HOTĂRÂRE nr. 919 din 20 noiembrie 2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea dezafectării/relocării a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Trecerea în domeniul privat al statului a bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se face în vederea dezafectării/relocării.
Art. 3
După dezafectare, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Rovana Plumb

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXĂ: Situaţia bunurilor aflate în administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

Nr. crt.

Nr. MF

Codul de clasificare MF

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoare de inventar

- lei -

Situaţia juridică Baza legală

În administrare/ concesiune

Tipul imobilului

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăţi (după caz, pe scurt)

Adresa

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

152150

8.28.01

Clădire staţie meteo Sebeş

Construcţie din cărămidă, parter, Sc = 113,12 mp, Sd = 113,12 mp

CF nr. 75657

Teren agricol

Ţara: România; judeţul: Alba; municipiul Sebeş, cartier Glod

2005

140.321

Hotărârea Guvernului nr. 1.349/2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

în administrare

imobil

2

152151

8.28.13

Construcţie anexă staţie meteo

Construcţie parter cu destinaţia magazie

Teren agricol

Ţara: România; judeţul: Alba; municipiul Sebeş, cartier Glod

2005

18.049

Hotărârea Guvernului nr. 1.349/2005, Hotărârea Guvernului nr. 1.259/2011

în administrare

imobil

3

152152

8.28.01

Teren staţie meteo Sebeş

S = 9514 mp

Teren agricol

Ţara: România; judeţul: Alba; municipiul Sebeş, cartier Glod

2005

182.658

Hotărârea Guvernului nr. 1.349/2005

în administrare

imobil

4

63334

8.28.01

Platformă staţie meteo Sebeş

 

Teren agricol

Ţara: România; judeţul: Alba; municipiul Sebeş; str. Mihail Kogălniceanu nr. 61

1967

2.422

Hotărârea Guvernului nr. 980/1998, Hotărârea Guvernului nr. 739/2003, Hotărârea Guvernului nr. 1.349/2005

în administrare

imobil

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 749 din data de 3 decembrie 2013