ORDIN nr. 730 din 30 iulie 2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 165/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică şi aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate
Văzând Referatul de aprobare al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole nr. 1.813 din 23 iulie 2013,
în baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 5 lit. a) şi lit. b) şi ale art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.408/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole, cu modificările ulterioare, şi ale art. 53 din Normele metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 769/2010, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. I
Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 165/2012 privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică şi aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 16 august 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
"(4) Însemnele de certificare vor fi puse la dispoziţia producătorilor până cel mai târziu la data de 1 ianuarie 2014."
2.Articolul 6 va avea următorul cuprins:
"Art. 6
(1) Până la data de 15 decembrie a fiecărui an, în baza declaraţiilor de recoltă şi de producţie, operatorii economici vor depune la inspectoratele teritoriale ale O.N.V.P.V. cereri scrise privind necesarul estimativ de însemne de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică pentru anul următor.
(2) Vinurile cu indicaţie geografică pot fi comercializate fără aplicarea însemnelor de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică până la data de 1 ianuarie 2014.
(3) Vinurile cu indicaţie geografică îmbuteliate după data de 1 ianuarie 2014 se vor putea pune în consum numai după aplicarea însemnelor de certificare a calităţii.
(4) Vinurile cu indicaţie geografică îmbuteliate şi livrate anterior datei de 1 ianuarie 2014 pot fi comercializate fără aplicarea în etichetare a însemnelor de certificare a calităţii vinurilor până la epuizarea stocurilor existente la comercianţi."
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 480 din data de 1 august 2013