HOTĂRÂRE nr. 3 din 14 februarie 2013 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2013
În baza prevederilor art. 11 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare,
Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 14 februarie 2013, hotărăşte:
Art. 1
Se aprobă Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Direcţia de învăţământ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Ion-Toni Teau

ANEXA nr. 1: PROGRAMUL de pregătire profesională continuă aferent anului 2013
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
1.Camera Consultanţilor Fiscali elaborează Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013, în conformitate cu prevederile Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare.
2.Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali.
3.Pregătirea profesională continuă este un drept şi, în acelaşi timp, o obligaţie a membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali în ceea ce priveşte actualizarea cunoştinţelor şi formarea eficientă, cu garantarea calităţii serviciilor prestate către clienţi. Totodată, pregătirea profesională continuă este o exigenţă impusă prin Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2007.
4.Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 se va desfăşura sub două forme:
- curs în sistem e-learning;
- seminar în sălile de curs (aspecte practice).
5.Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 prevede pentru consultanţii fiscali activi un număr de 30 de ore de pregătire profesională, iar pentru consultanţii fiscali inactivi un număr de 15 ore de pregătire profesională.
6.Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 nu este obligatoriu în anul în care consultanţii fiscali au susţinut examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.
7.În situaţia în care consultanţii fiscali au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susţinut examenul pentru atribuirea acestei calităţi, aceste ore se vor include în numărul de ore de pregătire profesională aferente anului următor.
8.Fiecare participare a consultanţilor fiscali la seminare, conferinţe şi colocvii interne şi internaţionale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi echivalată cu 5 ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2013.
9.Participarea la seminare, conferinţe şi colocvii interne şi internaţionale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi justificată pe baza unui document care să ateste acest fapt, eliberat de organizatori.
10.Pentru consultanţii fiscali care au şi calitatea de lectori în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2013, orele de curs efectuate se vor recunoaşte ca ore de pregătire profesională care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2013.
11.Consultanţii fiscali care publică articole în revista Camerei Consultanţilor Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, recunoaşterea a 5 ore de pregătire profesională, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2013.
12.Consultanţii fiscali care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finanţelor Publice, de asociaţiile profesionale sau societăţile de profil din ţară, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanţilor Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numărului de ore efectuate, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2013.
CAPITOLUL II: Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă în sistem e-learning, aferent anului 2013
1.Pentru anul 2013, Programul de pregătire profesională continuă în sistem e-learning se desfăşoară numai sub formă de cursuri potrivit temelor cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul program.
2.Cursurile care vor completa tematica Programului de pregătire profesională continuă în sistem e-learning în anul 2013 vor fi anunţate în timp util pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.
3.Echivalarea unui curs e-learning accesat de către consultantul fiscal va fi inclusă numai o singură dată în numărul de ore de pregătire profesională aferent anului 2013, indiferent de câte ori se accesează cursul respectiv.
4.Participarea la cursurile de pregătire profesională în sistem e-learning este evidenţiată în aplicaţia Camerei Consultanţilor Fiscali privind evidenţa orelor de pregătire profesională.
5.Cursurile de pregătire profesională în sistem e-learning pot fi accesate numai de către consultanţii fiscali care nu înregistrează obligaţii restante faţă de Camera Consultanţilor Fiscali.
CAPITOLUL III: Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă în sistem de seminar în sălile de curs, aferent anului 2013
1.Programul de pregătire profesională continuă a consultanţilor fiscali aferent anului 2013 în sistem de seminar în sălile de curs este structurat pe module de pregătire, aşa cum rezultă din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul program.
2.Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 se realizează în 7 centre zonale, respectiv: Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara.
3.Fiecare acţiune organizată cuprinde mai multe module, totalizând 15 ore de pregătire profesională. Calendarul acţiunilor de pregătire profesională continuă a consultanţilor fiscali pentru anul 2013 - seminar în săli de curs este prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul program.
4.Înscrierea consultanţilor fiscali la una dintre acţiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 se face direct pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin transmiterea unei cereri de înscriere Direcţiei de învăţământ a Camerei Consultanţilor Fiscali, prin poştă, fax sau e-mail, cu cel puţin 15 zile înaintea organizării acţiunii. Orice situaţie de anulare a înscrierilor la cursuri trebuie să fie efectuată cu cel puţin 5 zile înainte de data începerii cursurilor.
5.Structura acţiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcţie de necesităţile nou-apărute. Orice schimbare în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 va fi anunţată în timp util pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.
6.Acţiunile de pregătire profesională la care numărul de înscrişi este mai mic de 50 vor fi reprogramate. Numărul consultanţilor fiscali înscrişi va fi analizat cu 3 zile înainte de perioada de desfăşurare a cursurilor.
7.Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali pot opta să participe la acţiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 în oricare din centrele zonale programate.
8.Participarea la cursurile de pregătire profesională va fi consemnată într-un catalog de prezenţă, care va conţine atât semnătura participantului, cât şi pe aceea a lectorului.
9.Direcţia de învăţământ va ţine evidenţa orelor de pregătire profesională pe fiecare membru, pe fiecare centru de pregătire şi pe judeţele de reşedinţă ale consultanţilor fiscali.
ANEXA nr. 11: PROGRAMUL de pregătire profesională continuă în sistem e-learning aferent anului 2013
(- Anexa nr. 1 la program)

Specificare

Tema*)

Forma de pregătire

Echivalentul numărului de ore

Modul E-learning I

(ME I)

Înregistrare fiscală

Curs

2

Modul E-learning II

(ME II)

Conduita şi etica profesională a consultanţilor fiscali

Curs

4

Modul E-learning III

(ME III)

Preţuri de transfer

Curs

6

Modul E-learning IV

(ME IV)

Contribuţii sociale

Curs

5

Modul E-learning V

(ME V)

Colectarea creanţelor fiscale

Curs

6

Modul E-learning VI

(ME VI)

TVA - locul prestării

Curs

4

Modul E-learning VII

(ME VII)

Accize şi alte taxe speciale

Curs

6

Modul E-learning VIII

(ME VIII)

Inspecţie fiscală

Curs

4

Modul E-learning IX

(ME IX)

Sediul stabil/Sediul permanent

Curs

5

Modul E-learning X

(ME X)

Vămuirea mărfurilor

Curs

4

Modul E-learning XI

(ME XI)

Impozitul cu reţinere la sursă

Curs

5

Modul E-learning XII

(ME XII)

Procedura de contestare a actelor administrativ fiscale

Executarea creanţelor bugetare

Curs

6

Modul E-learning XIII

(ME XIII)

Impozite şi taxe locale

Curs

5

Modul E-learning XIV

(ME XIV)

Impozitul pe profit

Curs

6

Modul E-learning XV

(ME XV)

Expertiza fiscală - responsabilitatea consultanţilor fiscali

Curs

4

Modul E-learning XVI

(ME XVI)

Drept fiscal

Curs

4

*) În cursul anului Programul e-learning va fi completat şi cu alte teme.
ANEXA nr. 12: PROGRAMUL de pregătire profesională continuă în sistem de seminar în sălile de curs*), aferent anului 2013
(- Anexa nr. 2 la program)
*) Structura acţiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2013 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcţie de necesităţile apărute.

Specificare

Tema

Forma de pregătire

Nr. de ore

Modul I

(M I)

Impozitul pe profit

Seminar

(aspecte practice)

3

Modul II

(M II)

Impozit pe venit

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul III

(M III)

Contribuţii sociale

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul IV

(M IV)

Medierea în afaceri

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul V

(M V)

TVA - modificări legislative

Seminar

(aspecte practice)

4

Modul VI

(M VI)

Reglementări contabile

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul VII

(M VII)

Procedură fiscală

Seminar

(aspecte practice)

4

Modul VIII

(M VIII)

Inspecţie fiscală

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul IX

(M IX)

Contestarea actelor administrativ fiscale şi a actelor de executare a creanţelor fiscale

Seminar

(aspecte practice)

3

Modul X

(M X)

Impozitul pe veniturile nerezidenţilor

Seminar

aspecte practice)

3

Modul XI

(M XI)

Taxe vamale

Seminar

(aspecte practice)

3

Modul XII

(M XII)

TVA - implicaţii în practica aplicării ultimelor modificări legislative

Seminar

(aspecte practice)

4

Modul XIII

(M XIII)

Preţurile de transfer

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul XIV

(M XIV)

Frauda fiscală - Aspecte legislative, modalităţi de detectare şi combatere

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul XV

(M XV)

Accize şi alte taxe speciale

Seminar

(aspecte practice)

2

Modul XVI

(M XVI)

Drept fiscal/Expertize fiscale

Seminar

(aspecte practice)

3

Modul XVII

(M XVII)

Eşalonarea la plată/Actele administrative fiscale şi actele de procedură fiscală

Seminar

(aspecte practice)

2

ANEXA nr. 13: CALENDARUL acţiunilor de pregătire profesională continuă a consultanţilor fiscali pe anul 2013 - seminar în săli de curs
(- Anexa nr. 3 la program)

Centrul de pregătire

Module de pregătire profesională

Perioada de desfăşurare

Bucureşti

M I, M II, M III, M IV, M V, M VI

15-17 martie

13-15 septembrie

M VII, M VIII, M IX, M X, M XI

5-7 aprilie

4-6 octombrie

M XII, M XIII, M XIV, M XV, M XVI, M XVII

10-12 mai

1-3 noiembrie

Braşov

M I, M II, M III, M IV, M V, M VI

29-31 martie

Cluj-Napoca

M I, M II, M III, M IV, M V, M VI

17-19 mai

M VII, M VIII, M IX, M X, M XI

27-29 septembrie

Constanţa

M I, M II, M III, M IV, M V, M VI

14-16 iunie

M VII, M VIII, M IX, M X, M XI

13-15 septembrie

Craiova

M XII, M XIII, M XIV, M XV, M XVI, M XVII

17-19 mai

Iaşi

M VII, M VIII, M IX, M X, M XI

14-16 iunie

M XII, M XIII, M XIV, M XV, M XVI, M XVII

4-6 octombrie

Timişoara

M I, M II, M III, M IV, M V, M VI

7-9 iunie

M XII, M XIII, M XIV, M XV, M XVI, M XVII

18-20 octombrie

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 113 din data de 27 februarie 2013