HOTĂRÂRE nr. 845 din 7 octombrie 2015 privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn
În temeiul art. 7 şi 19 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al dispoziţiilor art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Potrivit prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, denumit în continuare Regulament, prezenta hotărâre stabileşte regimul sancţionator pentru operatorii economici care nu respectă obligaţiile prevăzute la art. 6 din Regulament, aferente codurilor de clasificare: 4408-4412, 4413 00 00, 4414 00, 4415, 4416 00 00, 4418, 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60, 9403 90 30 şi 9406 00 20, precum şi pentru celuloză şi hârtie, prevăzute la cap. 47 şi 48 din Nomenclatura combinată prevăzută în anexa nr. 1 la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful Vamal Comun, cu excepţia celor pe bază de bambus şi a produselor reciclate, respectiv deşeuri şi resturi, care nu intră sub incidenţa prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2
(1)Operatorii care introduc pentru prima dată pe piaţă lemn şi produse din lemn, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. c) din Regulament, au obligaţia să implementeze şi să utilizeze pentru codurile de clasificare prevăzute la art. 1, precum şi pentru celuloză şi hârtie, prevăzute la cap. 47 şi 48 din Nomenclatura combinată prevăzută în anexa nr. I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87, cu excepţia celor pe bază de bambus şi a produselor reciclate, respectiv deşeuri şi resturi, un sistem "due diligence", astfel cum este prevăzut la art. 6 din Regulament.
(2)La primul control efectuat asupra unui operator care nu a implementat şi nu a utilizat un sistem "due diligence", agentul constatator acordă un termen de maximum 60 zile de la comunicarea constatării pentru încadrarea operatorului în prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010, termen care se înscrie în actul de constatare a neregulilor.
Art. 3
(1)Potrivit prevederilor art. 10 din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, operatorul economic deţinător al lemnului şi produselor din lemn, prevăzut la art. 1, are obligaţia de a completa Registrul de evidenţă a lemnului şi produselor din lemn, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)Registrele se păstrează o perioadă de 5 ani şi vor fi puse la dispoziţie, la cerere, autorităţilor competente.
Art. 4
(1)Potrivit prevederilor art. 3 şi art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 995/2010, legalitatea provenienţei lemnului şi produselor din lemn importate şi puse în liberă circulaţie în România, în baza licenţei FLEGT, certificatului CITES sau în baza altor documente eliberate de statele terţe exportatoare, în conformitate cu legislaţia aplicabilă pe teritoriul acestora, se atestă cu avizele de însoţire a mărfii emise pentru transportul acestora de la locul punerii în liberă circulaţie.
(2)Potrivit prevederilor art. 3 şi 4 din Regulament, legalitatea recoltării lemnului provenit din statele membre ale Uniunii Europene se atestă prin documente eliberate în conformitate cu legislaţia aplicabilă pe teritoriul acestora.
(3)Produsele din lemn expediate care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) sunt considerate fără provenienţă legală.
Art. 5
(1)Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:
a)nerespectarea de către operatori a obligaţiei de a implementa şi de a utiliza un sistem "due diligence", cu luarea în considerare a situaţiei prevăzute la art. 2 alin. (2), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
b)neîndeplinirea de către o organizaţie de monitorizare a obligaţiilor prevăzute pentru aceasta la art. 8 alin. (1) din Regulament, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
c)implementarea de către operatori a propriului sistem "due diligence" care nu îndeplineşte elementele prevăzute la art. 6 din Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei;
d)utilizarea necorespunzătoare de către operatori a propriului sistem "due diligence", cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei;
e)utilizarea necorespunzătoare de către operatori a unui sistem "due diligence" instituit de o organizaţie de monitorizare, cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei.
(2)Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către comisari din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.
Art. 6
Contravenţiilor prevăzute la art. 5 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
Prevederile art. 5 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

ANEXĂ: REGISTRUL DE EVIDENŢĂ a lemnului şi produselor din lemn*
Persoana juridică (operator) .........................
Sediul .........................
C.U.I. ...................

Nr. crt.

Intrări materie primă

Ieşiri produse din lemn

Observaţii

Denumirea produsului şi specia

Cod**

U.M.

Cantitatea

Furnizorul

(denumirea şi adresa/ţara de origine a produsului)

Denumirea produsului şi specia

Cod**

U.M.

Cantitatea

Beneficiarul

(numele şi adresa)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Total pe sortimente şi specii - trimestrial

           
* Lemnul şi produsele din lemn aferente codurilor de clasificare prevăzute la art. 1 din hotărâre.
** Codurile de clasificare corespunzătoare lemnului şi produselor din lemn prevăzute la art. 1 din hotărâre.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 771 din data de 15 octombrie 2015