ORDIN nr. 1547 din 11 septembrie 2014 pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii de faună sălbatică
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.726/DC din 4 septembrie 2014 al Direcţiei biodiversitate,
ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 3.445/CJ din 5 august 2014,
luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,
În temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:
Art. 1
Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea, transportul, deţinerea şi eliberarea ulterioară a unui număr de exemplare din specii de faună sălbatică, după cum urmează:
a)Scardinius racovitzai (roşioara lui Racoviţă) - maximum 1.000 de exemplare;
b)Melanopsis parreyssii (melc) - maximum 1.000 de exemplare.
Art. 2
(1)Recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică prevăzute la art. 1 se va face prin capturare cu eliberarea ulterioară a acestora în scopul repopulării.
(2)Capturarea exemplarelor din speciile prevăzute la art. 1 se realizează numai de către Muzeul Ţării Crişurilor, denumit în continuare beneficiarul, în cadrul proiectului ce prevede colectarea, reproducerea şi menţinerea ex-situ a unei rezerve de exemplare, în colaborare cu Universitatea din Godollo Ungaria şi Acvariul din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Galaţi, în vederea repopulării rezervaţiei naturale Pârâul Peţea.
(3)Pentru activitatea prevăzută la alin. (2) se va solicita şi se va obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.
Art. 3
(1)Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la 31 decembrie 2014.
Art. 4
(1)În termen de 30 de zile de la data capturării, beneficiarul are obligaţia să transmită agenţiei judeţene pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de capturare un raport asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute.
(2)Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3)Agenţia judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).
Art. 5
Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspund de silvicultură.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Anne-Rose-Marie Jugănaru,

secretar de stat

ANEXĂ: RAPORT asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute
- model -
Solicitant ...........................
Specia pentru care s-a acordat derogarea
...........................................
Numărul exemplarelor ...................................
Stadiul de dezvoltare .....................................
Starea exemplarelor înainte de prelevare ....................................
Starea exemplarelor după prelevare ............................................
Locul de prelevare ........................................
Data prelevării .............................................
Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere ....................................
Stocarea şi destinaţia specimenelor ....................................................
MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII
|_| În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale
|_| Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri
|_| În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu
|_| În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop
|_| Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare
(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)
Data ........................
Semnătura ...........................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 684 din data de 18 septembrie 2014