HOTĂRÂRE nr. 675 din 19 august 2015 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Sediul principal al CNCAN se află în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, iar sediul secundar se află în municipiul Bucureşti, str. Locotenent Zalic nr. 4, sectorul 6."
2.Articolul 52 va avea următorul cuprins:
"Art. 52
(1) Se constituie Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă ca structură tehnico-operativă de specialitate cu activitate permanentă, în directa subordine a preşedintelui.
(2) Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă are atribuţii şi funcţii de sprijin complexe în prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi îndeplineşte funcţiile prevăzute la art. 13 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă îşi desfăşoară activitatea în sediul din municipiul Bucureşti, str. Locotenent Zalic nr. 4, sectorul 6."
3.La articolul 9, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu este de 103, exclusiv preşedintele."
4.Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. II
Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi se face cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, prin ordin al preşedintelui, în limita bugetului aprobat.
Art. III
Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 27 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

p. Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Cantemir Ciurea-Ercău

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

ANEXĂ: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare
(- Anexa nr. 1 la regulament)
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 647 din data de 26 august 2015