În temeiul art. 133 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 61 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:
Art. I
Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 12 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
1.La articolul 22, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 22
(1) Cererile de numire din funcţia de judecător în funcţia de procuror şi din funcţia de procuror în funcţia de judecător se soluţionează de două ori pe an, în baza criteriilor prevăzute la art. 23 alin. (11). Plenul Consiliului Superior al Magistraturii stabileşte, prin hotărâre, lunile în care se organizează sesiunile de numire a judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător.
(2) Cererea de numire a judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător se formulează în scris şi se depune la Consiliul Superior al Magistraturii cel mai târziu în termen de 5 zile de la data publicării pe pagina de internet a Consiliului a listei prevăzute la art. 2 alin. (1), din luna stabilită potrivit alin. (1)."
2.La articolul 22, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) La soluţionarea cererilor de numire din funcţia de judecător în funcţia de procuror şi din funcţia de procuror în funcţia de judecător sunt avute în vedere posturile din lista prevăzută la alin. (2), în măsura în care acestea mai sunt vacante."
Art. II
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Adrian Bordea

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 528 din data de 16 iulie 2014