METODOLOGIE din 5 mai 2015 de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice
CAPITOLUL I: Obiectul metodologiei
Art. 1
Prezenta metodologie stabileşte elementele şi criteriile tehnice care stau la baza activităţii de emitere a avizului tehnic, precum şi modul de desfăşurare a procesului de verificare şi analiză a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat.
Art. 2
Metodologia cuprinde etapele necesare efectuării activităţii de verificare şi analiză a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii, precum şi modelul-cadru al avizului tehnic.
CAPITOLUL II: Scopul metodologiei
Art. 3
Scopul metodologiei este de a crea cadrul unitar şi elementele necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
CAPITOLUL III: Domeniul de aplicare
Art. 4
Prezenta metodologie se aplică:
a)documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, ai căror indicatori tehnico-economici se aprobă de Guvern în condiţiile prevăzute la art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
b)documentaţiilor tehnico-economice aferente lucrărilor de intervenţii la construcţii existente - reparaţii, modificări, reabilitări, consolidări, restaurări - finanţate din fonduri publice sau din credite externe, contractate ori garantate de stat, pentru care, potrivit valorii determinate conform devizului general, exclusiv TVA, legislaţia în vigoare prevede organizarea de licitaţii deschise.
CAPITOLUL IV: Competenţe privind emiterea avizului tehnic
Art. 5
(1)Emiterea avizelor tehnice pentru documentaţiile prevăzute la art. 4 este de competenţa I.S.C. - aparatul central, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. C.F. Robescu nr. 23, sectorul 3.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), avizele tehnice pentru documentaţiile tehnico-economice prevăzute la art. 4 lit. b), finanţate din fonduri publice locale, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, se emit de către I.S.C., prin structurile de specialitate.
CAPITOLUL V: Legislaţie aplicabilă
Art. 6
La baza prevederilor prezentei metodologii s-au avut în vedere următoarele acte normative:
a)Hotărârea Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare;
b)Ordonanţa Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
c)Hotărârea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., cu modificările ulterioare;
d)Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare;
e)Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
f)Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
g)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
h)Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
i)Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995;
j)Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării lucrărilor publice şi locuinţei nr. 863/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
CAPITOLUL VI: Definiţii şi prescurtări
Art. 7
(1)În cuprinsul prezentei metodologii se utilizează următorii termeni specifici domeniului:
a)studiu de fezabilitate - documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia şi care cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării;
b)documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii - documentaţia tehnico-economică similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică si, după caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente.
(2)Prescurtări utilizate în conţinutul metodologiei:
a)I.S.C. - Inspectoratul de Stat în Construcţii;
b)I.R.C. - inspectorate regionale în construcţii;
c)S.F. - studiu de fezabilitate;
d)D.A.L.I. - documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii.
CAPITOLUL VII: Cerinţe de înregistrare şi trasabilitate a documentelor
Art. 8
(1)În vederea emiterii avizului tehnic de către I.S.C., beneficiarii investiţiei depun la sediile I.S.C. sau prin postă, respectiv la sediul I.S.C. - aparatul central sau la sediile inspectoratelor regionale în construcţii, conform competenţelor de emitere a avizului tehnic, un exemplar, în copie, după următoarele documente:
a)cererea-tip prin care beneficiarul investiţiei solicită avizul tehnic, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie;
b)avizul beneficiarului investiţiei privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei - vizat conform cu originalul;
c)certificatul de urbanism, în termen de valabilitate, şi avizele/acordurile/studiile de specialitate solicitate prin acesta - vizate conform cu originalul;
d)documentaţia tehnico-economică, la faza de proiectare S.F. sau D.A.L.I., întocmită conform Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 - vizată conform cu originalul;
e)studiul geotehnic, după caz - vizat conform cu originalul;
f)auditul energetic, după caz - vizat conform cu originalul;
g)expertiza tehnică de calitate, după caz - vizată conform cu originalul;
h)alte studii de specialitate, după caz - vizate conform cu originalul.
(2)Adresele sediilor I.S.C. - aparatul central şi ale inspectoratelor regionale în construcţii se găsesc pe pagina web a instituţiei: www.isc-web.ro
Art. 9
(1)Cererea prin care beneficiarul investiţiei solicită avizul tehnic se înregistrează prin sistemul informatic al I.S.C.
(2)După înregistrare, cererea împreună cu documentaţia tehnico-economică prevăzută la art. 8 alin. (1), este repartizată personalului cu atribuţii în activitatea de emitere a avizului tehnic.
CAPITOLUL VIII: Etapele procesului de avizare tehnică
Art. 10
(1)Documentaţia tehnico-economică depusă, în condiţiile prezentei metodologii, va fi analizată şi verificată din punct de vedere tehnic.
(2)În situaţia în care, pe parcursul analizării şi verificării documentaţiei tehnico-economice, sunt necesare completări ale acesteia, I.S.C. le va solicita în scris beneficiarului investiţiei, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei.
Art. 11
(1)În cazul în care beneficiarul investiţiei solicită în scris modificarea avizului tehnic emis de I.S.C., ca urmare a modificării principalelor lucrări şi caracteristici tehnice din documentaţia tehnico-economică care a fost supusă avizării, se vor prezenta următoarele documente:
a)solicitarea ordonatorului principal de credite sau a beneficiarului investiţiei;
b)nota de fundamentare întocmită de către proiectant şi semnată de beneficiarul investiţiei, prin care să se justifice modificarea soluţiei tehnice din S.F. sau D.A.L.I. care a fost supusă avizării tehnice şi pentru care I.S.C. a emis aviz tehnic;
c)studiul de fezabilitate actualizat sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii actualizată.
(2)Dacă se emite aviz tehnic pentru modificarea soluţiei tehnice, avizul tehnic iniţial emis de I.S.C. îşi pierde valabilitatea.
Art. 12
În situaţia în care în conţinutul avizului tehnic emis de I.S.C. se constată o eroare materială, I.S.C. va emite, fie la solicitarea scrisă a beneficiarului investiţiei, fie din oficiu, atunci când constatarea erorii materiale îi aparţine, un act de îndreptare a erorii materiale.
Art. 13
(1)Termenul legal de emitere a avizelor tehnice este de maximum 10 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei tehnico-economice, iar modelul-cadru al avizului tehnic este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie.
(2)Termenul prevăzut la alin. (1) pentru emiterea avizului tehnic se prelungeşte, după caz, cu perioada de timp necesară completării S.F. sau D.A.L.I. şi curge de la data depunerii de către beneficiar a documentaţiei complete.
Art. 14
(1)I.S.C. nu emite aviz tehnic sau aviz tehnic pentru modificarea soluţiei tehnice, în cazul în care:
a)investiţia a fost aprobată;
b)contractul de finanţare a fost semnat;
c)procedura de achiziţie publică a fost finalizată;
d)lucrările de execuţie au fost începute.
(2)Avizul tehnic emis de I.S.C. conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.072/2003, cu modificările ulterioare, nu se încadrează în categoria avizelor/acordurilor care pot fi solicitate prin certificatul de urbanism pentru obţinerea autorizaţiei de construire.
Art. 15
Solicitarea emiterii avizului tehnic pentru obiectivele de investiţii realizate pe parcursul unor sesiuni calendaristice, stabilite de ordonatorul principal de credite, se va face în intervalul de timp stabilit pentru aceste sesiuni şi se va depune cel mai târziu cu 5 zile înainte de închiderea acesteia.
Art. 16
Principalele lucrări şi caracteristici tehnice din avizul tehnic emis de I.S.C., pentru documentaţiile tehnico-economice întocmite la faza de proiectare S.F. sau D.A.L.I., vor sta la baza întocmirii proiectului tehnic.
Art. 17
(1)Pentru obiectivele de investiţii care se finanţează din fonduri publice sau credite externe contractate sau garantate de stat, care se vor realiza pe baza unor programe de investiţii, beneficiarul investiţiei va prezenta documentele care atestă că obiectivul respectiv este inclus în unul dintre aceste programe sau va menţiona programul în care urmează să fie inclus obiectivul de investiţie.
(2)Includerea obiectivelor de investiţii pentru care s-a emis avizul tehnic, în programele de investiţii anuale, este de competenţa ordonatorilor principali de credite.
Art. 18
(1)După emiterea avizului tehnic, acesta este transmis beneficiarului investiţiei prin fax sau e-mail.
(2)Avizul tehnic în original se eliberează, pe bază de semnătură, beneficiarului sau unei persoane împuternicite de acesta.
CAPITOLUL IX: Criterii tehnice care stau la baza verificării şi analizării documentaţiilor tehnico-economice întocmite la faza de proiectare S.F. sau D.A.L.I.
Art. 19
Analiza din punct de vedere tehnic a documentaţiilor prezentate în vederea obţinerii avizului I.S.C., în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.072/2003, cu modificările ulterioare, se efectuează pe baza următoarelor date:
(A)Pentru documentaţia tehnico-economică întocmită la faza de proiectare S.F.:
I.Piese scrise:
a)Date generale:
1.denumirea obiectivului de investiţii;
2.amplasamentul - judeţul, localitatea, strada, numărul;
3.titularul investiţiei;
4.beneficiarul investiţiei;
5.elaboratorul documentaţiei tehnico-economice.
b)Informaţii generale privind proiectul:
1.situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;
2.descrierea investiţiei:
2.1.concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung, în cazul în care au fost elaborate în prealabil, privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat;
2.2.scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse, în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung:
- scenarii propuse - minimum două;
- scenariul recomandat de către elaborator;
- avantajele scenariului recomandat;
2.3.descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;
3.date tehnice ale investiţiei:
3.1.zona şi amplasamentul;
3.2.statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;
3.3.situaţia ocupărilor definitive de teren;
3.4.studii de teren:
- studiu geotehnic, verificat de verificator de proiecte atestat/expert tehnic atestat, după caz;
- alte studii de specialitate necesare, după caz;
3.5.caracteristicile principale ale construcţiilor din cadrul obiectivului de investiţii, specifice domeniului de activitate, şi variantele constructive de realizare a investiţiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;
3.6.situaţia existentă a utilităţilor şi analiza de consum:
- necesarul de utilităţi pentru varianta propusă promovării;
- soluţii tehnice de asigurare cu utilităţi.
II.Avize şi acorduri:
1.avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
2.certificatul de urbanism, în termen de valabilitate, şi avizele/acordurile/studiile de specialitate solicitate prin acesta.
III.Piese desenate:
1.plan de amplasare în zonă;
2.plan general;
3.planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;
4.planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.
(B)Pentru documentaţia tehnico-economică întocmită la faza de proiectare D.A.L.I.:
I.Piese scrise:
a)Date generale:
1.denumirea obiectivului de investiţii;
2.amplasamentul - judeţul, localitatea, strada, numărul;
3.titularul investiţiei;
4.beneficiarul investiţiei;
5.elaboratorul documentaţiei tehnico-economice.
b)Descrierea investiţiei:
1.situaţia existentă a obiectivului de investiţie: starea tehnică, din punctul de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii, potrivit legii;
2.expertiză tehnică de calitate;
3.audit energetic, după caz;
4.prezentarea a cel puţin două opţiuni şi recomandarea expertului tehnic/auditorului energetic asupra soluţiei optime din punct de vedere tehnic şi economic, de dezvoltare în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;
5.date tehnice ale investiţiei:
5.1.descrierea lucrărilor de bază şi a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază;
5.2.descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spaţiile consolidate/reabilitate/reparate.
II.Avize şi acorduri:
1.avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
2.certificatul de urbanism, în termen de valabilitate, şi avizele/acordurile/studiile de specialitate solicitate prin acesta.
III.Piese desenate:
1.plan de amplasare în zonă;
2.plan general;
3.planuri şi secţiuni generale de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialităţilor ce concură la realizarea proiectului;
4.planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.
-****-
ANEXA nr. 1: CERERE
- Model -
Beneficiarul investiţiei ...................
Telefon/fax/e-mail ...................
Adresa nr. ........./dată
Domnule Inspector general/Inspector şef regional1)
Subsemnatul, ..................., în calitate de beneficiar al investiţiei, prin prezenta solicit eliberarea avizului tehnic conform Hotărârii Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare, pentru obiectivul de investiţii ..................., amplasament ................... faza studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiect nr. ........../dată, întocmit de ................... .
Obiectivul de investiţie urmează să fie finanţat prin ...................2)
La prezenta cerere anexez următoarele documente, conform cu originalul:
- avizul beneficiarului investiţiei privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei;
- certificatul de urbanism în termen de valabilitate şi avizele/acordurile/studiile de specialitate solicitate prin acesta;
- documentaţia tehnico-economică, întocmită la faza de proiectare S.F. sau D.A.L.I., conform Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
- expertiza tehnică de calitate, după caz;
- studiul geotehnic, după caz;
- auditul energetic, după caz;
- alte studii de specialitate, după caz.
Data ...............
Semnătură şi ştampilă ...................
Domnului Inspector general/Inspector şef regional al Inspectoratului Regional în Construcţii ...................3)
_______
1), 3)pentru avizele tehnice emise în condiţiile art. 5 alin. (2) din Metodologia de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 901/2015.
2)Se va nominaliza sursa de finanţare/programul în care urmează să fie inclus obiectivul de investiţie.
ANEXA nr. 2:
- Model-cadru -
INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII - I.S.C.
INSPECTORATUL REGIONAL ÎN CONSTRUCŢII ...................1)
...................................2)
Referitor: documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiţie ..................., amplasament ..................., faza de proiectare studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, proiect nr. .........../dată, întocmit de ................., transmisă cu adresa nr. ........../dată, înregistrată la Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C./I.R.C.1) cu nr. .........../dată, completată cu adresa3) nr. ........../dată, în vederea avizării conform Hotărârii Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
Obiectivul de investiţie urmează să fie finanţat prin ...................4)
În urma analizării documentaţiei menţionate, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C./Inspectoratul Regional în Construcţii ...................1), emite
AVIZ TEHNIC/AVIZ TEHNIC PENTRU MODIFICAREA SOLUŢIEI TEHNICE5)
pentru obiectivul de investiţie ...................
Principalele lucrări şi caracteristici tehnice:
- .....................................
- .....................................
- .....................................
Inspector general/Inspector şef regional al Inspectoratului Regional în Construcţii - .......................1)
_______
1)Pentru avizele tehnice emise în condiţiile art. 5 alin. (2) din Metodologia de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 901/2015.
2)Beneficiarul investiţiei.
3)Dacă este cazul unor completări ale documentaţiei.
4)Se va nominaliza sursa de finanţare/programul în care urmează să fie inclus obiectivul de investiţie.
5)Pentru avizele tehnice modificate în condiţiile art. 11 din metodologie.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 372 din data de 28 mai 2015