HOTĂRÂRE nr. 322 din 27 aprilie 2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Consolidare şi protecţie versanţi DN 7A km 63+200-km 86+601", judeţul Vâlcea
În conformitate cu prevederile art. 11 lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Consolidare şi protecţie versanţi DN 7A km 63+200-86+601", judeţul Vâlcea, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2
Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din împrumutul FI 23.371 acordat de Banca Europeană de Investiţii derulat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Art. 3
Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute în anexă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
-****-

PRIM-MINISTRU

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Dan Marian Costescu

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

ANEXĂ:
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII "Consolidare şi protecţie versanţi DN 7A km 63+200 - km 86+601", judeţul Vâlcea
Titular: Ministerul Transporturilor
Beneficiar: Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova
Amplasament: judeţul Vâlcea

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):

 

124.823 mii lei

din care C + M (inclusiv TVA):

 

114.619 mii lei

(în preţuri la data de 29 ianuarie 2015, 1 euro = 4.4451 lei)

   

Valoarea rest de executat (inclusiv TVA):

 

66.341 mii lei

în care C + M (inclusiv TVA):

 

56.761 mii lei

Capacităţi:

   

- lungime traseu

22,041 km;

 

- lăţime platformă

8,00 m;

 

- lăţime parte carosabilă

6,00 m;

 

- lăţime acostamente

2 x 0,75 m (din care benzi de încadrare 2 x 0,25 m)

- poduri noi

6 buc.

 

- poduri reabilitate

1 buc.

 

Durata de realizare a investiţiei:

48 luni

 

- din care pentru restul de executat

20 luni

 
Factori de risc
Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P100-1/2006, cu modificările ulterioare.
Finanţarea Investiţiei
Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din împrumutul FI 23.371 acordat de Banca Europeană de Investiţii derulat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 342 din data de 5 mai 2016