REZOLUŢIE nr. MEPC.246(66) din 4 aprilie 2014 - Amendamente la anexa la Protocolul din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (amendamente la anexele I, II, III, IV şi V la MARPOL pentru a face obligatorie utilizarea Codului III)
Comitetul pentru protecţia mediului marin,
amintind articolul 38(a) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul poluării marine de către nave,
luând notă de articolul 16 al Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumită în continuare Convenţia din 1973) şi de articolul VI al Protocolului din 1978 privind Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave (denumit în continuare Protocolul din 1978) care specifică împreună procedura de amendare a Protocolului din 1978 şi conferă organismului competent al Organizaţiei funcţia de examinare şi adoptare a amendamentelor la Convenţia din 1973, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 (MARPOL),
amintind că Adunarea, în cadrul celei de-a douăzeci şi opta sesiuni ordinare a sa, prin Rezoluţia A.1070(28), a adoptat Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III),
luând în considerare amendamentele propuse la anexele I, II, III, IV şi V la MARPOL pentru a face obligatorie utilizarea Codului III,
1.adoptă, în conformitate cu articolul 16(2)(d) al Convenţiei din 1973, amendamentele la anexele I, II, III, IV şi V la MARPOL, al căror text este prezentat în anexa la prezenta rezoluţie;
2.stabileşte că, în aplicarea regulii 44 din anexa I, regulii 19 din anexa II, regulii 10 din anexa III, regulii 15 din anexa IV şi regulii 11 din anexa V, ori de câte ori cuvântul "ar trebui" este utilizat în Codul III [anexa la Rezoluţia A.1070(28)], el trebuie să fie interpretat ca având sensul de "trebuie", cu excepţia paragrafelor 29, 30, 31 şi 32;
3.stabileşte, în conformitate cu articolul 16(2)(f)(iii) al Convenţiei din 1973, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2015, în afara cazului în care, înainte de această dată, cel puţin o treime din părţi sau părţile ale căror flote comerciale reprezintă în total nu mai puţin de 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat Organizaţiei obiecţiile lor la aceste amendamente;
4.invită părţile să noteze că, în conformitate cu articolul 16(2)(g)(ii) al Convenţiei din 1973, amendamentele menţionate vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2016, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 3 de mai sus;
5.solicită secretarului general, în conformitate cu articolul 16(2)(e) al Convenţiei din 1973, să transmită tuturor părţilor la MARPOL copii certificate ale prezentei rezoluţii şi ale textului amendamentelor conţinute în anexă;
6.solicită în plus secretarului general să transmită membrilor Organizaţiei care nu sunt părţi la MARPOL copii ale prezentei rezoluţii şi ale anexei sale.
ANEXĂ: Amendamente la anexele I, II, III, IV şi V la MARPOL
(- ANEXĂ la Rezoluţia MEPC.246(66))
CAPITOLUL 1: Amendamente la anexa I la MARPOL
1.La sfârşitul regulii 1 se adaugă următoarele paragrafe de la 35 la 38:
"35.Auditul înseamnă un proces sistematic, independent şi documentat, pentru obţinerea probelor de audit şi analiza obiectivă a acestora, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.
36.Sistemul de audit înseamnă Sistemul de audit al statelor membre ale OMI, stabilit de către Organizaţie, şi care ia în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.
37.Codul de aplicare înseamnă Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III) adoptat de către Organizaţie prin Rezoluţia A.1070(28).
38.Standardul de audit înseamnă Codul de aplicare."
2.Se adaugă un nou capitol 10, după cum urmează:
"- CAPITOLUL 10: Verificarea conformităţii cu prevederile prezentei convenţii
Regula 44 - Aplicare
Părţile trebuie să utilizeze prevederile Codului de aplicare în exercitarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care le revin în temeiul prezentei anexe.
Regula 45 - Verificarea conformităţii
1.Fiecare parte trebuie auditată periodic de către Organizaţie, în conformitate cu standardul de audit, pentru a verifica respectarea şi implementarea prezentei anexe.
2.Secretarul general al Organizaţiei este responsabil pentru administrarea Sistemului de audit, în conformitate cu liniile directoare elaborate de către Organizaţie.
3.Fiecare parte trebuie să îşi asume responsabilitatea privind facilitarea efectuării auditului şi punerea în aplicare a unui program de măsuri privind constatările, pe baza liniilor directoare adoptate de către Organizaţie.
4.Auditul tuturor părţilor trebuie:
.1 să se bazeze pe un program global realizat de către secretarul general al Organizaţiei, luând în considerare liniile directoare elaborate de Organizaţie;şi
.2 să fie efectuat la intervale regulate, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie."
CAPITOLUL 2: Amendamente la anexa II la MARPOL
3.La sfârşitul regulii 1 se adaugă următorul text:
"18.Auditul înseamnă un proces sistematic, independent şi documentat, pentru obţinerea probelor de audit şi analiza obiectivă a acestora, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.
19.Sistemul de audit înseamnă Sistemul de audit al statelor membre ale OMI, stabilit de către Organizaţie, şi care ia în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.
20.Codul de aplicare înseamnă Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III) adoptat de către Organizaţie prin Rezoluţia A.1070(28).
21.Standardul de audit înseamnă Codul de aplicare."
4.Se adaugă un nou capitol 9, după cum urmează:
"- CAPITOLUL 9: VERIFICAREA CONFORMITĂŢII CU PREVEDERILE PREZENTEI CONVENŢII
Regula 19 - Aplicare
Părţile trebuie să utilizeze prevederile Codului de aplicare în exercitarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care le revin în temeiul prezentei anexe.
Regula 20 - Verificarea conformităţii
1.Fiecare parte trebuie auditată periodic de către Organizaţie, în conformitate cu standardul de audit, pentru a verifica respectarea şi implementarea prezentei anexe.
2.Secretarul general al Organizaţiei este responsabil pentru administrarea Sistemului de audit, în conformitate cu liniile directoare elaborate de către Organizaţie.
3.Fiecare parte trebuie să îşi asume responsabilitatea privind facilitarea efectuării auditului şi punerea în aplicare a unui program de măsuri privind constatările, pe baza liniilor directoare adoptate de către Organizaţie.
4.Auditul tuturor părţilor trebuie:
.1 să se bazeze pe un program global realizat de către secretarul general al Organizaţiei, luând în considerare liniile directoare elaborate de Organizaţie; şi
.2 să fie efectuat la intervale regulate, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie."
CAPITOLUL 3: Amendamente la anexa III la MARPOL
5.Se adaugă un nou titlu înainte de regula 1, după cum urmează:
"- CAPITOLUL 1: Generalităţi"
6.Se adaugă o nouă regulă 1, după cum urmează:
"Regula 1 - Definiţii
În sensul prezentei anexe:
1.Substanţe dăunătoare sunt acele substanţe care sunt identificate ca poluanţi marini în Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG) sau care respectă criteriile din apendicele la prezenta anexă.
2.Formă ambalată este definită ca formele de ambalaj prevăzute pentru substanţele dăunătoare în Codul IMDG.
3.Auditul înseamnă un proces sistematic, independent şi documentat, pentru obţinerea probelor de audit şi analiza obiectivă a acestora, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.
4.Sistemul de audit înseamnă Sistemul de audit al statelor membre ale OMI, stabilit de către Organizaţie, şi care ia în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.
5.Codul de aplicare înseamnă Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III) adoptat de către Organizaţie prin Rezoluţia A.1070(28).
6.Standardul de audit înseamnă Codul de aplicare."
7.Regulile următoare se renumerotează în consecinţă.
8.În regula 2, Aplicare, alineatele 1.1 şi 1.2 se elimină.
9.Se adaugă un nou capitol 2, după cum urmează:
"- CAPITOLUL 2: Verificarea conformităţii cu prevederile prezentei anexe
Regula 10 - Aplicare
Părţile trebuie să utilizeze prevederile Codului de aplicare în exercitarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care le revin în temeiul prezentei anexe.
Regula 11 - Verificarea conformităţii
1.Fiecare parte trebuie auditată periodic de către Organizaţie, în conformitate cu standardul de audit, pentru a verifica respectarea şi implementarea prezentei anexe.
2.Secretarul general al Organizaţiei este responsabil pentru administrarea Sistemului de audit, în conformitate cu liniile directoare elaborate de către Organizaţie.
3.Fiecare parte trebuie să îşi asume responsabilitatea privind facilitarea efectuării auditului şi punerea în aplicare a unui program de măsuri privind constatările, pe baza liniilor directoare adoptate de către Organizaţie.
4.Auditul tuturor părţilor trebuie:
.1 să se bazeze pe un program global realizat de către secretarul general al Organizaţiei, luând în considerare liniile directoare elaborate de Organizaţie; şi
.2 să fie efectuat la intervale regulate, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie."
CAPITOLUL 4: Amendamente la anexa IV la MARPOL
10.La sfârşitul regulii 1 se adaugă următorul text:
"12.Auditul înseamnă un proces sistematic, independent şi documentat, pentru obţinerea probelor de audit şi analiza obiectivă a acestora, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.
13.Sistemul de audit înseamnă Sistemul de audit al statelor membre ale OMI, stabilit de către Organizaţie, şi care ia în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.
14.Codul de aplicare înseamnă Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III) adoptat de către Organizaţie prin Rezoluţia A.1070(28).
15.Standardul de audit înseamnă Codul de aplicare."
11.Se adaugă un nou capitol 6, după cum urmează:
"- CAPITOLUL 6: Verificarea conformităţii cu prevederile prezentei anexe
Regula 15 - Aplicare
Părţile trebuie să utilizeze prevederile Codului de aplicare în exercitarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care le revin în temeiul prezentei anexe.
Regula 16 - Verificarea conformităţii
1.Fiecare parte trebuie auditată periodic de către Organizaţie, în conformitate cu standardul de audit, pentru a verifica respectarea şi implementarea prezentei anexe.
2.Secretarul general al Organizaţiei este responsabil pentru administrarea Sistemului de audit, în conformitate cu liniile directoare elaborate de către Organizaţie.
3.Fiecare parte trebuie să îşi asume responsabilitatea privind facilitarea efectuării auditului şi punerea în aplicare a unui program de măsuri privind constatările, pe baza liniilor directoare adoptate de către Organizaţie.
4.Auditul tuturor părţilor trebuie:
.1 să se bazeze pe un program global realizat de către secretarul general al Organizaţiei, luând în considerare liniile directoare elaborate de Organizaţie; şi
.2 să fie efectuat la intervale regulate, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie."
CAPITOLUL 5: Amendamente la anexa V la MARPOL
12.Se adaugă un nou titlu înainte de regula 1, după cum urmează:
"- CAPITOLUL 1: Generalităţi"
13.La sfârşitul regulii 1 se adaugă următorul text:
"15.Auditul înseamnă un proces sistematic, independent şi documentat, pentru obţinerea probelor de audit şi analiza obiectivă a acestora, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit.
16.Sistemul de audit înseamnă Sistemul de audit al statelor membre ale OMI, stabilit de către Organizaţie, şi care ia în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie.
17.Codul de aplicare înseamnă Codul de aplicare a instrumentelor OMI (Codul III) adoptat de către Organizaţie prin Rezoluţia A.1070(28).
18.Standardul de audit înseamnă Codul de aplicare."
14.Se adaugă un nou capitol 2, după cum urmează:
"- CAPITOLUL 2: Verificarea conformităţii cu prevederile prezentei anexe
Regula 11 - Aplicare
Părţile trebuie să utilizeze prevederile Codului de aplicare în exercitarea obligaţiilor şi responsabilităţilor care le revin în temeiul prezentei anexe.
Regula 12 - Verificarea conformităţii
1.Fiecare parte trebuie auditată periodic de către Organizaţie, în conformitate cu standardul de audit, pentru a verifica respectarea şi implementarea prezentei anexe.
2.Secretarul general al Organizaţiei este responsabil pentru administrarea Sistemului de audit, în conformitate cu liniile directoare elaborate de către Organizaţie.
3.Fiecare parte trebuie să îşi asume responsabilitatea privind facilitarea efectuării auditului şi punerea în aplicare a unui program de măsuri privind constatările, pe baza liniilor directoare adoptate de către Organizaţie.
4.Auditul tuturor părţilor trebuie:
.1 să se bazeze pe un program global realizat de către secretarul general al Organizaţiei, luând în considerare liniile directoare elaborate de Organizaţie; şi
.2 să fie efectuat la intervale regulate, luând în considerare liniile directoare elaborate de către Organizaţie."
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 775 din data de 16 octombrie 2015