HOTĂRÂRE nr. 27 din 28 martie 2016 pentru aprobarea Normelor privind buna reputaţie a auditorului financiar
Având în vedere prevederile:
- art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 4 alin. (2) lit. a), art. 5 lit. d) şi art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;
- art. 7 şi 8 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,
în baza Procesului-verbal nr. 1.976 din data de 28 martie 2016 privind exprimarea votului prin corespondenţă electronică de către membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte:
Art. 1
Se aprobă Normele privind buna reputaţie a auditorului financiar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Prezenta hotărâre se comunică spre aprobare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.
Art. 3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Gabriel Radu

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 251 din data de 5 aprilie 2016