HOTĂRÂRE nr. 223 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Informaţii Externe
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre
Art. 1
(1)Se aprobă Lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Informaţii Externe, pe niveluri de secretizare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Informaţiile cuprinse în lista prevăzută la alin. (1) se detaliază prin ordin al directorului Serviciului de Informaţii Externe.
Art. 2
Termenele de clasificare a informaţiilor secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din lista prevăzută la art. 1, se stabilesc potrivit prevederilor art. 12 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3
(1)La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2002*) privind aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Informaţii Externe.
(2)Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

Viceprim-ministru,

Gabriel Oprea

___
*) Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2002 are caracter militar şi nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ANEXĂ: LISTA cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat din domeniul de activitate al Serviciului de Informaţii Externe
(1)_
A)Informaţiile, datele şi documentele strict secret de importanţă deosebită sunt cele care se referă la:
1.strategii din proiecte informative, precum şi materiale integrate rezultate din acestea;
2.cifrul de stat;
3.sisteme de prelucrare automată a datelor (SPAD) şi sisteme informatice şi de comunicaţii (SIC) care stochează, procesează şi transmit informaţii clasificate strict secret de importanţă deosebită;
4.concepţia de mobilizare a Serviciului de Informaţii Externe;
5.ordine şi instrucţiuni emise de directorul Serviciului de Informaţii Externe, precum şi rapoarte şi informări prezentate Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), cu privire la categoria de informaţii strict secret de importanţă deosebită;
6.activităţi de control şi documente aferente, dacă informaţiile sau acţiunile ce fac obiectul acestora sunt clasificate strict secret de importanţă deosebită.
B)Informaţiile, datele şi documentele strict secrete sunt cele care se referă la:
1.structura organizatorică şi efectivele Serviciului de Informaţii Externe pe timp de pace şi la război;
2.regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de Informaţii Externe şi structurilor componente;
3.activitatea informativă (operativă şi de suport), precum şi produsele analitice şi de evaluare strategice;
4.activitatea oficială de cifru;
5.direcţiile de acţiune ale Serviciului de Informaţii Externe şi planurile de acţiune ale structurilor, rezultate din Strategia de Securitate Naţională a României, Strategia Naţională de Apărare, precum şi din Planul Naţional de Priorităţi Informative aprobat de CSAT;
6.mijloace, metode, surse de informare, precum şi sisteme tehnice, folosite în activitatea de informaţii;
7.SPAD şi SIC care stochează, procesează şi transmit informaţii clasificate strict secret;
8.programe de pregătire de specialitate ale personalului Serviciului de Informaţii Externe;
9.activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate;
10.activitatea de protecţie a comunicaţiilor diplomatice ale României;
11.infrastructuri critice din responsabilitate;
12.protocoale, planuri şi activităţi privind cooperarea cu autorităţi şi instituţii publice pentru realizarea securităţii naţionale;
13.cooperarea cu organismele similare din străinătate, aprobată de CSAT, precum şi rezultatele acesteia;
14.planurile operaţionale ce conţin elementele de ansamblu privind pregătirea şi întrebuinţarea resurselor umane şi materiale, evacuarea arhivei operative şi conducerea efectivelor Serviciului de Informaţii Externe, în situaţii de criză şi la război, precum şi bugetul de cheltuieli pentru primul an de război;
15.propunerile Serviciului de Informaţii Externe pentru planul de mobilizare a economiei naţionale;
16.documentele planului de mobilizare a Serviciului de Informaţii Externe;
17.conţinutul valizei diplomatice, precum şi activităţile de protecţie a acesteia;
18.ordine şi instrucţiuni emise de directorul Serviciului de Informaţii Externe, precum şi rapoarte şi informări prezentate CSAT cu privire la categoria de informaţii strict secrete;
19.activităţi de control şi documente aferente, dacă informaţiile sau acţiunile ce fac obiectul acestora sunt clasificate strict secret.
C)Informaţiile, datele şi documentele secrete sunt cele care se referă la:
1.activitatea informativă (operativă şi de suport), precum şi produse analitice şi de evaluare;
2.imobilele, terenuri şi clădiri, aflate în administrare, în care se desfăşoară activitatea informativă (operativă şi de suport), precum şi planurile şi sistemele de securitate ale acestora;
3.SPAD şi SIC care stochează, procesează şi transmit informaţii clasificate secret;
4.personalul din domeniul activităţii informative, chiar şi după încetarea, în orice mod, a raporturilor de muncă sau de serviciu;
5.fundamentarea proiectelor şi programelor care stau la baza elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Informaţii Externe;
6.documente şi acte justificative privind salarizarea personalului Serviciului de Informaţii Externe;
7.documente de planificare, evidenţă, utilizare, justificare şi control ale cheltuielilor operative aprobate de CSAT;
8.ordine şi instrucţiuni emise de directorul Serviciului de Informaţii Externe, precum şi rapoarte şi informări prezentate CSAT cu privire la categoria de informaţii secrete;
9.activităţi de control şi documente aferente, dacă informaţiile sau acţiunile ce fac obiectul acestora sunt clasificate secret.
(2)NOTA:
Sunt informaţii secrete de stat şi studiile, propunerile, datele şi informaţiile care, prin conţinutul lor, deşi nu sunt nominalizate, contribuie la elaborarea documentelor şi lucrărilor care fac parte din prezenta listă.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 262 din data de 10 mai 2013