ORDIN nr. 223 din 11 februarie 2016 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia
Ţinând cont de prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza art. 6 lit. j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din 12 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Formularul editat pe suport hârtie de către contribuabili cu ajutorul programului informatic de asistenţă se semnează şi se depune în original la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu sau se comunică cu confirmare de primire."
2.La anexa nr. 1, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Prezenta declaraţie reprezintă titlu de creanţă şi produce efectele juridice ale înştiinţării de plată de la data depunerii acesteia, în condiţiile legii.
Sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declaraţii, declar că datele din această declaraţie sunt corecte şi complete.
Numele şi prenumele ....................
Semnătura ..............
Funcţia ...............
Loc rezervat pentru coduri de bare generate şi tipărite automat de programul informatic de asistenţă."
3.La anexa nr. 2, în capitolul 4 al şaselea paragraf, partea introductivă va avea următorul cuprins:
"Declaraţia privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în forma editată pe suport hârtie, se întocmeşte în două exemplare, semnate în original, potrivit legii în vigoare, astfel:"
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 166 din data de 4 martie 2016