HOTĂRÂRE nr. 458 din 10 iulie 2013 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bilanţul general al Trezoreriei Statului, încheiat la data de 31 decembrie 2012, care cuprinde atât în activ, cât şi în pasiv suma de 28.991.833.676 lei, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2
Se aprobă contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012, care cuprinde la venituri suma de 1.062.887.807 lei şi la cheltuieli suma de 891.872.049 lei şi un excedent curent în sumă de 171.015.758 lei, prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

ANEXA nr. 1: Bilanţul general al Trezoreriei Statului la data de 31 decembrie 2012
- lei -
 

Denumirea posturilor bilanţiere

Sold la

începutul anului

finele anului

 

A

1

2

A

DISPONIBILITĂŢI BĂNEŞTI ŞI CASA

2.952.393.757

9.118.096.310

B

ALTE ACTIVE

2.685.208

2.012.447

C

DEFICITE, total,

35.165.598.552

19.871.724.919

 

din care:

  

c1

Deficit al bugetului de stat

32.202.690.077

16.498.965.322

c2

Deficit al bugetului asigurărilor sociale de stat

2.213.199.232

2.213.199.232

c6

Deficit al bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

749.709.243

1.159.560.365

 

TOTAL ACTIV

38.120.677.517

28.991.833.676

A

DISPONIBILITĂŢI ŞI DEPOZITE ÎN CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA STATULUI

27.079.552.370

17.212.490.146

a1

Disponibilităţi ale instituţiilor publice şi operatorilor economici în conturi deschise la Trezoreria Statului

12.832.461.978

11.363.923.232

a2

Depozite constituite din disponibilităţi ale instituţiilor publice şi operatorilor economici (exclusiv depozite din excedente)

2.006.583.100

626.678.000

a3

Disponibilităţi în conturi deschise la Trezoreria operativă centrală

11.666.515.742

4.834.784.203

a4

Disponibilităţi în contul României de resurse proprii al Uniunii Europene

216.395.547

53.765.008

a5

Disponibilităţi din certificate de depozit ale populaţiei

357.596.003

333.339.703

B

CONTURI DE DECONTARE ŞI ALTE PASIVE

8.046.740

2.622.203

C

EXCEDENTE, total,

11.033.078.407

11.776.721.327

 

din care:

  

c3

Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, total

3.573.154.223

3.809.667.736

 

- din care, în depozite

0

3.573.154.000

c4

Excedent al bugetului local

4.589.317.061

3.662.880.313

c5

Excedent al sistemului asigurărilor pentru şomaj

213.023.429

163.305.080

c6

Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

951.194.594

1.156.693.125

c8

Excedent al bugetului Trezoreriei Statului

1.706.389.100

1.877.404.862

c9

Excedent al bugetului Fondului pentru mediu, total

0

1.106.770.211

 

- din care, în depozite

0

800.000.000

 

TOTAL PASIV

38.120.677.517

28.991.833.676

ANEXA nr. 2: Contul de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012
- lei -

Capitol

Subcapitol/Paragraf

Titlu/ Articol

Alineat

Denumire indicator

Prevederi/credite bugetare iniţiale

Prevederi/ credite bugetare definitive

Încasări realizate/Plăţi efectuate

% 3/2

A

B

1

2

3

4

    

VENITURI

685.345.000

1.028.879.000

1.062.887.807

103,31%

    

I. Venituri curente

685.345.000

1.028.879.000

1.062.887.807

103,31%

    

C. VENITURI NEFISCALE

685.345.000

1.028.879.000

1.062.887.807

103,31%

    

C1. Venituri din proprietate

682.324.000

1.025.029.000

1.055.721.713

102,99%

31.09

   

Venituri din dobânzi

682.324.000

1.025.029.000

1.055.721.713

102,99%

 

01

  

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte bugete

241.926.000

236.552.072

208.210.652

88,02%

 

02

  

Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei Statului de la alte sectoare

427.634.000

743.398.573

798.023.710

107,35%

 

03

  

Alte venituri din dobânzi

12.764.000

45.078.355

49.487.351

109,78%

    

C2. Vânzări de bunuri şi servicii

3.021.000

3.850.000

7.166.094

186,13%

35.09

   

Amenzi, penalităţi şi confiscări

200.000

1.000.000

3.401.106

340,11%

 

04

  

Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen

200.000

1.000.000

3.401.106

340,11%

36.09

   

Diverse venituri

2.821.000

2.850.000

3.764.988

132,10%

 

50

  

Alte venituri

2.821.000

2.850.000

3.764.988

132,10%

50.09

   

CHELTUIELI

534.974.000

933.451.000

891.872.049

95,55%

    

a) Clasificaţia funcţională

    
    

Partea a I-a - Servicii publice generale

534.974.000

933.451.000

891.872.049

95,55%

51.09

   

Autorităţi publice şi acţiuni externe

40.481.000

40.481.000

21.827391

53,92%

 

01

  

Autorităţi executive şi legislative

40.481.000

40.481.000

21.827391

53,92%

 

01.03

  

Autorităţi executive

40.481.000

40.481.000

21.827.391

53,92%

55.09

   

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi

494.493.000

892.970.000

870.044.658

97,43%

    

b. clasificaţia economică

    

50.09

   

CHELTUIELI

534.974.000

933.451.000

891.872.049

95,55%

51.09

   

AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE

40.481.000

40.481.000

21.827391

53,92%

  

01

 

CHELTUIELI CURENTE

32.416.000

32.416.000

21.833.632

67,35%

  

20

 

Titlul II Bunuri şi servicii

32.324.000

32.324.000

21.833.632

67,55%

  

20.01

 

Bunuri şi servicii

27.451.000

27.437.085

19.407.888

70,74%

   

01

Furnituri de birou

3.096.000

3.096.300

2.285.168

73,80%

   

02

Materiale pentru curăţenie

171.000

170.500

93.617

54,91%

   

03

Încălzit, iluminat şi forţa motrică

5.089.000

5.073.400

4.544.266

89,57%

   

04

Apa, canal şi salubritate

435.000

435.000

356.076

81,86%

   

05

Carburanţi şi lubrifianţi

1.304.000

1.305.100

1.233.123

94,48%

   

06

Piese de schimb

316.000

316.000

183.673

58,12%

   

07

Transport

32.000

32.000

3.600

11,25%

   

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

1.302.000

1.300.000

845.921

65,07%

   

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

10.928.000

10.932.285

7.255.383

66,37%

   

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

4.778.000

4.776.500

2.607.061

54,58%

  

20.02

 

Reparaţii curente

1.123.000

1.135.000

960.881

84,66%

  

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.064.000

2.062.300

78.148

3,79%

   

30

Alte obiecte de inventar

2.064.000

2.062.300

78.148

3,79%

  

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

33.000

33.500

28.238

84,29%

  

20.30

 

Alte cheltuieli

1.653.000

1.656.115

1358.477

82,03%

   

03

Prime de asigurare non-viaţă

705.000

708.115

541.885

76,52%

   

04

Chirii

948.000

948.000

816.592

86,14%

  

59

 

Titlul X Alte cheltuieli

92.000

92.000

0

0,00%

  

59.17

 

Despăgubiri civile

92.000

92.000

-

0,00%

51.09

 

70

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.065.000

8.065.000

0

 
  

71

 

Titlul XII Active nefinanciare

8.065.000

8.065.000

0

 
  

71.01

 

Active fixe

8.065.000

8.065.000

0

 
   

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

3.500.000

3.500.000

0

 
   

03

Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

4.565.000

4.565.000

0

 
  

84

 

PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

  

-6.241

 
  

85

 

Titlul XVII Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent

  

-6.241

 
  

85.01

 

Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent

  

-6.241

 

55.09

   

TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ŞI ÎMPRUMUTURI

494.493.000

892.970.000

870.044.658

97,43%

  

01

 

CHELTUIELI CURENTE

494.493.000

892.970.000

870.044.658

97,43%

  

30

 

Titlul III - Dobânzi

494.493.000

892.970.000

870.044.658

97,43%

  

30.01

 

Dobânzi aferente datoriei publice interne

350.000.000

692.947.000

692.947.000

100,00%

   

01

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

350.000.000

692.947.000

692.947.000

100,00%

  

30.03

 

Alte dobânzi

144.493.000

200.023.000

177.097.658

88,54%

   

04

Dobânzi la depozite şi disponibilităţi păstrate în contul trezoreriei statului

144.493.000

200.023.000

177.097.658

88,54%

  

84

 

PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANUL PRECEDENT ŞI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT

  

0

 
  

85

 

Titlul XVII Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent

  

0

 
  

85.01

 

Plăţi efectuate în anul precedent şi recuperate în anul curent

    
    

Excedent/Deficit

150.371.000

95.428.000

171.015.758

179,21%

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 436 din data de 17 iulie 2013