HOTĂRÂRE nr. 558 din 3 august 2016 privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor proaspete, a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2016-2017
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 1 alin. (2) şi (5) şi art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
În anul şcolar 2016-2017 se vor acorda gratuit mere, în limita valorii zilnice de 0,37 lei/elev, pentru maximum 88 de zile de şcolarizare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
(1)Măsurile adiacente distribuţiei de mere în anul şcolar 2016-2017 sunt următoarele:
a)organizarea de vizite la ferme pomicole sau legumicole, la staţiuni de cercetare pomicolă sau legumicolă, la zilele recoltei, expoziţii, târguri sau alte evenimente şi/sau activităţi similare;
b)organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe şi/sau legume, inclusiv degustarea de fructe şi/sau legume proaspete, cu acordarea de premii, precum şi organizarea de activităţi de grădinărit la nivelul şcolii;
c)organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe şi legume sau de activităţi educative practice.
(2)În cadrul oricăreia din măsurile adiacente prevăzute la alin. (1) se pot organiza sesiuni de degustare de fructe şi/sau legume proaspete.
(3)Sumele necesare implementării măsurilor adiacente se suportă din bugetele judeţelor, respectiv din bugetele sectoarelor municipiului Bucureşti, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi nu vor putea depăşi 15% din fondurile alocate judeţelor şi municipiului Bucureşti pentru acordarea gratuită a merelor, aşa cum sunt prevăzute în anexă.
(4)Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată acordate potrivit dispoziţiilor alin. (3) rămase neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar se regularizează cu bugetul din care au fost acordate.
(5)Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti optează, în funcţie de preferinţe şi buget, pentru măsurile adiacente pe care le vor implementa şi vor pune în aplicare în mod obligatoriu cel puţin o măsură adiacentă distribuţiei de mere pe perioada cursurilor anului şcolar 2016-2017.
(6)Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi unităţile şcolare vor lua măsurile necesare astfel încât numai elevii prezenţi la cursuri să beneficieze de implementarea măsurilor adiacente.
(7)Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt responsabile de implementarea măsurilor adiacente prevăzute la alin. (1), precum şi de organizarea procedurilor de achiziţie publică, desemnarea câştigătorilor, încheierea contractelor cu furnizorii sau prestatorii, monitorizarea şi controlul implementării măsurilor adiacente prevăzute la alin. (1).
(8)În funcţie de specificul măsurilor adiacente pe care le vor implementa, consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor beneficia de asistenţă din partea inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, a direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi din partea direcţiilor judeţene pentru agricultură, respectiv din partea Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.
(9)Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia informării Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la măsurile adiacente implementate pentru care nu solicită rambursarea cheltuielilor efectuate.
(10)În cadrul sesiunilor de degustare prevăzute la alin. (2) se pot degusta orice fructe şi/sau legume prevăzute în anexa I partea IX la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituirea unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, sub formă proaspătă sau preparate ca salate, fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori, sare, oţet şi ulei.
Art. 3
(1)În cazul utilizării sumelor prevăzute la art. 2 alin. (3), consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor solicita sprijin financiar de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin depunerea de cereri de plată la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi la centrul municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea recuperării sumelor utilizate pentru implementarea măsurilor adiacente.
(2)Recuperarea sumelor plătite pentru implementarea măsurilor adiacente este condiţionată de realizarea distribuţiei merelor potrivit prevederilor art. 1.
(3)Plăţile aprobate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, reprezentând sprijinul financiar pentru implementarea măsurilor adiacente, au ca sursă de finanţare bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, sursă de finanţare prevăzută la titlul X "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.13 "Programe din FEGA", reprezentând sprijin financiar din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) şi din contribuţia publică naţională totală. Contribuţia publică naţională totală se compune din cofinanţare publică de minimum 11% din valoarea sprijinului financiar acordat prin FEGA şi taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţiei de produse şi prestărilor de servicii.
(4)Sumele reprezentând sprijinul financiar pentru implementarea măsurilor adiacente, recuperate potrivit prevederilor alin. (1) de la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, reprezintă venituri ale bugetului de stat.
(5)În privinţa măsurilor adiacente, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură are atribuţiile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4
(1)Prevederile art. 9 alin. (1) şi ale art. 10 alin. (5)- (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi în privinţa sprijinului financiar pentru implementarea măsurilor adiacente.
(2)În vederea acordării sprijinului financiar pentru implementarea măsurilor adiacente potrivit prevederilor art. 2 alin. (5), consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti depun cereri de plată la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi la centrul municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, la sfârşitul fiecărui semestru al anului şcolar, conform structurii anului şcolar aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, până în ultima zi a celei de-a treia luni care urmează perioadei ce face obiectul respectivei cereri.
(3)Cererea de plată include informaţii referitoare la:
a)măsurile adiacente implementate potrivit prevederilor art. 2 alin. (5);
b)unităţile de învăţământ unde au fost implementate măsurile adiacente;
c)numărul de elevi beneficiari ai măsurilor adiacente din fiecare unitate de învăţământ în care acestea au fost implementate;
d)suma solicitată în conformitate cu documentele justificative.
Art. 5
Fondurile alocate pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2016-2017 sunt de 65.827 mii lei, reprezentând fondurile aferente acordării dreptului prevăzut la art. 1 şi realizării măsurilor adiacente prevăzute la art. 2 alin. (1), conform anexei.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Achim Irimescu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul sănătăţii,

Vlad Vasile Voiculescu

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice,

Mircea Dumitru

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

ANEXĂ: SUME ALOCATE pentru implementarea Programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli - distribuţia merelor şi realizarea măsurilor adiacente - în anul şcolar 2016-2017 -
- mii lei -

Judeţul

Total fonduri an şcolar
2016-2017

Fonduri alocate în 2016 pentru distribuţia de mere

Fonduri alocate în 2016 pentru implementarea măsurilor adiacente

Total fonduri 2016

Fonduri alocate în 2017 pentru distribuţia de mere

Fonduri alocate în 2017 pentru implementarea măsurilor adiacente

Total fonduri 2017

Alba

1.074

297

45

342

637

95

732

Arad

1.364

377

57

434

809

121

930

Argeş

1.915

530

80

610

1.135

170

1.305

Bacău

2.210

611

92

703

1.310

197

1.507

Bihor

2.002

554

83

637

1.187

178

1.365

Bistriţa-Năsăud

1.076

297

45

342

637

96

733

Botoşani

1.609

445

67

512

954

143

1.097

Braşov

1.817

503

75

578

1.077

162

1.239

Brăila

1.007

278

42

320

597

90

687

Buzău

1.477

409

61

470

876

131

1.007

Caraş-Severin

846

234

35

269

502

75

577

Călăraşi

1.034

286

43

329

613

92

705

Cluj

1.963

543

81

624

1.164

175

1.339

Constanţa

2.384

660

99

759

1.413

212

1.625

Covasna

773

216

32

248

458

69

527

Dâmboviţa

1.644

455

68

523

975

146

1.121

Dolj

1.921

531

80

611

1.139

171

1.310

Galaţi

1.768

489

73

562

1.049

157

1.206

Giurgiu

884

244

37

281

524

79

603

Gorj

1.130

313

47

360

670

100

770

Harghita

1.116

309

46

355

662

99

761

Hunedoara

1.208

334

50

384

717

107

824

Ialomiţa

887

245

37

282

526

79

605

Iaşi

3.025

837

126

963

1.793

269

2.062

Ilfov

1.189

329

49

378

705

106

811

Maramureş

1.553

430

64

494

921

138

1.059

Mehedinţi

782

216

32

248

464

70

534

Mureş

1.948

539

81

620

1.155

173

1.328

Neamţ

1.619

448

67

515

960

144

1.104

Olt

1.264

350

53

403

749

112

861

Prahova

2.439

675

101

776

1.446

217

1.663

Satu Mare

1.182

327

49

376

701

105

806

Sălaj

795

220

33

253

471

71

542

Sibiu

1.400

387

58

445

830

124

954

Suceava

2.531

700

105

805

1.501

225

1.726

Teleorman

980

271

41

312

581

87

668

Timiş

2.034

563

84

647

1.206

181

1.387

Tulcea

707

196

29

225

419

63

482

Vaslui

1.572

435

65

500

932

140

1.072

Vâlcea

1.124

311

47

358

666

100

766

Vrancea

1.164

322

48

370

690

104

794

Municipiul Bucureşti

5.410

1.497

225

1.722

3.207

481

3.688

TOTAL

65.827

18.213

2.732

20.945

39.028

5.854

44.882

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 611 din data de 10 august 2016