HOTĂRÂRE nr. 12 din 16 ianuarie 2013 privind adoptarea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Sălii Palatului şi pentru modificarea unor acte normative
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 250, art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, împreună cu bunurile mobile şi dotările aferente acestor imobile, din administrarea Centrului pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului" în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".
Art. 2
(1)În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Centrul pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului", denumit în continuare Centrul, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Secretariatului General al Guvernului, se desfiinţează.
(2)La data prevăzută la alin. (1), personalul Centrului se preia în cadrul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".
Art. 3
(1)Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" preia patrimoniul Centrului, inclusiv bunurile mobile, aflate în domeniul public al statului, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părţile implicate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(2)Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va pune la dispoziţia Ministerului Culturii bunurile imobile şi mobile prevăzute la art. 1, pentru desfăşurarea evenimentelor culturale, inclusiv a Festivalului Internaţional "George Enescu", părţile urmând să stabilească, prin protocol, condiţiile şi termenii utilizării acestor bunuri.
Art. 4
La data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 3 alin. (1), Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Centrului, inclusiv în cele izvorâte din litigii, precum şi din convenţiile şi contractele încheiate potrivit legii.
Art. 5
Patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se majorează cu valoarea patrimoniului Centrului preluat.
Art. 6
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la anexa nr. 3 "Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, după numărul curent 67 se introduc două noi numere curente, numerele curente 68 şi 69, cu următorul cuprins:

Nr. crt.

Denumirea imobilului şi adresa

Teren

- mp -

Temeiul legal

"68.

Imobil "Sala Palatului"

Str. Ion Câmpineanu nr. 28, sectorul 1, Bucureşti

Suprafaţa utilă - 20.287,52 mp

Suprafaţa construită la sol - 6.998 mp

Suprafaţa desfăşurată - 21.212 mp

Suprafaţa terenului - 8.955 mp

-

69.

Imobil

Str. Valeriu Branişte nr. 54-56, sectorul 3, Bucureşti

5 camere cu suprafaţa utilă pe camere: 166,56 mp, 230,70 mp, 128,22 mp, 43,92 mp, 34,67 mp

-

-"

Art. 7
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 7 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 6, alineatul (21) se abrogă.
2.Articolul 10 va avea următorul cuprins:
"Art. 10
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."
3.Anexa nr. 3 "Structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice aflate în subordinea Secretariatului General al Guvernului" se abrogă.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Georgeta Bratu,

secretar de stat

ANEXĂ:
DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Centrului pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului" în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

Nr. crt.

Denumirea şi locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Nr. M.F.P.

Valoarea de inventar

(lei)

1.

Imobil "Sala Palatului" Str. Ion Câmpineanu nr. 28, sectorul 1, Bucureşti

Statul român, domeniul public, din administrarea Centrului pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului"

Statul român, domeniul public, în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

Suprafaţa terenului - 8.955 mp

Suprafaţa utilă - 20.287,52 mp

Suprafaţa construită la sol - 6.998 mp

Suprafaţa desfăşurată - 21.212 mp

153183

13,612,417

2.

Imobil Str. Valeriu Branişte nr. 54-56, sectorul 3, Bucureşti

Statul român, domeniul public, din administrarea Centrului pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului"

Statul român, domeniul public, în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"

5 camere cu suprafaţa utilă pe camere: 166,56 mp, 230,70 mp, 128,22 mp, 43,92 mp, 34,67 mp

153184

144,344

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 37 din data de 16 ianuarie 2013