HOTĂRÂRE nr. 574 din 15 iulie 2015 privind modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi având în vedere art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
(1)Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului de Cultură "George Apostu" din Bacău, înregistrat la numărul MFP 35585, potrivit anexei nr. 1.
(2)Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Centrului de Cultură "George Apostu" din Bacău a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 2
Se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a bunului imobil aflat în domeniul public al Statului şi în administrarea Ministerului Culturii, înregistrat la numărul MFP 33428, potrivit anexei nr. 3.
Art. 3
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Culturii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE a bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului de Cultură "George Apostu" Bacău

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

  

3. Ordonator terţiar de credite

4277986

Centrul de Cultură "George Apostu" din Bacău

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

  

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea

Date de identificare

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar a bunului înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
(lei)

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil
(lei)

35585

8.24.01

Centrul de Cultură "George Apostu" - Bacău

C1: Pavilion central: P+2E
Sc = 291 mp;
Sd = 1.468 mp
CF nr. 68940
Nr. cadastral 68940-C1

Municipiul Bacău, Str. Crângului nr. 18, judeţul Bacău

6430

15.300.574

C2: Clădire administrativă: P+E
Sc = 143 mp;
Sd = 226 mp
CF nr. 68940
Nr. cadastral 68940-C2

C3: Muzeul de Artă Contemporană "George Apostu": P+E
Sc = 363 mp;
Sd = 550 mp
CF nr. 68940
Nr. cadastral 68940-C3

Teren în suprafaţă de 22.887 mp, din care:

- curţi construcţii: 4.935 mp;

- fâneaţă (spaţiu verde + spaţiu expoziţional): 16.985 mp

- ape stătătoare (lac): 967 mp CF/Nr. cadastral 68940

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE a bunului imobil care se înscrie în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului de Cultură "George Apostu" Bacău

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

  

3. Ordonator terţiar de credite

4277986

Centrul de Cultură "George Apostu" din Bacău

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

  

Cod clasificaţie

Denumire

Date de identificare

Descriere tehnica

Adresa

Valoarea de inventar (lei)

8.24.01

Imobil

Garaj beton (pentru barca cu motor - debarcader): construcţie anexă:
Sc = 123 mp
CF nr. 68942
Nr. cadastral 68942 - C1

Municipiul Bacău, Str. Crângului nr. 18, judeţul Bacău

141.068

Teren cu suprafaţa de 311 mp, din care: - ape stătătoare: 311 mp
CF/Nr. cadastral: 68942

ANEXA nr. 3: DATELE DE IDENTIFICARE a bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

  

3. Ordonator terţiar de credite

  

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

  

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Descriere tehnică

Adresa

Valoarea de inventar a bunului înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (lei)

Valoarea de inventar actualizată a bunului imobil
(lei)

Situaţia juridică actuală

33428

8.24.07.

Casa Vernescu

Corp C1: S + P + E,

Sc = 1.022 mp;

Sd = 2.044 mp;

CF nr. 220321

Nr. cadastral 220321-C1

Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Calea Victoriei nr. 133 A

664

31.856.226

Dat cu titlu gratuit

Corp C2; S + P + E;
Sc = 818 mp;
Sd = 1.636 mp
CF nr. 220321
Nr. cadastral 220321-C2

Teren aferent 3.574 mp CF nr. 220321

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 544 din data de 22 iulie 2015