LEGE nr. 157 din 15 iulie 2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1
Prezenta lege are ca scop adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea/coordonarea acestuia.
Art. 2
(1)Se reorganizează direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, instituţii publice cu personalitate juridică, servicii publice deconcentrate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumite în continuare direcţii, prin preluarea activităţii, patrimoniului şi personalului direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, caselor agronomului, compartimentelor funcţionale din subordinea Direcţiei monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi ale camerelor agricole judeţene, structuri care se desfiinţează.
(2)Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale coordonează din punct de vedere tehnic şi metodologic activitatea de inspecţii din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti şi aprobă planul tematic anual de inspecţii.
(3)Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile direcţiilor se reglementează prin hotărâre a Guvernului.
(4)Finanţarea direcţiilor se realizează parţial din venituri proprii. Sursele din care se constituie venituri proprii se stabilesc prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (3).
(5)Hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (3) se adoptă în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(6)Desfiinţarea structurilor prevăzute la alin. (1), potrivit prezentei legi, va produce efecte în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (3).
(7)Direcţiile se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile aferente desfăşurării activităţilor structurilor prevăzute la alin. (1).
Art. 3
(1)Numărul maxim de posturi pentru fiecare direcţie se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
(2)Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) se constituie prin însumarea numărului de posturi aferent structurilor desfiinţate.
(3)Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale direcţiilor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
Art. 4
(1)Personalul direcţiilor este format din funcţionari publici şi personal angajat pe bază de contract individual de muncă.
(2)Personalul preluat din structurile desfiinţate care desfăşoară activităţi de natura celor prevăzute de art. 2 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va fi încadrat pe funcţii publice, în condiţiile legii.
(3)În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, direcţiile vor prelua, prin transfer, în condiţiile legii, pe noile posturi prevăzute la art. 3 alin. (2) personalul structurilor care se desfiinţează potrivit art. 2 alin. (1).
(4)Personalul prevăzut la alin. (1) se preia în cadrul direcţiilor pe funcţii corespunzătoare, în limita numărului maxim de posturi prevăzut la art. 3 alin. (2), în condiţiile legii.
(5)Încadrarea personalului pe noile funcţii, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează prin decizia directorului executiv, cu respectarea termenelor şi a procedurilor stabilite de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcţii.
(6)Salarizarea personalului preluat se face conform prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal, în cadrul direcţiei.
(7)Persoanele care refuză să fie încadrate potrivit alin. (4) beneficiază de protecţie socială, conform legii.
Art. 5
(1)Patrimoniul direcţiilor se constituie prin preluarea patrimoniului structurilor desfiinţate, pe baza situaţiilor financiare întocmite la data încetării activităţii, potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a protocolului de predare-preluare, încheiat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
(2)Bunurile din domeniul public al judeţului aflate în administrarea camerelor agricole judeţene se transmit în domeniul public al statului prin hotărâre a consiliului judeţean, în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(3)Bunurile care fac obiectul hotărârilor de consiliu judeţean prevăzute la alin. (2) se transmit în administrarea direcţiilor prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 30 de zile de la data emiterii hotărârilor de consiliu judeţean, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice şi a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(4)Bunurile din domeniul public al statului aflate în administrarea camerelor agricole judeţene se transmit în administrarea direcţiilor, pe baza protocolului prevăzut la alin. (1).
Art. 6
Direcţiile sunt responsabile cu implementarea politicilor şi strategiilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în domeniile de activitate ale acestuia, asistenţa tehnică, informarea, îndrumarea, consilierea pentru obţinerea fondurilor europene şi naţionale în rândul fermierilor, efectuarea activităţilor de monitorizare, verificare, inspecţii şi control în domeniul de activitate, precum şi alte atribuţii prevăzute în legislaţia în vigoare.
Art. 7
(1)Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei legi în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016, în baza protocolului de predare-preluare, care cuprinde şi creditele bugetare rămase neutilizate la data încheierii acestuia.
(2)Se autorizează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale să detalieze modificările prevăzute la alin. (1) şi să le introducă în bugetul propriu şi în anexele la acesta.
Art. 8
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică în vederea modificării corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 9
Aplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 545 din data de 20 iulie 2016