LEGE nr. 76 din 28 aprilie 2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I
Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:
"LEGE pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti"
2.La articolul 3, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) este atestat de către Ministerul Culturii ca traducător pentru specialitatea ştiinţe juridice, din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea şi din limba străină în limba română;"
3.La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene pot fi autorizaţi ca interpreţi şi traducători în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, putând dovedi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 lit. e) şi f) şi cu documente emise/eliberate de autorităţile statului membru de origine sau de provenienţă."
4.După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:
"Art. 51
(1) Calitatea de interpret şi traducător autorizat, dobândită în temeiul prezentei legi, poate fi suspendată, prin ordin al ministrului justiţiei, la cererea interpretului şi traducătorului sau din oficiu:
a) pentru motive temeinic justificate, numai la cererea interpretului şi traducătorului autorizat;
b) în cazul arestării preventive a interpretului şi traducătorului autorizat, până la încetarea măsurii;
c) în cazul arestului la domiciliu al interpretului şi traducătorului autorizat, până la încetarea măsurii.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), organul judiciar care a dispus măsura are obligaţia de a comunica Ministerului Justiţiei, de îndată, actul procedural prin care s-a dispus, s-a menţinut ori s-a prelungit măsura arestării preventive sau a arestului la domiciliu a unui interpret şi traducător autorizat.
(3) Ordinul ministrului justiţiei de suspendare a calităţii interpretului şi traducătorului autorizat poate fi atacat la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.
(4) Încetarea suspendării calităţii de interpret şi traducător autorizat se dispune prin ordin al ministrului justiţiei, la cererea interpretului şi traducătorului autorizat sau din oficiu, în cazul în care au dispărut împrejurările care au determinat-o. Dispoziţiile alin. (3) se aplică în mod corespunzător."
5.După articolul 61 se introduce un nou articol, articolul 62, cu următorul cuprins:
"Art. 62
Interpreţii şi traducătorii autorizaţi au obligaţia să respecte confidenţialitatea cu privire la faptele, informaţiile şi documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea activităţii, atât pe durata deţinerii calităţii, cât şi după încetarea acesteia, cu excepţia cazurilor în care legea sau partea interesată de păstrarea confidenţialităţii îi eliberează de această obligaţie."
Art. II
(1)Cererile de autorizare ca interpret şi traducător autorizat depuse înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi se soluţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii acestora.
(2)Interpreţii şi traducătorii autorizaţi până la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi păstrează calitatea dobândită în temeiul legii aplicabile la data autorizării.
*
Prezenta lege transpune prevederile art. 5 alin. (1) şi (3) din Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare şi traducere în cadrul procedurilor penale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 280 din 26 octombrie 2010.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 334 din data de 29 aprilie 2016