NORMA nr. 13 din 9 februarie 2016 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 53 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare,
potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară în şedinţa din data de 9 februarie 2016,
Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:
Art. I
Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 12 noiembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 3 alineatul (1), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 3
(1) Asigurătorii pot practica asigurarea obligatorie RCA dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii speciale:
a) sunt autorizaţi în statul membru în care au sediul social pentru subscrierea riscurilor de răspundere civilă a vehiculelor, exclusiv răspunderea transportatorului;"
2.La articolul 3 alineatul (1), litera c) se abrogă.
3.La articolul 3 alineatul (1), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"d) efectuează activitate de constatare şi lichidare a daunelor cu personal specializat propriu sau mandatat pe întreg teritoriul României;
e) dispun de o dotare cu tehnică de calcul şi software adecvate şi de personal care să permită contractarea asigurării RCA, ţinerea unor evidenţe detaliate privind încheierea, derularea şi încetarea asigurării RCA, gestionarea dosarelor de daună şi transmiterea în format electronic a acestor informaţii către baza de date CEDAM;"
4.La articolul 4 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) documentaţia din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3;"
5.La articolul 4 alineatul (1), litera c) se abrogă.
6.La articolul 4 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) lista personalului de specialitate responsabil cu desfăşurarea activităţii de constatare şi lichidare a daunelor auto, structura de lucru necesară efectuării plăţilor de despăgubiri, precum şi alte informaţii considerate relevante, sub semnătura conducătorului executiv al societăţii;"
7.La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 22
(1) Asigurătorii RCA au obligaţia de a asigura accesul potenţialilor clienţi la tarifele de primă practicate pe site-ul fiecărui asigurător RCA, la sediile/punctele de lucru ale acestuia, precum şi de a oferi toate informaţiile în legătură cu criteriile luate în calcul la stabilirea primei de asigurare."
8.La articolul 39, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Asigurătorul RCA are obligaţia de a efectua constatarea pagubelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data notificării asigurătorului de către persoana păgubită."
9.La articolul 58 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) dacă nu există obiecţii asupra sumelor solicitate, acestea se vor achita în cel mult 15 zile calendaristice de la data avizării scrise, efectuată de asigurătorul subrogat în drepturile persoanei păgubite, însoţită de documentele justificative; avizarea de plată poate fi făcută la sediile asigurătorului RCA sau la persoana mandatată pentru activitatea de constatare şi lichidare a daunelor;"
Art. II
Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
-****-

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 127 din data de 18 februarie 2016