ORDIN nr. 562 din 1 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism
În baza Referatului nr. 74 din 28 ianuarie 2014 al Direcţiei generale control şi autorizare în turism din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Turism privind justificarea emiterii ordinului pentru modificarea Ordinului ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism,
având în vedere obligaţia agenţiilor de turism de a oferi garanţii acoperitoare pentru asigurarea rambursării preţului şi repatrierea consumatorilor în caz de insolvabilitate, instituită de Directiva 90/314/CEE a Consiliului din 13 iunie 1990 privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite şi transpusă de Ordonanţa Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată,
ţinând seama de necesitatea îmbunătăţirii cadrului legal de reglementare a activităţii de comercializare a pachetelor de servicii turistice prin intermediul agenţiilor de turism, precum şi de necesitatea eficientizării sistemului de protecţie a turiştilor în caz de insolvabilitate sau faliment al agenţiei de turism prin: eliminarea posibilităţii încheierii de către societăţile de asigurare a contractelor de asigurare cu clauză de franşiză; impunerea condiţiei privind plata integrală şi anticipată a primei de asigurare şi impunerea ca asigurarea de insolvabilitate a agenţiei de turism turoperatoare să acopere şi turistul care a contractat pachetele de servicii turistice vândute de touroperator printr-o agenţie detailistă, fiind necesar a se reglementa expres faptul că beneficiarul poliţei de asigurare este turistul indiferent dacă acesta a achiziţionat pachetul de servicii turistice de la agenţia de turism touroperatoare sau de la agenţia de turism detailistă,
având totodată în vedere necesitatea reverificării condiţiei privind deţinerea unei poliţe de asigurare valabile de către toate agenţiile de turism, în acelaşi scop al protecţiei turiştilor,
în temeiul art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 430/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, cu modificările ulterioare,
ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 433 din 2 august 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Se interzice încheierea poliţei de asigurare cu clauză de franşiză."
2.Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
În contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiat între agenţiile de turism şi turişti, indiferent de modul de prezentare a acestuia - catalog, pliant sau alt înscris, este obligatoriu să se consemneze faptul că turistul este asigurat pentru insolvabilitatea ori falimentul agenţiei de turism de la care achiziţionează pachetul de servicii turistice, iar în cazul în care pachetul este contractat printr-o agenţie de turism detailistă să se consemneze că turistul este asigurat şi pentru insolvabilitatea sau falimentul agenţiei de turism touroperatoare în contul căreia este vândut pachetul de servicii turistice, precum şi condiţiile şi termenele în care turistul poate solicita plata despăgubirilor."
3.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
4.În anexa la poliţa de asigurare "Condiţii de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de către turişti în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism", punctele 7, 7.1, 7.2 şi 10.8 se abrogă.
5.În anexa la poliţa de asigurare, punctul 1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1.3. Beneficiarul - turistul, indiferent dacă acesta a achiziţionat serviciul/pachetul de servicii turistice de la agenţia de turism touroperatoare sau a achiziţionat serviciul/pachetul de servicii de la agenţia de turism detailistă care a vândut pachetul de servicii în contul agenţiei touroperatoare sau persoana care achiziţionează serviciul/pachetul de servicii pentru turist."
6.În anexa la poliţa de asigurare, punctul 8.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"8.1. Asiguratul are obligaţia de a plăti anticipat şi integral prima de asigurare."
7.În tot cuprinsul ordinului, sintagma "Ministerul Turismului" se înlocuieşte cu sintagma "Autoritatea Naţională pentru Turism", iar sintagma "Comisia de Supraveghere a Asigurărilor" se înlocuieşte cu sintagma "Autoritatea de Supraveghere Financiară".
Art. II
(1)Poliţele de asigurare încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin sunt valabile pe întreaga perioadă de asigurare pentru care au fost încheiate, înscrisă în cuprinsul acestora.
(2)În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, agenţiile de turism sunt obligate să transmită Autorităţii Naţionale pentru Turism copia poliţei valabile de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de către turist, în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism.
(3)Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (2) se sancţionează conform art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,

George Constantin Brezoi,

secretar de stat

ANEXĂ: POLIŢA DE ASIGURARE privind rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de către turist, în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism
(- Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 235/2001)

Asiguratul

Denumirea

Registrul comerţului

Licenţa de turism

Nr.

Data

Sediul principal

Telefon

Fax

E-mail

Agenţia de turism

Asigurătorul

Denumirea

Sediul

Telefon

Fax

E-mail

Beneficiarii

Turiştii, conform condiţiilor de asigurare (în temeiul contractelor de comercializare a pachetelor de servicii turistice)

Suma asigurată

Conform art. 2 din Ordinul ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turiştilor în cazul insolvabilităţii sau falimentului agenţiei de turism

Prima de asigurare

 

Cota de primă

 

Perioada de asigurare

De la

La

La prezenta se anexează condiţiile de asigurare prevăzute în anexa care face parte integrantă din poliţă.

Prezenta poliţă a fost eliberată în 3 (trei) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte şi un exemplar pentru Autoritatea Naţională pentru Turism.

Am primit un exemplar original al poliţei şi anexa.

Asigurător,

.........................

Asigurat,

.........................

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 273 din data de 14 aprilie 2014