ORDIN nr. 82 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 597/2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne
În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008. cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:
Art. I
Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 597/2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 9 octombrie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Şedinţele Consiliului tehnico-economic se organizează lunar sau ori de câte ori este nevoie."
2.La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 6
(1) La şedinţele Consiliului tehnico-economic participă şi reprezentanţi ai ordonatorilor secundari de credite pentru investiţiile ai căror beneficiari sunt ordonatorii terţiari de credite din subordine, reprezentanţi ai beneficiarilor care au calitatea de ordonatori terţiari de credite din finanţarea directă a ordonatorului principal de credite, precum şi, după caz, reprezentanţi ai beneficiarilor care nu dispun de suport logistic propriu, pentru susţinerea necesităţii şi oportunităţii investiţiilor propuse spre avizare."
3.La articolul 10, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:
"4. analizarea stadiului execuţiei investiţiilor avizate, în cazul modificărilor de indicatori tehnico-economici."
4.La articolul 11, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"h) transmite avizele şi documentaţia supusă avizării ordonatorilor de credite beneficiari şi structurii din aparatul central al M.A.I. care gestionează programul de investiţii al ministerului;"
5.La articolul 16, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"c) actualizarea devizelor generale, potrivit art. 5 din anexa nr. 4 «Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii» la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, cu excepţia cazurilor în care actualizarea se face în baza indicilor preţurilor de consum lunari comunicaţi de Institutul Naţional de Statistică sau ca urmare a modificării TVA;"
6.După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu următorul cuprins:
"Art. 161
Actualizarea devizului general la data încheierii contractului de achiziţie publică constituie etapă obligatorie în derularea investiţiei/lucrărilor de intervenţie."
7.La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 22
(1) Prin grija Secretariatului, pe baza procesului-verbal al şedinţei de avizare, se întocmeşte avizul Consiliului tehnico-economic şi se prezintă spre semnare preşedintelui. Avizul cuprinde informaţii privind denumirea, codul şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15."
8.La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii pentru care, în termen de 4 ani de la data eliberării avizului, nu s-a efectuat nicio cheltuială dintre cele cuprinse în devizul general aprobat fac obiectul unei noi proceduri de avizare, în conformitate cu prevederile art. 15."
9.Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24
- Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentul ordin."
10.În anexa nr. 2 punctul III, subpunctele 2 şi 3 se abrogă.
11.În anexa nr. 3 punctul III, subpunctul 2 se abrogă.
12.În anexa nr. 5 litera A punctul III, subpunctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"1. valoarea totală, cu detalierea pe structura devizului general;
Costurile estimative ale investiţiei se evaluează de către proiectanţii de specialitate pe baza soluţiilor impuse prin tema de proiectare şi se prezintă detaliat pe structura devizului general.
Cheltuielile se estimează pe obiecte de construcţie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.
Cheltuielile aferente fiecărei construcţii sunt estimate prin devizul pe obiect. Acestea vor avea la bază evaluări ale categoriilor de lucrări pe unitatea de măsură. Evaluările categoriilor de lucrări vor fi realizate de către colectivele de specialitate pe fiecare tip de lucrare, adaptate la natura lucrărilor şi la tehnologia de execuţie."
13.În anexa nr. 8, la articolul 6, după primul alineat se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Valoarea actualizată se compune din cheltuielile legal efectuate până la data actualizării, conform evidenţelor contabile, la care se adaugă valoarea restului de executat multiplicat cu indicele de preţuri lunar (total) comunicat de Institutul Naţional de Statistică, calculat între data întocmirii devizului general şi data actualizării."
14.În anexa nr. 11 punctul II, după ultimul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
"Pentru obiectivele de investiţii noi şi/sau lucrările de intervenţii care fac obiectul unei noi proceduri de avizare, beneficiarul transmite o notă de fundamentare, temeinic justificată, în care va prezenta o analiză pertinentă a studiilor de fezabilitate/documentaţiilor aferente lucrărilor de intervenţii întocmite anterior. În situaţia în care soluţiile funcţionale, tehnologice şi constructive prevăzute iniţial nu mai sunt viabile, se refac documentaţiile tehnico-economice."
15.După anexa nr. 14 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 15, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

ANEXĂ: AVIZ Nr. .......
(- Anexa nr. 15 la Ordinul nr. 597/2008)

ANTET

Aprob.

Preşedintele Consiliului tehnico-economic,

........................

În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 597/2008 privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Afacerilor Interne, în urma analizei efectuate în şedinţa din data ........., Biroul/Consiliul tehnico-economic AVIZEAZĂ FAVORABIL documentaţia pentru realizarea investiţiilor cu următorii indicatori tehnico-economici:
Tipul avizului: ..................

Nr. crt.

Denumire lucrare + amplasament, tip obiectiv + cod documentaţie

INV/C+M Valoarea totală, din care:

Sursa de finanţare

(capitol/sursă/titlu)

Capacităţi aprobate

Durata de realizare

(luni)

Data la care s-a stabilit cursul euro

(luna/anul)

mii lei

mii euro

1

................

      
 

Valori iniţiale

      
 

CONSOLIDARE - ..................

      
 

MODERNIZARE - ..................

      
 

REFACERE - ..................

      
 

EXTINDERE - ..................

      
 

INVESTIŢIE - ..................

      
 

Valori actualizate

      
 

CONSOLIDARE - ..................

      
 

MODERNIZARE - ..................

      
 

REFACERE - ..................

      
 

EXTINDERE - ..................

      
 

INVESTIŢIE - ..................

      
Secretarul Consiliului tehnico-economic,
..................
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 582 din data de 3 august 2015