ORDIN nr. 548 din 11 aprilie 2016 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole, măsură eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole şi industrie alimentară nr. 109.475 din 17 martie 2016,
având în vedere prevederile:
- Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare;
- art. 23 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 3 alin. (1) din Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 164/2015,
În temeiul:
- art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
Art. 1
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R., autorizează operatorii economici care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole, denumiţi în continuare distilatori, măsură eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018.
Art. 2
În vederea acordării autorizaţiei se înfiinţează Comisia pentru autorizarea distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole, denumită în continuare Comisia, ca organ deliberativ fără personalitate juridică, ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul M.A.D.R.
Art. 3
Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei, în vederea punerii în aplicare a măsurii de distilare voluntară a subproduselor vinicole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 4
Componenţa nominală a Comisiei prevăzute la art. 2 se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
Art. 5
Se aprobă Procedura pentru autorizarea distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole pe teritoriul României, prevăzută în anexa nr. 2.
Art. 6
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 7
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Simona Allice Man,

secretar de stat

ANEXA nr. 1: REGULAMENT privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru autorizarea distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole
Art. 1
(1)Autorizarea distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole pe teritoriul României se realizează de către Comisie, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul M.A.D.R.
(2)Comisia este alcătuită din 5 membri, câte un reprezentant al structurii cu atribuţii de reglementare privind organizarea comună a pieţei vitivinicole, al structurii cu atribuţii în industria alimentară, al structurii cu atribuţii de inspecţii tehnice şi control, al direcţiei pentru agricultură a judeţului pe teritoriul căruia se află distileria şi al Organizaţiei Interprofesionale pentru Produse Agroalimentare pe filiera sectorului vitivinicol.
Art. 2
Comisia are următoarele atribuţii principale:
- verificarea documentaţiei depuse de distilatori;
- verificarea îndeplinirii criteriilor pentru autorizare pe baza cărora se propune acordarea autorizaţiei distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole pe teritoriul României;
- întocmirea raportului cu propunerea motivată de autorizare sau respingere a autorizării, după caz;
- formularea de propuneri privind retragerea autorizaţiei.
Art. 3
Comisia este sprijinită în activitatea sa de către structura cu atribuţii de reglementare privind organizarea comună a pieţei vitivinicole din cadrul M.A.D.R., denumită în continuare structura de specialitate.
Art. 4
(1)Reuniunile Comisiei sunt conduse de către preşedinte, ales dintre membrii acesteia, prin votul majorităţii simple, iar în cazul în care acesta absentează din motive obiective, deleagă atribuţiile unui alt membru al Comisiei.
(2)Comisia se întruneşte pentru analiza situaţiilor care impun luarea unei decizii privind autorizarea unui distilator, respingerea cererii de autorizare sau retragerea autorizaţiei.
(3)Şedinţele de lucru ale Comisiei se convoacă de preşedintele acesteia cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data propusă pentru întrunirea Comisiei, iar ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de preşedinte.
(4)Transmiterea invitaţiei pentru participarea la reuniunea Comisiei se face de către secretariatul acesteia, prin e-mail sau fax, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită. Fiecare membru va confirma, electronic, participarea cu 3 zile lucrătoare înainte, astfel încât în cazul neîntrunirii numărului minim de membri menţionat la alin. (5) secretariatul să comunice reprogramarea, în timp util, membrilor care au confirmat prezenţa la reuniunea Comisiei.
(5)Comisia este statutar constituită prin prezenţa a cel puţin 2/3 din totalul membrilor.
(6)Deciziile Comisiei se consemnează în registrul proceselor-verbale ale reuniunilor, care se semnează de membrii prezenţi la reuniune şi se păstrează de către secretariat.
Art. 5
Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:
a)stabileşte agenda de lucru;
b)convoacă reuniunile;
c)întocmeşte raportul anual de activitate;
d)desemnează, din rândul membrilor Comisiei, un/nişte responsabil/responsabili pentru colectarea de informaţii, centralizarea de date;
e)la solicitarea conducerii M.A.D.R., pune la dispoziţie rapoartele şi materialele documentare întocmite de către Comisie, în vederea includerii în programe şi strategii de dezvoltare a domeniului sau pentru a fi transpuse în acte normative;
f)desemnează secretariatul Comisiei.
Art. 6
Secretariatul Comisiei este asigurat de un membru al Comisiei, care consemnează în registrul de procese-verbale toate deciziile adoptate în cadrul şedinţei.
ANEXA nr. 2: PROCEDURĂ privind autorizarea distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole pe teritoriul României
Art. 1
(1)În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
a)autorizare: emiterea, la cerere, a autorizaţiei către distileriile care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole;
b)distilator autorizat: orice persoană juridică sau grupare a unor astfel de persoane care distilează subproduse vinicole sau din orice altă transformare de struguri şi este autorizat de către autoritatea competentă a ţării pe teritoriul căreia îşi are sediul fabrica de distilare pentru a acţiona în baza art. 52 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare;
c)autorizaţie: documentul nominal în baza căruia operatorii economici au dreptul să desfăşoare în mod direct activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole, măsură eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018.
(2)Activitatea de distilare voluntară a subproduselor vinicole poate fi desfăşurată pe teritoriul României, cu îndeplinirea condiţiilor legale aplicabile, numai de către distilatorii autorizaţi pentru activitatea de distilare voluntară a subproduselor.
Art. 2
În vederea obţinerii autorizaţiei, distilatorii interesaţi depun la Biroul unic al M.A.D.R., personal sau prin împuternicit, o cerere de acordare a autorizaţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare voluntară a subproduselor vinicole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 236/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare voluntară a subproduselor vinicole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018.
Art. 3
Biroul unic din cadrul M.A.D.R. transmite cererea înregistrată şi documentele ce o însoţesc la structura de specialitate din cadrul M.A.D.R., care o înaintează secretariatului Comisiei.
Art. 4
Cererea prevăzută la art. 2 trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
a)copia certificatului de înregistrare sau, după caz, a certificatului constatator eliberată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificate pentru conformitate cu originalul;
b)cazierul fiscal, în original, eliberat în condiţiile legii, în termen de valabilitate, din care să rezulte că nu au fost săvârşite fapte sancţionate de legile fiscale, financiare, vamale, precum şi de cele care privesc disciplina financiară, inactivitatea fiscală şi neatragerea răspunderii solidare;
c)certificatul fiscal, în original, privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii;
d)certificatul fiscal, în original, privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială are sediul social, aflat în termen de valabilitate la data depunerii;
e)împuternicirea/procura notarială, în original, în cazul în care cererea se face printr-un reprezentant mandatat;
f)copie de pe autorizaţiile obţinute de la alte autorităţi publice cu competenţe în domeniu, conform reglementărilor în vigoare (autorizaţie de mediu, autorizaţie ISU, autorizaţie de gospodărire a apelor ş.a.) verificate pentru conformitate;
g)documentaţie tehnică care să cuprindă descrierea procesului tehnologic, utilajele şi echipamentele componente ale instalaţiei, utilizate la distilarea subproduselor vinicole;
h)copia bilanţului contabil pentru anul fiscal precedent, vizat la organul fiscal competent, certificat pentru conformitate cu originalul, după caz.
Art. 5
Verificarea şi certificarea îndeplinirii cumulative a criteriilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta procedură se realizează de către Comisie şi se finalizează prin încheierea unui raport, care conţine, la secţiunea concluzii, şi propunerea motivată de aprobare sau respingere a cererii de acordare a autorizaţiei, după caz, şi se înaintează conducerii M.A.D.R.
Art. 6
(1)În situaţia în care documentaţia depusă este incompletă sau prezintă situaţii de fapt nereale, Comisia transmite distilatorului solicitant, prin intermediul direcţiei de specialitate, o notificare prin care solicită completarea documentaţiei sau remedierea deficienţelor constatate, după caz.
(2)Distilatorul are obligaţia să completeze documentaţia sau să remedieze deficienţele constatate, după caz, în termen de 10 zile de la data primirii notificării, termenul prevăzut de art. 8 prelungindu-se în mod corespunzător.
Art. 7
În cazul necompletării documentaţiei sau al neremedierii deficienţelor constatate, conform art. 6, Comisia încheie un raport cu propunerea de respingere a cererii, care se înaintează spre aprobare conducerii M.A.D.R., în termen de 7 zile lucrătoare de la verificarea documentaţiei.
Art. 8
M.A.D.R., prin structura cu atribuţii de reglementare, pe baza raportului prevăzut la art. 5, în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, emite autorizaţia de distilator autorizat pentru activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole, conform modelului prevăzut m anexa nr. 2 la prezenta procedură, sau respinge cererea, prin eliberarea deciziei de respingere.
Art. 9
(1)În situaţia în care cererea de autorizare a fost respinsă, solicitantul poate depune la Biroul unic din cadrul M.A.D.R. o contestaţie motivată, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către direcţia de specialitate a deciziei de respingere a autorizării.
(2)Contestaţia se soluţionează de către o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
(3)Direcţia de specialitate comunică decizia finală a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor petentului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestaţiei la Biroul unic din cadrul M.A.D.R.
(4)Decizia finală poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 10
Decizia de respingere a cererii de autorizare produce efecte din momentul în care este comunicată distilatorului sau persoanei împuternicite de către aceasta, după caz, sau de la o dată ulterioară expres menţionată în actul administrativ comunicat, potrivit legii.
Art. 11
Pe tot parcursul procedurii de aprobare se păstrează confidenţialitatea informaţiilor obţinute, la toate nivelurile.
Art. 12
Comisia poate propune retragerea autorizaţiei emise în favoarea unui distilator autorizat în una dintre următoarele situaţii:
a)neîndeplinirea de către distilatorul autorizat a obligaţiilor prevăzute de legislaţia naţională în vigoare, respectiv Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 236/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare voluntară a subproduselor vinicole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018;
b)distilatorul autorizat nu mai are ca obiect principal de activitate distilarea subproduselor vinicole, conform cod CAEN 1101, şi nu mai utilizează produsul finit în scopuri industriale/energetice;
c)împotriva distilatorului autorizat s-a pronunţat o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea sau împotriva acestuia s-a declanşat procedura falimentului;
d)nerespectarea oricăreia dintre criteriile avute în vedere la autorizare;
e)neanunţarea în cel mult 10 zile lucrătoare a modificării datelor avute în vedere iniţial la autorizare şi/sau nedepunerea documentelor aferente modificărilor intervenite, corespunzător prevederilor prezentei proceduri, către direcţia de specialitate;
f)dacă distilatorul nu răspunde solicitărilor autorităţii competente, în ceea ce priveşte comunicarea informaţiilor.
Art. 13
M.A.D.R., prin intermediul structurii cu atribuţii de control şi inspecţii, verifică permanent dacă distilatorul autorizat se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 12, precum şi modul de respectare a condiţiilor pentru care a obţinut autorizaţia de distilare a subproduselor vinicole.
Art. 14
(1)Retragerea autorizaţiei atrage încetarea activităţii de distilare voluntară a subproduselor vinicole în cadrul măsurii eligibile pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018.
(2)În situaţia prevăzută la alin. (1), distilatorul poate solicita acordarea unei noi autorizaţii, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta procedură.
Art. 15
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.
ANEXA nr. 21:
( - ANEXA nr. 1 la procedură)
Criteriile pe baza cărora se propune acordarea autorizaţiei distilatorilor care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole pe teritoriul României

Nr. crt.

Criteriul*)

Da/Nu

Observaţii

 

obiectul principal de activitate corespunde Cod CAEN 1101

   
 

deţine un manual de procedură pentru fabricarea alcoolului etilic brut care prevede categoriile de activităţi, mecanismul de desfăşurare ai acestora, documentele care stau la baza efectuării unor astfel de activităţi, relaţiile contractuale cu furnizorii de materii prime, sistemul de evidenţă contabilă a operaţiunilor

   
 

declaraţie pe propria răspundere depusă de administratorul/administratorii distileriei, din care să rezulte că nu au fost condamnaţi printr-o hotărâre definitivă pentru care nu a intervenit reabilitarea

   
 

contract de muncă pe perioadă nedeterminată pentru cel puţin un specialist cu pregătire corespunzătoare în domeniu

   
 

funcţionalitatea distileriei constatată de către Comisie, în urma verificării faptice şi scriptice la punctul de lucru al distilatorului, şi materializată în procesul-verbal de constatare, în care se menţionează următoarele: capacitate totală de producţie, capacitate de depozitare a subproduselor, pierderi în cursul prelucrării, cantităţi distruse şi justificarea acestora, după caz, condiţii de livrare, preţul de cumpărare al subproduselor, documente justificative de gestiune şi control, documente justificative care confirmă faptul că produsul se vinde în scopuri industriale sau energetice

   
___
*)Îndeplinirea cumulativă a criteriilor sau neîndeplinirea acestora se consemnează în procesul-verbal de constatare care se încheie în două exemplare, unul pentru Comisie şi unul pentru distilator, şi care va sta la baza raportului întocmit în vederea acordării autorizaţiei.
Semnătura evaluator Comisie
.................
ANEXA nr. 22:
( - ANEXA nr. 2 la procedură)
ROMÂNIA
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORIZAŢIE nr. ...................
Având în vedere:
- Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare;
- Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele "în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 236/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare voluntară a subproduselor vinicole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018;
- Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 548/2016 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole, măsură eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018;
- Cererea formulată de S.C. ............................., înregistrată la M.A.D.R. sub nr. ...../.....;
- Raportul Comisiei nr. ....../......
în temeiul art. .... din ...................
SE AUTORIZEAZĂ
Societatea .........................., CUI .............................., CIF ................................, cu sediul în ......................., reprezentată prin ..............................,
ca distilator autorizat pentru distilarea voluntară a subproduselor vinicole, măsură eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018.
Data ....................
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
..............................
Prezenta autorizaţie este valabilă, începând cu data eliberării, pentru o perioada aferentă Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu respectarea condiţiilor prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 548/2016 privind autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de distilare voluntară a subproduselor vinicole, măsură eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 282 din data de 14 aprilie 2016