HOTĂRÂRE nr. 239 din 8 mai 2013 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Craiova şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Bucureşti, Craiova şi Timişoara, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă.
Art. 3
(1)Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
(2)Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în calitate de concesionar, se modifică/actualizează în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Relu Fenechiu

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică, ca urmare a lucrărilor de modernizare (Coridorul IV şi instalaţii)
Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti
CS MT: 13633330
CUI CNCF "C.F.R." - S.A.: R 11054529
1.1._
Tabelul 1.1
(lei)

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea mijlocului fix

Datele de identificare

Anul dobândirii/ Anul PIF

Valoarea de inventar

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

baza legală

în administrare/c oncesiune

concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Total 147766 - parţial

8.10.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Lungimea totală a liniilor c-f. = 181,540 km; nr. aparate de cale echivalente = 184 buc; lungime linii c.f. simple = 20,940 km; lungime linii c.f. duble (desfăşurate) = 160,60 km; lungime linii c.f. electrificate = 160,60 km

Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

1998

19.403.493,72 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

Concesiune

Concesiune

Imobil

2

Total 147768- parţial

8.10.02

Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabile

Total, din care: nr. poduri = 78 buc., nr. podeţe = 21 buc., treceri la nivel = 6 buc.

Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

1998

4724340,59 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea nr. 219/98, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

Concesiune

Concesiune

Imobil

1.2._
Tabelul 1.2

1

Total 147766 - parţial

8.10.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Lungimea totală a liniilor c.f. = 3,625 km; nr. aparate de cale echivalente = 14 buc.; lungime linii c.f. simple = 3,625 km; lungime linii o f, duble (desfăşurate) = 0 km; lungime linii ci electrificate = 0 km; treceri la nivel = 4 buc.

Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

1998

581039,85 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

Concesionat

Concesionat

Imobil

1.3._
Tabelul 1.3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Total 147772- parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă, linii interoperabile

Ansamblul de echipamente mecanice, electrice, electronice şi de tehnică de calcul; ansamblul de echipamente electromecanice; instalaţiile automate; moderatoare de viteză; liniile de contact cu toate instalaţiile aferente, instalaţiile din substaţiile de tracţiune

Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, Constanţa

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti

1998

805182,53 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

Concesiune

Concesiune

Imobil

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - de pe raza de activitate a Sucursalei Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova
CS MT: 13633330
CUI CNCF "C.F.R." - S.A.: R 11054529

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. crt.

NR. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar în lei

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

baza legală

în administrare/ concesiune

concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

147786 - parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile

Instalaţii CED = 1 buc.

Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Timişoara, Braşov, Bucureşti

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova

1998

11823 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

Concesionat

Concesionat

Imobil

2

Instalaţii energoalimentare

Staţii de transformare

Substaţii de tracţiune

1998

1309214 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

Concesionat

Concesionat

Imobil

 

Total 147786 - parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi de conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabile

Instalaţii CED = 1 buc.

Instalaţii energoalimentare

Staţii de transformare

Substaţii de tracţiune

Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Timişoara, Bucureşti

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova

1998

1321037 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

Concesionat

Concesionat

Imobil

 

Total 121326 - parţial

8.10.08

Triajele de reţea ale căilor ferate, inclusiv terenurile aferente acestora

Triaj de reţea Craiova

Instalaţii energoalimentare

Staţii de transformare

Substaţii de tracţiune

Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Timişoara, Bucureşti

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova

1998

2471 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998

Concesionat

Concesionat

Imobil

ANEXA nr. 3: DATELE DE IDENTIFICARE ale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică, ca urmare a lucrărilor de modernizare (Coridorul IV)
Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara
CS MT: 13633330
CUI CNCF "C.F.R." - S.A.: R 11054529

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. crt.

Nr. M.F.

Codul de clasificare

Denumirea

Datele de identificare

Anul dobândirii/dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(în lei)

Situaţia juridică

Situaţia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică

(pe scurt)

Vecinătăţi

(după caz, pe scurt)

Adresa

baza legală

în administrare/ concesiune

concesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Total 147792 - parţial Carta fundară nr.: 595N, 645N, 60008, 60009, 605N, 450N, 1721N, 1735N

8.10.01

Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabile

Lungime totală linii = 50,040 km reali, din care lungime linii electrificate = 50,040 km reali, lungime linii simple = 3,354 km reali, lungime linii duble = 23,343 km reali

Nr. aparate cale echivalente = 28 buc.; Treceri la nivel = 9 buc.; Peroane = 1 buc.

Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara

1998

3366294 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/2010;

Concesionat

Concesionat

Imobil

2

Total 147794 - parţial Carte fundară nr.: 595N 60009, 60008, 605N, 450N, 1735N

8.10.02

Poduri care au legătură cu liniile de cale ferată deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora, interoperabile

Poduri = 8 buc., podeţe = 46 buc.

Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara

1998

243147 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/2010;

Concesionat

Concesionat

Imobil

3

Total 147796 - parţial Carte funciară nr.: 450N

8.10.05

Lucrări geotehnice, de protecţie şi de consolidare, plantaţii de protecţie a liniilor ferate interoperabile

Drenuri = 2 buc.

Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara

1998

1270200 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/2010;

Concesionat

Concesionat

Imobil

4

Total 147798 - parţial

8.10.07

Instalaţii fixe de siguranţă şi conducerea operativă a circulaţiei feroviare interoperabile

Instalaţii BLA: 10,924 km; instalaţii CED: 2 buc.; fir linie de contact: 69,671 km; grupuri electrogene: 2 buc.; PS, PSS: 4 buc.

Sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii CF Cluj, Braşov, Craiova

Sucursala Centrul Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara

1998

5848084 mijloace fixe, exclusiv terenuri

Legea nr. 219/1998; Hotărârea Guvernului nr. 581/1998; Hotărârea Guvernului nr. 140/2010; Hotărârea Guvernului nr. 618/2008

Concesionat

Concesionat

Imobil

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 277 din data de 16 mai 2013