HOTĂRÂRE nr. 608 din 31 august 2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic
Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 31 august 2015, cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1.La articolul 2, părţile introductive ale literelor e) şi g) vor avea următorul cuprins:
"e) mai-august 2016, cu excepţia POSDRU şi POR pentru care perioada este mai - 16 septembrie 2016: analize şi verificări de management pentru declaraţia finală de cheltuieli;
...........................................................
g) august-octombrie 2016, cu excepţia POSDRU şi POR pentru care perioada este august - 14 noiembrie 2016: elaborarea raportului final de implementare;"
2.La articolul 2, literele f) şi h) vor avea următorul cuprins:
"f) 1 septembrie 2016, cu excepţia POSDRU şi POR pentru care termenul este 19 septembrie 2016: transmiterea la ACP a declaraţiei finale de cheltuieli;
...........................................................
h) 1 noiembrie 2016, cu excepţia POSDRU şi POR pentru care termenul este 15 noiembrie 2016 - transmiterea raportului final de implementare la Autoritatea de Audit, mai puţin informaţiile privind instrumentele de inginerie financiară, pentru care termenul de transmitere la Autoritatea de Audit este 31 ianuarie 2017;"
3.La articolul 3, părţile introductive ale literelor b) şi c) vor avea următorul cuprins:
"b) 1 septembrie - 31 octombrie 2016, cu excepţia POSDRU şi POR pentru care perioada este 19 septembrie - 14 noiembrie: verificări pentru întocmirea declaraţiei finale de cheltuieli şi a aplicaţiei de plată a soldului final;
c) 1 noiembrie 2016, cu excepţia POSDRU şi POR pentru care termenul este 15 noiembrie 2016: declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final;"
4.La articolul 3 litera b), punctul 2 va avea următorul cuprins:
"2. asigurarea că sumele recuperate până la data de 31 august 2016, respectiv 16 septembrie 2016 pentru POSDRU şi POR sunt luate în considerare în declaraţia finală de cheltuieli;"
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Cristian Ghinea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 673 din data de 31 august 2016