul personalului cu cartele magnetice individuale în sediile aparatului propriu al direcţiei generale şi al Direcţiei Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov;
i)întocmeşte specificaţiile tehnice pentru produsele şi serviciile din domeniul comunicaţiilor şi tehnologia informaţiei necesare direcţiei generale şi participă la procedurile de achiziţie aferente;
j)întreţine sistemele de telefonie fixă existente la nivelul sediilor aparatului propriu al direcţiei generale şi al Direcţiei Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov;
k)organizează, coordonează şi controlează activitatea de comunicaţii operative la nivelul direcţiei generale;
l)organizează, coordonează şi controlează activitatea de conducere în secret, secretizarea şi protecţia comunicaţiilor la nivelul structurilor aparatului propriu şi structurilor subordonate ale direcţiei generale;
m)cooperează permanent cu Direcţia pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei din MAI şi întreţine contacte cu alte structuri de profil, în vederea stabilirii celor mai bune soluţii tehnice, servicii şi practici în domeniu.
Art. 62
(1)Serviciul logistic este condus de şeful de serviciu, se subordonează nemijlocit directorului Direcţiei suport şi are următoarele atribuţii principale:
1.a) elaborează propunerile de întocmire, modificare, completare a Tabelei de înzestrare cu armament şi mijloace tehnice a direcţiei generale, întocmeşte extrasele din tabelă pentru structurile subordonate în vederea transmiterii acestora unităţilor susţinătoare logistic şi asigură respectarea criteriilor de repartizare a tehnicii;
2.b) organizează, îndrumă şi verifică activitatea structurilor subordonate în vederea elaborării propunerilor pentru întocmirea programelor logistice de către structurile susţinătoare, conform prevederilor art. 2 din Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne care nu dispun de suport logistic propriu, cu modificările şi completările ulterioare;
3.c) organizează şi verifică modul în care se gestionează şi se efectuează inventarierea bunurilor materiale aflate în evidenţa direcţiei generale, formulează propuneri privind îmbunătăţirea dotării cu mijloace tehnice;
4.d) urmăreşte executarea întreţinerilor şi reparaţiilor curente ale mijloacelor auto din dotare, controlează calitatea şi efectuarea acestora la timp;
5.e) efectuează controale asupra modului de folosire şi întreţinere a mijloacelor de transport ale direcţiei generale, respectiv asupra modului de completare a documentelor de exploatare, în conformitate cu prevederile Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
6.f) analizează, întocmeşte şi prezintă spre aprobare documentele privind activităţile de scoatere din funcţiune, valorificare şi casare a bunurilor materiale din dotarea direcţiei generale, iar după aprobarea acestora ia măsuri pentru finalizarea procedurilor respective;
7.g) organizează activitatea de echipare, prelucrează datele existente în situaţiile aferente acestui domeniu, efectuează calculele necesare şi asigură drepturile de echipament pentru personalul din aparatul propriu şi structurile subordonate ale direcţiei generale, conform normelor în vigoare;
8.h) asigură întocmirea documentelor justificative privind mişcarea bunurilor şi predarea acestora la Financiar;
9.i) organizează şi desfăşoară operaţiunile de primire, depozitare, conservare, întreţinere, eliberare şi folosire a bunurilor materiale şi asigură condiţiile necesare pentru ţinerea la zi a evidenţei tehnico-operative a acestora;
10.j) organizează, în conformitate cu legislaţia în vigoare, activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi în caz de calamităţi naturale, la nivelul aparatului propriu şi al Direcţiei Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov;
11.k) propune spre aprobare, conform competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare, realizarea de obiective şi acţiuni de investiţii, asigurând executarea celor aprobate;
12.l) elaborează, în domeniul de competenţă, situaţiile necesare fundamentării bugetului direcţiei generale;
13.m) asigură, conform prevederilor legale, achiziţia şi dotarea structurilor subordonate ale direcţiei generale cu armament, muniţii şi tehnică specială, mijloace de transport, aparatură specifică, tehnică de calcul, copiatoare şi faxuri, sau, după caz, alte bunuri materiale solicitate de acestea;
14.n) organizează activităţile specifice pe linie de armament, geniu, chimic la nivelul direcţiei generale;
15.o) organizează activităţile de prelevare a probelor în vederea trimiterii acestora pentru efectuarea analizelor fizico-chimice de laborator şi verificarea prin trageri în poligon;
16.p) planifică şi organizează executarea reviziilor şi întreţinerii tehnicii de armament, geniu, chimic din dotarea direcţiei generale;
17.q) organizează, în condiţiile legii, activităţile de transport, primire, depozitare, conservare, întreţinere şi evidenţă tehnico-operativă, pe serii, loturi şi ani de fabricaţie, pentru armamentul, muniţia şi materialele periculoase din dotarea direcţiei generale;
18.r) asigură transportul, distribuirea muniţiei, verificarea armamentului în cadrul şedinţelor de tragere cu personalul direcţiei generale;
19.s) gestionează bugetul alocat direcţiei generale pentru cheltuieli de capital, din sursele de finanţare aflate în responsabilitatea Direcţiei generale logistice;
20.ş) elaborează situaţiile necesare fundamentării proiectului de buget pentru cheltuieli de capital, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
21.t) întocmeşte/actualizează fişele obiectivelor şi acţiunilor de investiţii şi le înaintează Direcţiei generale logistice în vederea cuprinderii în Programul multianual de investiţii al MAI;
22.ţ) elaborează propuneri privind întocmirea listelor obiectivelor şi acţiunilor de investiţii şi dotare pe anul în curs cu finanţare integrală sau parţială de la bugetul de stat şi le transmite Direcţiei generale logistice, în vederea obţinerii aprobării ordonatorului principal de credite, potrivit prevederilor legale în vigoare;
23.u) monitorizează utilizarea fondurilor alocate obiectivelor şi acţiunilor de investiţii;
24.v) propune Direcţiei generale logistice modificări/redistribuiri de credite bugetare/de angajament între obiectivele de investiţii şi acţiunile de dotare cuprinse în programul de investiţii al direcţiei generale;
25.w) urmăreşte utilizarea creditelor de angajament alocate prin legea bugetului de stat pentru realizarea obiectivelor şi acţiunilor de investiţii;
26.x) verifică dacă valorile obiectivelor de investiţii sunt actualizate şi aprobate conform legislaţiei în vigoare;
27.y) propune şi actualizează programele sectoriale din domeniul de competenţă ce cuprind cheltuieli de capital;
28.z) evaluează şi monitorizează permanent necesarul de fonduri pentru cofinanţarea programelor sau proiectelor de investiţii cu finanţare externă;
29.aa) asigură elaborarea specificaţiilor tehnice pentru produsele de resortul logistic şi le prezintă spre avizare, conform reglementărilor în vigoare;
30.bb) participă în comisiile de evaluare constituite în vederea atribuirii contractelor de furnizare, pe domeniul de competenţă.
(2)În cadrul Serviciului logistic funcţionează Compartimentul achiziţii publice şi Compartimentul protecţia mediului şi cazarmare, subordonate nemijlocit şefului serviciului.
(3)Compartimentul achiziţii publice are următoarele atribuţii principale:
a)elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte structuri din cadrul direcţiei generale;
b)elaborează documentaţia de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei aferente;
c)îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei referitoare la achiziţiile publice;
d)aplică şi finalizează procedurile de atribuire a achiziţiilor publice, conform competenţelor legale;
e)realizează achiziţii publice prin intermediul mijloacelor electronice, aplică şi finalizează procedurile de atribuire, conform competenţelor legale, prin valorificarea datelor specifice aferente procedurilor Sistemului electronic al achiziţiilor publice SEAP;
f)constituie şi păstrează dosarele achiziţiilor publice;
g)întocmeşte documentele necesare pentru efectuarea plăţilor, conform clauzelor contractuale.
(4)Compartimentul protecţia mediului şi cazarmare are următoarele atribuţii principale:
a)întocmeşte documentele de organizare a activităţilor de protecţie a mediului la nivelul direcţiei generale, în conformitate cu prevederile legale;
b)propune şi supune spre aprobare directorului general măsuri concrete pentru protecţia mediului în imobilele administrate de direcţia generală;
c)urmăreşte implementarea şi respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului în sediile administrate de direcţia generală;
d)ţine evidenţa de protecţie a mediului pe domenii de activitate;
e)întocmeşte şi actualizează permanent dosarul de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
f)întocmeşte, păstrează şi actualizează datele referitoare la evidenţa de cadastru a imobilelor aflate în administrarea direcţiei generale;
g)asigură alocarea la drepturi a tuturor spaţiilor aflate în administrarea direcţiei generale;
h)coordonează, îndrumă şi sprijină structurile subordonate ale direcţiei generale în ceea ce priveşte asigurarea de către structurile susţinătoare a spaţiilor în care acestea îşi desfăşoară activitatea;
i)ia măsuri de întreţinere şi conservare a patrimoniului imobiliar prin menţinerea durabilităţii, funcţionalităţii şi siguranţei în exploatare a construcţiilor aflate în administrarea unităţii;
j)analizează, centralizează şi propune spre aprobare necesarul de lucrări de refacere şi investiţii, verifică oportunitatea realizării acestora şi stabileşte priorităţile;
k)asigură executarea reparaţiilor curente/de refacere ale imobilelor şi instalaţiilor aferente aflate în administrarea direcţiei generale;
l)execută inventarierea anuală a bunurilor materiale şi a imobilelor pe care le administrează şi reactualizează inventarul bunurilor din domeniul public al statului;
m)îndrumă, participă la recunoaşteri şi evaluări în teren, întocmeşte documentaţia specifică promovării hotărârilor de Guvern pentru preluarea, predarea, demolarea de imobile aflate în competenţă;
n)controlează şi îndrumă activitatea privind scoaterea din funcţiune, declasarea şi casarea bunurilor materiale de resort şi a tehnicii din dotare, întocmeşte documentaţia necesară obţinerii aprobărilor;
o)analizează şi propune spre aprobare schimbarea destinaţiei unor spaţii, precum şi modul de recompartimentare a acestora, în concordanţă cu noile cerinţe de funcţionare;
p)verifică şi propune spre aprobare, sponsorizările şi donaţiile din domeniul de responsabilitate, urmărind respectarea legislaţiei în domeniu;
q)monitorizează activităţile de pregătire a imobilelor pentru iarnă;
r)răspunde de organizarea, coordonarea şi derularea lucrărilor de reparaţii şi investiţii la imobilele din administrarea unităţii;
s)efectuează activitatea de dirigenţie de şantier în unitate sau în situaţia în care nu există personal autorizat va asigura desfăşurarea acestei activităţi conform prevederilor legale;
ş)ţine evidenţa şi analizează oportunitatea cheltuirii fondurilor privind dotarea cu bunuri materiale şi mijloace fixe, lucrările de reparaţii şi de investiţii şi întocmeşte documentele specifice pentru a fi trimise eşalonului superior;
t)participă cu specialişti la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică de lucrări şi servicii de proiectare şi execuţie a lucrărilor de întreţinere şi refacere;
ţ)participă cu specialişti la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică pentru achiziţionarea şi repararea mobilierului necesar desfăşurării activităţii în direcţia generală;
u)urmăreşte comportarea în timp a construcţiilor în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
v)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în actele normative care reglementează activitatea pe linie de protecţie a mediului, precum şi de cazarmare în MAI.
Art. 63
Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale este condus de şeful de serviciu, se subordonează nemijlocit directorului Direcţiei suport şi are următoarele atribuţii principale:
a)aplică prevederile în vigoare privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de afaceri europene şi cooperare internaţională în MAI, în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei din competenţa legală a unităţii;
b)elaborează, pe baza necesităţilor şi priorităţilor detectate, Planul de relaţii internaţionale al unităţii;
c)organizează, coordonează, participă sau asigură participarea la activităţi de afaceri europene şi relaţii internaţionale în domeniul specific de activitate, prin elaborarea şi promovarea spre aprobare a instrumentelor de cooperare, punându-le efectiv în aplicare;
d)analizează şi participă la elaborarea propunerilor vizând modalităţile concrete de transpunere şi aplicare a tratatelor europene şi internaţionale, în domeniile de competenţă;
e)participă nemijlocit la procesul de fundamentare, elaborare şi aplicare a politicilor europene în domeniul de competenţă al direcţiei generale şi realizează puncte de vedere asupra proiectelor de acte normative sau iniţiativelor la nivelul Uniunii Europene, dar şi la nivel regional;
f)monitorizează modul de îndeplinire, la termen, a obligaţiilor specifice asumate de România, ce revin direcţiei generale, potrivit competenţei;
g)organizează şi execută măsurile şi acţiunile de protocol planificate la nivelul unităţii sau dispuse de conducerea direcţiei generale;
h)coordonează, sprijină şi îndrumă structurile aparatului propriu şi cele subordonate direcţiei generale în vederea solicitării asistenţei din partea Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională, ataşaţilor de interne/ofiţerilor de legătură ai MAI în străinătate, precum şi a ataşaţilor străini/ofiţerilor de legătură de la Bucureşti;
i)asigură relaţionarea cu Direcţia afaceri europene şi relaţii internaţionale şi Direcţia Schengen, pe linie de relaţii internaţionale;
j)colaborează în conformitate cu protocoalele încheiate de către direcţia generală cu structuri cu atribuţii similare din străinătate.
Art. 64
(1)În cadrul Serviciului afaceri europene şi relaţii internaţionale funcţionează Unitatea de implementare a proiectelor, constituită la nivel birou, care este condusă de şeful de birou şi se subordonează nemijlocit şefului serviciului.
(2)Unitatea de implementare a proiectelor are următoarele atribuţii principale:
a)coordonează şi asigură managementul (programarea, identificarea, formularea, monitorizarea finanţării, implementarea, evaluarea etc.) proiectelor cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă europeană şi/sau internaţională de la nivelul structurilor din aparatul propriu şi cele subordonate ale direcţiei generale şi colaborează cu instituţiile co-beneficiare din România şi străinătate în acest sens;
b)cooperează cu structuri din cadrul MAI, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finanţelor Publice şi cu alte instituţii cu competenţe în domeniul gestionării proiectelor cu finanţare rambursabilă şi nerambursabilă europeană şi/sau internaţională;
c)colaborează cu reprezentanţii instituţiilor europene, autorităţilor, organizaţiilor internaţionale şi regionale partenere şi/sau finanţatoare ale proiectelor;
d)coordonează activitatea de identificare a oportunităţilor de accesare a fondurilor europene şi internaţionale şi centralizează propunerile de proiecte provenite de ia structurile direcţiei generale;
e)participă, în colaborare cu Compartimentul achiziţii publice şi beneficiarii finali, la elaborarea documentaţiei de atribuire pentru achiziţiile prevăzute în proiectele cu finanţare europeană şi/sau internaţională, precum şi la desfăşurarea procedurilor de achiziţii;
f)verifică la beneficiarii finali materialele şi echipamentele livrate conform dosarelor de licitaţie în cadrul proiectelor, precum şi folosirea acestora în conformitate cu specificaţiile tehnice impuse de scopul achiziţiei;
g)verifică modul în care se implementează recomandările din rapoartele de verificare şi audit din proiectele gestionate.
SECŢIUNEA 2: Structurile subordonate
Art. 65
(1)În fiecare judeţ, cu excepţia judeţului Ilfov, sunt organizate şi funcţionează servicii judeţene anticorupţie, care au competenţa de a desfăşura activităţi de prevenire şi combatere a corupţiei în rândul personalului MAI, la nivel teritorial.
(2)La nivelul municipiului Bucureşti şi al judeţului Ilfov este organizată şi funcţionează Direcţia Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov, condusă de un director ajutat de un director adjuncţi având în compunere: Serviciul investigaţii, Serviciul anchete şi Serviciul prevenire şi relaţii cu publicul.
(3)Structurile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt subordonate aparatului propriu al direcţiei generale, iar şefii acestora se subordonează nemijlocit directorilor generali adjuncţi anume desemnaţi de directorul general.
Art. 66
Serviciile judeţene anticorupţie şi Direcţia Anticorupţie pentru Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov realizează atribuţiile ce revin direcţiei generale, în limita teritorială respectivă, în domeniile investigaţii, anchete, prevenire, studii şi proiecţii anticorupţie, relaţii cu publicul, informare şi relaţii publice, respectiv secretariat şi arhivă.
Art. 67
În realizarea sarcinilor ce le revin, structurile subordonate au următoarele obligaţii:
a)implementează datele obţinute din activităţile specifice derulate în bazele de date ale direcţiei generale, conform competenţelor;
b)transmit pe cale ierarhică datele şi informaţiile pe linie de corupţie din competenţa legală a unităţii, când sunt motive evidente şi verificabile de a nu fi exploatate corespunzător pe plan local;
c)raportează situaţia operativă din competenţă, periodic şi ori de câte ori este nevoie, structurilor corespondente din aparatul propriu;
d)colaborează, în baza protocoalelor încheiate de direcţia generală, cu structurile teritoriale ale Ministerului Public, cu celelalte instituţii publice, cu alte persoane juridice, precum şi cu structuri din străinătate, în baza aprobării conducerii direcţiei generale, conform legii;
e)asigură relaţia cu structurile teritoriale ale MAI, cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu mass-media şi societatea civilă, în limitele competenţei stabilite de directorul general;
f)informează de îndată conducerea direcţiei generale în legătură cu orice situaţie care poate genera repercusiuni asupra instituţiei şi a intereselor MAI, dacă nu poate fi gestionată favorabil la nivel teritorial;
g)execută misiunile dispuse de conducerea unităţii, în legătură cu îndeplinirea sarcinilor ce revin direcţiei generale potrivit legii.
CAPITOLUL VI: Dispoziţii finale
Art. 68
Personalul direcţiei generale respectă confidenţialitatea datelor în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi păstrează secretul de stat şi profesional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Art. 69
Activităţile, metodele, mijloacele, procedeele utilizate şi sarcinile concrete ce revin personalului direcţiei generale se stabilesc prin dispoziţii, metodologii, proceduri şi fişele posturilor.
Art. 70
Organizarea şi desfăşurarea activităţii investigative la nivelul direcţiei generale se desfăşoară în baza instrucţiunilor emise de ministrul afacerilor interne, potrivit legii.
Art. 71
(1)Bugetul direcţiei generale se aprobă de ordonatorul principal de credite conform prevederilor legale în vigoare, în raport cu sarcinile direcţiei.
(2)Directorul general are calitatea de ordonator terţiar de credite aflat în finanţarea directă a ordonatorului principal de credite.
(3)Gestionarea resurselor se realizează în conformitate cu prevederile legale, hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi ordinelor/instrucţiunilor ministrului afacerilor interne, emise în condiţiile legii.
Art. 72
Personalul direcţiei generale este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prezentului regulament, potrivit atribuţiilor specifice.
Art. 73
Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.
-****-
ANEXA nr. 1a: ORGANIGRAMA DIRECŢIEI GENERALE ANTICORUPŢIE (aparat propriu)
ANEXA nr. 1b: ORGANIGRAMA DIRECŢIEI GENERALE ANTICORUPŢIE (structuri subordonate)
ANEXA nr. 2:
ANEXA nr. 3: Fişa postului directorului general
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE
(A)Identificarea postului
1.Compartimentul: conducerea Direcţiei Generale Anticorupţie
2.Denumirea postului: director general
3.Poziţia postului în statul de organizare: 1
4.Relaţii:
a)ierarhice: este subordonat nemijlocit ministrului afacerilor interne, are în subordine întregul personal al Direcţiei Generale Anticorupţie; coordonează în mod nemijlocit activitatea directorilor generali adjuncţi, a Serviciului cabinet, a Serviciului special, a Serviciului control, a Serviciului resurse umane, a Financiarului, a Structurii de protecţie a datelor cu caracter personal şi a structurilor subordonate, stabilite prin dispoziţie;
b)funcţionale: conduce întreaga activitate a Direcţiei Generale Anticorupţie şi emite dispoziţii în aplicarea prevederilor legale şi a ordinelor ministrului afacerilor interne;
c)de control: controlează activitatea tuturor structurilor din componenţa direcţiei generale;
d)de cooperare/colaborare: cooperează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi colaborează cu celelalte autorităţi, instituţii publice şi alte organizaţii din ţară şi din străinătate, în scopul rezolvării atribuţiilor din domeniul de competenţă al Direcţiei Generale Anticorupţie, potrivit prevederilor legale şi ordinelor ministrului afacerilor interne;
e)de reprezentare: reprezintă Direcţia Generală Anticorupţie în raporturile cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi, instituţii publice şi organisme din ţară şi din străinătate; angajează, în condiţiile legii, direcţia generală în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară sau străinătate.
5.Definirea sumară a postului: asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei în rândul personalului Ministeriului Afacerilor Interne; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară în cadrul direcţiei generale şi a structurilor subordonate; concepe, elaborează, aplică şi controlează măsurile prevăzute în planurile de activităţi ale direcţiei generale, precum şi cele stabilite prin documente strategice în cadrul ministerului; elaborează anteproiecte de acte normative în domeniul de competenţă.
(B)Cerinţele postului
1.Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie
2.Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin comisar-şef
3.Pregătire:
3.1.pregătire de bază: studii universitare de licenţă, de lungă durată, cu diplomă de licenţă în domeniul de studii universitare de licenţă "drept" - specializarea drept sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în domeniul de licenţă "drept" - specializarea drept;
3.2.pregătire de specialitate: studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management sau studii universitare de lungă durată în domeniul de studii universitare de licenţă "drept" - specializarea drept sau în domeniul management;
3.3.alte cunoştinţe: în domeniile management/operare PC/psihologia muncii sau a organizaţiilor;
3.4.autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: pentru lucrul cu documente clasificate secrete de stat,
4.Experienţă:
4.1.vechime în muncă: cel puţin 7 ani în Ministerul Afacerilor Interne;
4.2.vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani;
4.3.vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
4.4.perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.
5.Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); de planificare, lucru sub presiunea timpului, spirit de observaţie, o bună gândire analitică şi conceptuală, lucru în echipă, bun negociator, bun diplomat, spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor, mijlocitor al informării şi pregătirii profesionale.
6.Atitudini necesare/Comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, disponibilitate la schimbare.
7.Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere.
8.Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional.
(C)Condiţii specifice de muncă
1.Deplasări curente: în structurile subordonate, în structurile ministerului, la alte autorităţi şi instituţii publice; în străinătate pentru participarea la conferinţe, simpozioane, schimburi de experienţă şi misiuni operative specifice domeniului de competenţă al unităţii.
2.Condiţii deosebite de muncă: expunere la radiaţii electromagnetice.
3.Compensări: potrivit reglementărilor în vigoare.
(D)Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
a)realizează şi prezintă spre aprobare ministrului afacerilor interne documentele strategice privind organizarea şi planificarea activităţilor specifice de prevenire şi combatere a corupţiei la nivelul cadrelor ministerului, respectiv emite dispoziţii, în limita competenţelor;
b)conduce lucrările Consiliului de conducere al direcţiei generale şi stabileşte priorităţile activităţilor care se vor desfăşura în baza recomandărilor Comitetului strategic pentru sprijinirea şi evaluarea activităţii Direcţiei Generale Anticorupţie;
c)dispune efectuarea unor studii de diagnoză şi prognoză în domeniul conceptualizării, proiectării şi îmbunătăţirii performanţelor în activitate;
d)asigură cunoaşterea şi evaluarea tactică sau strategică a situaţiei operative pe domeniile date în competenţă şi ia măsuri de soluţionare optimă a problemelor apărute;
e)prezintă, periodic, informări în Colegiul Ministerului Afacerilor Interne, cu principalele concluzii rezultate din activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei în rândul lucrătorilor Ministerului Afacerilor Interne şi formulează propuneri pentru eficientizarea muncii în domeniu;
f)stabileşte, împreună cu şefii celorlalte structuri ale direcţiei generale, sarcinile ce trebuie rezolvate în comun, pe etape, în raport cu situaţia operativă;
g)convoacă, periodic şi ori de câte ori este nevoie, şefii structurilor aparatului propriu şi/sau structurilor subordonate, în vederea stabilirii unor strategii, acţiuni şi sarcini comune, precum şi pentru analiza activităţii desfăşurate în executarea ordinelor ministrului afacerilor interne;
h)asigură desfăşurarea activităţilor de control, sprijin şi îndrumare la nivelul structurilor aparatului propriu şi subordonate, în legătură cu activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei în rândul personalului Ministerului Afacerilor Interne;
i)coordonează activitatea de primire a reclamaţiilor/petiţiilor, precum şi cea de relaţii publice specifice problematicii din competenţă;
j)conduce activitatea de documentare a cauzelor de corupţie din competenţa legală a unităţii, deschis şi/sau acoperit, conform legii;
k)îndrumă desfăşurarea activităţii de poliţie judiciară de către ofiţerii direcţiei generale, conform legii;
l)urmăreşte organizarea şi desfăşurarea activităţii de testare a integrităţii profesionale a personalului Ministerului Afacerilor Interne;
m)conduce activitatea de relaţii şi cooperare internaţională în domeniu, în conformitate cu interesele Ministerului Afacerilor Interne;
n)răspunde de activitatea de constituire şi gestionare a bazelor de date ale unităţii;
o)răspunde, potrivit competenţelor, de încadrarea posturilor din statul de organizare al unităţii cu personal corespunzător cerinţelor acestora, calificat, bine motivat, loial, cu conduită adecvată, apt să dezvolte iniţiative şi să aplice soluţii eficiente în rezolvarea problemelor de muncă;
p)răspunde de întocmirea şi realizarea programelor de formare şi pregătire continuă a personalului din subordine;
q)asigură resursele financiare şi logistice necesare desfăşurării în bune condiţii a atribuţiilor legale;
r)semnează corespondenţa Direcţiei Generale Anticorupţie cu unităţile Ministerului Afacerilor Interne, alte autorităţi sau instituţii publice, persoane juridice sau fizice;
s)supune aprobării ministrului Planul anual de activităţi şi măsuri al direcţiei generale şi aprobă planurile de activităţi ale structurilor din subordine;
t)răspunde de aplicarea normelor privind securitatea şi sănătatea personalului unităţii în toate aspectele legate de procesul muncii;
u)răspunde pentru asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, de prevenire şi stingere a acestora, la nivelul spaţiilor şi bunurilor materiale administrate de Direcţia Generală Anticorupţie;
v)asigură realizarea activităţilor de protecţie a mediului în spaţiile repartizate spre administrare;
x)răspunde de aplicarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în conformitate cu prevederile art. 86 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
y)asigură aplicarea măsurilor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie.
(E)Standarde de performanţă asociate postului
1.Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin direcţiei generale şi postului pe care îl ocupă.
2.Indicatori calitativi: asigură managementul performant prin luarea deciziilor cu operativitate, gestionează judicios resursele umane şi materiale alocate, conform prevederilor legale, cerinţelor postului şi ordinelor ministrului afacerilor interne.
3.Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.
4.Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru, alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică, conducere şi control al activităţilor desfăşurate de structurile direcţiei generale.
5.Utilizarea resurselor; antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor, dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor, stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile întreprinse.
6.Mod de realizare: individual şi în echipă, conduce prin exemplul personal, îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii, deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.
Ministrul afacerilor interne,
......................
Titularul postului,
director general
.....................
ANEXA nr. 4: Fişa postului directorului general adjunct
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE
(A)Identificarea postului
1.Compartimentul: conducerea Direcţiei Generale Anticorupţie
2.Denumirea postului: director general adjunct
3.Poziţia postului în statul de organizare: 2
4.Relaţii:
a)ierarhice: este subordonat direct ministrului afacerilor interne şi nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea structurilor aparatului propriu şi a structurilor subordonate stabilite de directorul general prin dispoziţie;
b)funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor coordonate;
c)de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea;
d)de cooperare/colaborare: cooperează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi colaborează cu celelalte autorităţi, instituţii publice şi alte organizaţii din ţară şi din străinătate, în scopul rezolvării atribuţiilor din domeniul de competenţă al Direcţiei Generale Anticorupţie, potrivit prevederilor legale şi ordinelor ministrului afacerilor interne;
e)de reprezentare: reprezintă Direcţia Generală Anticorupţie în raporturile cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi, instituţii publice şi organisme din ţară şi din străinătate, pe baza mandatului de reprezentare.
5.Definirea sumară a postului: asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează; concepe, elaborează, aplică, controlează măsurile prevăzute în planurile de activităţi ale structurilor subordonate, precum şi cele stabilite prin documente de strategie în cadrul ministerului, pe liniile de muncă pe care le coordonează.
(B)Cerinţele postului
1.Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie
2.Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin comisar-şef
3.Pregătire:
3.1.pregătire de bază: studii universitare de licenţă, de lungă durată, cu diplomă de licenţă în domeniul de studii universitare de licenţă "drept" - specializarea drept sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în domeniul de licenţă "drept" - specializarea drept;
3.2.pregătire de specialitate: studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei ori în domeniul management sau studii universitare de lungă durată în domeniul de studii universitare de licenţă "drept" - specializarea drept sau în domeniul management;
3.3.alte cunoştinţe: în domeniile management/informatică/ psihologia muncii şi a organizaţiilor;
3.4.autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: pentru lucrul cu documente clasificate secrete de stat.
4.Experienţă:
4.1.vechime în muncă: cel puţin 7 ani în Ministerul Afacerilor Interne;
4.2.vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani;
4.3.vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
4.4.perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.
5.Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); de planificare, lucru sub presiunea timpului, spirit de observaţie, o bună gândire analitică şi conceptuală, lucru în echipă, bun negociator, bun diplomat, spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor, mijlocitor al informării şi pregătirii profesionale
6.Atitudini necesare/Comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, disponibilitate la schimbare
7.Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere
8.Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional.
(C)Condiţii specifice de muncă
1.Deplasări curente: în structurile subordonate, în structurile ministerului, la alte autorităţi publice; în străinătate pentru participarea la conferinţe, simpozioane, schimburi de experienţă şi misiuni operative specifice domeniului de competenţă al unităţii
2.Condiţii deosebite de muncă: expunere la radiaţii electromagnetice
3.Compensări: potrivit reglementărilor în vigoare
(D)Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
a)elaborează, în vederea prezentării spre aprobare ministrului afacerilor interne, documentele de strategie privind organizarea şi planificarea activităţilor specifice în domeniile structurilor din subordine;
b)participă la lucrările Consiliului de conducere al unităţii şi ia măsuri pentru realizarea priorităţilor care se vor desfăşura în baza recomandărilor Comitetului strategic pentru sprijinirea activităţii Direcţiei Generale Anticorupţie, pe liniile de muncă din competenţă;
c)efectuează studii de diagnoză şi prognoză în domeniul conceptualizării, proiectării şi îmbunătăţirii performanţelor în activitate, pentru structurile pe care le coordonează nemijlocit;
d)asigură cunoaşterea şi evaluarea tactică şi strategică zilnică a activităţilor specifice domeniilor date în competenţă şi ia măsuri de soluţionare optimă a problemelor apărute;
e)stabileşte, împreună cu şefii celorlalte structuri ale direcţiei generale, sarcinile ce trebuie rezolvate în comun, pe etape, în raport cu situaţia operativă;
f)asigură desfăşurarea cu caracter permanent, de către personalul structurilor coordonate, a activităţilor de control, sprijin şi îndrumare în structurile aparatului propriu şi structurilor subordonate, în legătură cu activitatea în domeniile date în competenţă;
g)elaborează şi urmăreşte realizarea programelor de formare şi pregătire continuă a personalului structurilor pe care le coordonează;
h)semnează corespondenţa direcţiei generale cu unităţile Ministerului Afacerilor Interne, alte autorităţi sau instituţii publice, persoane juridice ori fizice, în baza delegării de competenţă;
i)execută alte activităţi dispuse de directorul general, potrivit competenţelor legale;
j)exercită atribuţiile directorului general pe perioada desemnării la conducerea direcţiei generale.
(E)Standarde de performanţă asociate postului
1.Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor ce revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupa.
2.Indicatori calitativi: asigură managementul performant prin luarea deciziilor cu operativitate, gestionează judicios resursele umane şi materiale alocate, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne.
3.Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.
4.Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică, conducere şi control al activităţilor desfăşurate de structurile pe care le coordonează.
5.Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor, dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor, stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile întreprinse.
6.Mod de realizare: individual şi în echipă, conduce prin exemplul personal, îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii, deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.
Ministrul afacerilor interne,
......................
Director general,
.......................
Director general adjunct,
titularul postului
......................
ANEXA nr. 5: Fişa postului directorului general adjunct
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE
(A)Identificarea postului
1.Compartimentul: conducerea Direcţiei Generale Anticorupţie
2.Denumirea postului: director general adjunct
3.Poziţia postului în statul de organizare: 3
4.Relaţii:
a)ierarhice: este subordonat direct ministrului afacerilor interne şi nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea structurilor aparatului propriu şi a structurilor subordonate stabilite de directorul general prin dispoziţie;
b)funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor coordonate;
c)de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea;
d)de cooperare/colaborare: cooperează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi colaborează cu celelalte autorităţi, instituţii publice şi alte organizaţii din ţară şi din străinătate, în scopul rezolvării atribuţiilor din domeniul de competenţă al Direcţiei Generale Anticorupţie, potrivit prevederilor legale şi ordinelor ministrului afacerilor interne;
e)de reprezentare: reprezintă Direcţia Generală Anticorupţie în raporturile cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi, instituţii publice şi organisme din ţară şi din străinătate, pe baza mandatului de reprezentare.
5.Definirea sumară a postului: asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează; concepe, elaborează, aplică, controlează măsurile prevăzute în planurile de activităţi ale structurilor subordonate, precum şi cele stabilite prin documente de strategie în cadrul ministerului, pe liniile de muncă pe care le coordonează.
(B)Cerinţele postului
1.Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie
2.Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin comisar-şef
3.Pregătire:
3.1.pregătire de bază: studii universitare de licenţă, de lungă durată, cu diplomă de licenţă în domeniul de studii universitare de licenţă "drept" - specializarea drept sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în domeniul de licenţă "drept" - specializarea drept;
3.2.pregătire de specialitate: studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei ori în domeniul management sau studii universitare de lungă durată în domeniul de studii universitare de licenţă "drept" - specializarea drept sau în domeniul management;
3.3.alte cunoştinţe: în domeniile management/informatică/ psihologia muncii şi a organizaţiilor;
3.4.autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: pentru lucrul cu documente clasificate secrete de stat.
4.Experienţă:
4.1.vechime în muncă: cel puţin 7 ani în Ministerul Afacerilor Interne;
4.2.vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani;
4.3.vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
4.4.perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.
5.Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); de planificare, lucru sub presiunea timpului, spirit de observaţie, o bună gândire analitică şi conceptuală, lucru în echipă, bun negociator, bun diplomat, spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor, mijlocitor al informării şi pregătirii profesionale.
6.Atitudini necesare/Comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, disponibilitate la schimbare.
7.Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere.
8.Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional.
(C)Condiţii specifice de muncă
1.Deplasări curente: în structurile subordonate, în structurile ministerului, la alte autorităţi publice; în străinătate pentru participarea la conferinţe, simpozioane, schimburi de experienţă şi misiuni operative specifice domeniului de competenţă al unităţii
2.Condiţii deosebite de muncă: expunere la radiaţii electromagnetice
3.Compensări: potrivit reglementărilor în vigoare
(D)Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
a)elaborează, în vederea prezentării spre aprobare ministrului afacerilor interne, documentele de strategie privind organizarea şi planificarea activităţilor specifice în domeniile structurilor din subordine;
b)participă la lucrările Consiliului de conducere al unităţii şi ia măsuri pentru realizarea priorităţilor care se vor desfăşura în baza recomandărilor Comitetului strategic pentru sprijinirea activităţii Direcţiei Generale Anticorupţie, pe liniile de muncă din competenţă;
c)efectuează studii de diagnoză şi prognoză în domeniul conceptualizării, proiectării şi îmbunătăţirii performanţelor în activitate, pentru structurile pe care le coordonează nemijlocit;
d)asigură cunoaşterea şi evaluarea tactică şi strategică zilnică a activităţilor specifice domeniilor date în competenţă şi ia măsuri de soluţionare optimă a problemelor apărute;
e)stabileşte, împreună cu şefii celorlalte structuri ale direcţiei generale, sarcinile ce trebuie rezolvate în comun, pe etape, în raport cu situaţia operativă;
f)asigură desfăşurarea cu caracter permanent, de către personalul structurilor coordonate, a activităţilor de control, sprijin şi îndrumare în structurile aparatului propriu şi structurilor subordonate, în legătură cu activitatea în domeniile date în competenţă;
g)elaborează şi urmăreşte realizarea programelor de formare şi pregătire continuă a personalului structurilor pe care le coordonează;
h)semnează corespondenţa direcţiei generale cu unităţile Ministerului Afacerilor Interne, alte autorităţi sau instituţii publice, persoane juridice ori fizice, în baza delegării de competenţă;
i)execută alte activităţi dispuse de directorul general, potrivit competenţelor legale;
j)exercită atribuţiile directorului general pe perioada desemnării la conducerea direcţiei generale.
(E)Standarde de performanţă asociate postului
1.Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor ce revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă.
2.Indicatori calitativi: asigură managementul performant prin luarea deciziilor cu operativitate, gestionează judicios resursele umane şi materiale alocate, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne.
3.Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.
4.Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică, conducere şi control al activităţilor desfăşurate de structurile pe care le coordonează.
5.Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor, dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor, stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile întreprinse.
6.Mod de realizare: individual şi în echipă, conduce prin exemplul personal, îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii, deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.
Ministrul afacerilor interne,
......................
Director general,
........................
Director general adjunct,
titularul postului
........................
ANEXA nr. 6: Fişa postului directorului general adjunct
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIE
(A)Identificarea postului
1.Compartimentul: conducerea Direcţiei Generale Anticorupţie
2.Denumirea postului: director general adjunct
3.Poziţia postului în statul de organizare: 3a
4.Relaţii:
a)ierarhice: este subordonat direct ministrului afacerilor interne şi nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea structurilor aparatului propriu şi a structurilor subordonate stabilite de directorul general prin dispoziţie;
b)funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor coordonate;
c)de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea;
d)de cooperare/colaborare: cooperează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi colaborează cu celelalte autorităţi, instituţii publice şi alte organizaţii din ţară şi din străinătate, în scopul rezolvării atribuţiilor din domeniul de competenţă al Direcţiei Generale Anticorupţie, potrivit prevederilor legale şi ordinelor ministrului afacerilor interne;
e)de reprezentare: reprezintă Direcţia Generală Anticorupţie în raporturile cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi, instituţii publice şi organisme din ţară şi din străinătate, pe baza mandatului de reprezentare.
5.Definirea sumară a postului: asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează; concepe, elaborează, aplică şi controlează măsurile prevăzute în planurile de activităţi ale structurilor subordonate, precum şi cele stabilite prin documente de strategie în cadrul ministerului, pe liniile de muncă pe care le coordonează.
(B)Cerinţele postului
1.Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie
2.Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin comisar-şef
3.Pregătire:
3.1.pregătire de bază: studii universitare de licenţă, de lungă durată, cu diplomă de licenţă în domeniul de studii universitare de licenţă "drept" - specializarea drept sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare, în domeniul de licenţă "drept" - specializarea drept;
3.2.pregătire de specialitate: studii de masterat sau postuniversitare în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei ori în domeniul management sau studii universitare de lungă durată în domeniul de studii universitare de licenţă "drept" - specializarea drept ori în domeniul management;
3.3.alte cunoştinţe: în domeniile management/informatică/ psihologia muncii şi a organizaţiilor;
3.4.autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: pentru lucrul cu documente clasificate secrete de stat, nivelul "strict secret";
4.Experienţă:
4.1.vechime în muncă: cel puţin 7 ani în Ministerul Afacerilor Interne;
4.2.vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani;
4.3.vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
4.4.perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.
5.Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); de planificare, lucru sub presiunea timpului, spirit de observaţie, o bună gândire analitică şi conceptuală, lucru în echipă, bun negociator, bun diplomat, spontaneitate, operativitate în luarea deciziilor, mijlocitor al informării şi pregătirii profesionale.
6.Atitudini necesare/Comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, disponibilitate la schimbare.
7.Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere.
8.Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional.
(C)Condiţii specifice de muncă
1.Deplasări curente: în structurile subordonate, în structurile ministerului, la alte autorităţi şi instituţii publice; în străinătate pentru participarea la conferinţe, simpozioane, schimburi de experienţă şi misiuni operative specifice domeniului de competenţă al unităţii
2.Condiţii deosebite de muncă: expunere la radiaţii electromagnetice
3.Compensări: potrivit reglementărilor în vigoare
(D)Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
a)elaborează, în vederea prezentării spre aprobare ministrului afacerilor interne, documentele de strategie privind organizarea şi planificarea activităţilor specifice domeniilor structurilor din subordine;
b)participă la lucrările Consiliului de conducere al unităţii şi ia măsuri pentru realizarea priorităţilor care se vor desfăşura în baza recomandărilor Comitetului strategic pentru sprijinirea activităţii Direcţiei Generale Anticorupţie, pe liniile de muncă din competenţă;
c)efectuează studii de diagnoză şi prognoză în domeniul conceptualizării, proiectării şi îmbunătăţirii performanţelor în activitate, pentru structurile pe care le coordonează;
d)asigură cunoaşterea şi evaluarea tactică şi strategică zilnică a situaţiei operative pe domeniile date în competenţă şi ia măsuri de soluţionare optimă a problemelor apărute;
e)stabileşte, împreună cu şefii celorlalte structuri ale unităţii, sarcinile ce trebuie rezolvate în comun, pe etape, în raport cu situaţia operativă;
f)asigură desfăşurarea cu caracter permanent, de către personalul structurilor coordonate, a activităţilor de control, sprijin şi îndrumare în structurile aparatului propriu şi structurile subordonate, în legătură cu activitatea în domeniile date în competenţă;
g)elaborează şi urmăreşte realizarea programelor de formare şi pregătire continuă a personalului structurilor pe care le coordonează;
h)semnează corespondenţa direcţiei generale cu unităţile Ministerului Afacerilor Interne, alte autorităţi sau instituţii publice, persoane juridice ori fizice, în baza delegării de competenţă;
i)execută alte activităţi dispuse de directorul general, potrivit competenţelor legale ale unităţii;
j)exercită atribuţiile directorului general pe perioada desemnării la conducerea unităţii;
k)este desemnat ca şef al Structurii de securitate, îndeplinind următoarele atribuţii:
- elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate. Normele vor avea aplicabilitate la nivelul tuturor structurilor subordonate;
- întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate al Direcţiei Generale Anticorupţie, pe baza propunerilor formulate de către structurile subordonate, şi îl supune avizării Departamentului de informaţii şi protecţie internă, iar, după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;
- coordonează persoanele desemnate din cadrul structurilor subordonate pentru desfăşurarea activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;
- asigură relaţionarea cu Departamentul de informaţii şi protecţie internă, instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
- monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora la nivelul structurilor subordonate;
- consiliază conducerea Direcţiei Generale Anticorupţie în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
- informează conducerea unităţii şi Departamentul de informaţii şi protecţie internă despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
- acordă sprijin Departamentului de informaţii şi protecţie internă pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate, potrivit competenţelor;
- organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;
- asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate pentru aparatul propriu şi structurile subordonate;
- actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces pentru aparatul propriu şi structurile subordonate;
- întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate pentru aparatul propriu şi structurile subordonate, pe clase şi niveluri de secretizare;
- prezintă directorului general al Direcţiei Generale Anticorupţie propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;
- efectuează, cu aprobarea conducerii Direcţiei Generale Anticorupţie, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;
- avizează cererile de multiplicare şi procesele-verbale de distrugere a informaţiilor clasificate pentru aparatul propriu;
- semnează formularele de securitate la rubrica "dată în prezenţa şefului structurii de securitate" pentru aparatul propriu;
- este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate pe linie de INFOSEC, conform normelor în vigoare;
- pune la dispoziţia şefului Componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul Direcţiei Generale Anticorupţie;
- monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate;
- exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.
(E)Standarde de performanţă asociate postului
1.Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor ce revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă.
2.Indicatori calitativi: asigură managementul performant prin luarea deciziilor cu operativitate, gestionează judicios resursele umane şi materiale alocate, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne.
3.Costuri: asigură planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.
4.Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de proiectare strategică, conducere şi control al activităţilor desfăşurate de structurile pe care le coordonează.
5.Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor, dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor, stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile întreprinse.
6.Mod de realizare: individual şi în echipă, conduce prin exemplul personal, îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii, deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.
Ministrul afacerilor interne,
.................
Director general,
................
Avizat
Departamentul de informaţii şi protecţie internă
.............
Titularul postului,
director general adjunct
............
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 580 din data de 4 august 2014