ORDIN nr. 1350 din 28 august 2012 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC
Având în vedere prevederile anexei II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 18/2010 al Comisiei din 8 ianuarie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte specificaţiile pentru programele naţionale de control al calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile,
în temeiul prevederilor art. 13 din Programul naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice - PNAC-SECA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.869/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:
Art. I
- Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea şi identificarea inspectorilor AVSEC, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 17 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu două noi poziţii, poziţiile 20 şi 21, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Direcţia securitate aeronautică din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Răducu Valentin Preda,

secretar de stat

ANEXĂ:
Completare la Lista inspectorilor AVSEC

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Codul numeric personal

Structura din care face parte

20.

Pavel Alexandru Dan

1760101384183

Direcţia securitate aeronautică

21.

Miclăuş Cătălin Nicolae

1800523010390

Regia Autonomă "Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca"

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 629 din data de 1 septembrie 2012