ORDIN nr. 4032 din 11 decembrie 2015 pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor încasate în numerar reprezentând impozit şi contribuţii sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, de către organele fiscale locale, precum şi modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale centrale şi organele fiscale locale
În temeiul prevederilor art. 34 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr, 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul finanţelor publice şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin:
Art. 1
Se aprobă Procedura de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor încasate în numerar reprezentând impozit şi contribuţii sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, de către organele fiscale locale, precum şi modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale centrale şi organele fiscale locale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.
Art. 3
(2)Protocoalele încheiate în baza Ordinului viceprim - ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.714/3246/2013, în derulare la data de 1 ianuarie 2016, rămân valabile.
-****-

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

ANEXA nr. 1: PROCEDURĂ de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate a sumelor încasate în numerar reprezentând impozit şi contribuţii sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, de către organele fiscale locale, precum şi modul de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale centrale şi organele fiscale locale
Art. 1: Dispoziţii generale
(1)Persoanele fizice care datorează impozit şi contribuţii sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, precum şi accesorii pentru neachitarea la scadenţă a acestora, denumite în continuare obligaţii fiscale, pot efectua plata acestor obligaţii fiscale şi la organele fiscale locale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal, în numerar, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)în localitatea unde îşi au domiciliul fiscal nu există o unitate teritorială a organului fiscal central;
b)între unitatea administrativ-teritorială, prin primar şi direcţia generală regională a finanţelor publice în a cărei rază se află
localitatea, prin directorul general sau împuternicitul acestuia, s-a încheiat un protocol în acest scop, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.
(2)Prin protocol se stabilesc:
a)acordul unităţii administrativ-teritoriale cu privire la încasarea obligaţiilor fiscale;
b)modalitatea de comunicare a informaţiilor între organul fiscal local şi organul fiscal central referitoare la obligaţiile fiscale;
c)orice alte măsuri de colaborare pe care părţile le consideră necesare.
(3)Ori de câte ori este îndeplinită condiţia prevăzută la alin. (1) lit. a), iar unitatea administrativ-teritorială este de acord cu încasarea obligaţiilor fiscale, aceasta transmite două exemplare semnate ale protocolului direcţiei generale regionale a finanţelor publice în a cărei rază teritorială se află unitatea administrativ-teritorială.
(4)În termen de 5 zile de la primirea protocolului, acesta se completează de către direcţia generală regională a finanţelor publice, iar un exemplar se comunică unităţii administrativ- teritoriale solicitante.
(5)Lista unităţilor administrativ-teritoriale care au încheiat protocolul cu direcţia generală regională a finanţelor publice se publică pe pagina proprie de internet a acesteia, precum şi pe cea a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a prefecturii judeţului. Lista se actualizează ori de câte ori se încheie un nou protocol.
(6)Unităţile administrativ-teritoriale asigură publicarea protocolului la sediul acestora, precum şi în alte locuri de interes public, cum ar fi unităţi medicale, culturale şi altele asemenea, pe care le apreciază ca fiind utile pentru aducerea protocolului la cunoştinţa contribuabililor interesaţi.
(7)Organele fiscale centrale informează contribuabilii despre posibilitatea achitării obligaţiilor fiscale la organele fiscale locale corespunzătoare localităţii în care îşi au domiciliul fiscal, prin metodele şi canalele utilizate de organul fiscal central, inclusiv prin comunicate de presă.
Art. 2: Procedura de transmitere a datelor de la organul fiscal central la organul fiscal local
(1)În cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), organul fiscal competent prevăzut la art. 30 sau 40, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, întocmeşte şi comunică fiecărui organ fiscal local lista contribuabililor care datorează obligaţii fiscale aferente veniturilor din activităţi agricole, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.
(2)Lista prevăzută la alin. (1) se întocmeşte lunar şi se transmite în primele 5 zile ale lunii următoare şi cuprinde informaţii actualizate privind obligaţiile fiscale datorate la sfârşitul lunii de referinţă.
(3)Pentru obligaţiile fiscale datorate de contribuabili până la data încheierii protocolului, lista prevăzută la alin. {1) se comunică organului fiscal local în termen de două zile de la data încheierii protocolului.
(4)Lista prevăzută la alin. (1) cuprinde cel puţin următoarele elemente: datele de identificare ale contribuabilului, suma datorată şi natura obligaţiei fiscale (impozit, contribuţii sociale, dobânzi şi penalităţi de întârziere).
(5)Ori de câte ori apar neclarităţi privind suma obligaţiilor fiscale datorate de un contribuabil organul fiscal local este obligat Sâ solicite operativ organului fiscal central clarificări. In acest caz, organul fiscal centrai are obligaţia de a comunica operativ informaţiile solicitate
Art. 3: Încasarea şl virarea sumelor reprezentând obligaţiile fiscale
(1)Plata sumei privind obligaţiile fiscale se face în numerar la organul fiscal local.
(2)Organul fiscal local încasează sumele plătite de contribuabil în baza listei prevăzute la art. 2 alin. (1) sau în baza deciziilor de impunere ori a deciziilor referitoare la obligaţiile fiscale accesorii prezentate de contribuabil. Organul fiscal local încasează sumele plătite de contribuabil chiar dacă acesta efectuează o plată mai mică decât cuantumul obligaţiilor fiscale datorate.
(3)Data plăţii obligaţiilor fiscale este data înscrisă în documentul de plată eliberat de organul fiscal local care a încasat suma. în documentul de plată eliberat de organul fiscal local acesta menţionează cuantumul şi natura obligaţiei fiscale achitate de contribuabil, precum şi contul bugetar al obligaţiei fiscale ce face obiectul plăţii, astfel:
a)20.A.03.13.00 - pentru impozitul pe veniturile din activităţi agricole şi accesoriile acestuia stabilite prin decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit sau decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii;
b)26.A.21.03.02 - pentru contribuţiile de asigurări sociale de sănătate şi accesoriile acestora stabilite prin decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate sau decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii;
c)20.A.03.60.00 - pentru impozitul pe veniturile din activităţi agricole şi accesoriile acestuia stabilite prin decizia de impunere anuală sau decizia referitoare la obligaţiile fiscale accesorii.
(4)Pe baza informaţiilor din documentul de plată, organul fiscal local întocmeşte situaţia privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură.
(5)Pentru sumele achitate eronat de către contribuabili pe alte tipuri de obligaţii fiscale sau stinse eronat de către organele fiscale, contribuabilul va depune la organul fiscal central o cerere în acest sens, la care va ataşa o copie a documentului de plată.
Pentru sumele mai sus menţionate sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 164 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
(6)Sumele încasate în numerar reprezentând obligaţii fiscale datorate de contribuabili în condiţiile prezentului ordin se depun de către organul fiscal local, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încasare, în contul 50.42 "Disponibil din sume colectate de unităţile administrativ-teritoriale pentru alte bugete" care se deschide pe numele acestora la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului.
(7)La depunerea sumelor în contul prevăzut la alin. (6), organul fiscal local prezintă unităţii teritoriale a Trezoreriei Statului şi situaţia privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale.
(8)La depunerea sumelor de către organul fiscal local, unitatea teritorială a Trezoreriei Statului efectuează următoarele verificări:
a)sumele înscrise în coloana 5 să fie egale cu sumele din coloana 6 + coloana 7 + coloana 8 din situaţia privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale;
b)suma înscrisă în coloana 5 pe rândul "Total" din situaţia privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale să fie egală cu suma în numerar care se depune de către organul fiscal local în contul 50.42 "Disponibil din sume colectate de unităţile administrativ-teritoriale pentru alte bugete".
(9)În situaţia în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (8), unitatea teritorială a Trezoreriei Statului va încasa suma de la organul fiscal local în contul prevăzut la alin. (6).
(10)În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (8), unitatea teritorială a Trezoreriei Statului nu va încasa suma şi va solicita organului fiscal local refacerea situaţiei privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale.
(11)Sumele înscrise în coloanele 6, 7 şi 8 din situaţia privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale se virează de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, codificate cu codul de identificare fiscală înscris în coloana 2 din aceeaşi situaţie depusă de către organul fiscal local, în termen de două zile lucrătoare de la depunerea acestora.
(12)Unitatea teritorială a Trezoreriei Statului transmite organului fiscal central prevăzut la art. 2 alin. (1), la sfârşitul fiecărei zile lucrătoare, sumele încasate în ziua respectivă reprezentând obligaţii fiscale, pentru fiecare contribuabil în parte, în fişierele ce conţin încasările zilnice, în vederea stingerii obligaţiilor fiscale.
ANEXA nr. 11:
PROTOCOL
încheiat astăzi ……………….
între
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice…………………………………… cu sediul în…………………………. reprezentată prin director general ……………………..
şi
Unitatea administrativ-teritorială …………………………………..cu sediul în………………………. reprezentată prin primar …………………………
Art. 1
Unitatea administrativ-teritorială ………………………..îşi exprimă acordul cu privire la încasarea impozitului şi contribuţiilor sociale aferente veniturilor din activităţi agricole, precum şi a accesoriilor pentru neachitarea la scadenţă a acestora, datorate de contribuabilii cu domiciliul fiscal în raza sa teritorială.
Art. 2
Lista contribuabililor care datorează obligaţii fiscale aferente veniturilor din activităţi agricole se comunică de către…………………….. 1 prin ……………………………. 2
Art. 3
Alte măsuri de colaborare pe care părţile le consideră necesare……………………………………………………………………………………
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
……………………………………………………………………
Director general ………………………………….
Numele şi prenumele ……………………….
Semnătura …………………………………………..
Ştampila ………………………………………..
Unitatea administrativ-teritorială
……………………………………………………………….
Cod SIRUTA…………………….
Primar ………………………………
Numele şi prenumele ………………………..
Semnătura …………………………..
Ştampila …………………………….
1Se completează cu denumirea organului fiscal central.
2Se completează cu modalitatea de comunicare: poştă, fax, e-mail etc.
ANEXA nr. 12:
MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
Unitatea fiscală1 …………………………
Serviciul/Biroul/Compartimentul ………………….
Nr. ………./ ………….
LISTA contribuabililor care datorează obligaţii fiscale aferente veniturilor din activităţi agricole luna de referinţă …………………………………

Nr. crt.

Debitor

Natura obligaţiei fiscale2

Contul bugetar

Cuantumul sumei datorata (lei)

CNP

Numele şi prenumele

Domiciliul fiscal

0

1

2

3

4

5

6

       
       
       
       
Conducătorul unităţii fiscale,
Numele şi prenumele …………………………..
Semnătura şi ştampila unităţii …………………
1Se menţionează denumirea organului fiscal central.
2Se precizează denumirea creanţei fiscale principale: impozit sau contribuţie ori a creanţei fiscale accesorii: dobândă sau penalitate de întârziere.
ANEXA nr. 13:
Oraşul/Comuna …………
Codul de identificare fiscală ………….
Nr……….. / …………..
SITUAŢIA privind sumele încasate reprezentând obligaţii fiscale care se depun la unitatea Trezoreriei Statului ………….. în data de ………….

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Documentul prin care s-a încasat suma in numerar

Suma încasată de la contribuabil (obligaţie principală şi accesorii)

Nr.

Data

TOTAL din care:

pentru contul 20.A.03.13.00 "Impozit pe venituri din activităţi agricole"

pentru contul 26.A.21.03.02. "Contribuţii de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi alte activităţi şi persoanele care nu realizează venituri"

pentru contul 20.A.03.60.00.

"Regularizări"

0

1

2

3

4

5

6

7

8

         
         
         

TOTAL

x

X

X

X

    
Ordonator principat de credite,
Numele şi prenumele ……………..
Semnătura şi ştampila …………………..
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 974 din data de 29 decembrie 2015