ORDIN nr. 3593 din 20 decembrie 2013 privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC IND VÂLCEA - S.A. pentru locaţia din municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea
Având în vedere prevederile:
- art. 2 şi art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 8 alin. (7) şi (8) şi art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale,
în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:
Art. 1
(1)Se dispune acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC IND VÂLCEA - S.A., cu sediul în judeţul Vâlcea, str. Regina Maria nr. 13, etajul 2, municipiul Râmnicu Vâlcea, cod poştal 240151, cod unic de înregistrare 31557797, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.
(2)Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1) este de 30 de ani, în condiţiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 2
(1)Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:
a)este amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Drăgăşani, judeţul Vâlcea, şi este înscris în Cartea funciară nr. 36550, nr. cadastral 36550, respectiv Cartea funciară nr. 36551, nr. cadastral 36551;
b)are o suprafaţă de 16,37 ha.
(2)Locaţia terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3
Societatea-administrator transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice un raport anual privind dezvoltarea parcului industrial.
Art. 4
- Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilităţile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, în situaţia îndeplinirii condiţiilor stipulate în:
a)Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 214 din 9 august 2008;
b)Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de minimis;
c)Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale.
Art. 5
Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlului de parc industrial acordat potrivit prezentului ordin este municipiul Drăgăşani, judeţul Vâlcea.
Art. 6
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

ANEXĂ:
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 53 din data de 22 ianuarie 2014