ORDIN nr. 3936 din 27 noiembrie 2015 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2015
În temeiul:
- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,
ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
Art. 1
În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna decembrie 2015 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 2.700 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 330 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: PROSPECT DE EMISIUNE a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna decembrie 2015
Art. 1
În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna decembrie 2015, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

RO1516CTN0L8

17.12.2015

21.12.2015

19.12.2016

364

500.000.000

Art. 2
Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.
Art. 3
Metoda de vânzare este licitaţia, care va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.
Art. 4
Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.
Art. 5
(1)Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.
(2)În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.
(3)Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.
(4)Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
(5)În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
(6)Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.
Art. 6
Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:
P = 1 - d x r/360
Y = r/P,
în care:
P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;
d = număr de zile până la scadenţă;
r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;
Y= randamentul, exprimat cu două zecimale.
Art. 7
(1)Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.
(2)Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).
Art. 8
Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.
Art. 9
Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.
Art. 10
Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 11
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
ANEXA nr. 2: PROSPECT DE EMISIUNE a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna decembrie 2015
Art. 1
În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna decembrie 2015, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3, 5, 7 şi 10 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

Codul
ISIN*)

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate

Nr. de ani

Maturitate reziduală Nr. de ani

Rata cuponului

%

Dobânda acumulată - lei/titlu -

Valoarea nominală a licitaţiei de referinţă
- lei -

Valoarea nominală SSON

- lei -

RO1418DBN040

3.12.2015

4.12.2015

7.12.2015

17.01.2018

3

2,12

3,25

144,25

600.000.000

90.000.000

RO1425DBN029

7.12.2015

8.12.2015

9.12.2015

24.02.2025

10

9,22

4,75

187,40

200.000.000

30.000.000

RO1522DBN056

10.12.2015

11.12.2015

14.12.2015

19.12.2022

7

7,02

3,50

172,60

300.000.000

45.000.000

RO1521DBN041

14.12.2015

15.12.2015

16.12.2015

22.03.2021

5

5.27

3,25

119,43

500.000.000

75.000.000

RO1519DBN037

21.12.2015

22.12.2015

23.12.2015

29.04.2019

3

3,35

2,50

81,28

600.000.000

90.000.000

___
*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionale şi pe piaţa reglementată administrata de Societatea Comercială "Bursa de Valori Bucureşti" - S.A., aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrata de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială.. Bursa de Valori Bucureşti" - S.A.
Art. 2
Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.
Art. 3
Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.
Art. 4
(1)Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

RO1418DBN040

1.344/02.10.2014

Octombrie 2014

RO1425DBN029

855/27.06.2014

Iulie 2014

RO1522DBN056

1.415/29.10.2015

Noiembrie 2015

RO1521DBN041

1.204/01.10.2015

Octombrie 2015

RO1519DBN037

1.004/28.08.2015

Septembrie 2015

(2)Dobânda se determină conform formulei:
D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),
în care:
D = dobânda (cupon);
VN = valoarea nominală;
r = rata cuponului.
(3)Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia care va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.
(4)Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia, care va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.
Art. 5
(1)La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.
(2)În cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu.
Art. 6
La licitaţia de referinţă:
1.Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.
2.În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.
3.Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.
4.Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.
5.În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.
6.Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.
Art. 7
Pentru SSON:
1.Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.
2.Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor din secţiunea a 2-a "Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari" a cap. III "Plasarea titlurilor de stat pe piaţa primară" din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.
3.În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
4.Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind, după caz, cel prevăzut la art. 24 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012.
Art. 8
(1)Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă, în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.
(2)Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).
Art. 9
Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.
Art. 10
Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a Instrumentelor Financiare - SaFIR.
Art. 11
Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.
Art. 12
Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 897 din data de 2 decembrie 2015