METODOLOGIE din 25 septembrie 2015 pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015
CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
Art. 1
(1)Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 15 noiembrie 2015. Concursul se desfăşoară în centrele universitare:
a)Bucureşti: pentru posturile publicate în Bucureşti şi judeţele Argeş, Brăila, Buzău, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Teleorman, Tulcea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Bucureşti şi Constanţa;
b)Cluj-Napoca: pentru posturile publicate în judeţele Alba, Bihor, Cluj, Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi pentru locurile publicate în centrele universitare Cluj-Napoca şi Oradea;
c)Craiova: pentru posturile publicate în judeţele Braşov, Dolj, Gorj, Olt şi Vâlcea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Craiova şi Braşov;
d)Iaşi: pentru posturile publicate în judeţele Bacău, Botoşani, Galaţi, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Vrancea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Iaşi şi Galaţi;
e)Târgu Mureş: pentru posturile publicate în judeţele Bistriţa-Năsăud, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu şi pentru locurile publicate în centrele universitare Târgu Mureş şi Sibiu;
f)Timişoara: pentru posturile publicate în judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş şi pentru locurile publicate în centrele universitare Timişoara şi Arad.
(2)Candidaţii de la ministerele cu reţea sanitară proprie, precum şi cei care concurează pe locurile publicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice conform art. 4 alin. (7) vor susţine concursul numai în centrul universitar Bucureşti.
Art. 2
(1)Unităţile şi specialităţile pentru care se organizează rezidenţiat pe post sunt aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
(2)Cifra de şcolarizare pe domenii şi specialităţi este aprobată prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.
(3)Numărul de locuri şi de posturi pe domenii şi specialităţi se stabileşte defalcat pe centre universitare, inclusiv pentru centrele universitare cu facultăţi de medicina, medicină dentară şi farmacie, în funcţie de capacităţile de pregătire pe specialităţi ale acestora, de către Ministerul Sănătăţii şi Asociaţia Universităţilor de Medicină şi Farmacie din România şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
Art. 3
(1)Pentru organizarea concursului de rezidenţiat este desemnată o comisie centrală de rezidenţiat, formată din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi ai universităţilor de medicină şi farmacie din România, aprobată prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului sănătăţii.
(2)La nivelul centrelor universitare care organizează concursul se desemnează comisii locale de concurs, aprobate prin act administrativ al rectorului universităţii.
(3)Întreaga responsabilitate privind organizarea şi desfăşurarea concursului, alcătuirea clasificărilor şi alegerea locurilor/posturilor aparţine comisiei locale de rezidenţiat.
(4)În cazul în care într-un centru universitar se vor constata încălcări flagrante ale prezentei metodologii sau vicierea rezultatelor de concurs, Ministerul Sănătăţii îşi rezervă dreptul de a anula rezultatele concursului din centrul universitar respectiv, situaţie în care concursul va fi reluat în acelaşi centru, pe cheltuiala universităţii de medicină şi farmacie respective.
Art. 4
(1)Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore.
(2)Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.
(3)Punctajul minim de promovare prevăzut la alin. (2) se calculează la nivelul fiecărui centru universitar în care se organizează concursul.
(4)Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, pe fiecare centru universitar, în limita locurilor/posturilor publicate pentru fiecare domeniu în centrul universitar respectiv, alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu.
(5)Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe locuri încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidenţiatului, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidenţiat.
(6)Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care devin rezidenţi pe post încheie contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică ce a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.
(7)Candidaţii cetăţeni de origine etnică română cu domiciliul stabil în străinătate, posesori ai diplomei de medic obţinute în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene, susţin concursul în aceleaşi condiţii precum cetăţenii români, însă concurează pe locurile publicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, care va distribui aceste locuri pe centrele universitare.
Art. 5
Rezidenţii au obligaţia să efectueze pregătirea şi să susţină examenul de specialist în specialitatea pentru care au optat, în maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.
Art. 6
În baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, rezidenţii pot efectua cumul de funcţii numai în condiţiile respectării integrale a curriculei şi a programului de pregătire stabilit pentru toţi rezidenţii în cursul dimineţii.
Art. 7
Informaţiile generale importante despre concursul de rezidenţiat sunt făcute publice prin presă, radio, tv, iar cele de detaliu, pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România, prin publicare în ziarul "Viaţa medicală", precum şi prin internet, la adresa rezidentiat.ms.ro
CAPITOLUL II: Tematică, bibliografie, întrebări
Art. 8
Tematicile concursului de rezidenţiat şi bibliografia aferentă sunt diferite pe domenii. Acestea sunt avizate de către Colegiul Medicilor din România, de către Colegiul Medicilor Dentişti din România, respectiv de către Colegiul Farmaciştilor din România, sunt aprobate de către ministrul sănătăţii şi au fost publicate în ziarul "Viaţa medicală" nr. 11 din 18 martie 2011 pentru domeniul Medicină dentară şi domeniul Farmacie (inclusiv cu completarea din anul 2012). Pentru domeniul Medicină, tematica şi bibliografia au fost publicate în ziarul "Viaţa medicală" nr. 16 din 20 aprilie 2012. Tematicile (inclusiv erata din anul 2013 pentru domeniul Medicină) pot fi accesate pe paginile de internet rezidentiat.ms.ro şi pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România.
Art. 9
(1)Întrebările sunt diferite, în funcţie de domeniu. Fiecare dintre seturile de întrebări este creat de grupuri de lucru diferite, aflate într-un sediu securizat. Coordonatorul fiecărui grup de lucru este desemnat de către preşedintele comisiei locale de rezidenţiat din centrul universitar respectiv, iar numele lui este făcut public doar după închiderea concursului.
(2)Coordonatorul fiecărui grup răspunde de corectitudinea formulării întrebării, de alegerea răspunsurilor corecte, de păstrarea secretului întrebării şi a răspunsului corect, precum şi de răspunsul la contestaţii. Coordonatorul fiecărui grup de lucru semnează pentru setul de întrebări formulate de către grupul de lucru respectiv.
(3)Coordonatorul dă avizul "bun de tipar" pentru multiplicarea caietelor cu întrebări.
CAPITOLUL III: Înscrierea candidaţilor
Art. 10
(1)La concurs se pot prezenta:
a)candidaţii posesori ai unei diplome de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau ai unei diplome echivalente cu aceasta;
b)rezidenţii aflaţi în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare;
c)specialiştii care doresc să efectueze pregătire într-o altă specialitate, cu respectarea prevederilor legale, privitor la obţinerea celei de-a doua specialităţi. Specialiştii care au efectuat programul de pregătire prin rezidenţiat, forma pe post, pot obţine a doua specialitate după îndeplinirea condiţiei din actul adiţional încheiat la contractul de muncă;
d)candidaţii care îndeplinesc condiţiile privind cetăţenia stabilite de Legea nr. 95/2006, republicată, şi au diplomă de licenţă în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta.
(2)Toţi candidaţii trebuie să fie apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează.
Art. 11
Pentru candidaţi medici specialişti, formarea în a doua specialitate se poate obţine numai în regim cu taxă. Taxa anuală pentru pregătirea într-o nouă specialitate, obţinută prin concurs de rezidenţiat, este aceeaşi cu cea prevăzută pentru a doua specialitate fără concurs de rezidenţiat.
Art. 12
(1)Înscrierile pentru concurs se fac prin direcţiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu reţea sanitară proprie, din momentul apariţiei în presă a publicaţiei de concurs până la data de 23 octombrie 2015 inclusiv.
(2)Publicaţia de concurs va cuprinde:
a)data, ora şi locul desfăşurării concursului;
b)condiţiile generale de participare la concurs;
c)locul şi perioada de înscriere;
d)numărul de locuri scoase la concurs pe specialităţi şi centre de pregătire;
e)lista posturilor scoase la concurs cu distribuţia acestora pe centre universitare;
f)alte informaţii generale de interes pentru candidaţi.
(3)Candidaţii cetăţeni de origine etnică română cu domiciliul stabil în străinătate, posesori ai diplomei de medic obţinute în România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene, se înscriu la concurs pentru locurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, prin Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti, în condiţii similare celorlalţi candidaţi şi cu respectarea prevederilor publicaţiei de concurs.
Art. 13
(1)Dosarul de înscriere a candidatului va conţine următoarele documente:
a)cererea de înscriere la concurs, în care se vor menţiona:
1.(i)numele candidatului, iniţiala/iniţialele tatălui, precum şi toate prenumele candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau paşaportul cu care se va legitima la intrarea în sală, aflate în termen de valabilitate;
2.(ii)centrul universitar şi domeniul pentru care concurează [cu excepţia candidaţilor de la ministerele cu reţea sanitară proprie şi a celor care concurează pe locurile publicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice conform art. 4 alin. (7), pentru care concursul se susţine numai în centrul universitar Bucureşti];
3.(iii)candidaţii vor menţiona în cererea de înscriere şi acordul pentru folosirea numelui şi pentru afişarea rezultatului pe internet;
b)xerocopia buletinului, cărţii de identitate sau a paşaportului (paginile din care reies numele şi prenumele candidatului, precum şi data naşterii);
c)copia legalizată a diplomei de licenţă de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenţii promoţiei 2015 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licenţă, adeverinţă privind promovarea examenului de licenţă;
d)adeverinţa eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat şi tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenţi şi specialişti;
e)certificatul medical privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea activităţii în domeniul pentru care candidează;
f)copia legalizată a actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) prin care şi-a schimbat numele faţă de numele înscris în diploma de licenţă, dacă este cazul;
g)chitanţa de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este stabilită de Ministerul Sănătăţii şi se achită în contul ministerului care va fi indicat prin publicaţia de concurs.
(2)După finalizarea înscrierilor, respectiv la data de 23 octombrie 2015, ora 15,00, candidaţii nu mai pot solicita schimbarea opţiunilor de a concura într-un anumit centru universitar, sub niciun motiv.
(3)Un candidat poate depune un singur dosar de concurs.
(4)Depunerea mai multor dosare ale aceleiaşi persoane pentru mai multe centre universitare atrage măsura eliminării candidatului respectiv din concurs.
Art. 14
(1)După verificarea documentelor depuse în vederea respectării condiţiilor de participare pentru fiecare candidat, direcţiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu reţea sanitară proprie vor completa on-line la adresa http://examene.meddb.ro lista nominală cu candidaţii înscrişi, care cuprinde următoarele rubrici:

Nr. crt.

DSP

Domeniul (M, D, F)

Numele, iniţiala tatălui, prenumele

Promoţia

UMF absolvită

Loc actual de muncă

Centrul universitar în care solicită să susţină concursul

Nr. chitanţei de plată a taxei de concurs

CNP

Observaţii privind starea de sănătate

Acordul pentru folosirea numelui pe internet

funcţia

unitatea

(2)LEGENDA:
a)DSP - direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti (se foloseşte indicativul auto; de exemplu: BZ pentru Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău, B pentru Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti).
b)Domeniul:
M - pentru domeniul medicină;
D - pentru domeniul medicină dentară;
F - pentru domeniul farmacie.
c)Locul actual de muncă - pentru cei neîncadraţi se trece "FP" în rubrica "Unitatea", iar rubrica "Funcţia" se lasă necompletată.
d)Observaţii privind starea de sănătate - se completează numai cu "Apt" sau "Inapt".
e)Acordul pentru folosirea numelui pe internet - se va completa "DA" sau "NU", după caz.
(3)NOTĂ:
Codul numeric personal (CNP) se va utiliza strict pentru validarea înscrierilor. Se interzice publicarea listelor care să conţină CNP.
Art. 15
(1)Direcţiile de sănătate publică judeţene, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti, respectiv ministerele cu reţea sanitară proprie, după centralizarea şi verificarea tabelelor cu candidaţii înscrişi, redactează, în ordine alfabetică, lista finală cu candidaţii înscrişi la concurs, pe domenii, pe care o vor comunica Ministerului Sănătăţii în cel mult două zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
(2)Ministerul Sănătăţii va centraliza listele cu candidaţii şi le va defalca pe centre universitare, conform opţiunii candidaţilor, respectiv conform arondării aprobate pentru posturi. Până la data de 29 octombrie 2015, Ministerul Sănătăţii va comunica universităţilor de medicină şi farmacie numărul de candidaţi pentru fiecare domeniu din centrul universitar respectiv, urmând ca până la data de 3 noiembrie 2015 să transmită în format electronic listele nominale ale acestor candidaţi.
(3)Listele cu candidaţii admişi în concurs, pe centre universitare şi domenii, se vor afişa pe site-ul rezidentiat.ms.ro la data de 4 noiembrie 2015.
(4)Repartizarea candidaţilor pe săli se face diferenţiat, pe domeniile pentru care s-au înscris, de către fiecare universitate de medicină şi farmacie.
(5)La data de 12 noiembrie 2015, candidaţii pot afla sala şi ora începerii probei de concurs vizitând paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie sau site-ul rezidentiat.ms.ro
(6)Cu cel puţin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afişează lista candidaţilor repartizaţi în sala respectivă.
(7)Candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost admise, dar în ziua concursului sunt declaraţi absenţi în sălile de concurs, nu vor beneficia de returnarea taxei achitate pentru concurs. Beneficiază de returnarea taxei achitate pentru concurs doar candidaţii ale căror dosare de înscriere sunt respinse.
CAPITOLUL IV: Desfăşurarea concursului
Art. 16
(1)Concursul se desfăşoară în ziua de duminică, 15 noiembrie 2015.
(2)În dimineaţa zilei de concurs, la ora 7,30, şeful de sală şi supraveghetorii lipesc în dreptul fiecărui loc din sală o legitimaţie de bancă cu numărul de ordine al candidatului respectiv, număr corespunzător cu cel aflat în listele candidaţilor.
(3)Începând cu ora 8,30, candidaţii pot intra în sala în care au fost repartizaţi. La intrare se legitimează în faţa şefului de sală cu buletinul/cartea de identitate sau paşaportul, documente ce trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de document valabil nu sunt primiţi în sala de concurs.
Art. 17
(1)Candidaţii sunt aşezaţi în sală în ordine alfabetică, conform listelor finale afişate, cu excepţia perechilor soţ - soţie, fraţi - surori, care au obligaţia, sub sancţiunea anulării lucrării şi eliminării din concurs, să semnaleze şefului de sală aceste situaţii, pentru a putea fi aşezaţi separat. Candidaţii aflaţi în sală pot declara, sub semnătură, situaţiile menţionate mai sus. Fiecare candidat se aşază la locul indicat prin legitimaţia de bancă. Candidaţii ocupă numai locurile indicate de organizatori şi nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care locul desemnat iniţial nu este corespunzător, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicaţia şefului de sală.
(2)Candidaţii sunt aşezaţi în sală în aşa fel încât să rămână cel puţin un loc liber între 2 candidaţi.
(3)În prezenţa candidaţilor, şefii de sală citesc instrucţiunile privind modul de desfăşurare a concursului.
Art. 18
(1)Începând cu ora 9,00 candidaţilor li se împart grilele pentru răspuns şi câte o cariocă neagră pentru completarea grilei (atât pentru completarea răspunsurilor considerate corecte, cât şi pentru completarea datelor de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru răspuns se împart după algoritmul următor:
a)rândul 1 primeşte grile tip A şi B, conform următoarei scheme:
A - B - A - B - A - B - etc.;
b)rândul 2 primeşte grile tip C şi D, conform următoarei scheme:
C - D - C - D - C - D - etc.;
c)rândul 3 primeşte grile tip A şi B, conform următoarei scheme:
B - A - B - A - B - A - etc.;
d)rândul 4 primeşte grile tip C şi D, conform următoarei scheme:
D - C - D - C - D - C - etc.;
e)începând cu rândul 5 se repetă schema de mai sus (rândul 5 = rândul 1, rândul 6 = rândul 2 etc.) până ce toţi candidaţii vor primi o grilă de răspuns.
(2)Se procedează la verificarea de către fiecare candidat a grilei, pentru a se identifica eventualele greşeli de tipărire, caz în care grila respectivă este înlocuită. Fiecare candidat completează apoi datele personale în spaţiul special de pe grilă, cu litere majuscule.
(3)Şeful de sală şi supraveghetorii verifică corectitudinea datelor înscrise, confruntându-le cu actul de identitate al candidatului şi cu legitimaţia de bancă. După această operaţiune, actul de identitate al fiecărui candidat rămâne pe bancă pe toată durata probei scrise. Candidaţii poartă întreaga responsabilitate asupra datelor personale înscrise pe grilă.
(4)Sacii sigilaţi conţinând caietele cu întrebări sunt aduşi la săli în jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci este constatata de şeful de sala şi de 3 candidaţi din sala respectivă. La ora 10,00 se desigilează sacii în toate sălile de concurs din toate centrele universitare. Li se împart apoi candidaţilor caietele cu întrebări, ţinându-se cont de tipul de grilă primit anterior. Din momentul în care în sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet începe măsurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Şeful de sală notează la loc vizibil (fie prin scriere pe tablă, fie pe o hârtie, care este afişată) şi informează candidaţii despre ora de începere şi ora de terminare a concursului.
(5)Fiecare candidat verifică caietul cu întrebări, fiind schimbate caietele cu greşeli de tipărire, precum şi corespondenţa dintre caietul cu întrebări şi tipul de grilă primit anterior.
(6)Întreaga responsabilitate asupra corespondenţei dintre tipul de grilă şi cel al caietului cu întrebări revine candidatului.
(7)Candidaţii care nu sunt prezenţi în sală în momentul deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări (ora 10,00) nu mai au acces în sala de concurs.
(8)În timpul concursului candidaţii nu au voie să consulte niciun fel de materiale, să discute cu ceilalţi candidaţi, să copieze sau să aibă asupra lor aparatură electronică de comunicare. Materialele documentare sunt depozitate într-un colţ al sălii, unde candidaţii nu au acces până la terminarea concursului. Tot aici se vor depozita şi telefoanele mobile, închise pe toată durata probei de concurs.
(9)La terminarea concursului candidaţii predau şefului de sală, sub semnătură, grila de răspuns. Caietul cu întrebări rămâne în posesia candidaţilor, cu excepţia celor care, din indiferent ce motiv, părăsesc sala în primele 3 ore de concurs.
(10)Candidaţii absenţi şi cei care se retrag din concurs sunt menţionaţi ca atare în procesul-verbal (nominal). Cei care se retrag predau grila de răspuns şi caietul cu întrebări, sub semnătură, şi pot părăsi sala doar după expirarea primelor 30 de minute de la începerea concursului. Şeful de sală scrie pe grila lor "Retras din concurs". Aceste grile sunt preluate, constituind documente pe baza cărora, în lista finală, pentru candidatul care s-a retras, se face menţiunea "Retras din concurs". După părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi este permisă revenirea (pe perioada desfăşurării probei) pentru niciun motiv, cu excepţia situaţiei în care un candidat are necesităţi fiziologice, caz în care este însoţit de 2 supraveghetori şi poate lipsi din sală maximum 10 minute. Timpul absenţei din sală nu prelungeşte durata probei pentru candidatul respectiv.
(11)Grilele de răspuns bune de corectat se predau de către candidaţi, sub semnătură, şefului de sală. Corectura acestor grile se face în mod electronic, în sala de concurs, în prezenţa autorului şi a încă 2 candidaţi din sala respectivă, care vor fi nominalizaţi în procesul-verbal al sălii şi care vor semna pe acesta şi pe grilele candidaţilor. După anunţarea punctajului tuturor candidaţilor din sala respectivă, şeful de sală, în prezenţa a 3 candidaţi, ambalează şi sigilează plicul cu grilele corectate şi unităţile de memorie externă (memory stick). Pe durata corectării lucrărilor candidaţii rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.
(12)Grilele de răspuns cu menţiunea "Retras din concurs" se ambalează separat.
(13)Grilele de răspuns greşite şi cele nefolosite sunt ambalate separat şi poartă menţiunea "Anulat".
(14)Pe fiecare plic cu grile (grile corectate, grile cu menţiunea "Retras din concurs" şi grile "Anulat") se menţionează sala, numărul de candidaţi, numărul de grile corectate, respectiv "Retras din concurs", "Anulat".
(15)Şefii de sală completează un proces-verbal privind numărul de candidaţi înscrişi, candidaţi prezenţi, grile de răspuns, caiete cu întrebări şi unităţile de memorie externă (memory stick) returnate. Procesele-verbale sunt semnate de şefii de sală, supraveghetori şi 3 candidaţi.
(16)Coletele şi procesele-verbale sunt puse în saci, care sunt sigilaţi la rândul lor şi predaţi reprezentanţilor comisiei locale de rezidenţiat. Pentru sigilare se folosesc cleşti speciali, care se găsesc la reprezentantul desemnat de comisia locală de rezidenţiat, răspunzător de locaţia respectivă de concurs.
(17)Sacii sunt transportaţi la sediul comisiei locale de rezidenţiat. Camerele în care se depozitează sacii sunt sigilate de preşedintele comisiei locale de rezidenţiat şi sunt asigurate prin pază permanentă.
CAPITOLUL V: Clasificarea candidaţilor
Art. 19
(1)Preşedintele comisiei locale de rezidenţiat împreună cu colectivele care au alcătuit întrebările de concurs sunt prezenţi în ziua concursului, începând cu ora 11,00, la sediul comisiei.
(2)Grilele cu răspunsuri sunt multiplicate în prezenţa membrilor comisiei locale de rezidenţiat şi sunt transmise în săli prin delegaţi însoţiţi de personal de pază (2-3 persoane pentru fiecare corp de clădire), în plicuri sigilate. Plicul este înmânat şefului de sala de către delegaţi la expirarea celor 4 ore de concurs şi după predarea de către candidaţi a grilelor pentru corectat.
Art. 20
(1)Eventualele contestaţii privind răspunsurile corecte sunt depuse de candidaţi în termen de 24 de ore din momentul transmiterii grilelor în sălile de concurs. Contestaţiile se depun la sediul comisiei locale de concurs stabilit de către universitatea de medicină şi farmacie organizatoare.
(2)Comisia locală de rezidenţiat analizează şi comunică răspunsurile corecte rămase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea grilei corecte rămase definitivă se face prin publicarea pe pagina de internet a universităţii de medicină şi farmacie şi prin afişarea la sediul comisiei locale de concurs şi constituie răspuns la contestaţiile primite.
(3)În urma analizării contestaţiilor şi stabilirii grilei corecte rămase definitivă, punctajele comunicate în săli pot suferi modificări.
(4)Dacă în urma contestării întrebărilor, comisia apreciază că există întrebări care prezintă vicii de formulare, aceste întrebări sunt anulate (hotărârea luată urmând a fi consemnată într-un proces-verbal semnat de toţi responsabilii grupurilor de lucru). Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate la întrebările respective, pentru toţi candidaţii.
Art. 21
(1)Prelucrarea rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă se face de către o comisie de specialişti propuşi de comisia locală de rezidenţiat şi desemnaţi de rector. Membrii acestei comisii nu au voie să introducă sau să scoată în/din sala respectivă niciun fel de material. În sala respectivă nu au acces decât persoanele care formează comisia menţionată.
(2)Grila corectă rămasă definitivă este aplicată tuturor candidaţilor de la domeniul respectiv, indiferent dacă au contestat sau nu grila cu răspunsuri anunţată în sălile de concurs.
Art. 22
Înainte de alcătuirea clasificărilor, comisia desemnată la art. 21 alin. (1) procedează la desfacerea sacilor şi la verificarea conţinutului fiecărui colet, semnalând într-un proces-verbal eventualele neconcordanţe.
Art. 23
(1)Clasificarea pe domenii rezultă prin unificarea electronică a rezultatelor stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă. Clasificarea se face pe domenii, pe fiecare centru universitar în care a fost organizat concursul.
(2)Universităţile de medicină şi farmacie au obligaţia de a transmite, în format electronic, Ministerului Sănătăţii, cu cel puţin 24 de ore înainte de afişare, clasificările definitive, în vederea emiterii ordinului ministrului sănătăţii de confirmare a rezultatelor.
CAPITOLUL VI: Rezultate. Alegerea postului sau a locului în specialitate şi a centrelor de pregătire
Art. 24
(1)Data afişării clasificărilor pe domenii este anunţată în timp util prin mass-media şi pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România şi pe site-ul rezidentiat.ms.ro
(2)Clasificările, data şi locul alegerii locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire pot fi accesate pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie din România şi pe site-ul rezidentiat.ms.ro
Art. 25
Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în aceeaşi zi, pe baza punctajului şi a clasificărilor, la o dată stabilită de comun acord de universităţile de medicină şi farmacie, în intervalul orar 9,00-21,00. Candidaţii se vor prezenta în centrul universitar unde au susţinut concursul de rezidenţiat. Dacă repartiţia nu se finalizează în prima zi, va continua în ziua următoare, în acelaşi interval orar, iar locurile şi posturile rămase disponibile se vor afişa pe pagina de internet la sfârşitul primei zile de repartiţie. În urma alegerii locului/postului şi a centrului de pregătire în specialitate se vor înainta Ministerului Sănătăţii listele nominale, inclusiv în format electronic, privind locurile/posturile, specialităţile şi centrele alese şi procesele-verbale ale sesiunii de alegeri (cu semnăturile candidaţilor), în termen de 3 zile lucrătoare.
Art. 26
(1)Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.
(2)Candidaţii care deţin un titlu de specialist şi aleg loc/post au obligaţia ca în termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, după caz, să depună la Ministerul Sănătăţii angajamentul de plată pentru cea de a doua specialitate.
(3)Plata taxei se face în lei, anual, în două tranşe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului. Neplata taxei în condiţiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire.
(4)Candidaţii prevăzuţi la alin. (2) nu pot alege loc/post în specialitatea în care sunt deja confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii.
(5)Locurile şi posturile rămase neocupate în urma finalizării alegerilor nu se vor putea redistribui altor candidaţi declaraţi promovaţi în alte centre universitare, acestea urmând a fi ocupate numai printr-un alt concurs de rezidenţiat.
CAPITOLUL VII: Exemplificări privind tipurile de întrebări şi modul de punctare
Art. 27
Caietele de concurs au un număr de 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Toate întrebările de concurs sunt elaborate de comisiile de specialişti stabilite de comisiile locale de rezidenţiat şi sunt diferite de cele deja publicate.
Art. 28
(1)Cele 200 de întrebări de concurs sunt de două tipuri, astfel:
a)25% din total sunt întrebări tip complement simplu, cu un singur răspuns corect posibil din 5; se notează fiecare întrebare cu răspuns corect cu 4 puncte; dacă la aceste întrebări candidaţii marchează mai mult sau mai puţin de un răspuns corect, întrebarea se anulează (punctaj 0);
b)75% din total sunt întrebări tip complement multiplu cu 2-4 răspunsuri corecte; fiecare întrebare cu răspunsuri corecte este notată cu 5 puncte; dacă la aceste întrebări candidatul marchează mai puţin de două sau mai mult de 4 răspunsuri, întrebarea se anulează (punctaj 0).
(2)În caietul de concurs se precizează întrebările de tip complement simplu şi întrebările de tip complement multiplu.
(3)Exemplu de punctare: A B C D E = întrebare cu două răspunsuri corecte A şi C:
a)în cazul în care candidatul marchează corect A şi C, acesta primeşte 5 puncte, astfel:
A B C D E
X X
1 1 1 1 1 = 5 puncte;
b)în cazul în care candidatul marchează A şi B, acesta primeşte 3 puncte, astfel:
A B C D E
X X
1 0 0 1 1 = 3 puncte.
(4)Departajarea candidaţilor cu punctaj egal se face pe baza punctajului ponderat, care reprezintă calculul statistic în funcţie de răspunsurile corecte date de toţi candidaţii la întrebarea considerată cu gradul de dificultate cel mai mare.
(5)Departajarea candidaţilor care au obţinut punctajul maxim posibil se face prin susţinerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă constă în 100 de întrebări din tematica şi bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcătuite cu 24 de ore înainte de susţinerea probei, într-un sediu securizat. Această probă are loc în ziua de sâmbătă, 21 noiembrie 2015, în centrul universitar în care s-a desfăşurat concursul. Corectura se face în mod electronic în sala de concurs, în prezenţa candidaţilor. Rezultatele sunt folosite pentru alcătuirea unei ierarhizări a candidaţilor care au obţinut punctajul maxim posibil. Candidaţii care nu se prezintă la proba de departajare figurează în clasificare în ordine alfabetică, după ierarhizarea candidaţilor care au susţinut proba de departajare.
(6)Pentru susţinerea probei de departajare nu se percepe taxă.
CAPITOLUL VIII: Probleme de organizare
Art. 29
Pentru buna desfăşurare a concursului de rezidenţiat se stabilesc grupuri de lucru pentru îndeplinirea următoarelor obligaţii:
a)publicarea tematicii şi a bibliografiei de concurs, precum şi a metodologiei de desfăşurare a concursului;
b)stabilirea numărului de locuri şi de posturi pe domenii şi centre de pregătire, conform prevederilor legale;
c)rezolvarea problemelor financiare (propunerea taxei şi încasarea acesteia, cheltuieli pentru chirii, materiale, plata personalului care a contribuit la concurs etc.).
Art. 30
Pentru buna desfăşurare a concursului de rezidenţiat, la nivel local se stabilesc grupuri de lucru pentru îndeplinirea următoarelor obligaţii:
a)închirierea sălilor pentru concurs, prezentarea unui tabel cu locul, numele şi capacitatea fiecărei săli, avându-se grijă să rămână în fiecare sală 1-3 locuri libere (în funcţie de capacitatea sălii), şi verificarea cu o săptămână înainte a condiţiilor de lucru în sala respectivă (căldură, lumină, aerisire, scaune bune etc.) - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;
b)asigurarea materialelor necesare întregii sesiuni [hârtie, carioci de culori diferite, hârtie de împachetat, plicuri pentru grile, sfoară, unităţile de memorie externă (memory stick), cleşti pentru sigilat etc.] - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;
c)organizarea supravegherii concursului - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat, care are şi următoarele atribuţii:
1.asigurarea unui număr suficient de supraveghetori (un supraveghetor la 25 de candidaţi cu un minimum de 3 persoane pentru o sală);
2.desemnarea şefilor de clădire, de sală şi a supraveghetorilor pe locuri de concurs;
3.instruirea acestora cu o săptămână înainte de concurs;
d)întocmirea şi tipărirea listelor cu candidaţi, a legitimaţiilor de bancă şi împărţirea candidaţilor pe săli în funcţie de capacitatea fiecăreia, afişarea acestora şi transmiterea spre webmaster pentru publicare pe internet - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;
e)elaborarea şi tipărirea instrucţiunilor pentru şefii de clădire, de sală, supraveghetori şi candidaţi - coordonator este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;
f)elaborarea şi tipărirea documentelor nesecrete: procese-verbale, diferenţiate pentru şefii de clădiri şi de sală, de predare-primire a sacilor cu caiete cu întrebări şi de predare-primire de la sfârşitul concursului, pentru plicuri cu grile corectate, unităţile de memorie externă (memory stick), plicuri cu grile anulate sau nefolosite, grile "Retras din concurs", caiete cu întrebări nefolosite, atât ale şefilor de sală către şefii de clădire, cât şi ale şefilor de clădire către comisia locală de rezidenţiat; procese-verbale privind derularea concursului, completate şi semnate de şefii de sală şi de supraveghetori, grile de răspuns - responsabilă este comisia locală de rezidenţiat;
g)tipărirea caietelor cu întrebări într-un sediu securizat (personalul care va lucra în acest sediu nu are voie să comunice cu exteriorul şi nici să părăsească sediul până în ziua de 15 noiembrie 2015, ora 11,00, şi va semna o declaraţie de confidenţialitate conform modelului transmis de Ministerul Sănătăţii) - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;
h)transportul caietelor cu întrebări la sălile de concurs şi apoi al grilelor corectate la locul stabilit de comisia locală de rezidenţiat, pregătirea maşinilor şi a personalului de însoţire - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;
i)pregătirea pentru corectură, după aducerea la săli a aparaturii electronice şi asigurarea personalului necesar, altul decât şefii de sală sau supraveghetorii - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;
j)instruirea personalului care va asigura corectura grilelor prin scanare - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;
k)citirea grilelor prin scanare (pe baza softului pus la dispoziţie de Ministerul Sănătăţii) - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;
l)stabilirea grilei de răspuns - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;
m)stabilirea clasificărilor finale în ordinea descrescătoare a punctajelor, cu departajare conform prevederilor art. 28 alin. (3)-(5), pe domenii - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;
n)afişarea clasificărilor finale - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;
o)crearea unei pagini web pe internet în care se publică toate informaţiile nesecrete legate de concurs (distribuţia pe săli a candidaţilor, locul de afişare a acestor date, instrucţiuni pentru candidaţi, punctaje obţinute, cataloagele finale în ordinea clasificării etc.) - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat;
p)alegerea posturilor şi a locurilor publicate la rezidenţiat şi a centrelor de pregătire - responsabil este preşedintele comisiei locale de rezidenţiat.
Art. 31
(1)Pregătirea materialelor necesare desfăşurării concursului presupune realizarea grilelor pentru răspuns, pregătirea sacilor cu materiale nesecrete şi realizarea caietelor cu întrebări.
(2)Grilele pentru răspuns se tipăresc până la data de 9 noiembrie 2015 într-un număr dublu faţă de numărul candidaţilor înscrişi pe liste plus o rezervă de 10% din fiecare tip, pentru a preîntâmpina posibilele dificultăţi generate de distribuţia diferită a fiecărui tip de grilă în săli. Grilele sunt de 4 tipuri, notate cu A, B, C şi D, pentru fiecare domeniu, corespunzător cu notarea caietelor cu întrebări, astfel încât în săli candidaţii care au locurile apropiate să aibă grile şi caiete de tipuri diferite.
(3)Pregătirea sacilor pentru săli conţinând toate materialele nesecrete necesare (cu excepţia caietelor cu întrebări) se face de comisia locală de rezidenţiat, în săptămâna premergătoare concursului. Fiecare sac, pe care se scriu domeniul, clădirea, sala, precum şi conţinutul sacului, cuprinde următoarele materiale:
a)colete sigilate cu grile pentru răspuns; numărul grilelor pentru răspuns este dublu faţă de numărul candidaţilor din sala respectivă (+ 10%), în aşa fel încât să se asigure posibilitatea schimbării grilei cu una de acelaşi tip, o dată pentru fiecare candidat, în cazul în care candidatul a făcut greşeli şi solicită schimbarea grilei; pe fiecare colet se scriu sala, numărul de candidaţi din sala respectivă, numărul de grile pentru răspuns conţinute de colet (numărul candidaţilor din sala respectivă x 2 + 10%);
b)pixuri-cariocă negre pentru completarea grilei de răspuns; numărul pixurilor-cariocă este corespunzător numărului candidaţilor din sala respectivă + 30% rezervă;
c)plicuri format C4 pentru împachetarea grilelor corectate;
d)coli albe format A4 pentru protejarea grilelor ce se introduc în plicuri;
e)plicuri format C5 conţinând plumbii şi sârma pentru sigilat sacii;
f)bandă adezivă pentru sigilarea plicurilor cu grilele corectate şi coletelor cu grile anulate şi retrase din concurs;
g)sfoară pentru legarea coletelor cu grile;
h)hârtie de împachetat pentru coletele cu grile anulate şi retrase din concurs;
i)sârme cu plumbi;
j)pixuri-cariocă de culoare roşie;
k)prelungitoare pentru aparatura electronică;
l)ştampilă de concurs, conform modelului transmis de Ministerul Sănătăţii, care se aplică inclusiv pe grilele candidaţilor (în spaţiul special desemnat) şi pe materiale din sala de concurs.
(4)Sacii cu materialele nesecrete sigilaţi sunt depozitaţi prin grija comisiei locale de rezidenţiat cu două zile înainte de concurs. Sediul este sigilat. În dimineaţa zilei de concurs, sacii sigilaţi, conţinând cele de mai sus, separat pentru fiecare sală de concurs, sunt transportaţi de comisiile special desemnate la locurile de desfăşurare a concursului.
(5)Pentru crearea şi multiplicarea caietelor cu întrebări se desfăşoară următoarele activităţi:
a)preşedintele comisiei locale de rezidenţiat împreună cu coordonatorul colectivului desemnat pentru stabilirea întrebărilor pentru concurs îşi aleg grupurile de lucru pentru conceperea întrebărilor. Aceste grupuri de lucru sunt făcute publice în ziua concursului;
b)întrebările sunt create după tematica şi bibliografia deja anunţate. Ele sunt prezentate în anumite condiţii de punere în pagină şi/sau pe dischetă pe un anumit tipar;
c)caietele cu întrebări sunt alcătuite şi multiplicate de colectivul special desemnat care lucrează într-un loc de unde nu are nicio legătură cu exteriorul şi nu părăseşte locul respectiv decât după minimum o oră de la începerea probei scrise (nu mai devreme de ora 11,00). La locul respectiv, comisia locală desemnată dispune de toate materialele şi echipamentele necesare multiplicării caietelor cu întrebări şi ambalării lor în sacii ce vor fi sigilaţi. Caietele sunt multiplicate într-un număr stabilit în funcţie de numărul candidaţilor din fiecare sală, plus o rezervă de 20% pentru înlocuire, în cazul unor eventuale greşeli de tipărire şi pentru preîntâmpinarea dificultăţilor legate de distribuţia diferită a fiecărui tip în sală. Caietele sunt multiplicate pe 4 tipuri, notate A, B, C şi D pentru fiecare domeniu. Caietele conţin aceleaşi întrebări, dar ordinea acestor întrebări este diferită pentru fiecare dintre cele 4 tipuri de caiete;
d)după multiplicarea caietelor într-un număr corespunzător din fiecare tip, acestea sunt împachetate, pachetele sunt sigilate cu bandă adezivă şi ştampilate (ştampila este emisă de comisia locală), puse în saci, iar sacii sunt sigilaţi cu cleştii transmişi de comisia locală. Rezerva de caiete pentru fiecare tip este pusă în sacul desemnat pentru fiecare sală de concurs;
e)în dimineaţa zilei de concurs, sacii sigilaţi, separat pentru fiecare sală de concurs, sunt transportaţi la locul de desfăşurare a concursului de comisiile special desemnate. În fiecare maşină se vor găsi minimum 2 însoţitori (dintre care o persoană de pază - jandarm);
f)după terminarea operaţiunilor de multiplicare, toate materialele rămase (rebuturi, plusuri, matriţe din copiatoare etc.) sunt împachetate separat, sigilate şi transportate la sediul comisiei locale de rezidenţiat, unde se păstrează până după alegerea posturilor, a locurilor în specialitate şi a centrelor de pregătire.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 751 din data de 8 octombrie 2015