HOTĂRÂRE nr. 59 din 8 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normei nr. 14/2013 privind investiţiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin
În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de necesitatea clarificării aspectelor procedurale legate de realizarea de către organismele de plasament colectiv (O.P.C.) de investiţii în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin, inclusiv cele legate de eligibilitatea emitenţilor şi giranţilor, responsabilitatea societăţii de administrare a investiţiilor/organelor de conducere ale societăţilor de investiţii autoadministrate cu privire la urmărirea respectării scadenţei biletelor la ordin şi a evitării conflictelor de interese, precum şi de necesitatea instituirii în cazul altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.) a unor limite maxime de deţinere în bilete la ordin, precum şi a unor limite individuale pe emitent, prin raportare la limitele investiţionale aplicabile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.) şi cu luarea în considerare a specificului investiţional al respectivelor A.O.P.C.,
în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 60/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară,
în urma deliberărilor din şedinţa din data de 6 noiembrie 2013,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea hotărâre:
Art. 1
Se aprobă Norma nr. 14/2013 privind investiţiile organismelor de plasament colectiv în instrumente ale pieţei monetare de tipul biletelor la ordin.
Art. 2
Norma menţionată la art. 1 se publică împreună cu prezenta hotărâre în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară (www.cnvmr.ro).
Art. 3
Norma menţionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Daniel Dăianu,

prim-vicepreşedinte

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 700 din data de 14 noiembrie 2013