HOTĂRÂRE nr. 213 din 30 aprilie 2013 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 53 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi nivelul cheltuielilor în structură reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate, cu aprobarea prealabilă a Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministerului Finanţelor Publice, prin promovarea unei hotărâri de rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
(2)În cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A. poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.
-****-

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei

sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

ANEXĂ:
MINISTERUL ECONOMIEI
Operatorul economic: Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor,
Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2013
mii lei
 

INDICATORI

Nr. rd.

bvc an 2013

0

1

2

3

5

I.

   

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)

1

64037

 

1

 

Venituri din exploatare

2

63607

 

2

 

Venituri financiare

3

430

 

3

 

Venituri extraordinare

4

0

II

   

CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)

5

41559

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

6

41329

   

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

7

10263

   

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8

640

   

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

9

27861

     

C1

ch. cu salariile

10

20442

     

C2

bonusuri

11

1397

     

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

12

0

       

cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

13

 
     

C4

cheltuieli aferente contractului de mandat

14

263

     

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

15

5759

   

D.

alte cheltuieli de exploatare

16

2565

 

2

 

Cheltuieli financiare

17

230

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

18

0

III

   

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

19

22479

IV

   

IMPOZIT PE PROFIT

20

3441

V

   

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

21

19038

 

1

 

Rezerve legale

22

1124

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

23

 
 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

24

5786

 

4

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

25

 
 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

26

 
 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.

27

12128

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

28

436

 

8

 

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital Integral sau majoritar de stat, din care:

29

10309

   

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz

30

 
 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.22 - Rd.29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

31

1383

VI

   

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

32

 

VII

   

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

33

 
   

a)

cheltuieli materiale

34

 
   

b)

cheltuieli cu salariile

35

 
   

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

36

 
   

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

37

 
   

e)

alte cheltuieli

38

 

VIII

   

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

39

7406

 

1

 

Alocaţii de la buget

40

 
     

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor

bis

 

IX

   

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

41

7406

X

   

DATE DE FUNDAMENTARE

42

 
 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

43

404

 

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

44

404

 

3

 

Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:

45

21839

   

a)

cheltuieli cu salariile

46

20442

   

b)

bonusuri

47

1397

 

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă (Rd.46/Rd.44)/12*1000

48

4217

 

5

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd.45/Rd.44)/12*1000

49

4505

 

6

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44)

50

159

 

7

 

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd.1/Rd.44*ICP)

51

165

 

8

 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/ persoană)

52

303

 

9

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)x1000

53

649

 

10

 

Plăţi restante, în preţuri curente

54

 
 

11

 

Creanţe restante, în preţuri curente

55

 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 264 din data de 10 mai 2013