ORDIN nr. 1178 din 5 august 2015 privind stabilirea măsurilor necesare pentru efectuarea controalelor oficiale de către personalul împuternicit al autorităţilor publice responsabile prevăzut în art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, pentru a asigura respectarea Regulamentului (UE) nr. 528/2012
Văzând Referatul de aprobare al Inspecţiei Sanitare de Stat nr. NB 6.276/2015,
având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii, ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.
Art. 1
Prezentul ordin stabileşte măsurile necesare pentru efectuarea controalelor oficiale de către personalul împuternicit al autorităţilor publice responsabile prevăzut în art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, pentru a asigura respectarea Regulamentului (UE) nr. 528/2012.
Art. 2
(1)În prezentul ordin sunt aplicabile definiţiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide şi la art. 2 alin. 3, 5, 6, 15 şi 17 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93.
(2)Termenii şi expresiile din prezentul ordin au următoarea semnificaţie:
a)personal împuternicit - persoane împuternicite ale autorităţilor publice prevăzute la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2014;
b)acte administrative de plasare pe piaţă a produselor biocide - documente emise de Comisia Naţională pentru Produse Biocide (avize, autorizaţii etc.);
c)control oficial - orice formă de control pe care o efectuează personalul împuternicit pentru a asigura verificarea conformităţii produselor biocide cu legislaţia în domeniu;
d)inspecţia - activitate desfăşurată în cadrul efectuării controalelor oficiale de către persoanele împuternicite în toate tipurile de unităţi din sectorul privat şi public (producători, importatori, distribuitori, utilizatori profesionali/industriali), care constă într-o verificare autorizată a respectării reglementărilor legale în domeniul produselor biocide şi a aplicării unitare a acestora, respectiv examinarea oficială a tuturor documentelor, a etichetării şi ambalării produsului biocid, a evidenţelor produselor biocide, a standardelor aplicabile, a specificaţiilor substanţelor active şi a ingredientelor utilizate la fabricarea produsului biocid, a fişelor cu date de securitate, a rezultatelor controalelor de calitate interne şi a oricărui altui element care are legătură cu punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, inclusiv publicitatea;
e)utilizator profesional/utilizator industrial - orice persoană juridică care este beneficiarul final al produsului biocid în scop profesional sau în industrie.
Art. 3
Personalul împuternicit efectuează controale oficiale, conform competenţelor, astfel:
1.Personalul împuternicit al Ministerului Sănătăţii efectuează controale oficiale la producători, importatori, distribuitori şi utilizatori profesionali/industriali pentru următoarele tipuri de produse:
a)dezinfectanţi pentru igiena umană;
b)dezinfectante şi algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale;
c)dezinfectanţi pentru apa potabilă pentru oameni, conform art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare;
d)dezinfectanţi pentru echipamente, recipiente, ustensile de consum, suprafeţe sau conducte folosite pentru producţia, transportul, depozitarea ori consumul produselor alimentare, conform competenţelor stabilite prin reglementările în vigoare;
e)rodenticide;
f)insecticide, acaricide şi produse pentru combaterea altor artropode;
g)repelenţi şi atractanţi;
h)fluide utilizate pentru îmbălsămare şi taxidermie.
2.Personalul împuternicit al Gărzii Naţionale de Mediu efectuează controale oficiale la producători, importatori, distribuitori şi utilizatori profesionali/industriali pentru următoarele tipuri de produse:
a)conservanţi pentru produse în timpul depozitării;
b)conservanţi pentru pelicule;
c)conservanţi pentru lemn;
d)conservanţi pentru fibre, piele, cauciuc şi materiale polimerizate;
e)conservanţi pentru materiale de construcţie;
f)conservanţi pentru sisteme de răcire şi de procesare a lichidelor;
g)slimicide;
h)conservanţi pentru fluidele utilizate în prelucrare sau tăiere;
i)avicide;
j)moluscocide, vermicide şi produse utilizate pentru combaterea altor nevertebrate;
k)piscicide;
l)produse antivegetative.
3.Personalul împuternicit al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, efectuează controale oficiale la producători, importatori, distribuitori şi utilizatori profesionali/industriali pentru următoarele tipuri de produse:
a)dezinfectanţi pentru igiena veterinară;
b)dezinfectanţi pentru echipamente, recipiente, ustensile de consum, suprafeţe sau conducte folosite pentru producţia, transportul, depozitarea ori consumul produselor alimentare, conform competenţelor stabilite prin reglementările în vigoare;
c)dezinfectanţi pentru echipamente, recipiente, ustensile de consum, suprafeţe sau conducte folosite pentru producţia, transportul, depozitarea ori consumul hranei pentru animale;
d)dezinfectanţi pentru apa potabilă pentru animale, conform art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului sănătăţii, ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
e)produse pentru combaterea altor vertebrate.
Art. 4
(1)Controlul oficial poate include investigarea produsului biocid, inclusiv prelevarea de probe în cadrul acţiunilor tematice de control şi în cazul unor suspiciuni în vederea analizării produsului respectiv într-un laborator acreditat pentru a certifica faptul că produsul biocid se conformează prevederilor legale şi condiţiilor impuse în actul administrativ de plasare pe piaţă a produselor biocide sau în referatul de evaluare, după caz.
(2)Dacă produsul biocid este neconform, costurile pentru efectuarea analizelor probelor de produs biocid sunt imputate producătorului/importatorului/distribuitorului, după caz.
Art. 5
(1)Ministerul Sănătăţii, prin intermediul Institutului Naţional de Sănătate Publică, furnizează personalului împuternicit acces la baza de date actualizată, care conţine actele administrative de plasare pe piaţă a produselor biocide emise de Comisia Naţională pentru Produse Biocide.
(2)Personalul împuternicit conform competenţelor stabilite la art. 3 are acces la baza de date prin utilizarea parolelor furnizate de Ministerul Sănătăţii.
(3)Personalul împuternicit are obligaţia de a asigura confidenţialitatea informaţiilor şi datelor din actele administrative de plasare pe piaţă a produselor biocide emise de Comisia Naţională pentru Produse Biocide.
(4)Fiecare persoană împuternicită completează declaraţia de confidenţialitate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, anual şi ori de câte ori intervin modificări în statutul sau activitatea acesteia, şi o transmite, după caz, la Ministerul Sănătăţii, Garda Naţională de Mediu, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.
(5)Exercitarea controlului oficial se face cu obligaţia păstrării confidenţialităţii informaţiilor conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012.
Art. 6
Personalul împuternicit are acces în toate locaţiile, la documentele şi informaţiile care au legătură cu produsele biocide puse la dispoziţie pe piaţă şi utilizate, conform competenţelor.
Art. 7
(1)Personalul împuternicit conform competenţelor stabilite la art. 3 are atribuţii privind verificarea modului în care sunt aplicate şi respectate atât prevederile legale referitoare la produsele biocide, cât şi actele administrative de plasare pe piaţă a produselor biocide emise de Comisia Naţională pentru Produse Biocide.
(2)Personalul împuternicit conform competenţelor stabilite la art. 3 constată contravenţiile faptelor precizate la art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 şi aplică sancţiunile precizate la art. 14 din acelaşi act normativ.
Art. 8
(1)Personalul împuternicit efectuează controale oficiale în baza:
a)planurilor anuale de control oficial cu tematici stabilite;
b)reclamaţiilor şi sesizărilor, atunci când faptele prezentate impun acest lucru;
c)solicitării altor autorităţi.
(2)Autorităţile publice prevăzute la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 elaborează planuri anuale de control oficial şi le comunică Ministerului Sănătăţii până la data de 15 decembrie a fiecărui an.
(3)Ministerul Sănătăţii întocmeşte anual Programul naţional sectorial de supraveghere a pieţei pentru produse biocide, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 765/2008.
(4)Autorităţile publice prevăzute la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 transmit anual Ministerului Sănătăţii, până la data de 31 martie a fiecărui an, rezultatul activităţii de control oficial efectuat în anul anterior, conform informaţiilor solicitate de Ministerul Sănătăţii.
(5)Ministerul Sănătăţii, în calitate de autoritate competentă, conform art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 617/2014, transmite, la fiecare 5 ani, începând din anul 2015, cel mai târziu până la data de 30 iunie, un raport Comisiei Europene cu privire la rezultatele acţiunilor controalelor oficiale desfăşurate în anii anteriori, conform informaţiilor solicitate de Comisia Europeană.
Art. 9
Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Garda Naţională de Mediu, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 10
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul sănătăţii,

Gabriel Florin Puşcău,

secretar general

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Dan Popescu,

secretar de stat

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Dumitru Băiculescu

ANEXĂ: DECLARAŢIE DE CONFIDENŢIALITATE (personalul împuternicit al autorităţilor publice cu atribuţii de control oficial) - model -
Numele ..................... şi prenumele ....................
Instituţia .......................
Cunosc că am obligaţia să nu divulg nicio informaţie la care am acces prin activitatea mea în calitate de persoană împuternicită a autorităţii publice cu atribuţii de control oficial, dacă această informaţie face obiectul unei solicitări privind păstrarea confidenţialităţii, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide.
Mă angajez:
1.să păstrez confidenţialitatea/să respect restricţiile privind orice informaţie la care am acces pe parcursul activităţii mele în calitate de persoană împuternicită a autorităţii publice cu atribuţii de control oficial;
2.să nu divulg unor terţi*) şi/sau să pun la dispoziţia acestora informaţiile la care am acces în timpul desfăşurării activităţii de control oficial şi care ar putea prejudicia din punct de vedere industrial şi comercial firmele producătoare/importatoare de produse biocide;
*) Prin terţi se înţelege orice persoană care nu este persoană împuternicită a autorităţii publice cu atribuţii de control oficial.
3.să păstrez confidenţialitatea informaţiilor şi datelor din actele administrative de punere pe piaţă a produselor biocide emise de Comisia Naţională de Produse Biocide care sunt în baza de date;
4.să nu folosesc nicio informaţie în beneficiu personal şi/sau al unei terţe părţi.
Data .................
Semnătura .......................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 687 din data de 10 septembrie 2015