LEGE nr. 100 din 4 iulie 2014 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.3 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, cu următoarele modificări şi completări:
1.La articolul I punctul 2, litera n) a alineatului (1) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"n) sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare şi control al rovinietei - sistemul informatic ce permite achitarea tarifului de utilizare prin mijloace electronice, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de utilizare, monitorizarea şi controlul achitării tarifului de utilizare, denumit în continuare SIEGMCR."
2.La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins:
"91. La articolul 1, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:
«(13) În cazul schimbării numărului de înmatriculare a vehiculului, rovinieta îşi menţine valabilitatea în condiţiile în care în baza de date a autorităţii de înmatriculare este operată modificarea respectivă. Autoritatea de înmatriculare este obligată să asigure, pe bază de protocol, accesul zilnic al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la baza de date privind modificările cu privire la schimbarea numărului de înmatriculare.»"
3.La articolul I punctul 10, punctul (i) al literei a) a alineatului (1) al articolului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(i)unităţile Ministerului Apărării Naţionale, ale Serviciului Român de Informaţii, ale Serviciului de Informaţii Externe, ale Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;"
4.La articolul I, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 101, cu următorul cuprins:
"101. La articolul 3, după punctul (vi) al literei a) a alineatului (1) se introduce un nou punct, punctul (vii), cu următorul cuprins:
«(vii)Societatea Naţională de Cruce Roşie din România.»"
5.La articolul I, punctul 18 se abrogă.
6.La articolul I punctul 19, articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 14
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă."
Art. II
Prevederile art. 1 alin (13) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta lege, intră în vigoare la 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 506 din data de 8 iulie 2014