HOTĂRÂRE nr. 868 din 23 august 2012 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 7 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Un beneficiar poate depune un al doilea proiect în cadrul aceleiaşi măsuri cofinanţate din FEADR, cu condiţia ca primul proiect să fie finalizat, cu excepţia beneficiarilor care aplică pentru:
a) măsura 125 «Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii», aferentă axei 1 şi axei 4;
b) măsura 322 «Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale», aferentă axei 4;
c) măsura 4.21 «Implementarea proiectelor de cooperare», în conformitate cu strategiile de dezvoltare locală;
d) schemele de ajutor XS 13/2008, XS 28/2008 şi N578/2009, aferente axei 1."
2.La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Beneficiarul cofinanţării din FEADR poate constitui garanţii în favoarea unei instituţii de credit, sub forma ipotecării investiţiei care face obiectul contractului de finanţare, în condiţiile legii."
Art. II
Dispoziţiile art. 12 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre, se aplică numai în cazul contractelor încheiate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,

Daniel Chiţoiu

Ministrul afacerilor europene,

Leonard Orban

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Florin Georgescu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 623 din data de 30 august 2012