În temeiul prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,
ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.247/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional al elevilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 8 iulie 2010, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Art. 3
Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prezentul ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 429 din data de 8 iunie 2016