HOTĂRÂRE nr. 439 din 22 iunie 2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I
Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 9 februarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 16
(1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este de 497, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
2.Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
3.La anexa nr. 4 litera A, după numărul curent 17 se introduce un nou număr curent, numărul curent 18, cu următorul cuprins:
"18. Unitatea pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar-Bugetul de stat."
4.La anexa nr. 6, la nota de subsol, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 1.795."
Art. II
Încadrarea în numărul de posturi şi în noile structuri organizatorice, în termenele şi cu procedura aplicabilă fiecărei categorii de personal se realizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Adrian Curaj

p. Ministrul finanţelor publice,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Dragoş-Nicolae Pîslaru

ANEXĂ:
(- ANEXA nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 44/2016)

A. Direcţia Generală Învăţământ Superior

A1. Direcţia Management Universitar şi Resurse Umane

A2. Direcţia Programe Universitare şi Corelare cu Piaţa Muncii

B. Direcţia Generală Învăţământ Preuniversitar

B1. Direcţia de Monitorizare şi Inspecţie Şcolară

B2. Direcţia Incluziune Socială şi Parteneriate Educaţionale

B3. Direcţia Formare Continuă

C. Direcţia Generală Management şi Resurse Umane

C1. Direcţia Management şi Reţea Şcolară

D. Direcţia Generală Buget-Finanţe

D1. Direcţia Buget

E. Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene

E1. Direcţia Afaceri Europene

F. Direcţia Generală Juridic

F1. Direcţia Contencios

G. Direcţia Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali

H. Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor*)

I. Direcţia Minorităţi

J. Direcţia Patrimoniu, Investiţii şi Informatizare

K. Direcţia Achiziţii şi Administrativ

L. OI POCU*)

M. Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă**)

N. Unitatea de Management a Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare**)

O. Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanţate din Fonduri Structurale*)

____

*)funcţionează la nivel de direcţie

**)funcţionează la nivel de direcţie şi numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 476 din data de 27 iunie 2016