HOTĂRÂRE nr. 428 din 16 iunie 2016 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria", pentru unităţile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu, Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever - judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos - judeţul Alba
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1), art. 8 alin. (3) şi art. 11 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 783/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Sighişoara" şi ale Hotărârii Guvernului nr. 784/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunea Coşlariu-Simeria",
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 558/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria", pentru unităţile administrativ-teritoriale Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brăteiu, Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever - judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos - judeţul Alba, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 14 iulie 2014, se completează după cum urmează:
1.Se aprobă completarea amplasamentului prevăzut în anexa nr. 1 cu amplasamentul/harta topografică prevăzut(ă) în anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
_____
*) - Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
Art. II
(1)Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional "Reabilitarea liniei c.f. Braşov-Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria pentru unităţile administrativ-teritoriale Alba Iulia şi Vinţu de Jos - judeţul Alba", completat conform art. I pct. 1, şi care constituie coridorul de expropriere, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.
(2)Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Alba Iulia şi Vinţu de Jos - judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.
Art. III
Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 558/2014, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar potrivit art. I pct. 1, cu suma totală de 1.337.388,10 lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform prevederilor bugetare anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.03 "Programe din Fondul de Coeziune".
Art. IV
Sumele individuale prevăzute la art. III se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, completat conform art. I pct. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.
Art. V
Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, completat conform art. I pct. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
Art. VI
Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică completat conform art. I pct. 1 se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate, respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.
Art. VII
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

ANEXA nr. 1:
______
- Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.
ANEXA nr. 2: LISTA cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria", componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara-Coşlariu şi Coşlariu-Simeria, situate pe raza localităţilor Alba Iulia şi Vinţu de Jos - judeţul Alba, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

Nr. crt.

Judeţul

U.A.T.

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului

Suprafaţa totală

(mp)

Categoria de folosinţă

Nr. cadastral/Nr. carte funciară

Tarlaua/Parcela

Poziţia faţă de localitate

Suprafaţa de expropriat

(mp)

Valoarea despăgubirii terenului, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

Construcţii de expropriat

(ml)

Construcţii de expropriat

(mp)

Construcţii de expropriat

(buc.)

Valoarea despăgubirii construcţiei, conform Legii nr. 255/2010

(lei)

Valoarea despăgubirii totale

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

ALBA

Alba Iulia

DREGHICIU ANA, DREGHICIU PETRU, DREGHICIU FLORIN, DREGHICIU TEODOR IOAN

4415

F

 

2684

extravilan

1069

2138,00

       

2138,00

2

ALBA

Alba Iulia

BUNACI LAUREAN, MUNCELEAN RAVECA

1996

A

73403

2673/2

extravilan

7

70,00

       

70,00

3

ALBA

Alba Iulia

SZEGEDI CRISTINA

2279

A

92662

994/722/1/3/5/1

extravilan

299

2990,00

       

2990,00

4

ALBA

Alba Iulia

GOMBOŞ IOAN REMUS

12910

A

75949

994/21

extravilan

953

9530,00

       

9530,00

5

ALBA

Alba Iulia

SABO ANA

8500

N

3375/93196

993

intravilan

182

7098,00

       

7098,00

6

ALBA

Alba Iulia

ZAHARIE-OANCEA MARIA-DENISA

737

A

88777

 

intravilan

714

85680,00

 

285

 

285000,00

370680,00

7

ALBA

Alba Iulia

ZAHARIE-OANCEA MARIA-DENISA

2387

A

84774

 

intravilan

71

8520,00

       

8520,00

8

ALBA

Alba Iulia

BOJINCĂ ECATERINA, BOJINCĂ IOAN

     

Str. Mărăşeşti, canton 416

intravilan

   

97

125

 

170728,20

170728,20

9

ALBA

Alba Iulia

PRIPORAN SAMFLORA

     

Str. 1 Decembrie nr. 1

intravilan

     

246

 

268300,00

268300,00

10

ALBA

Alba Iulia

PRIPORAN IOAN

     

Str. 1 Decembrie nr. 1

intravilan

     

72

 

108000,00

108000,00

11

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

27305

A

 

97/713/67/5

extravilan

2

4,00

       

4,00

12

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

27305

A

 

97/713/67/5

extravilan

159

318,00

       

318,00

13

ALBA

Vinţu de Jos

ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ ALBA IULIA

837

A

1149/71825

97/713/67/6

extravilan

60

120,00

       

120,00

14

ALBA

Vinţu de Jos

ARHIEPISCOPIA ROMANO-CATOLICĂ ALBA IULIA

18712

A

1149/71825

97/713/67/6

extravilan

233

466,00

       

466,00

15

ALBA

Vinţu de Jos

ISPAS ELENA, ISPAS EMIL, VLAD N. LIVIU, VLAD FELICIA

1277

A

 

97/713/68/1

extravilan

20

40,00

       

40,00

16

ALBA

Vinţu de Jos

ISPAS ELENA, ISPAS EMIL, VLAD N. LIVIU, VLAD FELICIA

10727

A

 

97/713/68/1

extravilan

138

276,00

       

276,00

17

ALBA

Vinţu de Jos

ISPAS ELENA

1202

A

 

97/713/68/2

extravilan

12

24,00

       

24,00

18

ALBA

Vinţu de Jos

ISPAS ELENA

6979

A

 

97/713/68/2

extravilan

85

170,00

       

170,00

19

ALBA

Vinţu de Jos

ALBU ION

689

A

 

97/713/41

extravilan

6

12,00

       

12,00

20

ALBA

Vinţu de Jos

ALBU ION

3308

A

 

97/713/41

extravilan

40

80,00

       

80,00

21

ALBA

Vinţu de Jos

FLOCA TRAIAN

1570

A

 

97/713/69/1

extravilan

10

20,00

       

20,00

22

ALBA

Vinţu de Jos

FLOCA TRAIAN

7148

A

 

97/713/69/1

extravilan

87

174,00

       

174,00

23

ALBA

Vinţu de Jos

FLOCA TRAIAN-ENEIA, FLOCA MIRCEA

1800

A

 

97/713/69/2

extravilan

23

46,00

       

46,00

24

ALBA

Vinţu de Jos

BACAINŢAN V. ION-VICTOR

911

A

 

97/713/70/1

extravilan

48

96,00

       

96,00

25

ALBA

Vinţu de Jos

BACAINŢAN V. ION-VICTOR

3896

A

 

97/713/70/1

extravilan

44

88,00

       

88,00

26

ALBA

Vinţu de Jos

DINESCU FLORENTINA

1022

A

 

97/713/70/4

extravilan

54

108,00

       

108,00

27

ALBA

Vinţu de Jos

DINESCU FLORENTINA

4238

A

 

97/713/70/4

extravilan

51

102,00

       

102,00

28

ALBA

Vinţu de Jos

SOCIETATEA AGRICOLĂ VINŢANA

5232

A

329

97/713/71

extravilan

69

138,00

       

138,00

29

ALBA

Vinţu de Jos

SOCIETATEA AGRICOLA VINŢANA

2900

A

78491

97/713/72

extravilan

46

92,00

       

92,00

30

ALBA

Vinţu de Jos

POP RODICA

1865

A

70623

97/713/75

extravilan

35

70,00

       

70,00

31

ALBA

Vinţu de Jos

POP RODICA

7123

A

70623

97/713/75

extravilan

126

252,00

       

252,00

32

ALBA

Vinţu de Jos

GOCEA MARIA, TURCAS PETRU

950

A

 

97/713/73

extravilan

6

12,00

       

12,00

33

ALBA

Vinţu de Jos

GOCEA MARIA, TURCAS PETRU

3524

A

 

97/713/73

extravilan

52

104,00

       

104,00

34

ALBA

Vinţu de Jos

FLOREA ANA

964

A

 

97/713/74

extravilan

1

2,00

       

2,00

35

ALBA

Vinţu de Jos

FLOREA ANA

3502

A

 

97/713/74

extravilan

46

92,00

       

92,00

36

ALBA

Vinţu de Jos

TIMARIU ADINA RAVECA, TIMARIU FLORIN

2063

A

71279

97/713/76/1

extravilan

23

46,00

       

46,00

37

ALBA

Vinţu de Jos

GHERVASIU ANA

2068

A

 

97/713/76/2

extravilan

19

38,00

       

38,00

38

ALBA

Vinţu de Jos

GRUIAN ECATERINA-CECILIA

2900

A

 

97/713/76/3

extravilan

15

30,00

       

30,00

39

ALBA

Vinţu de Jos

DAT CORNEL, DAT MARIA

7314

A

 

97/713/77

extravilan

34

68,00

       

68,00

40

ALBA

Vinţu de Jos

DURA RAFILA

509

A

 

97/713/79

extravilan

1

2,00

       

2,00

41

ALBA

Vinţu de Jos

DURA RAFILA

1814

A

 

97/713/79

extravilan

21

42,00

       

42,00

42

ALBA

Vinţu de Jos

ABRUDEAN NICOLAE

894

A

 

97/713/82

extravilan

13

26,00

       

26,00

43

ALBA

Vinţu de Jos

ABRUDEAN NICOLAE

3745

A

 

97/713/82

extravilan

16

32,00

       

32,00

44

ALBA

Vinţu de Jos

GHERMAN IOAN

4388

A

 

97/713/81

extravilan

8

16,00

       

16,00

45

ALBA

Vinţu de Jos

S.C. MERCADO - S.R.L.

4419

A

71275

97/713/82/2

extravilan

18

36,00

       

36,00

46

ALBA

Vinţu de Jos

CIOBAN I. AURICA

887

A

 

97/713/82/1

extravilan

4

8,00

       

8,00

47

ALBA

Vinţu de Jos

SOCACIU M. IOAN

2207

A

 

97/713/83

extravilan

12

24,00

       

24,00

48

ALBA

Vinţu de Jos

TÎRLEA I. IOAN, TÎRLEA I. NICOLAE

2207

A

 

97/713/84

extravilan

14

28,00

       

28,00

49

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

2064

A

 

97/713/85

extravilan

12

24,00

       

24,00

50

ALBA

Vinţu de Jos

SOCACIU T. GHEORGHE

2082

A

 

97/713/86

extravilan

8

16,00

       

16,00

51

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

2110

A

 

97/713/87

extravilan

8

16,00

       

16,00

52

ALBA

Vinţu de Jos

MOLODEŢ ANA

2148

A

71699

97/713/88

extravilan

10

20,00

       

20,00

53

ALBA

Vinţu de Jos

ZAFIU EUGENIA

3793

A

 

97/713/89

extravilan

22

44,00

       

44,00

54

ALBA

Vinţu de Jos

NEMES RAUL EMIL

1958

A

78752

97/713/90/1

extravilan

84

168,00

       

168,00

55

ALBA

Vinţu de Jos

MACARIE M. SIMZA

2011

A

 

97/713/91/1

extravilan

84

168,00

       

168,00

56

ALBA

Vinţu de Jos

GHENESCU DORINA, JULESCU EMILIA

4800

A

78664

97/713/91/2

extravilan

196

392,00

       

392,00

57

ALBA

Vinţu de Jos

JAVLA L. MARIA

3698

A

 

97/713/92

extravilan

201

402,00

       

402,00

58

ALBA

Vinţu de Jos

S.C. "AGRO TIMARIU" - S.R.L.

13143

A

71526

97/713/93

extravilan

1210

2420,00

       

2420,00

59

ALBA

Vinţu de Jos

TIMARIU N. FLORIN, TIMARIU ADINA RAVECA

384

A

 

97/713/13

extravilan

76

152,00

       

152,00

60

ALBA

Vinţu de Jos

TIMARIU N. FLORIN, TIMARIU ADINA RAVECA

3763

A

 

97/713/13

extravilan

731

1462,00

       

1462,00

61

ALBA

Vinţu de Jos

TIMARIU N. FLORIN, TIMARIU ADINA RAVECA

399

A

 

97/713/14

extravilan

393

786,00

       

786,00

62

ALBA

Vinţu de Jos

TIMARIU N. FLORIN, TIMARIU ADINA RAVECA

3306

A

 

97/713/14

extravilan

175

350,00

       

350,00

63

ALBA

Vinţu de Jos

TIMARIU N. FLORIN, TIMARIU ADINA-RAVECA

3575

A

 

97/713/15

extravilan

5

10,00

       

10,00

64

ALBA

Vinţu de Jos

TIMARIU N. FLORIN, TIMARIU ADINA- RAVECA

449

A

 

97/713/15

extravilan

327

654,00

       

654,00

65

ALBA

Vinţu de Jos

HEGHEDUS MARIA, KATONA VICTOR, KOHR ALEXANDRU, KOHR ARPAD, POPA VIORICA

383

A

 

97/713/16

extravilan

24

48,00

       

48,00

66

ALBA

Vinţu de Jos

HEGHEDUS MARIA, KATONA VICTOR, KOHR ALEXANDRU, KOHR ARPAD, POPA VIORICA

3130

A

 

97/713/16

extravilan

17

34,00

       

34,00

67

ALBA

Vinţu de Jos

RADU DANIELA

4000

A

 

97/713/17/1

extravilan

70

140,00

       

140,00

68

ALBA

Vinţu de Jos

TOROK FRANCISC

447

A

 

97/713/17/2

extravilan

26

52,00

       

52,00

69

ALBA

Vinţu de Jos

TOROK FRANCISC

3019

A

 

97/713/17/2

extravilan

70

140,00

       

140,00

70

ALBA

Vinţu de Jos

ORDEAN I. MARIA RAFILA

1975

A

 

97/713/18

extravilan

94

188,00

       

188,00

71

ALBA

Vinţu de Jos

ORDEAN I. MARIA RAFILA

9828

A

 

97/713/18

extravilan

278

556,00

       

556,00

72

ALBA

Vinţu de Jos

BIRSAN NICOLAE

358

A

 

97/713/19

extravilan

18

36,00

       

36,00

73

ALBA

Vinţu de Jos

BIRSAN NICOLAE

1491

A

 

97/713/19

extravilan

51

102,00

       

102,00

74

ALBA

Vinţu de Jos

LUPU A. MONICA-LAURA

255

A

 

97/713/20

extravilan

15

30,00

       

30,00

75

ALBA

Vinţu de Jos

LUPU A. MONICA-LAURA

1001

A

 

97/713/20

extravilan

36

72,00

       

72,00

76

ALBA

Vinţu de Jos

JOSAN CORINA, JOSAN PETRU-CALIN

265

A

 

97/713/21

extravilan

16

32,00

       

32,00

77

ALBA

Vinţu de Jos

JOSAN CORINA, JOSAN PETRU-CALIN

986

A

 

97/713/21

extravilan

37

74,00

       

74,00

78

ALBA

Vinţu de Jos

JOSAN CORINA, JOSAN PETRU-CALIN

1216

A

 

97/713/22

extravilan

48

96,00

       

96,00

79

ALBA

Vinţu de Jos

JOSAN CORINA, JOSAN PETRU-CALIN

362

A

 

97/713/22

extravilan

21

42,00

       

42,00

80

ALBA

Vinţu de Jos

DOLCAS CORNELIA

1906

A

 

97/713/23

extravilan

82

164,00

       

164,00

81

ALBA

Vinţu de Jos

DOLCAS CORNELIA

676

A

 

97/713/23

extravilan

35

70,00

       

70,00

82

ALBA

Vinţu de Jos

LEGENDI ANDREI, LEGENDI OANA RODICA

4900

A

72691

97/713/24

extravilan

218

436,00

       

436,00

83

ALBA

Vinţu de Jos

ALBU ZAHARIE

803

A

 

97/713/25/1

extravilan

47

94,00

       

94,00

84

ALBA

Vinţu de Jos

ALBU ZAHARIE

1361

A

 

97/713/25/1

extravilan

94

188,00

       

188,00

85

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

894

A

 

97/713/25/2/1

extravilan

36

72,00

       

72,00

86

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

1236

A

 

97/713/25/2/1

extravilan

98

196,00

       

196,00

87

ALBA

Vinţu de Jos

SAVA N. ANA

658

A

 

97/713/25/2/2

extravilan

28

56,00

       

56,00

88

ALBA

Vinţu de Jos

SAVA N. ANA

733

A

 

97/713/25/2/2

extravilan

63

126,00

       

126,00

89

ALBA

Vinţu de Jos

ZBORA ANA

2187

A

 

97/713/26

extravilan

93

186,00

       

186,00

90

ALBA

Vinţu de Jos

ZBORA ANA

1474

A

 

97/713/26

extravilan

143

286,00

       

286,00

91

ALBA

Vinţu de Jos

TOROK FRANCISC

1089

A

 

97/713/27

extravilan

38

76,00

       

76,00

92

ALBA

Vinţu de Jos

TOROK FRANCISC

257

A

 

97/713/27

extravilan

53

106,00

       

106,00

93

ALBA

Vinţu de Jos

BACAINŢAN MARIA

26

A

 

97/713/28

extravilan

18

36,00

       

36,00

94

ALBA

Vinţu de Jos

BACAINŢAN MARIA

811

A

 

97/713/28

extravilan

24

48,00

       

48,00

95

ALBA

Vinţu de Jos

DRAGAN FLORICA

1588

A

 

97/713/29

extravilan

82

164,00

       

164,00

96

ALBA

Vinţu de Jos

MOLDOVAN AVRAM, POPESCU ANA, SARA MARIA

2838

A

 

97/713/30

extravilan

89

178,00

       

178,00

97

ALBA

Vinţu de Jos

LASCU NICOLAE

4300

A

 

97/713/9/2

extravilan

565

1130,00

       

1130,00

98

ALBA

Vinţu de Jos

ARON VETURIA

377

A

 

97/713/10

extravilan

82

164,00

       

164,00

99

ALBA

Vinţu de Jos

ARON VETURIA

6341

A

 

97/713/10

extravilan

1149

2298,00

       

2298,00

100

ALBA

Vinţu de Jos

BOZAN A. AVEL, BOZAN MARIA

176

A

 

97/713/11

extravilan

20

40,00

       

40,00

101

ALBA

Vinţu de Jos

BOZAN A. AVEL, BOZAN MARIA

2164

A

 

97/713/11

extravilan

510

1020,00

       

1020,00

102

ALBA

Vinţu de Jos

BUGNARU BOGATAN LIVIA MARCELA

2300

A

 

97/713/12

extravilan

509

1018,00

       

1018,00

103

ALBA

Vinţu de Jos

BANGAU VIORICA, DANCIU ŞTEFAN MIRCEA, LITERAT LIVIU, STEFANESCU ILEANA, TODORAN MARCEL-ALEXANDRU

15100

A

 

97/713/4

extravilan

1515

3030,00

       

3030,00

104

ALBA

Vinţu de Jos

BOBOLEA ELISABETA

2872

A

 

97/713/5

extravilan

361

722,00

       

722,00

105

ALBA

Vinţu de Jos

CAZAN A. IOAN-TIBERIU

3042

A

 

97/713/6/1

extravilan

370

740,00

       

740,00

106

ALBA

Vinţu de Jos

ZOTOIU FELICIA

3012

A

 

97/713/6/2

extravilan

337

674,00

       

674,00

107

ALBA

Vinţu de Jos

TOROK FRANCISC

3636

A

 

97/713/7

extravilan

379

758,00

       

758,00

108

ALBA

Vinţu de Jos

DRAGAN AVRAM

9676

A

 

97/713/8

extravilan

918

1836,00

       

1836,00

109

ALBA

Vinţu de Jos

S.C. COCOŞUL GALBEN - S.R.L.

174

A

 

97/713/9/1

extravilan

98

196,00

       

196,00

110

ALBA

Vinţu de Jos

S.C. COCOŞUL GALBEN - S.R.L.

9211

A

1026/72034

97/713/9/1

extravilan

975

1950,00

       

1950,00

111

ALBA

Vinţu de Jos

S.C. "INTERFORST" - S.R.L.

81

A

 

97/713/9/3

extravilan

31

62,00

       

62,00

112

ALBA

Vinţu de Jos

S.C. "INTERFORST" - S.R.L.

2256

A

1175/71293

97/713/9/3

extravilan

284

568,00

       

568,00

113

ALBA

Vinţu de Jos

KIS ALEXANDRU ANDREI

339

A

1060/72212

759/18

intravilan

13

286,00

       

2398,00

F

759/17

96

2112,00

114

ALBA

Vinţu de Jos

KIS ALEXANDRU ANDREI

1771

A

1060/72212

759/18

intravilan

33

726,00

       

726,00

115

ALBA

Vinţu de Jos

NEAGU EUGENIA-ANA, NEAGU IOAN-TRAIAN

387

A

1203/4/71886

759/20/4

intravilan

114

2508,00

       

2508,00

116

ALBA

Vinţu de Jos

NEAGU EUGENIA-ANA, NEAGU IOAN-TRAIAN

29

A

1203/4/71886

759/20/4

intravilan

16

352,00

       

352,00

117

ALBA

Vinţu de Jos

NEAGU EUGENIA-ANA, NEAGU IOAN-TRAIAN

495

A

1203/3/70141

759/20/3

intravilan

24

528,00

       

528,00

118

ALBA

Vinţu de Jos

NEAGU EUGENIA-ANA, NEAGU IOAN-TRAIAN

447

A

1203/1/71880

759/20/1

intravilan

15

330,00

       

330,00

119

ALBA

Vinţu de Jos

NEAGU EUGENIA-ANA, NEAGU IOAN-TRAIAN

436

A

1203/5/71889

759/20/5

intravilan

240

5280,00

       

5280,00

120

ALBA

Vinţu de Jos

CARŢU GABRIEL-NICOLAE, CARŢU MARIA

225

A

1203/6/71891

759/20/6

intravilan

49

1078,00

       

1078,00

121

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

208

A

 

759/20/7

extravilan

127

254,00

       

254,00

122

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

160

A

 

759/20/7

extravilan

23

46,00

       

46,00

123

ALBA

Vinţu de Jos

SILVESTRU ŞTEFAN

2789

A

72495

Parte din nr. parcela: 759

intravilan

376

8272,00

       

8272,00

124

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

120

F

 

756,758

intravilan

100

2200,00

       

2200,00

125

ALBA

Vinţu de Jos

SIRBU A. PETRU

%9

A

 

2649/6/2

intravilan

49

1078,00

       

1078,00

126

ALBA

Vinţu de Jos

SIRBU A. PETRU

L095

A

 

2649/6/2

intravilan

12

264,00

       

264,00

127

ALBA

Vinţu de Jos

PURCAR I. ANA

36

A

 

2649/6/1

intravilan

36

792,00

       

792,00

128

ALBA

Vinţu de Jos

PURCAR I. ANA

L059

A

 

2649/6/1

intravilan

13

286,00

       

286,00

129

ALBA

Vinţu de Jos

ANCU ANA, MOLDOVAN MARIA, RIP IOAN, RIP ILIE, SIMEDRU SABINA

2196

A

 

759/7

intravilan

33

726,00

       

726,00

130

ALBA

Vinţu de Jos

ANCU ANA, MOLDOVAN MARIA, RIP IOAN, RIP ILIE, SIMEDRU SABINA

L0

F

 

759/8

intravilan

10

220,00

       

220,00

131

ALBA

Vinţu de Jos

CONDOR LAURA

2390

V

686/72633

759/5

intravilan

67

1474,00

       

1474,00

132

ALBA

Vinţu de Jos

LAZAR TOMA, LAZAR IOANA

2811

ALTELE**

72830

2649/9

extravilan

33

9,90

       

9,90

133

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

1212

F

 

Parte din nr. parcela: 756

extravilan

547

273,50

       

273,50

134

ALBA

Vinţu de Jos

LAZAR CONSTANTIN, LAZAR MARIA FLORENTINA

12

A

72149

2649/9

extravilan

12

24,00

       

24,00

135

ALBA

Vinţu de Jos

LAZAR CONSTANTIN, LAZAR MARIA FLORENTINA

2301

A

72149

2649/9

extravilan

1

2,00

       

2,00

136

ALBA

Vinţu de Jos

LAZAR TOMA, LAZAR IOANA

2880

A

 

759/1

intravilan

9

198,00

       

198,00

137

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

4

N

 

Parte din nr. parcela: 759

extravilan

4

1,20

       

1,20

138

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

463

N

 

Parte din nr. parcela: 759

extravilan

11

3,30

       

3,30

139

ALBA

Vinţu de Jos

ROSIU ADRIANA- NICOLETA

2900

A

 

759/14

intravilan

51

1122,00

       

2090,00

F

759/13

44

968,00

140

ALBA

Vinţu de Jos

ZDRENGHEA CONSTANTIN, ZDRENGHEA ADELA-IONELA

1032

A

70345

759/11/1

intravilan

22

484,00

       

484,00

141

ALBA

Vinţu de Jos

GHIOREAN FLOARE

1065

A

70346

759/11/2

intravilan

18

396,00

       

396,00

142

ALBA

Vinţu de Jos

DRAGAN NICOLAE

2850

F

993/71039

759/16

intravilan

87

1914,00

       

2772,00

A

759/15

39

858,00

143

ALBA

Vinţu de Jos

SILVESTRU SIMION-NICOLAE, SILVESTRU MARINELA

656

F

 

764/2

extravilan

53

26,50

       

26,50

144

ALBA

Vinţu de Jos

SILVESTRU SIMION-NICOLAE, SILVESTRU MARINELA

1395

A

 

762

extravilan

377

754,00

       

754,00

145

ALBA

Vinţu de Jos

MAERUT RAFILA, RADA CORNELIA

1185

A

 

105/767/35

extravilan

8

16,00

       

16,00

146

ALBA

Vinţu de Jos

PIENAR TRAIAN

700

A

 

105/767/33

extravilan

11

22,00

       

22,00

147

ALBA

Vinţu de Jos

BALOMIREAN IOAN

900

A

 

105/767/34

extravilan

9

18,00

       

18,00

148

ALBA

Vinţu de Jos

ADAM ANA, ADAM AUREL

1000

A

 

105/767/37

extravilan

7

14,00

       

14,00

149

ALBA

Vinţu de Jos

VOJU GHEORGHE

1100

A

 

105/767/35

extravilan

8

16,00

       

16,00

150

ALBA

Vinţu de Jos

CORNEA I. IOAN

3900

A

 

105/767/40

extravilan

38

76,00

       

76,00

151

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

1800

A

 

105/767/41

extravilan

31

62,00

       

62,00

152

ALBA

Vinţu de Jos

HENEGARIU DOMNICA-MARIA, HENEGARIU RAUL-CORNEL, HENEGARIU VIVIANA MARIA

2000

A

 

105/767/42

extravilan

48

96,00

       

96,00

153

ALBA

Vinţu de Jos

LAZAR TOMA, LAZAR IOANA

800

A

 

105/767/43

extravilan

22

44,00

       

44,00

154

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

250

A

 

105/767/44

extravilan

9

18,00

       

18,00

155

ALBA

Vinţu de Jos

MUNTEAN IOAN

900

A

 

105/767/45

extravilan

35

70,00

       

70,00

156

ALBA

Vinţu de Jos

MUNTEAN MARIA

1400

P

 

105/767/46

extravilan

60

30,00

       

30,00

157

ALBA

Vinţu de Jos

STOICA CORNEL, STOICA GAROFITA

700

A

 

105/767/47

extravilan

34

68,00

       

68,00

158

ALBA

Vinţu de Jos

SIBISAN NICOLAE

1440

A

 

105/767/48

extravilan

80

160,00

       

160,00

159

ALBA

Vinţu de Jos

MOGA ANA

500

A

 

105/767/49

extravilan

29

58,00

       

58,00

160

ALBA

Vinţu de Jos

MOGA ANA

1200

A

 

105/767/50

extravilan

69

138,00

       

138,00

161

ALBA

Vinţu de Jos

ROMOŞAN ANA

1200

A

 

105/767/27

extravilan

1

2,00

       

2,00

162

ALBA

Vinţu de Jos

ZDRENGHEA NICOLAE

2250

A

 

105/767/28

extravilan

26

52,00

       

52,00

163

ALBA

Vinţu de Jos

MAIOR SILVIA

1000

A

 

105/767/29

extravilan

27

54,00

       

54,00

164

ALBA

Vinţu de Jos

VOINA RAFILA

1000

A

 

105/767/30

extravilan

29

58,00

       

58,00

165

ALBA

Vinţu de Jos

DRAGAN VIORICA-ILEANA, DRAGAN GHEORGHE

1900

A

 

105/767/31

extravilan

43

86,00

       

86,00

166

ALBA

Vinţu de Jos

MITEA Z. IOAN

1369

A

1065/71558

794/5

extravilan

96

192,00

       

192,00

167

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

353

   

Parte din nr parcela: 512, 513

extravilan

47

23,50

       

23,50

168

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

1267

   

Parte din nr parcela: 512, 513

extravilan

37

18,50

       

18,50

169

ALBA

Vinţu de Jos

BLAGA VIORICA, BLAGA LUCIAN

8800

A

376/72504

49/456/1/1

extravilan

60

120,00

       

120,00

170

ALBA

Vinţu de Jos

SCHIAU VASILE, SCHIAU CRISTINA

2800

A

 

49/456/1/15

extravilan

554

1108,00

       

1108,00

171

ALBA

Vinţu de Jos

GHEORGHE VIOREL, GHEORGHE AURELIA

3900

A

74355

886

extravilan

34

68,00

       

68,00

172

ALBA

Vinţu de Jos

MONDOC ZAHARIE

5755

A

 

883, 884

intravilan

88

1936,00

       

2156,00

ALBA

Vinţu de Jos

A

885

10

220,00

173

ALBA

Vinţu de Jos

CREŢU IOAN SORIN, CREŢU ANGELA, EVI IERONIM, JOSAN CORINA, BANCA ROMÂNĂ SEBEŞANĂ

21142

L

70942

868

intravilan

303

6666,00

       

13398,00

A

876

126

2772,00

A

873

180

3960,00

174

ALBA

Vinţu de Jos

JOSAN CORINA, SILVESTRU IULIAN, SILVESTRU IULIAN, SILVESTRU MARIA, TODORAN MARIA

14080

A

76850

754/1

intravilan

847

18634,00

       

18634,00

175

ALBA

Vinţu de Jos

JOSAN CORINA, SILVESTRU IULIAN, SILVESTRU MARIA, TODORAN MARIA

1439

A

76853

754/2

intravilan

201

4422,00

       

4422,00

176

ALBA

Vinţu de Jos

POPA MARIA, POPA IOAN

2462

A

73169

1666

intravilan

14

308,00

       

308,00

177

ALBA

Vinţu de Jos

FACALET GHEORGHE, FACALET ANGELICA

1645

A

78798

1664

intravilan

72

1584,00

       

1584,00

178

ALBA

Vinţu de Jos

DĂIAN V. VASILE, DĂIAN ANA MONICA

4318

CC

302/72717

1663

intravilan

134

2948,00

       

2948,00

179

ALBA

Vinţu de Jos

DĂIAN ACHIM, PÂCLIŞAN IOANA

1486

A

301/72277

1663

intravilan

47

1034,00

       

1034,00

180

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

1752

A

 

1663

intravilan

146

3212,00

       

3212,00

181

ALBA

Vinţu de Jos

SC FORICON SA

17025

CC

70237

1859, Strada Devei

intravilan

42

924,00

       

924,00

182

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

2511

P

 

Parte din nr. parcela: 1847, 1848

intravilan

16

352,00

       

352,00

183

ALBA

Vinţu de Jos

GROZA NICOLAE- SORIN, GROZA MIHAELA-ELENA

3100

A

70492

887/2

intravilan

14

308,00

       

1694,00

ALBA

Vinţu de Jos

F

887/3

63

1386,00

184

ALBA

Vinţu de Jos

NEGRU CRISTIAN VASILE

2878

A

 

888

intravilan

18

396,00

       

396,00

185

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

2477

F

 

Parte din nr. parcela: 887, 758, 756

intravilan

30

660,00

       

902,00

A

Parte din nr. parcela: 887, 758, 756

11

242,00

186

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

1262

F

 

Parte din nr. parcela: 756

intravilan

149

3278,00

       

3278,00

187

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

2087

CC

 

1662

intravilan

73

1606,00

       

1606,00

188

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

13905

F

 

1662

intravilan

179

3938,00

       

3938,00

189

ALBA

Vinţu de Jos

MOLODEŢ V. ION

1802

A

 

87/663/

extravilan

66

132,00

       

132,00

190

ALBA

Vinţu de Jos

GAPIE NICOLAE

2712

A

 

89/663/163

extravilan

38

76,00

       

76,00

191

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

431

A

 

89/662

extravilan

137

274,00

       

274,00

192

ALBA

Vinţu de Jos

CIMPEAN GH. PETRU

6200

A

77352

134/1005/26

extravilan

1808

3616,00

       

3616,00

193

ALBA

Vinţu de Jos

DIMITRIU MARIA

1482

A

 

105/788/11/2

extravilan

62

124,00

       

124,00

194

ALBA

Vinţu de Jos

ANDRONE NICOLAE, MUNTEAN ELISABETA

1181

A

 

105/788/12

extravilan

1

2,00

       

2,00

195

ALBA

Vinţu de Jos

JOSAN A. IOAN

1453

A

 

105/788/13

extravilan

5

10,00

       

10,00

196

ALBA

Vinţu de Jos

IANCU ANA, MOLDOVAN MARIA, RAP IOAN, RAP ILIE, SIMEDRU SABINA

400

A

 

65/794/4

intravilan

12

264,00

       

264,00

197

ALBA

Vinţu de Jos

IANCU ANA, MOLDOVAN MARIA, RAP IOAN, RAP ILIE, SIMEDRU SABINA

1280

A

 

65/794/3

intravilan

11

242,00

       

242,00

198

ALBA

Vinţu de Jos

PĂCURAR PETRU

24501

A

 

48/445/3/10

extravilan

66

132,00

       

132,00

199

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

15503

A

 

48/445/3

extravilan

406

812,00

       

812,00

200

ALBA

Vinţu de Jos

ANTONIE MARINA

1424

A

681/72511

50/456/62

extravilan

79

158,00

       

158,00

201

ALBA

Vinţu de Jos

TIVODA RAFILA, GROZAV GHEORGHE

75

CC

74190

-

intravilan

75

1650,00

       

1650,00

202

ALBA

Vinţu de Jos

IAKOBIK TEREZIA

88

CC

 

-

intravilan

88

1936,00

 

73

 

54750,00

56686,00

203

ALBA

Vinţu de Jos

TIVODA RAFILA, GROZAV GHEORGHE

178

CC

219/2/74241

-

intravilan

178

3916,00

 

75

 

37980,00

41896,00

204

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

796

N

 

437

extravilan

25

7,50

       

7,50

205

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

10783

N

 

-

extravilan

875

262,50

       

262,50

206

ALBA

Vinţu de Jos

BULGARASU CHIRA

     

Str. Gării nr. 212

intravilan

0

0,00

60

75

 

39240,00

39240,00

207

ALBA

Vinţu de Jos

MUNTEAN IOAN-IACOB

4400

A

 

105/767/3

extravilan

147

294,00

       

294,00

208

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

3090

F

 

1569

intravilan

82

1804,00

       

1804,00

209

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

1055

A

 

1566

intravilan

136

2992,00

       

2992,00

210

ALBA

Vinţu de Jos

PAROHIA GRECO-CATOLICĂ

1900

A

 

1567/1

intravilan

141

3102,00

       

3102,00

211

ALBA

Vinţu de Jos

ALMASAN N. NICOLAE CORNEL, HADA V. VASILE, HEBEAN ANA, MOINA A. ECATERINA, POPESCU V. ETELCA, TURCAS AVRAM

5128

A

 

1567

intravilan

232

5104,00

       

5104,00

212

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

912

N

 

49

extravilan

912

273,60

       

273,60

213

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

3655

P

 

Parte din nr. parcela: 791,792, 793, 794

extravilan

467

233,50

       

233,50

214

ALBA

Vinţu de Jos

COROLIU ALINA PAULA, MARIN BOGDAN-MIHAI

4700

A

 

713/2

extravilan

170

340,00

       

340,00

215

ALBA

Vinţu de Jos

TIMARIU FLORIN, TIMARIU ADINA RAVECA

5400

A

78795

713/1

extravilan

94

188,00

       

188,00

216

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

1407

CC

 

1568

intravilan

28

616,00

       

616,00

217

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

6744

A

 

1569

intravilan

53

1166,00

       

1166,00

CC

1569

0

0,00

218

ALBA

Vinţu de Jos

OSAN CORINA, OSAN PETRU-CALIN

4558

A

 

97/713/3/1

extravilan

21

42,00

       

42,00

219

ALBA

Vinţu de Jos

GALBIN GHEORGHE

7423

CC

 

864

intravilan

25

550,00

31

   

5006,40

5666,40

F

863

5

110,00

220

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

727

F

 

709

extravilan

727

363,50

       

363,50

221

ALBA

Vinţu de Jos

S.N.T.F.M. CFR MARFĂ - S.A.

39

CC

 

Str. Gării nr. 1

intravilan

39

858,00

 

50

 

87870,00

88728,00

222

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

518

F

 

-

extravilan

86

43,00

       

43,00

223

ALBA

Vinţu de Jos

ARAM SILVIA, DANCIU AURELIA, NEAGA LUCIAN

2876

A

 

97/713/3/2

extravilan

225

450,00

       

450,00

224

ALBA

Vinţu de Jos

OSAN IOAN IOSIF, OSAN FLORENTINA

12224

A

 

97/713/3/1

extravilan

1045

2090,00

       

2090,00

225

ALBA

Vinţu de Jos

MIHOC S. ANA

12900

A

 

90/2506/10

extravilan

3

6,00

       

6,00

226

ALBA

Vinţu de Jos

PROPRIETAR NEIDENTIFICAT*

7434

N

 

664,665

extravilan

705

211,50

       

211,50

TOTAL GENERAL:

34.897,00

280513,50

188,00

1001,00

3,00

1056874,60

1337388,10

*) Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea "Proprietar neidentificat*", astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în condiţiile legii.
**) ALTELE - terenuri cu alte categorii de folosinţă în afara celor precizate în nomenclatoarele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
În urma întocmirii documentaţiei cadastrale, reprezentând amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, nu au fost identificate terenuri care fac parte din categoria prevăzută la art. 7 alin. (4) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată, respectiv: lăcaşuri de cult, monumente, ansambluri şi situri istorice, alte aşezăminte de valoare naţională deosebită ori localităţi urbane sau rurale în întregime.
NOTĂ:
Alte date de identificare ale proprietarilor/deţinătorilor, precum şi orice informaţii necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare, conform reglementărilor în vigoare.
LEGENDĂ - categorii de folosinţă terenuri:
A - arabil;
ALTELE - terenuri cu alte categorii de folosinţă în afara celor precizate în nomenclatoarele Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.
CC - curţi şi construcţii;
F - fâneţe;
HR - ape curgătoare;
L - livezi;
N - neproductiv;
P - păşuni;
V - vii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 477 din data de 27 iunie 2016