DECIZIE nr. 720 din 9 decembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

Augustin Zegrean

- preşedinte

Valer Dorneanu

- judecător

Toni Greblă

- judecător

Petre Lăzăroiu

- judecător

Mircea Ştefan Minea

- judecător

Daniel Marius Morar

- judecător

Puskas Valentin Zoltan

- judecător

Tudorel Toader

- judecător

Patricia Marilena Ionea

- magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.
1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, excepţie ridicată de Paul George Mitrea în Dosarul nr. 5.753/87/2012 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 874D/2014.
2. La apelul nominal lipsesc autorul excepţiei şi partea Casa Judeţeană de Pensii Teleorman, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens arată, în acord cu cele reţinute de Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa, că instituirea unui tratament diferit sub aspectul condiţiilor de pensionare pentru persoane aflate în situaţii diferite nu reprezintă o încălcare a principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
4. Prin Încheierea din 22 ianuarie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 5.753/87/2012, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.
5. Excepţia a fost ridicată de Paul George Mitrea cu prilejul soluţionării recursului formulat de Casa Judeţeană de Pensii Teleorman împotriva Sentinţei civile nr. 522 din 7 februarie 2013, pronunţată de Tribunalul Teleorman în Dosarul nr. 5.753/87/2012, având ca obiect revizuirea deciziei de stabilirea pensiei.
6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţa, că dispoziţiile art. 8 alin. (3) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 sunt discriminatorii, întrucât prevăd luarea în calcul, la stabilirea pensiei, a unui stagiu de cotizare redus, de 25 de ani, numai pentru persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis potrivit Legii nr. 567/2004, iar nu şi pentru cele al căror drept la pensie s-a deschis anterior acestei legi. În sprijinul celor arătate, invocă cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 60 din 31 ianuarie 2012.
7. Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, în opinie majoritară, consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată. În acest sens arată, în esenţă, că situaţii diferite, aşa cum este data deschiderii dreptului la pensie, pot justifica tratamente juridice diferite.
8. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate, cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 8 alin. (3) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 30 iunie 2011, dispoziţii potrivit cărora "Prin excepţie de la prevederile alin. (2), la determinarea punctajului mediu anual se ia în considerare stagiul de cotizare utilizat la deschiderea drepturilor iniţiale de pensie, astfel cum a fost acesta reglementat în legislaţia în vigoare la data stabilirii acestora, în măsura în care acesta este mai favorabil beneficiarului."
12. Autorul excepţiei consideră că textul de lege criticat contravine art. 16 alin. (1) din Constituţie, referitor la egalitatea în drepturi a cetăţenilor.
13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile anexei la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 reglementează metodologia privind revizuirea pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor. Art. 8 alin. (1) din anexă stabileşte modul în care se calculează punctajul mediu anual, prevăzând că acesta "se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate la stagiul complet de cotizare" în timp ce alin. (2) al aceluiaşi articol prevede că "Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual conform prezentei metodologii este cel prevăzut în anexa nr. 1". Prin urmare, în vederea instituirii unui sistem unitar de pensii publice, legiuitorul a prevăzut revizuirea pensiilor personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, ale personalului diplomatic şi consular, ale funcţionarilor publici parlamentari, ale deputaţilor şi senatorilor, ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă şi ale personalului Curţii de Conturi, cu utilizarea unui stagiu de cotizare identic celui stabilit prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, iar nu cu păstrarea stagiului prevăzut de legislaţia în vigoare la data deschiderii drepturilor la pensie. Astfel, se constată că dispoziţiile anexei nr. 1 la Metodologia de calcul privind revizuirea pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, care face parte constitutivă din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 sunt identice cu dispoziţiile anexei nr. 5 la Legea nr. 263/2010. În mod excepţional, legiuitorul a prevăzut prin art. 8 alin. (3) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, articol supus controlului de constituţionalitate, ca la punctajul mediu anual să nu fie luat în calcul stagiul de cotizare prevăzut la alin. (2), ci "stagiul de cotizare utilizat la deschiderea drepturilor iniţiale de pensie, astfel cum a fost acesta reglementat în legislaţia în vigoare la data stabilirii acestora, în măsura în care acesta este mai favorabil beneficiarului".
14. În cauză, autorul excepţiei, al cărui drept la pensie s-a deschis la data de 1 septembrie 2000, este nemulţumit de faptul că art. 8 alin. (3) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 stabileşte beneficiul luării în calcul a unui stagiu de cotizare mai favorabil numai dacă acesta era prevăzut în legea în vigoare la data pensionării, iar nu şi dacă acesta a fost prevăzut printr-o lege ulterioară, respectiv Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004. Întrucât a fost grefier, consideră că îi sunt aplicabile cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 60 din 31 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din data de 5 martie 2012, potrivit cărora "art. 8 alin. (3) din aceeaşi anexă prevede că se va lua în considerare stagiul de cotizare utilizat la deschiderea drepturilor iniţiale de pensie, astfel cum a fost reglementat în legislaţia în vigoare la data stabilirii acestora, în măsura în care acest stagiu de cotizare este mai favorabil beneficiarului, respectiv 25 de ani în privinţa grefierilor, astfel cum reiese din art. 68 din Legea nr. 567/2004 [...]".
15. Faţă de aceste aspecte, Curtea reţine că, venind în sprijinul titularilor dreptului la pensie, legiuitorul a stabilit că, în mod excepţional, stagiul de cotizare utilizat la revizuirea fostelor pensii de serviciu nu este cel prevăzut de legea în vigoare în momentul revizuirii, ci acela din momentul deschiderii iniţiale a dreptului la pensie, în măsura în care acesta este mai favorabil. Această opţiune a legiuitorului este justificată de principiul tempus regit actum. Interpretarea textului de lege criticat în sensul aplicării unui alt regim juridic decât cel în vigoare la momentul stabilirii pensiei ori al revizuirii acesteia, considerat de autorul excepţiei mai favorabil, ar reprezenta o încălcare a acestui principiu.
16. Faptul că diverse persoane se supun unui regim juridic diferit, în funcţie de legea aplicabilă la momentul deschiderii dreptului la pensie, nu poate fi privit ca fiind contrar principiului constituţional al egalităţii în drepturi a cetăţenilor. În acest sens este Decizia Curţii Constituţionale nr. 861 din 28 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 22 ianuarie 2007.
17. Cât priveşte considerentele Deciziei nr. 60 din 31 ianuarie 2012, invocate de autorul excepţiei, Curtea constată că acestea se referă la situaţia în care dreptul la pensie al grefierilor a fost deschis sub imperiul Legii nr. 567/2004, situaţie diferită de cea în care se află autorul prezentei excepţii de neconstituţionalitate.
18. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Paul George Mitrea în Dosarul nr. 5.753/87/2012 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că dispoziţiile art. 8 alin. (3) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
Definitivă şi general obligatorie.
Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 9 decembrie 2014.
-****-

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 36 din data de 16 ianuarie 2015