ORDIN nr. 842 din 17 iulie 2015 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 736/2015 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme
În temeiul:
- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legii nr. 9/2014 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme;
- Hotărârii Guvernului nr. 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, cu completările ulterioare;
- Convenţiei nr. 184.575/13/2005 încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României;
- Convenţiei nr. 540.177/138 din 15 iunie 2015 încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A.;
- Actului adiţional nr. 542.244/199 din 7 iulie 2015 la Convenţia nr. 540.177/138 din 15 iunie 2015 încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A.,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 736/2015 privind prospectul de emisiune al titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 23 iunie 2015, se modifică după cum urmează:
1.Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1
În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziţionarea de autoturisme, se aprobă prospectul de emisiune al titlurilor de stat seria BRD/2015/2 emisă pe numele B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A., în valoare nominală totală de 298.296,88 lei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."
2.În anexă, punctele 4 şi 5 vor avea următorul cuprins:
"4. Valoarea nominală totală a emisiunii titlurilor de stat este 298.296,88 lei, fiind compusă din:
a) 220.637,29 lei reprezentând valoarea totală a despăgubirii calculată cu raportare la perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 1990 până la data de 31 decembrie 2013, pentru 9 deponenţi care au depus sume de bani la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. înainte de data de 1 ianuarie 1990;
b) 46.532,97 lei reprezentând valoarea totală a despăgubirii calculată cu raportare la perioada cuprinsă între data efectuării depunerii până la data de 31 decembrie 2013, pentru 3 deponenţi care au depus sume de bani la C.E.C. - S.A. între 1 ianuarie 1990 şi 15 februarie 1992;
c) 31.126,62 lei reprezentând valoarea totală a despăgubirii pentru 1 deponent căruia i s-a stabilit cuantumul despăgubirii în mod expres prin hotărârea judecătorească executorie şi diferenţa intre calculul efectuat de către B.R.D. Groupe Societe Generale - S.A. şi hotărârea judecătorească executorie pentru 1 deponent.
5. Emisiunea este formată dintr-un număr de 12 titluri de stat, iar valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 542 din data de 21 iulie 2015