ORDIN nr. 10 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Listei laboratoarelor desemnate pentru efectuarea analizelor în cadrul controlului oficial în sectorul vitivinicol, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 272/2010
Văzând Referatul de aprobare nr. 157.029 din 7 ianuarie 2015, întocmit de Direcţia generală politici agricole şi strategii, având în vedere prevederile art. 146 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare,
În temeiul art. 7 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. I
La Lista laboratoarelor desemnate pentru efectuarea analizelor în cadrul controlului oficial în sectorul vitivinicol, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 272/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 16 decembrie 2010, punctele 2 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Nr. crt.

Denumirea laboratorului

Adresa sediului

Tipul de analize pentru efectuarea cărora este desemnat

"2.

Laboratorul central pentru controlul calităţii şi igienei vinului Valea Călugărească - filiala Focşani

Municipiul Focşani, str. Milcov nr. 40, judeţul Vrancea

Fizico-chimice, microbiologice şi organoleptice"

....................

6.

Laboratorul pentru analiza calităţii vinurilor şi băuturilor alcoolice din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

Municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1

Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 36 din data de 16 ianuarie 2015