HOTĂRÂRE nr. 968 din 16 decembrie 2015 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi pentru darea în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu a imobilului trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 382/2015, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 418 din 12 octombrie 2015
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 867 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 79 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 382 din 14 septembrie 2015, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 418 din 12 octombrie 2015,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă transmiterea unui bun din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu - în domeniul public al municipiului Târgu Jiu, imobilul înscris în Cartea funciară nr. 52070 (provenit din nr. cadastral vechi 4074/2), compus din teren intravilan în suprafaţă de 4.192 mp şi cele 4 terenuri de tenis amenajate pe acest teren, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, cu scopul de a realiza în mod unitar şi în conformitate cu cerinţele U.E.F.A. obiectivul de investiţii "Modernizare şi extindere capacitate Stadion Municipal Târgu Jiu", investiţie cu caracter sportiv realizată de Compania Naţională de Investiţii - "C.N.I." - S.A.
Art. 2
Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 382/2015, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 418/2015, format din teren în suprafaţă totală de 4.192 mp (1 lot în suprafaţă de 3.371 mp CF nr. 50888 şi 1 lot în suprafaţă de 821 mp CF 50889) şi din cele 4 terenuri de tenis amenajate pe lotul cu nr. cadastral 50888, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, şi darea acestuia în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu.
Art. 3
(1)Municipiul Târgu Jiu se obligă să utilizeze imobilul transmis la art. 1 pentru realizarea investiţiei "Modernizare şi extindere capacitate Stadion Municipal Târgu Jiu", iar transmiterea acestora se face definitiv.
(2)Ministerul Tineretului şi Sportului va verifica şi va controla periodic direct si/sau prin Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu modul de folosire a imobilului transmis, în conformitate cu scopul propus cu ocazia transmiterii.
(3)În situaţia în care, în urma controlului, se constată că imobilul transmis potrivit art. 1 nu este folosit în conformitate cu destinaţia lui, acesta revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu.
Art. 4
(1)Municipiul Târgu Jiu se obligă să întreţină imobilele rezultate în urma finalizării investiţiei "Modernizare şi extindere capacitate Stadion Municipal Târgu Jiu" la standardele de calitate privind desfăşurarea activităţilor specifice.
(2)Predarea-preluarea imobilelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, la valoarea de inventar de la data transmiterii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
(3)La transmiterea imobilelor se vor preda mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea acestora.
(4)Preluarea imobilelor se face cu respectarea situaţiei juridice existente la data transferului.
(5)Odată cu predarea imobilelor, se vor preda-prelua activul şi pasivul acestuia, conform situaţiei contabile şi juridice la data predării.
(6)În termen de 30 de zile de la preluarea imobilelor se va proceda la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea municipiului Târgu Jiu, respectiv a statului român, în condiţiile legii.
Art. 5
La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Tineretului şi Sportului îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul tineretului şi sportului,

Elisabeta Lipă

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu care se transmite în domeniul public al Municipiului Târgu Jiu, judeţul Gorj

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumire imobil

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Descriere tehnică

Adresa

Valoare de inventar

(lei)

121348 Parţial

8.26.02

Teren amenajat (4 terenuri de tenis cu bitum)

Domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu

CUI: 2680418

Domeniul public al municipiului Târgu Jiu

4 terenuri de tenis cu bitum - suprafaţă amenajată = 2.143 mp

Teren aferent

S = 4.192 mp

CF 52070

Ţara: România, judeţul: Gorj; MRJ Târgu Jiu; bd. Constantin Brâncuşi nr. 6E

1.047.000

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilului care se dă în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii Târgu Jiu", trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târgu Jiu nr. 382/2015, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu nr. 418/12.10.2015

Nr. M.F.P.

Cod de clasificare

Denumire imobil

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Descriere tehnică

Adresa

Valoare de inventar

(lei)

Se va atribui.

8.26.02

Teren amenajat (4 terenuri de tenis)

Domeniul public al municipiului Târgu Jiu, judeţul Gorj

Domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului - Clubul Sportiv "Pandurii" Târgu Jiu

CUI: 2680418

Teren în suprafaţă totală de 3.371 mp, din care suprafaţa amenajată cu 4 terenuri de tenis = 2.168 mp

CF 50888

Teren în suprafaţă totală de 821 mp

CF 50889

Suprafaţă totală teren = 4.192 mp

Ţara: România, judeţul: Gorj; MRJ Târgu Jiu; bd. Constantin Brâncuşi nr. 6A

1.111.895,39

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 935 din data de 17 decembrie 2015