ORDIN nr. 269 din 24 aprilie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti din coordonarea Ministerului pentru Societatea Informaţională
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul pentru societatea informaţională emite prezentul ordin.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti din coordonarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
(1)Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
Art. 3
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti din coordonarea Ministerului pentru Societatea Informaţională va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul pentru societatea informaţională,

Dan Nica

ANEXĂ:
MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2013
- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Program 2013

A

0

2

VENITURI TOTALE, din care:

01

18.700

I. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:

02

17.940

a) Venituri din activitatea de bază

03

6.100

b) Venituri din activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare

04

11.710

c) Alte venituri din exploatare

05

130

2. VENITURI FINANCIARE

06

760

3. VENITURI EXTRAORDINARE

07

-

II. CHELTUIELI TOTALE din care:

08

16.953

1. Cheltuieli de exploatare - total, din care:

09

16.253

a) Bunuri şi servicii, din care:

10

1.598

b) Cheltuieli de personal, din care:

11

11.579

- cheltuieli cu salariile din care:

12

8.565

- indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie

13

152

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

80

- contribuţii de asigurări sociale de stat

15

1.782

- contribuţiile de asigurări de şomaj

16

43

- contribuţii de asigurări sociale de sănătate

17

445

- contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale

18

23

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

19

73

- contribuţii la Fondul de garantare a creanţelor salariale

20

21

- contribuţii la fondul de pensii facultative

21

-

- alte cheltuieli de personal din care:

22

627

- tichete de masă

23

317

- deplasări, detaşări

24

250

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere

25

2.520

d) Cheltuieli de protocol

26

35

e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate

27

-

f) Cheltuieli cu sponsorizarea

28

-

g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

29

171

h) Alte cheltuieli

30

350

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

700

- cheltuieli privind dobânzile

32

-

- alte cheltuieli financiare

33

700

3. Cheltuieli extraordinare

34

-

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

35

1.747

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

280

V. REZULTATUL NET

37

1.467

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

38

-

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI

39

1.467

a) pentru cointeresarea personalului

40

293

b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional

41

881

c) pentru desfăşurarea activităţii curente, inclusiv pentru cofinanţarea proiectelor

42

293

VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

11.630

1. Surse proprii

44

11.630

2. Subvenţii de la bugetul de stat pentru investiţii

45

-

3. Credite bancare pentru investiţii

46

-

- interne

47

-

- externe

48

-

4. Alte surse

49

-

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTIŢII, din care:

50

11.630

1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

51

11.630

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

52

-

- interne

53

-

- externe

54

-

X. DATE DE FUNDAMENTARE

  

1. Venituri totale (rd.01)

55

18.700

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.08)

56

16.953

3. Rezultate (+/-) (rd.55-rd.56)

57

1.747

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

152

- număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

59

77

5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut lei/persoană/lună

60

4.599

6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare lei/persoană/lună

61

4.978

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

10,30

8. productivitatea muncii pe total personal - mii lei/pers. (rd.01/rd.58)

63

123

9. Rata rentabilităţii financiare (rd.37 x 100/capital propriu)

64

5,13

10. Plăţi restante

65

-

11. Creanţe de încasat

66

1.000

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 263 din data de 10 mai 2013