ORDIN nr. 369 din 25 martie 2016 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.284 din 11 februarie 2016 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură,
luând în considerare prevederile art. 4 alin. (3) lit. a), art. 23 alin. (2) şi art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul:
- art. 2 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. 1
Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale din România se face de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în calitate de administrator al resurselor acvatice vii, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", unde atribuirea se face de către Administraţia Biosferei "Delta Dunării".
Art. 2
Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", se face în baza permiselor emise de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi eliberate direct de aceasta sau prin asociaţiile de pescari în scop recreativ/sportiv, persoane juridice nonprofit legal constituite.
Art. 3
(1)Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, înseriat.
(2)Permisul de pescuit recreativ/sportiv este nominal şi netransmisibil.
(3)Permisul de pescuit recreativ/sportiv se eliberează anual.
Art. 4
Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5
Condiţiile privind practicarea pescuitului recreativ/sportiv sunt prezentate în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6
Federaţia Română de Pescuit Sportiv, persoană juridică de interes naţional şi de utilitate publică, recunoscută şi autorizată de statul român în condiţiile legii, asigură organizarea, conducerea, supravegherea şi controlul activităţilor şi competiţiilor de pescuit sportiv organizate de aceasta, cu acordul administratorului resurselor acvatice vii şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 7
Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură are obligaţia să asigure tipărirea, gestionarea şi emiterea documentelor prevăzute în prezentul ordin.
Art. 8
Controlul respectării prevederilor prezentului ordin se realizează de către personalul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.
Art. 9
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 15/2011 privind condiţiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum şi modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
Art. 10
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

ANEXA nr. 1:
Model de permis de pescuit recreativ/sportiv nominal
1._
Faţă
2._
Verso
Permisul de pescuit are valabilitate în toate habitatele piscicole naturale, cu excepţia RBDD.
Descriere
Permisul este de tip cartonat sau plastifiat.
Dimensiunile formatului sunt: lungime - 10 cm, lăţime - 7 cm.
Culoare:*)
- gratuit - roşu;
- redus - galben;
- integral - albastru.
_______
*) În conformitate cu prevederile art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură, permisele de pescuit recreativ/sportiv se tipăresc pe culori în funcţie de valoarea lor.
ANEXA nr. 2: Condiţii de practicare a pescuitului recreativ/sportiv
PARTEA I: Condiţiile pentru practicarea pescuitului în scop recreativ/sportiv
Art. 1
Pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice vii se realizează cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ordinului comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii.
Art. 2
(1)Dimensiunile minime, în centimetri, ale speciilor de peşti şi ale altor vieţuitoare acvatice vii sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
(2)Lungimea peştelui stabilită pentru pescuit este determinată prin măsurarea distanţei de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale.
(3)Puietul şi exemplarele de peşti capturate sub dimensiunile minime prevăzute la alin. (2) se eliberează în mod obligatoriu în apă, în stare vie.
(4)Se interzice pescuitul speciilor protejate stabilite anual prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului.
(5)Exemplarele capturate din aceste specii se eliberează în mod obligatoriu în apă, în stare vie.
PARTEA II: Protecţia resurselor acvatice vii
Art. 3
(1)Pentru protejarea resurselor acvatice vii, asociaţiile de pescari în scop recreativ/sportiv - persoane juridice nonprofit legal constituite - pot propune stabilirea unor zone de protecţie piscicolă, care se delimitează pe teren prin semne distincte.
(2)Zonele de protecţie piscicolă pot fi:
a)de protecţie a reproducerii, reprezentând locurile predilecte pentru depunerea icrelor şi dezvoltarea puietului;
b)de protecţie a diversităţii speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice reunite într-un ecosistem acvatic;
c)de protecţie pentru iernarea peştelui.
(3)În zonele de protecţie piscicolă, pentru o anumită perioadă pot fi limitate sau interzise:
a)pescuitul anumitor specii de peşti şi al altor vieţuitoare acvatice;
b)lucrări care împiedică migrarea, reproducerea şi creşterea puietului sau pun în pericol existenţa populaţiilor piscicole, cum ar fi:
1.îngustarea/bararea cursului apei;
2.tăierea şi recoltarea vegetaţiei;
3.extragerea de nămol, nisip şi pietriş;
4.colectarea gheţii;
c)lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal.
(4)Prin excepţie de la prevederile alin. (3), activităţile prevăzute nu pot fi limitate sau interzise în următoarele situaţii:
a)când activităţile se desfăşoară în scopuri ştiinţifice sau de cercetare;
b)din considerente de prevenire a inundaţiilor.
Art. 4
Asociaţiile de pescari în scop recreativ/sportiv persoane juridice nonprofit, legal constituite, pot propune Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare A.N.P.A., programe de redresare a populaţiilor unor specii de peşti valoroase sau periclitate şi pot participa la:
a)identificarea, amenajarea şi protecţia zonelor de reproducere;
b)înfiinţarea de pepiniere piscicole pentru producerea puietului cu valoare economică şi ştiinţifică;
c)organizarea activităţii de monitorizare a populaţiilor piscicole şi stabilirea măsurilor de refacere a populaţiilor periclitate.
Art. 5
Acţiunile de populare cu material biologic - icre embrionate, alevini, puiet, reproducători - se efectuează în prezenţa reprezentanţilor A.N.P.A.
Art. 6
Asociaţiile de pescari în scop recreativ/sportiv pot solicita A.N.P.A. declararea zonelor de cruţare pe anumite tronsoane de râu sau suprafeţe de lacuri ca locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea şi hrănirea puietului şi adulţilor speciilor de peşti şi ai altor vieţuitoare acvatice.
Art. 7
Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv şi activităţile de recoltare a vegetaţiei, extragerea agregatelor minerale, vânătoarea şi turismul în apele declarate zone de cruţare, pe toată perioada anului.
Art. 8
Prezentul regulament se completează cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile legislaţiei secundare stabilită prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 252 din data de 5 aprilie 2016