HOTĂRÂRE nr. 249 din 6 aprilie 2016 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" în domeniul public al comunei Blejoi, judeţul Prahova
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
În anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă actualizarea valorii de inventar şi modificarea descrierii tehnice a bunurilor imobile aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 2
(1)Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" în domeniul public al comunei Blejoi, judeţul Prahova.
(2)Imobilele prevăzute la alin. (1) vor avea ca destinaţie dezvoltarea serviciilor comunitare, precum şi extinderea şi modernizarea bazei sportive.
Art. 3
Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 4
În situaţia în care nu sunt îndeplinite obiectivele pentru care bunurile imobile au fost transmise în domeniul public al comunei Blejoi, în termen de cel mult 3 ani de la predarea-preluarea prevăzută la art. 3, acestea revin de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu".
Art. 5
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXA nr. 1: DATELE DE IDENTIFICARE ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie, Prof. Dr. G. K. Constantinescu" (C.U.I. 4283511) pentru care se modifică descrierea tehnică şi valoarea de inventar

Nr. MFP

Codul de clasificat, ie

Denumirea bunului care face obiectul actului normativ

Caracteristici tehnice ale bunurilor, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011

Data intrării în patrimoniu

Adresa imobilului

Valoarea de inventar, conform procesului-verbal de reevaluare din 10.06.2015

(lei)

Modalitatea de dobândire

0

1

2

3

4

5

6

7

150114

8.05.03

teren

Suprafaţa 20.422 mp, conform măsurătorilor cadastrale efectuate în 2015 şi înscrierii în CF nr. 23144; CF nr. 23145; CF nr. 25902; CF nr. 25903

2004

Ţara: România; judeţul Prahova; comuna Blejoi, Str. Gării nr. 812

2.622.055

NC 93/nov. 2004; HG 63 din 27/03/2008

26366

8.28.12

apartament locuinţe şi cămări

Suprafaţă 47 mp

CF nr. 23145

1959

Ţara: România; judeţul Prahova; comuna Blejoi, Str. Gării nr. 812

13.802

Dec. 437/9.V.1959 a Sfatului Popular Ploieşti 73909 - iul. 03; HG 63 din 27.03.2008

26367

8.28.12

apartament locuinţe şi cămări

Suprafaţă 47 mp

CF nr. 23145

1959

Ţara: România; judeţul Prahova; comuna Blejoi, Str. Gării nr. 812

13.802

Dec. 437/9.V.1959 a Sfatului Popular Ploieşti 73909 - iul. 03; HG 63 din 27.03.2008

ANEXA nr. 2: DATELE DE IDENTIFICARE ale imobilelor care trec din domeniul public al statului şi din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" în domeniul public al comunei Blejoi, judeţul Prahova

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care se transmite terenul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea de inventar

(lai)

1

150.114 (parţial)

8.05.03

Judeţul Prahova, intravilanul comunei Blejoi, Str. Gării nr. 812 tarlaua 22, parcelele Cc 163/3, 163/6, 163, 164

Statul român, din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" C.U.I. 4283511

Comuna Blejoi, judeţul Prahova

Total suprafaţă teren = 8.012 mp

Teren în suprafaţă de 421 mp

Categoria de folosinţă: curţi-construcţii

Carte funciară nr. 23144

Teren în suprafaţă de 4.581 mp

Categoria de folosinţă: curţi-construcţii

Carte funciară nr. 23145

Teren în suprafaţă de 3.010 mp, din care:

- 1.342 mp, categoria de folosinţă: curţi-construcţii

- 1.668 mp, categoria de folosinţă arabil

Carte funciară nr. 25902

54.054

588.171

386.465

2

26.366

8.28.12

Judeţul Prahova, intravilanul comunei Blejoi, Str. Gării nr. 812 tarlaua 22, parcelele Cc 163/3,163/6

Statul român şi administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" C.U.I. 4283511

Comuna Blejoi, judeţul Prahova

Construcţie cu suprafaţă construită de 47 mp - apartament locuinţe şi cămări

Carte funciară nr. 23145

13.802

3

26.367

8.28.12

Judeţul Prahova, intravilanul comunei Blejoi, Str. Gării nr. 812 tarlaua 22, parcelele Cc 163/3,163/6

Statul român şi administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" C.U.I. 4283511

Comuna Blejoi, judeţul Prahova

Construcţie cu suprafaţa construită de 47 mp - apartament locuinţe şi cămări

Carte funciară nr. 23145

13.802

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 302 din data de 20 aprilie 2016